OM ||

asya Sree lalitaa divya sahasranaama stOtra mahaamaMtrasya, vaSinyaadi vaagdEvataa RuShayaH, anuShTup ChaMdaH, Sree lalitaa paraabhaTTaarikaa mahaa tripura suMdaree dEvataa, aiM beejaM, kleeM SaktiH, sauH keelakaM, mama dharmaartha kaama mOkSha chaturvidha phalapuruShaartha siddhyarthE lalitaa tripurasuMdaree paraabhaTTaarikaa sahasra naama japE viniyOgaH

karanyaasaH
aim aMguShTaabhyaaM namaH, kleeM tarjaneebhyaaM namaH, sauH madhyamaabhyaaM namaH, sauH anaamikaabhyaaM namaH, kleeM kaniShThikaabhyaaM namaH, aiM karatala karapRuShThaabhyaaM namaH

aMganyaasaH
aiM hRudayaaya namaH, kleeM SirasE svaahaa, sauH Sikhaayai vaShaT, sauH kavachhaaya huM, kleeM nEtratrayaaya vauShaT, aim astraayaphaT, bhoorbhuvassuvarOmiti digbaMdhaH

dhyaanaM
aruNaaM karuNaa taraMgitaakSheeM dhRutapaaSaaMkuSa puShpabaaNachaapaam |
aNimaadibhi raavRutaaM mayookhaiH ahamityEva vibhaavayE bhavaaneem || 1 ||

dhyaayEt padmaasanasthaaM vikasitavadanaaM padma patraayataakSheeM
hEmaabhaaM peetavastraaM karakalita lasamaddhEmapadmaaM varaaMgeem |
sarvaalaMkaarayuktaaM sakalamabhayadaaM bhaktanamraaM bhavaaneeM
Sree vidyaaM SaaMtamoortiM sakala surasutaaM sarvasaMpat-pradaatreem || 2 ||

sakuMkuma vilEpanaa maLikachumbi kastoorikaaM
samaMda hasitEkShaNaaM saSarachaapa paaSaaMkuSaam |
aSESha janamOhinee maruNamaalya bhooShOjjvalaaM
japaakusuma bhaasuraaM japavidhau smarE daMbikaam || 3 ||

siMdhooraaruNa vigrahaaM triNayanaaM maaNikya mauLisphura-
ttaaraanaayaka SEkharaaM smitamukhee maapeena vakShOruhaam |
paaNibhyaa malipoorNa ratna chaShakaM raktOtpalaM bibhrateeM
saumyaaM ratnaghaTastha rakta charaNaaM dhyaayEtparaamaMbikaam || 4 ||

lamityaadi paMchhapoojaaM vibhaavayEt

laM pRuthivee tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai gaMdhaM parikalpayaami
ham aakaaSa tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai puShpaM parikalpayaami
yaM vaayu tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai dhoopaM parikalpayaami
raM vahni tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai deepaM parikalpayaami
vam amRuta tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai amRuta naivEdyaM parikalpayaami
saM sarva tattvaatmikaayai Sree lalitaadEvyai taaMboolaadi sarvOpachaaraan parikalpayaami

gururbrahma gururviShNuH gururdEvO mahESvaraH |
gurur^ssaakShaat parabrahma tasmai Sree guravE namaH ||

hariH OM

Sree maataa, Sree mahaaraagnyee, Sreemat-siMhaasanESvaree |
chidagni kuMDasaMbhootaa, dEvakaaryasamudyataa || 1 ||

udyadbhaanu sahasraabhaa, chaturbaahu samanvitaa |
raagasvaroopa paaSaaDhyaa, krOdhaakaaraaMkuSOjjvalaa || 2 ||

manOroopEkShukOdaMDaa, paMchatanmaatra saayakaa |
nijaaruNa prabhaapoora majjad-brahmaaMDamaMDalaa || 3 ||

chaMpakaaSOka punnaaga saugaMdhika lasatkachaa
kuruviMda maNiSrENee kanatkOTeera maMDitaa || 4 ||

aShTamee chaMdra vibhraaja daLikasthala SObhitaa |
mukhachaMdra kaLaMkaabha mRuganaabhi viSEShakaa || 5 ||

vadanasmara maaMgalya gRuhatOraNa chillikaa |
vaktralakShmee pareevaaha chalanmeenaabha lOchanaa || 6 ||

navachaMpaka puShpaabha naasaadaMDa viraajitaa |
taaraakaaMti tiraskaari naasaabharaNa bhaasuraa || 7 ||

kadaMba maMjareeklupta karNapoora manOharaa |
taaTaMka yugaLeebhoota tapanODupa maMDalaa || 8 ||

padmaraaga SilaadarSa paribhaavi kapOlabhooH |
navavidruma biMbaSreeH nyakkaari radanachChadaa || 9 ||

Suddha vidyaaMkuraakaara dvijapaMkti dvayOjjvalaa |
karpooraveeTi kaamOda samaakarSha ddigaMtaraa || 10 ||

nijasallaapa maadhurya vinirbhar-tsita kachChapee |
maMdasmita prabhaapoora majjat-kaamESa maanasaa || 11 ||

anaakalita saadRuSya chubuka Sree viraajitaa |
kaamESabaddha maaMgalya sootraSObhita kaMtharaa || 12 ||

kanakaaMgada kEyoora kamaneeya bhujaanvitaa |
ratnagraivEya chiMtaaka lOlamuktaa phalaanvitaa || 13 ||

kaamESvara prEmaratna maNi pratipaNastanee|
naabhyaalavaala rOmaaLi lataaphala kuchadvayee || 14 ||

lakShyarOmalataa dhaarataa samunnEya madhyamaa |
stanabhaara daLan-madhya paTTabaMdha vaLitrayaa || 15 ||

aruNaaruNa kausuMbha vastra bhaasvat-kaTeetaTee |
ratnakiMkiNi kaaramya raSanaadaama bhooShitaa || 16 ||

kaamESa gnyaata saubhaagya maardavOru dvayaanvitaa |
maaNikya makuTaakaara jaanudvaya viraajitaa || 17 ||

iMdragOpa parikShipta smara tooNaabha jaMghikaa |
gooDhagulbhaa koormapRuShTha jayiShNu prapadaanvitaa || 18 ||

nakhadeedhiti saMChanna namajjana tamOguNaa |
padadvaya prabhaajaala paraakRuta sarOruhaa || 19 ||

SiMjaana maNimaMjeera maMDita Sree padaaMbujaa |
maraaLee maMdagamanaa, mahaalaavaNya SEvadhiH || 20 ||

sarvaaruNaanavadyaaMgee sarvaabharaNa bhooShitaa |
SivakaamESvaraaMkasthaa, Sivaa, svaadheena vallabhaa || 21 ||

sumEru madhyaSRuMgasthaa, Sreemannagara naayikaa |
chiMtaamaNi gRuhaaMtasthaa, paMchabrahmaasanasthitaa || 22 ||

mahaapadmaaTavee saMsthaa, kadaMba vanavaasinee |
sudhaasaagara madhyasthaa, kaamaakShee kaamadaayinee || 23 ||

dEvarShi gaNasaMghaata stooyamaanaatma vaibhavaa |
bhaMDaasura vadhOdyukta SaktisEnaa samanvitaa || 24 ||

saMpatkaree samaarooDha siMdhura vrajasEvitaa |
aSvaarooDhaadhiShThitaaSva kOTikOTi bhiraavRutaa || 25 ||

chakraraaja rathaarooDha sarvaayudha pariShkRutaa |
gEyachakra rathaarooDha maMtriNee parisEvitaa || 26 ||

kirichakra rathaarooDha daMDanaathaa puraskRutaa |
jvaalaamaalini kaakShipta vahnipraakaara madhyagaa || 27 ||

bhaMDasainya vadhOdyukta Sakti vikramaharShitaa |
nityaa paraakramaaTOpa nireekShaNa samutsukaa || 28 ||

bhaMDaputra vadhOdyukta baalaavikrama naMditaa |
maMtriNyaMbaa virachita viShaMga vadhatOShitaa || 29 ||

viSukra praaNaharaNa vaaraahee veeryanaMditaa |
kaamESvara mukhaalOka kalpita Sree gaNESvaraa || 30 ||

mahaagaNESa nirbhinna vighnayaMtra praharShitaa |
bhaMDaasurEMdra nirmukta Sastra pratyastra varShiNee || 31 ||

karaaMguLi nakhOtpanna naaraayaNa daSaakRutiH |
mahaapaaSupataastraagni nirdagdhaasura sainikaa || 32 ||

kaamESvaraastra nirdagdha sabhaMDaasura Soonyakaa |
brahmOpEMdra mahEMdraadi dEvasaMstuta vaibhavaa || 33 ||

haranEtraagni saMdagdha kaama saMjeevanauShadhiH |
Sreemadvaagbhava kooTaika svaroopa mukhapaMkajaa || 34 ||

kaMThaadhaH kaTiparyaMta madhyakooTa svaroopiNee |
SaktikooTaika taapanna kaTyathObhaaga dhaariNee || 35 ||

moolamaMtraatmikaa, moolakooTa traya kaLEbaraa |
kuLaamRutaika rasikaa, kuLasaMkEta paalinee || 36 ||

