ଓଂ || ଜାତଵେ’ଦସେ ସୁନଵା ସୋମ’ ମରାତୀତୋ ନିଦ’ହାତି ଵେଦଃ’ |
ସ ନଃ’ ପର-ଦତି’ ଦୁର୍ଗାଣି ଵିଶ୍ଵା’ ନାଵେ ସିଂଧୁଂ’ ଦୁରିତା‌உତ୍ୟଗ୍ନିଃ ||

ତାଗ୍ନିଵ’ର୍ଣାଂ ତପ’ସା ଜ୍ଵଂତୀଂ ଵୈ’ରୋନୀଂ କ’ର୍ମଲେଷୁ ଜୁଷ୍ଟା”ମ |
ଦୁର୍ଗାଂ ଦେଵୀଗ୍‍ମ ଶର’ଣହଂ ପ୍ରପ’ଦ୍ୟେ ସୁତର’ସି ତରସେ’ ନମଃ’ ||

ଗ୍ନେ ତ୍ଵଂ ପା’ରୟା ନଵ୍ୟୋ’ ସ୍ମାଂଥ-ସ୍ଵସ୍ତିଭିରତି’ ଦୁର୍ଗାଣି ଵିଶ୍ଵା” |
ପୂଶ୍ଚ’ ପୃଥ୍ଵୀ ବ’ହୁଲା ନ’ ର୍ଵୀ ଭଵା’ ତୋକା ତନ’ୟା ଶଂୟୋଃ ||

ଵିଶ୍ଵା’ନି ନୋ ଦୁର୍ଗହା’ ଜାତଵେଦଃ ସିଂଧୁନ୍ନ ନାଵା ଦୁ’ରିତା‌உତି’ପର-ଷି |
ଅଗ୍ନେ’ ଅତ୍ରିଵନ୍ମନ’ସା ଗୃଣାନୋ”‌உସ୍ମାକଂ’ ବୋଧ୍ୟଵିତା ନୂନା”ମ ||

ପୃନା ଜିଗଂ ସହ’ମାନମୁଗ୍ରଗ୍ନିଗ୍‍ମ ହୁ’ଵେମ ପମାଥ-ଧସ୍ଥା”ତ |
ସ ନଃ’ ପର-ଦତି’ ଦୁର୍ଗାଣି ଵିଶ୍ଵା କ୍ଷାମ’ଦ୍ଦେଵୋ ଅତି’ ଦୁରିତା‌உତ୍ୟଗ୍ନିଃ ||

ପ୍ରତ୍ନୋଷି’ ମୀଡ୍ୟୋ’ ଅଧ୍ଵରେଷୁ’ ନାଚ୍ଚ ହୋତା ନଵ୍ୟ’ଶ୍ଚ ସତ୍ସି’ |
ସ୍ଵାଂଚା”‌உଗ୍ନେ ନୁଵଂ’ ପିପ୍ରୟ’ସ୍ଵାସ୍ମଭ୍ୟଂ’ ସୌଭ’ମାୟ’ଜସ୍ଵ ||

ଗୋଭିର୍ଜୁଷ୍ଟ’ମୟୁଜୋ ନିଷି’କ୍ତଂ ତଵେଂ”ଦ୍ର ଵିଷ୍ଣୋନୁସଂଚ’ରେମ |
ନାକ’ସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭି ଂଵସା’ନୋ ଵୈଷ୍ଣ’ଵୀଂ ଲୋହ ମା’ଦୟଂତାମ ||

ଓଂ କାତ୍ୟାନାୟ’ ଵିଦ୍ମହେ’ କନ୍ୟକୁମାରି’ ଧୀମହି | ତନ୍ନୋ’ ଦୁର୍ଗିଃ ପ୍ରଚୋଦୟା”ତ ||

ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ’ ||