கதாசி த்காளிம்தீ தடவிபினஸம்கீதகபரோ
முதா கோபீனாரீ வதனகமலாஸ்வாதமதுபஃ
ரமாஶம்புப்ரஹ்மா மரபதிகணேஶார்சிதபதோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 1 ||

புஜே ஸவ்யே வேணும் ஶிரஸி ஶிகிபிம்சம் கடிதடே
துகூலம் னேத்ரான்தே ஸஹசர கடாக்ஷம் விதததே
ஸதா ஶ்ரீமத்ப்றும்தா வனவஸதிலீலாபரிசயோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 2 ||

மஹாம்போதேஸ்தீரே கனகருசிரே னீலஶிகரே
வஸன்ப்ராஸாதாம்த -ஸ்ஸஹஜபலபத்ரேண பலினா
ஸுபத்ராமத்யஸ்த ஸ்ஸகலஸுரஸேவாவஸரதோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 3 ||

கதாபாராவாரா ஸ்ஸஜலஜலதஶ்ரேணிருசிரோ
ரமாவாணீஸௌம ஸ்ஸுரதமலபத்மோத்பவமுகைஃ
ஸுரேம்த்ரை ராராத்யஃ ஶ்ருதிகணஶிகாகீதசரிதோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 4 ||

ரதாரூடோ கச்ச ன்பதி மிளஙதபூதேவபடலைஃ
ஸ்துதிப்ராதுர்பாவம் ப்ரதிபத முபாகர்ண்ய ஸதயஃ
தயாஸின்து ர்பானு ஸ்ஸகலஜகதா ஸிம்துஸுதயா
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 5 ||

பரப்ரஹ்மாபீடஃ குவலயதளோத்புல்லனயனோ
னிவாஸீ னீலாத்ரௌ னிஹிதசரணோனம்தஶிரஸி
ரஸானம்தோ ராதா ஸரஸவபுராலிம்கனஸுகோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 6 ||

ன வை ப்ரார்த்யம் ராஜ்யம் ன ச கனகிதாம் போகவிபவம்
ன யாசே2 ஹம் ரம்யாம் னிகிலஜனகாம்யாம் வரவதூம்
ஸதா காலே காலே ப்ரமதபதினா சீதசரிதோ
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 7 ||

ஹர த்வம் ஸம்ஸாரம் த்ருததர மஸாரம் ஸுரபதே
ஹர த்வம் பாபானாம் விததி மபராம் யாதவபதே
அஹோ தீனானாதம் னிஹித மசலம் னிஶ்சிதபதம்
ஜகன்னாதஃ ஸ்வாமீ னயனபதகாமீ பவது மே || 8 ||

இதி ஜகன்னாதாகஷ்டகம்