kuLaaMganaa, kuLaaMtaHsthaa, kauLinee, kuLayOginee |
akuLaa, samayaaMtaHsthaa, samayaachaara tatparaa || 37 ||

moolaadhaaraika nilayaa, brahmagraMthi vibhEdinee |
maNipooraaMta ruditaa, viShNugraMthi vibhEdinee || 38 ||

aagnyaa chakraaMtaraaLasthaa, rudragraMthi vibhEdinee |
sahasraaraaMbujaa rooDhaa, sudhaasaaraabhi varShiNee || 39 ||

taTillataa samaruchiH, ShaT-chakrOpari saMsthitaa |
mahaaSaktiH, kuMDalinee, bisataMtu taneeyasee || 40 ||

bhavaanee, bhaavanaagamyaa, bhavaaraNya kuThaarikaa |
bhadrapriyaa, bhadramoorti, rbhaktasaubhaagya daayinee || 41 ||

bhaktipriyaa, bhaktigamyaa, bhaktivaSyaa, bhayaapahaa |
SaaMbhavee, Saaradaaraadhyaa, SarvaaNee, Sarmadaayinee || 42 ||

SaaMkaree, Sreekaree, saadhvee, SarachchaMdranibhaananaa |
SaatOdaree, SaaMtimatee, niraadhaaraa, niraMjanaa || 43 ||

nirlEpaa, nirmalaa, nityaa, niraakaaraa, niraakulaa |
nirguNaa, niShkaLaa, SaaMtaa, niShkaamaa, nirupaplavaa || 44 ||

nityamuktaa, nirvikaaraa, niShprapaMchaa, niraaSrayaa |
nityaSuddhaa, nityabuddhaa, niravadyaa, niraMtaraa || 45 ||

niShkaaraNaa, niShkaLaMkaa, nirupaadhi, rnireeSvaraa |
neeraagaa, raagamathanee, nirmadaa, madanaaSinee || 46 ||

niSchiMtaa, nirahaMkaaraa, nirmOhaa, mOhanaaSinee |
nirmamaa, mamataahaMtree, niShpaapaa, paapanaaSinee || 47 ||

niShkrOdhaa, krOdhaSamanee, nirlObhaa, lObhanaaSinee |
niHsaMSayaa, saMSayaghnee, nirbhavaa, bhavanaaSinee || 48 ||

nirvikalpaa, niraabaadhaa, nirbhEdaa, bhEdanaaSinee |
nirnaaSaa, mRutyumathanee, niShkriyaa, niShparigrahaa || 49 ||

nistulaa, neelachikuraa, nirapaayaa, niratyayaa |
durlabhaa, durgamaa, durgaa, duHkhahaMtree, sukhapradaa || 50 ||

duShTadooraa, duraachaara Samanee, dOShavarjitaa |
sarvagnyaa, saaMdrakaruNaa, samaanaadhikavarjitaa || 51 ||

sarvaSaktimayee, sarvamaMgaLaa, sadgatipradaa |
sarvESvaree, sarvamayee, sarvamaMtra svaroopiNee || 52 ||

sarvayaMtraatmikaa, sarvataMtraroopaa, manOnmanee |
maahESvaree, mahaadEvee, mahaalakShmee, rmRuDapriyaa || 53 ||

mahaaroopaa, mahaapoojyaa, mahaapaataka naaSinee |
mahaamaayaa, mahaasattvaa, mahaaSakti rmahaaratiH || 54 ||

mahaabhOgaa, mahaiSvaryaa, mahaaveeryaa, mahaabalaa |
mahaabuddhi, rmahaasiddhi, rmahaayOgESvarESvaree || 55 ||

mahaataMtraa, mahaamaMtraa, mahaayaMtraa, mahaasanaa |
mahaayaaga kramaaraadhyaa, mahaabhairava poojitaa || 56 ||

mahESvara mahaakalpa mahaataaMDava saakShiNee |
mahaakaamESa mahiShee, mahaatripura suMdaree || 57 ||

chatuHShaShTyupachaaraaDhyaa, chatuShShaShTi kaLaamayee |
mahaa chatuShShaShTi kOTi yOginee gaNasEvitaa || 58 ||

manuvidyaa, chaMdravidyaa, chaMdramaMDalamadhyagaa |
chaaruroopaa, chaaruhaasaa, chaaruchaMdra kaLaadharaa || 59 ||

charaachara jagannaathaa, chakraraaja nikEtanaa |
paarvatee, padmanayanaa, padmaraaga samaprabhaa || 60 ||

paMchaprEtaasanaaseenaa, paMchabrahma svaroopiNee |
chinmayee, paramaanaMdaa, vignyaana ghanaroopiNee || 61 ||

dhyaanadhyaatRu dhyEyaroopaa, dharmaadharma vivarjitaa |
viSvaroopaa, jaagariNee, svapaMtee, taijasaatmikaa || 62 ||

suptaa, praagnyaatmikaa, turyaa, sarvaavasthaa vivarjitaa |
sRuShTikartree, brahmaroopaa, gOptree, gOviMdaroopiNee || 63 ||

saMhaariNee, rudraroopaa, tirOdhaanakareeSvaree |
sadaaSivaanugrahadaa, paMchakRutya paraayaNaa || 64 ||

bhaanumaMDala madhyasthaa, bhairavee, bhagamaalinee |
padmaasanaa, bhagavatee, padmanaabha sahOdaree || 65 ||

unmESha nimiShOtpanna vipanna bhuvanaavaLiH |
sahasraSeerShavadanaa, sahasraakShee, sahasrapaat || 66 ||

aabrahma keeTajananee, varNaaSrama vidhaayinee |
nijaagnyaaroopanigamaa, puNyaapuNya phalapradaa || 67 ||

Sruti seemaMta siMdhooreekRuta paadaabjadhooLikaa |
sakalaagama saMdOha SuktisaMpuTa mauktikaa || 68 ||

puruShaarthapradaa, poorNaa, bhOginee, bhuvanESvaree |
aMbikaa,naadi nidhanaa, haribrahmEMdra sEvitaa || 69 ||

naaraayaNee, naadaroopaa, naamaroopa vivarjitaa |
hreeMkaaree, hreematee, hRudyaa, hEyOpaadEya varjitaa || 70 ||

raajaraajaarchitaa, raagnyee, ramyaa, raajeevalOchanaa |
raMjanee, ramaNee, rasyaa, raNatkiMkiNi mEkhalaa || 71 ||

ramaa, raakEMduvadanaa, ratiroopaa, ratipriyaa |
rakShaakaree, raakShasaghnee, raamaa, ramaNalaMpaTaa || 72 ||

kaamyaa, kaamakaLaaroopaa, kadaMba kusumapriyaa |
kalyaaNee, jagateekaMdaa, karuNaarasa saagaraa || 73 ||

kaLaavatee, kaLaalaapaa, kaaMtaa, kaadaMbareepriyaa |
varadaa, vaamanayanaa, vaaruNeemadavihvalaa || 74 ||

viSvaadhikaa, vEdavEdyaa, viMdhyaachala nivaasinee |
vidhaatree, vEdajananee, viShNumaayaa, vilaasinee || 75 ||

kShEtrasvaroopaa, kShEtrESee, kShEtra kShEtragnya paalinee |
kShayavRuddhi vinirmuktaa, kShEtrapaala samarchitaa || 76 ||

vijayaa, vimalaa, vaMdyaa, vaMdaaru janavatsalaa |
vaagvaadinee, vaamakESee, vahnimaMDala vaasinee || 77 ||

bhaktimat-kalpalatikaa, paSupaaSa vimOchanee |
saMhRutaaSESha paaShaMDaa, sadaachaara pravartikaa || 78 ||

taapatrayaagni saMtapta samaahlaadana chaMdrikaa |
taruNee, taapasaaraadhyaa, tanumadhyaa, tamOpahaa || 79 ||

chiti, statpadalakShyaarthaa, chidEka rasaroopiNee |
svaatmaanaMdalaveebhoota brahmaadyaanaMda saMtatiH || 80 ||

paraa, pratyakchitee roopaa, paSyaMtee, paradEvataa |
madhyamaa, vaikhareeroopaa, bhaktamaanasa haMsikaa || 81 ||

kaamESvara praaNanaaDee, kRutagnyaa, kaamapoojitaa |
SRuMgaara rasasaMpoorNaa, jayaa, jaalaMdharasthitaa || 82 ||

ODyaaNa peeThanilayaa, biMdumaMDala vaasinee |
rahOyaaga kramaaraadhyaa, rahastarpaNa tarpitaa || 83 ||

sadyaH prasaadinee, viSvasaakShiNee, saakShivarjitaa |
ShaDaMgadEvataa yuktaa, ShaaDguNya paripooritaa || 84 ||

nityaklinnaa, nirupamaa, nirvaaNa sukhadaayinee |
nityaa, ShODaSikaaroopaa, SreekaMThaardha SareeriNee || 85 ||

prabhaavatee, prabhaaroopaa, prasiddhaa, paramESvaree |
moolaprakRuti ravyaktaa, vyaktaavyakta svaroopiNee || 86 ||

vyaapinee, vividhaakaaraa, vidyaavidyaa svaroopiNee |
mahaakaamESa nayanaa, kumudaahlaada kaumudee || 87 ||

bhaktahaarda tamObhEda bhaanumad-bhaanusaMtatiH |
Sivadootee, Sivaaraadhyaa, Sivamoorti, SSivaMkaree || 88 ||

Sivapriyaa, Sivaparaa, SiShTEShTaa, SiShTapoojitaa |
apramEyaa, svaprakaaSaa, manOvaachaama gOcharaa || 89 ||

chichChakti, SchEtanaaroopaa, jaDaSakti, rjaDaatmikaa |
gaayatree, vyaahRuti, ssaMdhyaa, dvijabRuMda niShEvitaa || 90 ||

tattvaasanaa, tattvamayee, paMchakOSaaMtarasthitaa |
nisseemamahimaa, nityayauvanaa, madaSaalinee || 91 ||

madaghoorNita raktaakShee, madapaaTala gaMDabhooH |
chaMdana dravadigdhaaMgee, chaaMpEya kusuma priyaa || 92 ||

kuSalaa, kOmalaakaaraa, kurukuLLaa, kulESvaree |
kuLakuMDaalayaa, kauLa maargatatpara sEvitaa || 93 ||

kumaara gaNanaathaaMbaa, tuShTiH, puShTi, rmati, rdhRutiH |
SaaMtiH, svastimatee, kaaMti, rnaMdinee, vighnanaaSinee || 94 ||

tEjOvatee, trinayanaa, lOlaakShee kaamaroopiNee |
maalinee, haMsinee, maataa, malayaachala vaasinee || 95 ||

sumukhee, naLinee, subhrooH, SObhanaa, suranaayikaa |
kaalakaMThee, kaaMtimatee, kShObhiNee, sookShmaroopiNee || 96 ||

vajrESvaree, vaamadEvee, vayOvasthaa vivarjitaa |
siddhESvaree, siddhavidyaa, siddhamaataa, yaSasvinee || 97 ||

viSuddhi chakranilayaa,raktavarNaa, trilOchanaa |
khaTvaaMgaadi praharaNaa, vadanaika samanvitaa || 98 ||

paayasaannapriyaa, tvak^sthaa, paSulOka bhayaMkaree |
amRutaadi mahaaSakti saMvRutaa, DaakineeSvaree || 99 ||

anaahataabja nilayaa, Syaamaabhaa, vadanadvayaa |
daMShTrOjjvalaa,kShamaalaadhidharaa, rudhira saMsthitaa || 100 ||

kaaLaraatryaadi SaktyOghavRutaa, snigdhaudanapriyaa |
mahaaveerEMdra varadaa, raakiNyaMbaa svaroopiNee || 101 ||

maNipooraabja nilayaa, vadanatraya saMyutaa |
vajraadhikaayudhOpEtaa, Daamaryaadibhi raavRutaa || 102 ||

raktavarNaa, maaMsaniShThaa, guDaanna preetamaanasaa |
samasta bhaktasukhadaa, laakinyaMbaa svaroopiNee || 103 ||

svaadhiShThaanaaMbu jagataa, chaturvaktra manOharaa |
Soolaadyaayudha saMpannaa, peetavarNaa,tigarvitaa || 104 ||

mEdOniShThaa, madhupreetaa, baMdinyaadi samanvitaa |
dadhyannaasakta hRudayaa, Daakinee roopadhaariNee || 105 ||

moolaa dhaaraaMbujaarooDhaa, paMchavaktraa,sthisaMsthitaa |
aMkuSaadi praharaNaa, varadaadi niShEvitaa || 106 ||

mudgaudanaasakta chittaa, saakinyaMbaasvaroopiNee |
aagnyaa chakraabjanilayaa, SuklavarNaa, ShaDaananaa || 107 ||

majjaasaMsthaa, haMsavatee mukhyaSakti samanvitaa |
haridraannaika rasikaa, haakinee roopadhaariNee || 108 ||

sahasradaLa padmasthaa, sarvavarNOpa SObhitaa |
sarvaayudhadharaa, Sukla saMsthitaa, sarvatOmukhee || 109 ||

sarvaudana preetachittaa, yaakinyaMbaa svaroopiNee |
svaahaa, svadhaa,mati, rmEdhaa, SrutiH, smRuti, ranuttamaa || 110 ||

puNyakeertiH, puNyalabhyaa, puNyaSravaNa keertanaa |
pulOmajaarchitaa, baMdhamOchanee, baMdhuraalakaa || 111 ||

vimarSaroopiNee, vidyaa, viyadaadi jagatprasooH |
sarvavyaadhi praSamanee, sarvamRutyu nivaariNee || 112 ||

agragaNyaa,chiMtyaroopaa, kalikalmaSha naaSinee |
kaatyaayinee, kaalahaMtree, kamalaakSha niShEvitaa || 113 ||

taaMboola poorita mukhee, daaDimee kusumaprabhaa |
mRugaakShee, mOhinee, mukhyaa, mRuDaanee, mitraroopiNee || 114 ||

nityatRuptaa, bhaktanidhi, rniyaMtree, nikhilESvaree |
maitryaadi vaasanaalabhyaa, mahaapraLaya saakShiNee || 115 ||

paraaSaktiH, paraaniShThaa, pragnyaana ghanaroopiNee |
maadhveepaanaalasaa, mattaa, maatRukaa varNa roopiNee || 116 ||

mahaakailaasa nilayaa, mRuNaala mRududOrlataa |
mahaneeyaa, dayaamoortee, rmahaasaamraajyaSaalinee || 117 ||

aatmavidyaa, mahaavidyaa, Sreevidyaa, kaamasEvitaa |
SreeShODaSaakSharee vidyaa, trikooTaa, kaamakOTikaa || 118 ||

kaTaakShakiMkaree bhoota kamalaa kOTisEvitaa |
SiraHsthitaa, chaMdranibhaa, phaalasthEMdra dhanuHprabhaa || 119 ||

hRudayasthaa, raviprakhyaa, trikONaaMtara deepikaa |
daakShaayaNee, daityahaMtree, dakShayagnya vinaaSinee || 120 ||

daraaMdOLita deerghaakShee, darahaasOjjvalanmukhee |
gurumoorti, rguNanidhi, rgOmaataa, guhajanmabhooH || 121 ||

dEvESee, daMDaneetisthaa, daharaakaaSa roopiNee |
pratipanmukhya raakaaMta tithimaMDala poojitaa || 122 ||

kaLaatmikaa, kaLaanaathaa, kaavyaalaapa vinOdinee |
sachaamara ramaavaaNee savyadakShiNa sEvitaa || 123 ||

aadiSakti, ramEyaa,tmaa, paramaa, paavanaakRutiH |
anEkakOTi brahmaaMDa jananee, divyavigrahaa || 124 ||

kleeMkaaree, kEvalaa, guhyaa, kaivalya padadaayinee |
tripuraa, trijagadvaMdyaa, trimoorti, stridaSESvaree || 125 ||

tryakSharee, divyagaMdhaaDhyaa, siMdhoora tilakaaMchitaa |
umaa, SailEMdratanayaa, gauree, gaMdharva sEvitaa || 126 ||

viSvagarbhaa, svarNagarbhaa,varadaa vaagadheeSvaree |
dhyaanagamyaa,parichChEdyaa, gnyaanadaa, gnyaanavigrahaa || 127 ||

sarvavEdaaMta saMvEdyaa, satyaanaMda svaroopiNee |
lOpaamudraarchitaa, leelaaklupta brahmaaMDamaMDalaa || 128 ||

adRuSyaa, dRuSyarahitaa, vignyaatree, vEdyavarjitaa |
yOginee, yOgadaa, yOgyaa, yOgaanaMdaa, yugaMdharaa || 129 ||

ichChaaSakti gnyaanaSakti kriyaaSakti svaroopiNee |
sarvadhaaraa, supratiShThaa, sadasad-roopadhaariNee || 130 ||

aShTamoorti, rajaajaitree, lOkayaatraa vidhaayinee |
Ekaakinee, bhoomaroopaa, nirdvaitaa, dvaitavarjitaa || 131 ||

annadaa, vasudaa, vRuddhaa, brahmaatmaikya svaroopiNee |
bRuhatee, braahmaNee, braahmee, brahmaanaMdaa, balipriyaa || 132 ||

bhaaShaaroopaa, bRuhatsEnaa, bhaavaabhaava vivarjitaa |
sukhaaraadhyaa, Subhakaree, SObhanaa sulabhaagatiH || 133 ||

raajaraajESvaree, raajyadaayinee, raajyavallabhaa |
raajat-kRupaa, raajapeeTha nivESita nijaaSritaaH || 134 ||

raajyalakShmeeH, kOSanaathaa, chaturaMga balESvaree |
saamraajyadaayinee, satyasaMdhaa, saagaramEkhalaa || 135 ||

deekShitaa, daityaSamanee, sarvalOka vaSaMkaree |
sarvaarthadaatree, saavitree, sachchidaanaMda roopiNee || 136 ||

dESakaalaaparichChinnaa, sarvagaa, sarvamOhinee |
sarasvatee, Saastramayee, guhaaMbaa, guhyaroopiNee || 137 ||

sarvOpaadhi vinirmuktaa, sadaaSiva pativrataa |
saMpradaayESvaree, saadhvee, gurumaMDala roopiNee || 138 ||

kulOtteerNaa, bhagaaraadhyaa, maayaa, madhumatee, mahee |
gaNaaMbaa, guhyakaaraadhyaa, kOmalaaMgee, gurupriyaa || 139 ||

svataMtraa, sarvataMtrESee, dakShiNaamoorti roopiNee |
sanakaadi samaaraadhyaa, Sivagnyaana pradaayinee || 140 ||

chitkaLaa,naMdakalikaa, prEmaroopaa, priyaMkaree |
naamapaaraayaNa preetaa, naMdividyaa, naTESvaree || 141 ||

mithyaa jagadadhiShThaanaa muktidaa, muktiroopiNee |
laasyapriyaa, layakaree, lajjaa, raMbhaadi vaMditaa || 142 ||

bhavadaava sudhaavRuShTiH, paapaaraNya davaanalaa |
daurbhaagyatoola vaatoolaa, jaraadhvaaMta raviprabhaa || 143 ||

bhaagyaabdhichaMdrikaa, bhaktachittakEki ghanaaghanaa |
rOgaparvata daMbhOLi, rmRutyudaaru kuThaarikaa || 144 ||

mahESvaree, mahaakaaLee, mahaagraasaa, mahaaSanaa |
aparNaa, chaMDikaa, chaMDamuMDaasura niShoodinee || 145 ||

kSharaakSharaatmikaa, sarvalOkESee, viSvadhaariNee |
trivargadaatree, subhagaa, tryaMbakaa, triguNaatmikaa || 146 ||

svargaapavargadaa, Suddhaa, japaapuShpa nibhaakRutiH |
OjOvatee, dyutidharaa, yagnyaroopaa, priyavrataa || 147 ||

duraaraadhyaa, duraadarShaa, paaTalee kusumapriyaa |
mahatee, mErunilayaa, maMdaara kusumapriyaa || 148 ||

veeraaraadhyaa, viraaDroopaa, virajaa, viSvatOmukhee |
pratyagroopaa, paraakaaSaa, praaNadaa, praaNaroopiNee || 149 ||

maartaaMDa bhairavaaraadhyaa, maMtriNee nyastaraajyadhooH |
tripurESee, jayatsEnaa, nistraiguNyaa, paraaparaa || 150 ||

satyagnyaanaanaMdaroopaa, saamarasya paraayaNaa |
kapardinee, kalaamaalaa, kaamadhuk,kaamaroopiNee || 151 ||

kaLaanidhiH, kaavyakaLaa, rasagnyaa, rasaSEvadhiH |
puShTaa, puraatanaa, poojyaa, puShkaraa, puShkarEkShaNaa || 152 ||

paraMjyOtiH, paraMdhaama, paramaaNuH, paraatparaa |
paaSahastaa, paaSahaMtree, paramaMtra vibhEdinee || 153 ||

moortaa,moortaa,nityatRuptaa, muni maanasa haMsikaa |
satyavrataa, satyaroopaa, sarvaaMtaryaaminee, satee || 154 ||

brahmaaNee, brahmajananee, bahuroopaa, budhaarchitaa |
prasavitree, prachaMDaagnyaa, pratiShThaa, prakaTaakRutiH || 155 ||

praaNESvaree, praaNadaatree, paMchaaSat-peeTharoopiNee |
viSRuMkhalaa, viviktasthaa, veeramaataa, viyatprasooH || 156 ||

mukuMdaa, mukti nilayaa, moolavigraha roopiNee |
bhaavagnyaa, bhavarOgaghnee bhavachakra pravartinee || 157 ||

ChaMdassaaraa, Saastrasaaraa, maMtrasaaraa, talOdaree |
udaarakeerti, ruddaamavaibhavaa, varNaroopiNee || 158 ||

janmamRutyu jaraatapta jana viSraaMti daayinee |
sarvOpaniSha dudghuShTaa, SaaMtyateeta kaLaatmikaa || 159 ||

gaMbheeraa, gaganaaMtaHsthaa, garvitaa, gaanalOlupaa |
kalpanaarahitaa, kaaShThaa, kaaMtaa, kaaMtaardha vigrahaa || 160 ||

kaaryakaaraNa nirmuktaa, kaamakELi taraMgitaa |
kanat-kanakataaTaMkaa, leelaavigraha dhaariNee || 161 ||

