Sree sachchidaanaMda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.

ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee
saayeesee aaratee karoobaabaansee aaratee
uThaa uThaa hO baan dhava OvaaLu haramaadhava
saayeeraamaadhava OvaaLu haramaadhava
karooniyaasdhiramana paahugaMbheerahEdhyaanaa
saayeechE hEdhyaanaa paahugaMbheera hEdhyaanaa
kruShNa naadhaa dattasaayi jaDOchittatujhE paayee
chitta(datta) baabaasaayee jaDOchittatujhE paayee
aarati saayibaabaa saukhyaadaataarajeevaa
charaNaarajataali dhyaavaadaasaavisaava
bhaktaaMvisaava aaratisaayibaabaa
jaaLuniya aanaMgasvasvaroopirahedaMga
mumukSha janadaavi nijaDOLaa SreeraMga
DOLaa SreeraMga aaratisaayibaabaa
jayamaneejaisaabhaava tayataisaa^^anubhaava
daavisidayaaghanaa aiseetujheehimaava
tujheehimaava aaratisaayibaabaa
tumachEnaamadyaataa harE saMskruti vyaadhaa
agaadhatavakaraNeemaargadaavisi anaadhaa
daavisi anaadhaa aaratisaayibaabaa
kaliyugi avataara saguNaparabrahmasachaara
avataarNajhaalaasE svaamidattaadigaMbara
dattaadigaMbara aarati saayibaabaa
aaThaadivasaa guruvaaree bhaktakareeti vaaree
prabhupada pahaavayaa bhavabhaya
nivaaribhayaanivaari aaratisaayibaabaa
maajhaa nijadravya ThEva tava charaNarajasEvaa
maagaNE hEchi aataatuhma dEvaadidEvaa
dEvaadivaa aaratisaayibaabaa
ichchitaa deena chaataaka nirmala tOya nija sookha
paajavEmaadhavaaya saMbhaaLa aapuLibhaaka
aapuLibhaaka aaratisaayibaabaa
saukhya daataarajeevacharaNa tajataalee
dhyaavaadaasaavisaavaa bhaktaaM visaavaa aaratisaayibaabaa
jayadEva jayadEva dattaa avadoota Osaayi avadoota
jODuni karatava charaNeeThEvitOmaadhaa jayadEva jayadEva
avataraseetoo yEtaa dharmaan tE glaanee
naasteekaanaaheetoo laavisi nijabhajanee
daavisinaanaaleelaa asaMkhyaroopaanee
harisee dEvaan chEtoo saMkaTa dinarajanee
jayadEvajayadEva dattaa avadhootaa O saayee avadhootaa
jODuni karatava charaNeeThEvitOmaadhaa jayadEva jayadEva
yavvanasvaroopee EkyaadarSana tvaadi dhalE
saMSaya nirasuniyaa tadvaitaaghaalavilE
gOpichaMdaa maMdaatvaaMchee uddarilE
jayadEva jayadEva datta avadoota O saayee avadoota
jODuni karatava charaNee ThEvitOmaadhaa jayadEva jayadEva
bhEdatattvahiMdoo yavanaa n chaakaahee
daavaayaasijhoolaapunarapinaradEhee
paahasi prEmaanE n too hiMduyavanaahi
daavisi aatmatvaanE vyaapak hasaayee
jayadEvajayadEva dattaa avadhootaa O saayee avadhootaa
jODuni karatava charaNeeThEvitOmaadhaa jayadEva jayadEva
dEvasaayinaadhaa tvatpadanata hvaanE
paramaayaamOhita janamOchana jhuNihvaanE
tatkrupayaa sakalaan chE saMkaTanirasaavE
dESila taridEtvadruSa kruShNaanEgaanE
jayadEva jayadEva dattaa avadootaa O saayi avadoota
jODuni karatavacharaNi ThEvitO maadhaa jayadEva jayadEva
SiriDi maajhE paMDaripurasaayibaabaaramaavara
baabaaramavara – saayibaabaaramavara
SuddabhaktichaMdra bhaagaa – bhaavapuMDaleekajaagaa
puMDaleeka jaagaa – bhaavapuMDaleekajaagaa
yahOyaahO avaghE jana – karoobaabaanseevaMdana
saayiseevaMdana – karoobaabaanseevaMdana
gaNoohmaNE baabaasaayee – daavapaavamaajhE aa^^ee
paavamaajhE aa^^ee – daavapaavamaajhE aa^^ee
ghaaleena lOTaaMgaNa vaMdeena charaNa
DOlyaanipaaheenaroopatujhE
prEmE aaliMgana aanaMdEpoojin
bhaavE OvaaLina hmaNEnaamaa
tvamEva maataa cha pitaa tvamEva
tvamEvabaMduScha sakhaatvamEva
tvamEva vidyaa draviNaM tvamEva
tvamEva sarvaM mamadEvadEva
kaayEna vaachaa manachEMdriyErvaa
buddyaatmanaavaa prakruti svabhaavaat
karOmi yadyatsakalaM parasmai
naaraayaNaa yEti samarpayaamee
achyutaMkESavaM raamanaaraayaNaM
kruShNadaamOdaraM vaasudEvaM hariM
SreedharaM maadhavaM gOpikaavallabhaM
jaanakeenaayakaM raamachaMdraM bhajE
harEraama harEraama raamaraama harE harE
harEkruShNa harEkruShNa kruShNa kruShNa harE harE||Sree gurudEvadatta
hari: OM yajgEna yajga mayajaMta dEvaastaanidharmaaNi
pradhamaanyaasan tEhanaakaM mahimaan: sachaMta
yatra poorvEsaadyaassaMtidEvaa
OM raajaadhiraajaaya pasahyasaahinE
namOvayaM vai SravaNaaya kurmahE
samEkaamaan kaamakaamaaya mahyaM
kaamESvarO vaiSravaNO dadaatu
kubEraaya vaiSravaNaayaa mahaaraajaayanama:
OM svastee saamraajyaM bhOjyaM
svaaraajyaM vairaajyaM paaramEShTyaMraajyaM
mahaaraajya maadhipatyamayaM samaMtaparyaa
eeSyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yuShaan
taadaapadaardaat prudhivyaisamudra paryaaMtaayaa
EkaraaLLiti tadapyESha SlOkObigeetO maruta:
parivEShTOrO marutta syaavasan gruhE
aavikShitasyakaama prEr viSvEdEvaasabhaasada iti
Sree naaraayaNavaasudEva sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj ki jai
anaMtaa tulaatE kasErE stavaavE
anaMtaatulaatE kasErE namaavE
anaMtaa mukhaachaa SiNE SESha gaataa
namaskaara saaShTaaMga Sree saayinaadha
smaraavE maneetvatpadaa nityabhaavE
uraavE tareebhakti saaThee svabhaavE
taraavEjagaa taarunee maayataataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
vasEjO sadaa daavayaa saMtaleelaa
disE aajgya lOkaaparee jOjanaalaa
paree aMtareejgyaana kaivalya daataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
bharaalaadhalaa janmahaa maanavaachaa
naraasaardhakaa saadhaneebhootasaachaa
dharoosaayee prEmaa gaLaayaa^^ahaMtaa
namaskaara saaShTaaMga Sree saayinaadhaa
dharaavE kareesaana alpajgyabaalaa
karaavE ahmaadhanya chuMbhOnigaalaa
mukheeghaala prEmEkharaagraasa ataa
namaskaara saaShTaaMga Sree saayinaadhaa
suraadeeka jyaaMchyaa padaa vaMditaatee
sukaadeeka jaatE samaanatvadEtee
prayaagaaditeerdhE padee namrahOtaa
namaskaara saaShTaaMga Sree saayinaadhaa
tujhyaa jyaapadaa paahataa gOpabaalee
sadaaraMgalee chitsvaroopee miLaalee
kareeraasakreeDaa savE kruShNanaadhaa
tulaamaagatO maagaNE EkadyaavE
karaajODitO deena atyaMta bhaavE
bhaveemOhaneeraaja haataari aataa
namaskaara saaShTaaMga Sree saayinaadhaa
aisaa yE^^eebaa! saayi digaMbaraa
akShayaroopa avataaraa | sarvahivyaapaka too
Srutusaaraa anasooyaatrikumaaraa(baabaayE) mahaaraajE eebaa
kaaSeesnaana japa pratidivasee koLaapurabhikShEsee
nirmalanadi tuMgaa jalapraasee nidraamaahuradESee eesaa yE yeebaa
jhELeelOMbatasE vaamakaree triSoola Dhamaroodhaari
bhaktaavaradasadaa sukhakaareedESeela mukteechaaree eesaa yE yeebaa
paayipaadukaa japamaalaa kamaMDaloomrugachaalaa
