ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் ஜ்ஞாய’ | காதும் ஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ர்த்வம் ஜி’காது பேஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஹஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ | ஸ்ராக்ஷஃ ஹஸ்ர’பாத் |
ஸ பூமிம்’ விஶ்வதோ’ வ்றுத்வா | அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் ||

புரு’ஷ வேதக்‍ம் ஸர்வம்” | யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” |
தாம்று’த்வ ஸ்யேஶா’னஃ | தன்னே’னாதிரோஹ’தி ||

தாவா’னஸ்ய மஹிமா | அதோ ஜ்யாயாக்’‍ஶ்ச பூரு’ஷஃ |
பாதோ”‌உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ | த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி ||

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புரு’ஷஃ | பாதோ”‌உஸ்யேஹா‌உ‌உப’வாத்புனஃ’ |
தோ விஷ்வண்-வ்ய’க்ராமத் | ஸானானே பி ||

தஸ்மா”த்விராட’ஜாயத | விராஜோதி பூரு’ஷஃ |
ஜாதோ அத்ய’ரிச்யத | ஶ்சாத்-பூமிமதோ’ புரஃ ||

யத்புரு’ஷேண விஷா” | தேவா ஜ்ஞமத’ன்வத |
ன்தோ அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” | க்ரீஷ்ம த்மஶ்ஶத்தவிஃ ||

ப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ | த்ரிஃ ப்த மிதஃ’ க்றுதாஃ |
தேவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ | அப’த்னன்-புரு’ஷம் ஶும் ||

தம் ஜ்ஞம் ர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்’ | புரு’ஷம் ஜாதம’க்ரதஃ |
தேன’ தேவா அய’ஜன்த | ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வஹுதஃ’ | ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் |
ஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்ச’க்ரே வாவ்யான்’ | ண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வஹுதஃ’ | றுசஃ ஸாமா’னி ஜஜ்ஞிரே |
சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | யஜுஸ்தஸ்மா’தஜாயத ||

ஸ்மாதஶ்வா’ அஜாயன்த | யே கே சோ’யாத’தஃ |
காவோ’ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | தஸ்மா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ ||

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ | திதா வ்ய’கல்பயன் |
முகம் கிம’ஸ்ய கௌ பாஹூ | காவூரூ பாதா’வுச்யேதே ||

ப்ராஹ்மணோ”‌உஸ்ய முக’மாஸீத் | பாஹூ ரா’ன்யஃ’ க்றுதஃ |
ரூ தத’ஸ்ய யத்வைஶ்யஃ’ | த்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அ’ஜாயதஃ ||

ம்த்ரமா மன’ஸோ ஜாதஃ | சக்ஷோஃ ஸூர்யோ’ அஜாயத |
முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ | ப்ராணாத்வாயுர’ஜாயத ||

னாப்யா’ ஆஸீன்தரி’க்ஷம் | ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸம’வர்தத |
த்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ரா”த் | ததா’ லோகாக்ம் அக’ல்பயன் ||

வேதாஹமே’தம் புரு’ஷம் ஹாம்தம்” | தித்யவ’ர்ணம் தம’ஸ்து பாரே |
ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ | னாமா’னி க்றுத்வா‌உபின், யதா‌உ‌உஸ்தே” ||

தாதா புஸ்தாத்யமு’தாஹார’ | க்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶ்சத’ஸ்ரஃ |
மேவம் வித்வாம்றுத’ ஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா அய’னாய வித்யதே ||

ஜ்ஞேன’ ஜ்ஞம’யஜம்த தேவாஃ | தானி தர்மா’ணி ப்ரமான்யா’ஸன் |
தே னாகம்’ மஹிமானஃ’ ஸசன்தே | யத்ர பூர்வே’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ தேவாஃ ||

த்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்யை ரஸா”ச்ச | விஶ்வக’ர்மணஃ ஸம’வர்ததாதி’ |
ஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபமே’தி | தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வமாஜா’மக்ரே” ||

வேதாமேதம் புரு’ஷம் ஹான்தம்” | தித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஃ பர’ஸ்தாத் |
மேவம் வித்வாம்றுத’ ஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா’ வித்யதே‌உய’னாய ||

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்பே’ ன்தஃ | ஜாய’மானோ பஹுதா விஜா’யதே |
ஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி யோனிம்” | மரீ’சீனாம் தமிச்சன்தி வேதஸஃ’ ||

யோ தேவேப்ய ஆத’பதி | யோ தேவானாம்” புரோஹி’தஃ |
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ’ ஜாதஃ | னமோ’ ருசா ப்ராஹ்ம’யே ||

ருசம்’ ப்ராஹ்மம் னய’ன்தஃ | தேவா அக்ரே தத’ப்ருவன் |
ஸ்த்வைவம் ப்ரா”ஹ்மணோ வித்யாத் | தஸ்ய தேவா அன் வஶே” ||

ஹ்ரீஶ்ச’ தே க்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ” | ஹோராத்ரே பார்ஶ்வே |
னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | ஶ்வினௌ வ்யாத்தம்” |
ஷ்டம் ம’னிஷாண | மும் ம’னிஷாண | ஸர்வம்’ மனிஷாண ||

ச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் ஜ்ஞாய’ | காதும் ஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ர்த்வம் ஜி’காது பேஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||