gakaararoopO gaMbeejO gaNESO gaNavaMditaH |
gaNaneeyO gaNOgaNyO gaNanaateeta sadguNaH || 1 ||

gaganaadikasRudgaMgaasutOgaMgaasutaarcitaH |
gaMgaadharapreetikarOgaveeSEDyOgadaapahaH || 2 ||

gadaadharanutO gadyapadyaatmakakavitvadaH |
gajaasyO gajalakShmeevaan gajavaajirathapradaH || 3 ||

gaMjaanirata SikShaakRudgaNitagnyO gaNOttamaH |
gaMDadaanaaMcitOgaMtaa gaMDOpala samaakRutiH || 4 ||

gagana vyaapakO gamyO gamaanaadi vivarjitaH |
gaMDadOShaharO gaMDa bhramadbhramara kuMDalaH || 5 ||

gataagatagnyO gatidO gatamRutyurgatOdbhavaH |
gaMdhapriyO gaMdhavaahO gaMdhasiMdhurabRuMdagaH || 6 ||

gaMdhaadi poojitO gavyabhOktaa gargaadi sannutaH |
gariShThOgarabhidgarvaharO garaLibhooShaNaH || 7 ||

gaviShThOgarjitaaraavO gabheerahRudayO gadee |
galatkuShThaharO garbhapradO garbhaarbharakShakaH || 8 ||

garbhaadhaarO garbhavaasi SiSugnyaana pradaayakaH |
garutmattulyajavanO garuDadhvajavaMditaH || 9 ||

gayEDitO gayaaSraaddhaphaladaSca gayaakRutiH |
gadaadharaavataareeca gaMdharvanagaraarcitaH || 10 ||

gaMdharvagaanasaMtuShTO garuDaagrajavaMditaH |
gaNaraatra samaaraadhyO garhaNastuti saamyadheeH || 11 ||

gartaabhanaabhirgavyootiH deerghatuMDO gabhastimaan |
garhitaacaara dooraSca garuDOpalabhooShitaH || 12 ||

gajaari vikramO gaMdhamooShavaajee gataSramaH |
gavEShaNeeyO gamanO gahanastha munistutaH || 13 ||

gavayacCidgaMDakabhidgahvaraapathavaaraNaH |
gajadaMtaayudhO garjadripughnO gajakarNikaH || 14 ||

gajacarmaamayacCEttaa gaNaadhyakShOgaNaarcitaH |
gaNikaanartanapreetOgacCan gaMdhaphalee priyaH || 15 ||

gaMdhakaadi rasaadheeSO gaNakaanaMdadaayakaH |
garabhaadijanurhartaa gaMDakeegaahanOtsukaH || 16 ||

gaMDooSheekRutavaaraaSiH garimaalaghimaadidaH |
gavaakShavatsaudhavaaseegarbhitO garbhiNeenutaH || 17 ||

gaMdhamaadanaSailaabhO gaMDabhEruMDavikramaH |
gaditO gadgadaaraava saMstutO gahvareepatiH || 18 ||

gajESaaya gareeyasE gadyEDyOgatabheergaditaagamaH |
garhaNeeya guNaabhaavO gaMgaadika SucipradaH || 19 ||

gaNanaateeta vidyaaSree balaayuShyaadidaayakaH |
EvaM SreegaNanaathasya naamnaamaShTOttaraM Satam || 20 ||

paThanaacCravaNaat puMsaaM SrEyaH prEmapradaayakam |
poojaaMtE yaH paThEnnityaM preetassan tasyavighnaraaT || 21 ||

yaM yaM kaamayatE kaamaM taM taM SeeghraM prayacCati |
doorvayaabhyarcayan dEvamEkaviMSativaasaraan || 22 ||

EkaviMSativaaraM yO nityaM stOtraM paThEdyadi |
tasya prasannO vighnESassarvaan kaamaan prayacCati || 23 ||

|| iti Sree gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamastOtram ||