ಶ್ರೀಪಾತಂಜಲಯೋಗದರ್ಶನಮ್ |

ಅಥ ವಿಭೂತಿಪಾದಃ |

ದೇಶಬಂಧಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧಾರಣಾ ||1||

ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯೈಕತಾನತಾ ಧ್ಯಾನಮ್ ||2||

ತದೇವಾರ್ಥಮಾತ್ರನಿರ್ಭಾಸಂ ಸ್ವರೂಪಶೂನ್ಯಮಿವ ಸಮಾಧಿಃ ||3||

ತ್ರಯಮೇಕತ್ರ ಸಂಯಮಃ ||4||

ತಜ್ಜಯಾತ್ ಪ್ರಙ್ಞಾಲೋಕಃ ||5||

ತಸ್ಯ ಭೂಮಿಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ||6||

ತ್ರಯಮಂತರಂಗಂ ಪೂರ್ವೇಭ್ಯಃ ||7||

ತದಪಿ ಬಹಿರಂಗಂ ನಿರ್ಬೀಜಸ್ಯ ||8||

ವ್ಯುತ್ಥಾನನಿರೋಧಸಂಸ್ಕಾರಯೋರಭಿಭವಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೌ ನಿರೋಧಕ್ಷಣಚಿತ್ತಾನ್ವಯೋ ನಿರೋಧಪರಿಣಾಮಃ ||9||

ತಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತವಾಹಿತಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ||10||

ಸರ್ವಾರ್ಥತೈಕಾಗ್ರಾತಯೋಃ ಕ್ಷಯೋದಯೌ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಪರಿಣಾಮಃ ||11||

ತತಃ ಪುನಃ ಶಾಂತೋದಿತೌ ತುಲ್ಯಪ್ರತ್ಯಯೌ ಚಿತ್ತಸ್ಯೈಕಾಗ್ರತಾ ಪರಿಣಾಮಃ ||12||

ಏತೇನ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯೇಷು ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಾವಸ್ಥಾಪರಿಣಾಮಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ ||13||

ಶಾಂತೋದಿತಾವ್ಯಪದೇಶ್ಯಧರ್ಮಾನುಪಾತೀ ಧರ್ಮೀ ||14||

ಕ್ರಮಾನ್ಯತ್ವಂ ಪರಿಣಾಮಾನ್ಯತ್ವೇ ಹೇತುಃ ||15||

ಪರಿಣಾಮತ್ರಯಸಂಯಮಾದತೀತಾನಾಗತಙ್ಞಾನಮ್ ||16||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮಿತರೇತರಾಧ್ಯಾಸಾತ್ ಸಂಕರಸ್ತತ್ಪ್ರವಿಭಾಗಸಂಯಮಾತ್ ಸರ್ವಭೂತರುತಙ್ಞಾನಮ್ ||17||

ಸಂಸ್ಕಾರಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾತ್ ಪೂರ್ವಜಾತಿಙ್ಞಾನಮ್ ||18||

ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಪರಚಿತ್ತಙ್ಞಾನಮ್ ||19||

ನ ಚ ತತ್ ಸಾಲಂಬನಂ ತಸ್ಯಾವಿಷಯೀಭೂತತ್ವಾತ್ ||20||

ಕಾಯರೂಪಸಂಯಮಾತ್ ತದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಸ್ತಂಭೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರಕಾಶಾಸಂಪ್ರಯೋಗೇ‌உಂತರ್ಧಾನಮ್ ||21||

ಸೋಪಕ್ರಮಂ ನಿರುಪಕ್ರಮಂ ಚ ಕರ್ಮ ತತ್ಸಂಯಮಾದಪರಾಂತಙ್ಞಾನಮರಿಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ವಾ ||22||

ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿಷು ಬಲಾನಿ ||23||

ಬಲೇಷು ಹಸ್ತಿಬಲಾದೀನೀ ||24||

ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾಲೋಕನ್ಯಾಸಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಯವಹಿತವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಙ್ಞಾನಮ್ ||25||

ಭುವನಙ್ಞಾನಂ ಸೂರ್ಯೇ ಸಂಯಮಾತ್ ||26||

ಚಂದ್ರೇ ತಾರಾವ್ಯೂಹಙ್ಞಾನಮ್ ||27||

ಧ್ರುವೇ ತದ್ಗತಿಙ್ಞಾನಮ್ ||28||

ನಾಭಿಚಕ್ರೇ ಕಾಯವ್ಯೂಹಙ್ಞಾನಮ್ ||29||

ಕಂಠಕೂಪೇ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾನಿವೃತ್ತಿಃ ||30||

ಕೂರ್ಮನಾಡ್ಯಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮ್ ||31||

ಮೂರ್ಧಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಿದ್ಧದರ್ಶನಮ್ ||32||

ಪ್ರಾತಿಭಾದ್ವಾ ಸರ್ವಮ್ ||33||

ಹೃದಯೇ ಚಿತ್ತಸಂವಿತ್ ||34||

ಸತ್ತ್ವಪುರುಷಯೋರತ್ಯಂತಾಸಂಕೀರ್ಣಯೋಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾವಿಶೇಷೋ ಭೋಗಃ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಸಂಯಮಾತ್ ಪುರುಷಙ್ಞಾನಮ್ ||35||

ತತಃ ಪ್ರಾತಿಭಶ್ರಾವಣವೇದನಾದರ್ಶಾಸ್ವಾದವಾರ್ತಾ ಜಾಯಂತೇ ||36||

ತೇ ಸಮಾಧಾವುಪಸರ್ಗಾವ್ಯುತ್ಥಾನೇ ಸಿದ್ಧಯಃ ||37||

ಬಂಧಕಾರಣಶೈಥಿಲ್ಯಾತ್ ಪ್ರಚಾರಸಂವೇದನಾಚ್ಚ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರಶರೀರಾವೇಶಃ ||38||

ಉದಾನಜಯಾಜ್ಜಲಪಂಕಕಂಟಕಾದಿಷ್ವಸಂಗ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಶ್ಚ ||39||

ಸಮಾನಜಯಾಜ್ಜ್ವಲನಮ್ ||40||

ಶ್ರೋತ್ರಾಕಾಶಯೋಃ ಸಂಬಂಧಸಂಯಮಾತ್ ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೋತ್ರಮ್ ||41||

ಕಾಯಾಕಾಶಯೋಃ ಸಂಬಂಧಸಂಯಮಾತ್ ಲಘುತೂಲಸಮಾಪತ್ತೇಶ್ಚ ಆಕಾಶಗಮನಮ್ ||42||

ಬಹಿರಕಲ್ಪಿತಾ ವೃತ್ತಿರ್ಮಹಾವಿದೇಹಾ ತತಃ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಕ್ಷಯಃ ||43||

ಸ್ಥೂಲಸ್ವರೂಪಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ವಯಾರ್ಥವತ್ತ್ವಸಂಯಮಾತ್ ಭೂತಜಯಃ ||44||

ತತೋ‌உಣಿಮಾದಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಃ ಕಾಯಸಂಪತ್ ತದ್ಧರ್ಮಾನಭಿಘಾತಶ್ಚ ||45||

ರೂಪಲಾವಣ್ಯಬಲವಜ್ರಸಂಹನನತ್ವಾನಿ ಕಾಯಸಂಪತ್ ||46||

ಗ್ರಹಣಸ್ವರೂಪಾಸ್ಮಿತಾನ್ವಯಾರ್ಥವತ್ತ್ವಸಂಯಮಾದಿಂದ್ರಿಯಜಯಃ ||47||

ತತೋ ಮನೋಜವಿತ್ವಂ ವಿಕರಣಭಾವಃ ಪ್ರಧಾನಜಯಶ್ಚ ||48||

ಸತ್ತ್ವಪುರುಷಾನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವಭಾವಾಧಿಷ್ಠಾತೃತ್ವಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾತೃತ್ವಂಚ ||49||

ತದ್ವೈರಾಗ್ಯಾದಪಿ ದೋಷಬೀಜಕ್ಷಯೇ ಕೈವಲ್ಯಮ್ ||50||

ಸ್ಥಾನ್ಯುಪನಿಮಂತ್ರಣೇ ಸಂಗಸ್ಮಯಾಕರಣಂ ಪುನರನಿಷ್ಟಪ್ರಸಂಗಾತ್ ||51||

ಕ್ಷಣತತ್ಕ್ರಮಯೋಃ ಸಂಯಮಾದ್ವಿವೇಕಜಂ ಙ್ಞಾನಮ್ ||52||

ಜಾತಿಲಕ್ಷಣದೇಶೈರನ್ಯತಾನವಚ್ಛೇದಾತ್ ತುಲ್ಯಯೋಸ್ತತಃ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ||53||

ತಾರಕಂ ಸರ್ವವಿಷಯಂ ಸರ್ವಥಾವಿಷಯಮಕ್ರಮಂ ಚೇತಿ ವಿವೇಕಜಂ ಙ್ಞಾನಮ್ ||54||

ಸತ್ತ್ವಪುರುಷಯೋಃ ಶುದ್ಧಿಸಾಮ್ಯೇ ಕೈವಲ್ಯಮ್ ||55||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪಾತಂಜಲಯೋಗದರ್ಶನೇ ವಿಭೂತಿಪಾದೋ ನಾಮ ತೃತೀಯಃ ಪಾದಃ |