ajaakShaya vinirmuktaa, mugdhaa kShipraprasaadinee |
aMtarmukha samaaraadhyaa, bahirmukha sudurlabhaa || 162 ||

trayee, trivarga nilayaa, tristhaa, tripuramaalinee |
niraamayaa, niraalaMbaa, svaatmaaraamaa, sudhaasRutiH || 163 ||

saMsaarapaMka nirmagna samuddharaNa paMDitaa |
yagnyapriyaa, yagnyakartree, yajamaana svaroopiNee || 164 ||

dharmaadhaaraa, dhanaadhyakShaa, dhanadhaanya vivardhinee |
viprapriyaa, vipraroopaa, viSvabhramaNa kaariNee || 165 ||

viSvagraasaa, vidrumaabhaa, vaiShNavee, viShNuroopiNee |
ayOni, ryOninilayaa, kooTasthaa, kularoopiNee || 166 ||

veeragOShTheepriyaa, veeraa, naiShkarmyaa, naadaroopiNee |
vignyaana kalanaa, kalyaa vidagdhaa, baiMdavaasanaa || 167 ||

tattvaadhikaa, tattvamayee, tattvamartha svaroopiNee |
saamagaanapriyaa, saumyaa, sadaaSiva kuTuMbinee || 168 ||

savyaapasavya maargasthaa, sarvaapadvi nivaariNee |
svasthaa, svabhaavamadhuraa, dheeraa, dheera samarchitaa || 169 ||

chaitanyaarghya samaaraadhyaa, chaitanya kusumapriyaa |
sadOditaa, sadaatuShTaa, taruNaaditya paaTalaa || 170 ||

dakShiNaa, dakShiNaaraadhyaa, darasmEra mukhaaMbujaa |
kauLinee kEvalaa,narghyaa kaivalya padadaayinee || 171 ||

stOtrapriyaa, stutimatee, SrutisaMstuta vaibhavaa |
manasvinee, maanavatee, mahESee, maMgaLaakRutiH || 172 ||

viSvamaataa, jagaddhaatree, viSaalaakShee, viraagiNee|
pragalbhaa, paramOdaaraa, paraamOdaa, manOmayee || 173 ||

vyOmakESee, vimaanasthaa, vajriNee, vaamakESvaree |
paMchayagnyapriyaa, paMchaprEta maMchaadhiSaayinee || 174 ||

paMchamee, paMchabhootESee, paMcha saMkhyOpachaariNee |
SaaSvatee, SaaSvataiSvaryaa, Sarmadaa, SaMbhumOhinee || 175 ||

dharaa, dharasutaa, dhanyaa, dharmiNee, dharmavardhinee |
lOkaateetaa, guNaateetaa, sarvaateetaa, Samaatmikaa || 176 ||

baMdhooka kusuma prakhyaa, baalaa, leelaavinOdinee |
sumaMgaLee, sukhakaree, suvEShaaDyaa, suvaasinee || 177 ||

suvaasinyarchanapreetaa, SObhanaa, Suddha maanasaa |
biMdu tarpaNa saMtuShTaa, poorvajaa, tripuraaMbikaa || 178 ||

daSamudraa samaaraadhyaa, tripuraa SreevaSaMkaree |
gnyaanamudraa, gnyaanagamyaa, gnyaanagnyEya svaroopiNee || 179 ||

yOnimudraa, trikhaMDESee, triguNaaMbaa, trikONagaa |
anaghaadbhuta chaaritraa, vaaMChitaartha pradaayinee || 180 ||

abhyaasaati Sayagnyaataa, ShaDadhvaateeta roopiNee |
avyaaja karuNaamoorti, ragnyaanadhvaaMta deepikaa || 181 ||

aabaalagOpa viditaa, sarvaanullaMghya Saasanaa |
Sree chakraraajanilayaa, Sreemattripura suMdaree || 182 ||

Sree Sivaa, SivaSaktyaikya roopiNee, lalitaaMbikaa |
EvaM SreelalitaadEvyaa naamnaaM saahasrakaM jaguH || 183 ||

|| iti Sree brahmaaMDapuraaNE, uttarakhaMDE, Sree hayagreevaagastya saMvaadE, Sreelalitaarahasyanaama Sree lalitaa rahasyanaama saahasrastOtra kathanaM naama dviteeyOdhyaayaH ||

siMdhooraaruNa vigrahaaM triNayanaaM maaNikya mauLisphura-
ttaaraanaayaka SEkharaaM smitamukhee maapeena vakShOruhaam |
paaNibhyaa malipoorNa ratna chaShakaM raktOtpalaM bibhrateeM
saumyaaM ratnaghaTastha rakta charaNaaM dhyaayEtparaamaMbikaam ||