gajaananaaya gaaMgEyasahajaaya sadaatmanE |
gaureepriya tanoojaaya gaNESaayaastu maMgaLam || 1 ||

naagayagnyOpaveedaaya natavighnavinaaSinE |
naMdyaadi gaNanaathaaya naayakaayaastu maMgaLam || 2 ||

ibhavaktraaya cEMdraadi vaMditaaya cidaatmanE |
eeSaanaprEmapaatraaya naayakaayaastu maMgaLam || 3 ||

sumukhaaya suSuMDaagraat-kShiptaamRutaghaTaaya ca |
surabRuMda niShEvyaaya cEShTadaayaastu maMgaLam || 4 ||

caturbhujaaya caMdraardhavilasanmastakaaya ca |
caraNaavanataanaMtataaraNaayaastu maMgaLam || 5 ||

vakratuMDaaya vaTavE vanyaaya varadaaya ca |
viroopaakSha sutaayaastu maMgaLam || 6 ||

pramOdamOdaroopaaya siddhivignyaanaroopiNE |
prakRuShTaa paapanaaSaaya phaladaayaastu maMgaLam || 7 ||

maMgaLaM gaNanaathaaya maMgaLaM harasoonanE |
maMgaLaM vighnaraajaaya vighahartrEstu maMgaLam || 8 ||

SlOkaaShTakamidaM puNyaM maMgaLaprada maadaraat |
paThitavyaM prayatnEna sarvavighnanivRuttayE ||

|| iti Sree gaNESa maMgaLaaShTakam ||