dhaaraNakariSeebaa naagajaTaamukuTa SObhatOmaadhaa eesaa yE yeebaa
tatpara tujhyaayaa jEdhyaanee akShayatvaaMchEsadavee
lakShmeevaasakaree dinarajanee rakShasisaMkaTa vaaruni eesaa yE yeebaa
yaaparidhyaana tujhE gururaayaa druSya kareenayanaayaa poorNaanaMda sukhEheekaayaa
laavisihari guNagaayaa eesaa yE yeebaa
saayi digaMbara akShaya roopa avataaraa
sarvahivyaapaka too Srutisaaraa anasooyaatrikumaaraa(baabaayE) mahaaraajE eebaa
sadaasatsvaroopaM chidaanaMdakaMdaM
svabhaktEchchayaa maanuShaM darSayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
bhavadhvaaMta vidhvaMsa maartaaMDameeDyaM
manOvaagateetaM munir dhyaana gamyaM
jagadvyaapakaM nirmalaM nirguNaMtvaaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
bhavaaMbhOdi magnaardhi taanaaM janaanaaM
svapaadaaSritaanaaM svabhakti priyaaNaaM
samuddaaraNaardhaM kalau saMbhavaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
sadaaniMbavrukShaadhikaM saadhayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
sadaakalpavrukShasya tasyaadhimoolE
bhavadbhaavabuddyaa saparyaadisEvaaM
nruNaaMkurvataaMbhukti-mukti pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
anEkaa Srutaa tarkyaleelaa vilaasai:
samaa viShkrutESaana bhaasvatrpabhaavaM
ahaMbhaavaheenaM prasannaatmabhaavaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
sataaMviSramaaraamamEvaabhiraamaM
sadaasajjanai saMstutaM sannamadbhi:
janaamOdadaM bhakta bhadra pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
ajanmaadyamEkaM paraMbrahma saakShaat
svayaM saMbhavaM raamamEvaanateerNaM
bhavaddarSanaatsaMpuneeta: prabhOhaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaadhaM
SreesaayiSa krupaanidE – khilanruNaaM sarvaardhasiddiprada
yuShmatpaadaraja:prabhaavamatulaM dhaataapivaktaa^^akShama:
sadbhaktyaaSSaraNaM krutaaMjalipuTa: saMpraaptitO – smin prabhO
SreematsaayiparESa paada kamalaanaachcharaNyaMmama
saayiroopa dhararaaghOttamaM
bhaktakaama vibudha drumaMprabhuM
maayayOpahata chitta SuddayE
chiMtayaamyahE mmaharniSaM mudaa
SaratsudhaaMSu pratimaMprakaaSaM
krupaatapaprataMvasaayinaadha
tvadeeyapaadaabja samaaSritaanaaM
svachchaayayaataapa mapaakarOtu
upaasanaadaivata saayinaadha
smavairma yOpaasani naastuvaMtaM
ramEnmanOmE tavapaadayugmE
bhruMgO yadaabjE makaraMdalubdha:
anEkajanmaarjitapaapa saMkShayO
bhavEdbhavatpaada sarOja darSanaat
kShamasva sarvaanaparaadha puMjakaan
praseeda saayiSa sadgurOdayaanidhE
Sreesaayinaadha charaNaamrutapoorNachittaa
tatpaada sEvanarataa ssata taMcha bhaktyaa
saMsaara janyaduritaugha vinirga taastE
kaivalya dhaama paramaM samavaapnuvaMti
stOtramE tatpaThEdbhaktyaa yOnnarastanmanaasadaa
sadgurO: saayinaadhasyakrupaapaatraM bhavEdbhavaM
karacharaNakrutaM vaakkaayajaMkarmajaMvaa
SravaNanayanajaMvaamaanasaMvaa – paraadhaM
viditamaviditaM vaasarvEmEtatkShamasva
jayajayakaruNaadbhE Sree prabhOsaayinaadha
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yOgiraaja parabrahma Sreesaayinaadhaamaharaaj

Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai