|| dhyaanam ||
sindooraaruNavigrahaaM trinayanaaM maaNikyamaulisphurat
taaraanaayakaSEkharaaM smitamukheemaapeenavakShOruhaam |
paaNibhyaamalipoorNaratnacaShakaM raktOtpalaM bibhrateeM
saumyaaM ratnaghaTastharaktacaraNaaM dhyaayEtparaamambikaam ||

aruNaaM karuNaatarangitaakSheeM dhRutapaaSaankuSapuShpabaaNacaapaam |
aNimaadibhiraavRutaaM mayookhairahamityEva vibhaavayE bhavaaneem ||

dhyaayEt padmaasanasthaaM vikasitavadanaaM padmapatraayataakSheeM
hEmaabhaaM peetavastraaM karakalitalasaddhEmapadmaaM varaangeem |
sarvaalankaarayuktaaM satatamabhayadaaM bhaktanamraaM bhavaaneeM
SreevidyaaM SaantamoortiM sakalasuranutaaM sarvasampatpradaatreem ||

sakunkumavilEpanaamalikacumbikastoorikaaM
samandahasitEkShaNaaM saSaracaapapaaSaankuSaam |
aSEShajanamOhineemaruNamaalyabhooShaambaraaM
japaakusumabhaasuraaM japavidhau smarEdambikaam ||

||atha Sree lalitaa sahasranaamaavalee ||
OM OM aiM hreeM SreeM SreemaatrE namaH |
OM Sreemahaaraagnyai namaH |
OM SreematsiMhaasanESvaryai namaH |
OM cidagnikuNDasaMbhootaayai namaH |
OM dEvakaaryasamudyataayai namaH |
OM OM udyadbhaanusahasraabhaayai namaH |
OM caturbaahusamanvitaayai namaH |
OM raagasvaroopapaaSaaDhyaayai namaH |
OM krOdhaakaaraankuSOjjvalaayai namaH |
OM manOroopEkShukOdaNDaayai namaH | 10
OM paMcatanmaatrasaayakaayai namaH |
OM nijaaruNaprabhaapooramajjad brahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM campakaaSOkapunnaagasaugandhika-lasatkacaayai namaH |
OM kuruvindamaNiSrENeekanatkOTeeramaNDitaayai namaH |
OM OM aShTameecandravibhraajadalikasthalaSObhitaayai namaH |
OM mukhacandrakalaMkaabhamRuganaabhiviSEShakaayai namaH |
OM vadanasmaramaaMgalyagRuhatOraNacillikaayai namaH |
OM vaktralakShmeepareevaahacalanmeenaabhalOcanaayai namaH |
OM navacampakapuShpaabhanaasaadaNDaviraajitaayai namaH |
OM taaraakaantitiraskaarinaasaabharaNabhaasuraayai namaH | 20
OM kadambamanjareek~luptakarNapooramanOharaayai namaH |
OM taaTaMkayugaleebhootatapanODupamaNDalaayai namaH |
OM padmaraagaSilaadarSaparibhaavikapOlabhuvE namaH |
OM navavidrumabimbaSreenyakkaariradanacCadaayai namaH |
OM SuddhavidyaankuraakaaradvijapanktidvayOjjvalaayai namaH |
OM karpooraveeTikaamOdasamaakarShi digantaraayai namaH |
OM nijasallaapamaadhurya vinirbhatsitakacCapyai namaH |
OM mandasmitaprabhaapooramajjatkaamESamaanasaayai namaH |
OM anaakalitasaadRuSyacibukaSreeviraajitaayai namaH |
OM kaamESabaddhamaangalyasootraSObhitakandharaayai namaH | 30
OM kanakaangadakEyoorakamaneeyamujaanvitaayai namaH |
OM ratnagraivEya cintaakalOlamuktaaphalaanvitaayai namaH |
OM kaamESvaaraprEmaratnamaNipratipaNastanyai namaH |
OM naabhyaalavaalarOmaalilataaphalakucadvayyai namaH |
OM lakShyarOmalataadhaarataasamunnEyamadhyamaayai namaH |
OM stanabhaaradalanmadhyapaTTabandhavalitrayaayai namaH |
OM OM aruNaaruNakausumbhavastrabhaasvatkaTeetaTyai namaH |
OM ratnakinkiNikaaramyaraSanaadaamabhooShitaayai namaH |
OM kaamESagnyaatasaubhaagyamaardavOrudvayaanvitaayai namaH |
OM maaNikyamukuTaakaarajaanudvayaviraajitaayai namaH | 40
OM indragOpaparikShiptasmaratooNaabhajanghikaayai namaH |
OM gooDhagoolphaayai namaH |
OM koorma pRuShThajayiShNuprapadaanvitaayai namaH |
OM nakhadeedhitisanCannanamajjanatamOguNaayai namaH |
OM padadvayaprabhaajaalaparaakRutasarOruhaayai namaH |
OM SinjaanamaNimanjeeramaNDitaSreepadaambujaayai namaH |
OM maraaleemandagamanaayai namaH |
OM mahaalaavaNyaSEvadhayE namaH |
OM sarvaaruNaayai namaH |
OM anavadyaangyai namaH | 50
OM sarvaabharaNabhooShitaayai namaH |
OM SivakaamESvaraankasthaayai namaH |
OM Sivaayai namaH |
OM svaadheenavallabhaayai namaH |
OM sumErumadhyaSRungasthaayai namaH |
OM Sreemannagaranaayikaayai namaH |
OM cintaamaNigRuhaantasthaayai namaH |
OM pancabrahmaasanasthitaayai namaH |
OM mahaapadmaaTaveesaMsthaayai namaH |
OM kadambavanavaasinyai namaH | 60
OM sudhaasaagaramadhyasthaayai namaH |
OM kaamaakShyai namaH |
OM kaamadaayinyai namaH |
OM dEvarShigaNasaMghaatastooyamaanaatmavaibhaayai namaH |
OM bhaNDaasuravadhOdyuktaSaktisEnaasamanvitaayai namaH |
OM sampatkareesamaarooDhasiMduravrajasEvitaayai namaH |
OM OM aSvaarooDhaadhiShThitaaSvakOTikOTibhiraavRutaayai namaH |
OM cakraraajarathaarooDhasarvaayudhapariShkRutaayai namaH |
OM gEyacakrarathaarooDhamantriNeeparisEvitaayai namaH |
OM kiricakrarathaarooDhadaNDanaathaapuraskRutaayai namaH | 70
OM jvaalaamaalinikaakShiptavahnipraakaaramadhyagaayai namaH |
OM bhaNDasainyavadhOdyuktaSaktivikramaharShitaayai namaH |
OM nityaaparaakramaaTOpanireekShaNasamutsukaayai namaH |
OM bhaNDaputravadhOdyuktabaalaavikramananditaayai namaH |
OM mantriNyambaaviracitaviShangavadhatOShitaayai namaH |
OM viSukrapraaNaharaNavaaraaheeveeryananditaayai namaH |
OM kaamESvaramukhaalOkakalpitaSreegaNESvaraayai namaH |
OM mahaagaNESanirbhinnavighnayantrapraharShitaayai namaH |
OM bhaNDaasurEndranirmuktaSastrapratyastravarShiNyai namaH |
OM karaangulinakhOtpannanaaraayaNadaSaakRutyai namaH | 80
OM mahaapaaSupataastraagninirdagdhaasurasainikaayai namaH |
OM kaamESvaraastranirdagdhasabhaaNDaasuraSoonyakaayai namaH |
OM brahmOpEndramahEndraadidEvasaMstutavaibhavaayai namaH |
OM haranEtraagnisaMdagdhakaamasaMjeevanauShadhyai namaH |
OM SreemadvaagbhavakooTaikasvaroopamukhapankajaayai namaH |
OM kaNThaadhaH kaTiparyantamadhyakooTasvaroopiNyai namaH |
OM SaktikooTaikataapannakaTyadhObhaagadhaariNyai namaH |
OM OM moolamantraatmikaayai namaH |
OM moolakooTatrayakalEbaraayai namaH |
OM kulaamRutaikarasikaayai namaH | 90
OM kulasaMkEtapaalinyai namaH |
OM kulaanganaayai namaH |
OM kulaantaHsthaayai namaH |
OM kaulinyai namaH |
OM kulayOginyai namaH |
OM akulaayai namaH |
OM samayaantasthaayai namaH |
OM samayaacaaratatparaayai namaH |
OM moolaadhaaraikanilayaayai namaH |
OM brahmagranthivibhEdinyai namaH | 100
OM maNipooraantaruditaayai namaH |
OM viShNugranthivibhEdinyai namaH |
OM aagnyaacakraantaraalasthaayai namaH |
OM rudragranthivibhEdinyai namaH |
OM sahasraaraambujaarooDhaayai namaH |
OM sudhaasaaraabhivarShiNyai namaH |
OM taTillataasamarucyai namaH |
OM ShaTcakrOparisaMsthitaayai namaH |
OM mahaasaktyai namaH |
OM OM kuNDalinyai namaH | 110
OM bisatantutaneeyasyai namaH |
OM bhavaanyai namaH |
OM bhaavanaagamyaayai namaH |
OM bhavaaraNyakuThaarikaayai namaH |
OM bhadrapriyaayai namaH |
OM bhadramoortyai namaH |
OM bhaktasaubhaagyadaayinyai namaH |
OM bhaktipriyaayai namaH |
OM bhaktigamyaayai namaH |
OM bhaktivaSyaayai namaH | 120
OM bhayaapahaayai namaH |
OM Saambhavyai namaH |
OM Saaradaaraadhyaayai namaH |
OM SarvaaNyai namaH |
OM Sarmadaayinyai namaH |
OM SaaMkaryai namaH |
OM Sreekaryai namaH |
OM saadhvyai namaH |
OM Saraccandranibhaananaayai namaH |
OM SaatOdaryai namaH | 130
OM Saantimatyai namaH |
OM OM niraadhaaraayai namaH |
OM niranjanaayai namaH |
OM nirlEpaayai namaH |
OM nirmalaayai namaH |
OM nityaayai namaH |
OM niraakaaraayai namaH |
OM niraakulaayai namaH |
OM nirguNaayai namaH |
OM niShkalaayai namaH | 140
OM Saantaayai namaH |
OM niShkaamaayai namaH |
OM nirupaplavaayai namaH |
OM nityamuktaayai namaH |
OM nirvikaaraayai namaH |
OM niShprapancaayai namaH |
OM niraaSrayaayai namaH |
OM nityaSuddhaayai namaH |
OM nityabuddhaayai namaH |
OM niravadyaayai namaH | 150
OM nirantaraayai namaH |
OM niShkaaraNaayai namaH |
OM niShkalaMkaayai namaH |
OM OM nirupaadhayE namaH |
OM nireeSvaraayai namaH |
OM neeraagayai namaH |
OM raagamathanyai namaH |
OM nirmadaayai namaH |
OM madanaaSinyai namaH |
OM niScintaayai namaH | 160
OM nirahankaaraayai namaH |
OM nirmOhaayai namaH |
OM mOhanaaSinyai namaH |
OM nirmamaayai namaH |
OM mamataahantryai namaH |
OM niShpaapaayai namaH |
OM paapanaaSinyai namaH |
OM niShkrOdhaayai namaH |
OM krOdhaSamanyai namaH |
OM nirlObhaayai namaH | 170
OM lObhanaaSinyai namaH |
OM niHsaMSayaayai namaH |
OM saMSayaghnyai namaH |
OM nirbhavaayai namaH |
OM bhavanaaSinyai namaH |
OM OM nirvikalpaayai namaH |
OM niraabaadhaayai namaH |
OM nirbhEdaayai namaH |
OM bhEdanaaSinyai namaH |
OM nirnaaSaayai namaH | 180
OM mRutyumathanyai namaH |
OM niShkriyaayai namaH |
OM niShparigrahaayai namaH |
OM nistulaayai namaH |
OM neelacikuraayai namaH |
OM nirapaayaayai namaH |
OM niratyayaayai namaH |
OM durlabhaayai namaH |
OM durgamaayai namaH |
OM durgaayai namaH | 190
OM duHkhahantryai namaH |
OM sukhapradaayai namaH |
OM duShTadooraayai namaH |
OM duraacaaraSamanyai namaH |
OM dOShavarjitaayai namaH |
OM sarvagnyaayai namaH |
OM saandrakaruNaayai namaH |
OM OM samaanaadhikavarjitaayai namaH |
OM sarvaSaktimayyai namaH |
OM sarvamaMgalaayai namaH | 200
OM sadgatipradaayai namaH |
OM sarvESvayai namaH |
OM sarvamayyai namaH |
OM sarvamantrasvaroopiNyai namaH |
OM sarvayantraatmikaayai namaH |
OM sarvatantraroopaayai namaH |
OM manOnmanyai namaH |
OM maahESvaryai namaH |
OM mahaadEvyai namaH |
OM mahaalakShmyai namaH | 210
OM mRuDapriyaayai namaH |
OM mahaaroopaayai namaH |
OM mahaapoojyaayai namaH |
OM mahaapaatakanaaSinyai namaH |
OM mahaamaayaayai namaH |
OM mahaasatvaayai namaH |
OM mahaaSaktyai namaH |
OM mahaaratyai namaH |
OM mahaabhOgaayai namaH |
OM OM mahaiSvaryaayai namaH | 220
OM mahaaveeryaayai namaH |
OM mahaabalaayai namaH |
OM mahaabuddhyai namaH |
OM mahaasiddhyai namaH |
OM mahaayOgESvarESvaryai namaH |
OM mahaatantraayai namaH |
OM mahaamantraayai namaH |
OM mahaayantraayai namaH |
OM mahaasanaayai namaH |
OM mahaayaagakramaaraadhyaayai namaH | 230
OM mahaabhairavapoojitaayai namaH |
OM mahESvaramahaakalpamahaa taaNDavasaakShiNyai namaH |
OM mahaakaamESamahiShyai namaH |
OM mahaatripurasundaryai namaH |
OM catuHShaShTyupacaaraaDhyaayai namaH |
OM catuHShaShTikalaamayyai namaH |
OM mahaacatuHShaShTikOTi yOgineegaNasEvitaayai namaH |
OM manuvidyaayai namaH |
OM candravidyaayai namaH |
OM OM candramaNDalamadhyagaayai namaH | 240
OM caaruroopaayai namaH |
OM caaruhaasaayai namaH |
OM caarucandrakalaadharaayai namaH |
OM caraacarajagannaathaayai namaH |
OM cakraraajanikEtanaayai namaH |
OM paarvatyai namaH |
OM padmanayanaayai namaH |
OM padmaraagasamaprabhaayai namaH |
OM pancaprEtaasanaaseenaayai namaH |
OM pancabrahmasparoopiNyai namaH | 250
OM cinmayyai namaH |
OM paramaanandaayai namaH |
OM vignyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM dhyaanadhyaatRudhyEyaroopaayai namaH |
OM rdhmaadharmavivarjitaayai namaH |
OM viSvaroopaayai namaH |
OM jaagariNyai namaH |
OM svapatnyai namaH |
OM taijasaatmikaayai namaH |
OM suptaayai namaH | 260
OM praagnyaatmikaayai namaH |
OM OM turyaayai namaH |
OM sarvaavasthaavivarjitaayai namaH |
OM sRuShThikartryai namaH |
OM brahmaroopaayai namaH |
OM gOptryai namaH |
OM gOvindaroopiNyai namaH |
OM saMhaariNyai namaH |
OM rudraroopaayai namaH |
OM tirOdhaanakaryai namaH | 270
OM eeSvaryai namaH |
OM sadaaSivaayai namaH |
OM anugrahadaayai namaH |
OM paMcakRutyaparaayaNaayai namaH |
OM bhaanumaNDalamadhyasthaayai namaH |
OM bhairavyai namaH |
OM bhagamaalinyai namaH |
OM padmaasanaayai namaH |
OM bhagavatyai namaH |
OM padmanaabhasahOdaryai namaH | 280
OM unmEShanimiShOtpannavipannabhuvanaavalyai namaH |
OM sahasraSeerShavadanaayai namaH |
OM OM sahasraakShyai namaH |
OM sahasrapadE namaH |
OM aabrahmakeeTajananyai namaH |
OM varNaaSramavidhaayinyai namaH |
OM nijaagnyaaroopanigamaayai namaH |
OM puNyaapuNyaphalapradaayai namaH |
OM SrutiseemantasindooreekRuta paadaabjadhoolikaayai namaH |
OM sakalaagamasaMdOhaSuktisaMpuTamauktikaayai namaH | 290
OM puruShaarthapradaayai namaH |
OM poorNaayai namaH |
OM bhOginyai namaH |
OM bhuvanESvaryai namaH |
OM ambikaayai namaH |
OM anaadinidhanaayai namaH |
OM haribrahmEndrasEvitaayai namaH |
OM naaraayaNyai namaH |
OM naadaroopaayai namaH |
OM naamaroopavivarjitaayai namaH | 300
OM hreeMkaaryai namaH |
OM hreematyai namaH |
OM OM hRudyaayai namaH |
OM hEyOpaadEyavarjitaayai namaH |
OM raajaraajaarcitaayai namaH |
OM raagnyai namaH |
OM ramyaayai namaH |
OM raajeevalOcanaayai namaH |
OM ranjanyai namaH |
OM ramaNyai namaH | 310
OM rasyaayai namaH |
OM raNatkinkiNimEkhalaayai namaH |
OM ramaayai namaH |
OM raakEnduvadanaayai namaH |
OM ratiroopaayai namaH |
OM ratipriyaayai namaH |
OM rakShaakaryai namaH |
OM raakShasaghnyai namaH |
OM raamaayai namaH |
OM ramaNalampaTaayai namaH | 320
OM kaamyaayai namaH |
OM kaamakalaaroopaayai namaH |
OM kadambakusumapriyaayai namaH |
OM kalyaaNyai namaH |
OM OM jagateekandaayai namaH |
OM karuNaarasasaagaraayai namaH |
OM kalaavatyai namaH |
OM kalaalaapaayai namaH |
OM kaantaayai namaH |
OM kaadambareepriyaayai namaH | 330
OM varadaayai namaH |
OM vaamanayanaayai namaH |
OM vaaruNeemadavihvalaayai namaH |
OM viSvaadhikaayai namaH |
OM vEdavEdyaayai namaH |
OM vindhyaacalanivaasinyai namaH |
OM vidhaatryai namaH |
OM vEdajananyai namaH |
OM viShNumaayaayai namaH |
OM vilaasinyai namaH | 340
OM kShEtrasvaroopaayai namaH |
OM kShEtrESyai namaH |
OM kShEtrakShEtragnyapaalinyai namaH |
OM kShayavRuddhivinirmuktaayai namaH |
OM kShEtrapaalasamarcitaayai namaH |
OM vijayaayai namaH |
OM OM vimalaayai namaH |
OM vandyaayai namaH |
OM vandaarujanavatsalaayai namaH |
OM vaagvaadinyai namaH | 350
OM vaamakESyai namaH |
OM vahnimaNDalavaasinyai namaH |
OM bhaktimatkalpalatikaayai namaH |
OM paSupaaSavimOcinyai namaH |
OM saMhRutaaSEShapaaShaNDaayai namaH |
OM sadaacaarapravartikaayai namaH |
OM taapatrayaagnisantaptasamaahlaadanacandrikaayai namaH |
OM taruNyai namaH |
OM taapasaaraadhyaayai namaH |
OM tanumadhyaayai namaH | 360
OM tamOpahaayai namaH |
OM cityai namaH |
OM tatpadalakShyaarthaayai namaH |
OM cidEkarasaroopiNyai namaH |
OM svaatmaanandalaveebhoota-brahmaadyaanandasantatyai namaH |
OM paraayai namaH |
OM OM pratyak citeeroopaayai namaH |
OM paSyantyai namaH |
OM paradEvataayai namaH |
OM madhyamaayai namaH | 370
OM vaikhareeroopaayai namaH |
OM bhaktamaanasahaMsikaayai namaH |
OM kaamESvarapraaNanaaDyai namaH |
OM kRutagnyaayai namaH |
OM kaamapoojitaayai namaH |
OM SrRuMgaararasasampoorNaayai namaH |
OM jayaayai namaH |
OM jaalandharasthitaayai namaH |
OM ODyaaNapeeThanilayaayai namaH |
OM bindumaNDalavaasinyai namaH | 380
OM rahOyaagakramaaraadhyaayai namaH |
OM rahastarpaNatarpitaayai namaH |
OM sadyaH prasaadinyai namaH |
OM viSvasaakShiNyai namaH |
OM saakShivarjitaayai namaH |
OM ShaDaMgadEvataayuktaayai namaH |
OM ShaaDguNyaparipooritaayai namaH |
OM nityaklinnaayai namaH |
OM OM nirupamaayai namaH |
OM nirvaaNasukhadaayinyai namaH | 390
OM nityaaShODaSikaaroopaayai namaH |
OM SreekaNThaardhaSareeriNyai namaH |
OM prabhaavatyai namaH |
OM prabhaaroopaayai namaH |
OM prasiddhaayai namaH |
OM paramESvaryai namaH |
OM moolaprakRutyai namaH |
OM avyaktaayai namaH |
OM vktaavyaktasvaroopiNyai namaH |
OM vyaapinyai namaH | 400
OM vividhaakaaraayai namaH |
OM vidyaavidyaasvaroopiNyai namaH |
OM mahaakaamESanayanakumudaahlaadakaumudyai namaH |
OM bhaktaahaardatamObhEdabhaanumadbhaanusaMtatyai namaH |
OM Sivadootyai namaH |
OM Sivaaraadhyaayai namaH |
OM Sivamoortyai namaH |
OM SivaMkaryai namaH |
OM OM Sivapriyaayai namaH |
OM Sivaparaayai namaH | 410
OM SiShTEShTaayai namaH |
OM SiShTapoojitaayai namaH |
OM apramEyaayai namaH |
OM svaprakaaSaayai namaH |
OM manOvaacaamagOcaraayai namaH |
OM cicCaktyai namaH |
OM cEtanaaroopaayai namaH |
OM jaDaSaktyai namaH |
OM jaDaatmikaayai namaH |
OM gaayatryai namaH | 420
OM vyaahRutyai namaH |
OM saMdhyaayai namaH |
OM dvijavRundaniShEvitaayai namaH |
OM tattvaasanaayai namaH |
OM tasmai namaH |
OM tubhyaM namaH |
OM ayyai namaH |
OM pancakOSaantarasthitaayai namaH |
OM niHseemamahimnE namaH |
OM nityayauvanaayai namaH | 430
OM OM madaSaalinyai namaH |
OM madaghoorNitaraktaakShyai namaH |
OM madapaaTalagaNDabhuvE namaH |
OM candanadravadigdhaangyai namaH |
OM caampEyakusumapriyaayai namaH |
OM kuSalaayai namaH |
OM kOmalaakaaraayai namaH |
OM kurukullaayai namaH |
OM kulESvaryai namaH |
OM kulakuNDaalayaayai namaH | 440
OM kaulamaargatatparasEvitaayai namaH |
OM kumaaragaNanaathaambaayai namaH |
OM tuShTyai namaH |
OM puShTyai namaH |
OM matyai namaH |
OM dhRutyai namaH |
OM Saantyai namaH |
OM svastimatyai namaH |
OM kaantyai namaH |
OM nandinyai namaH | 450
OM vighnanaaSinyai namaH |
OM tEjOvatyai namaH |
OM OM trinayanaayai namaH |
OM lOlaakSheekaamaroopiNyai namaH |
OM maalinyai namaH |
OM haMsinyai namaH |
OM maatrE namaH |
OM malayaacalavaasinyai namaH |
OM sumukhyai namaH |
OM nalinyai namaH | 460
OM subhruvE namaH |
OM SObhanaayai namaH |
OM suranaayikaayai namaH |
OM kaalakaNThyai namaH |
OM kaantimatyai namaH |
OM kShObhiNyai namaH |
OM sookShmaroopiNyai namaH |
OM vajrESvaryai namaH |
OM vaamadEvyai namaH |
OM vayOvasthaavivarjitaayai namaH | 470
OM siddhESvaryai namaH |
OM siddhavidyaayai namaH |
OM siddhamaatrE namaH |
OM yaSasvinyai namaH |
OM OM viSuddhicakranilayaayai namaH |
OM aaraktavarNaayai namaH |
OM trilOcanaayai namaH |
OM khaTvaangaadipraharaNaayai namaH |
OM vadanaikasamanvitaayai namaH |
OM paayasaannapriyaayai namaH | 480
OM tvaksthaayai namaH |
OM paSulOkabhayaMkaryai namaH |
OM amRutaadimahaaSaktisaMvRutaayai namaH |
OM DaakineeSvaryai namaH |
OM anaahataabjanilayaayai namaH |
OM Syaamaabhaayai namaH |
OM vadanadvayaayai namaH |
OM daMShTrOjvalaayai namaH |
OM akShamaalaadidharaayai namaH |
OM rudhirasaMsthitaayai namaH | 490
OM kaalaraatryaadiSaktyaughavRutaayai namaH |
OM snigdhaudanapriyaayai namaH |
OM mahaaveerEndravaradaayai namaH |
OM raakiNyambaasvaroopiNyai namaH |
OM maNipooraabjanilayaayai namaH |
OM OM vadanatrayasaMyutaayai namaH |
OM vajraadhikaayudhOpEtaayai namaH |
OM DaamaryaadibhiraavRutaayai namaH |
OM raktavarNaayai namaH |
OM maaMsaniShThaayai namaH | 500
501. guDaannapreetamaanasaayai namaH |
OM samastabhaktasukhadaayai namaH |
OM laakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaadhiShTaanaambujagataayai namaH |
OM caturvaktramanOharaayai namaH |
OM Soolaadyaayudhasampannaayai namaH |
OM peetavarNaayai namaH |
OM atigarvitaayai namaH |
OM mEdOniShThaayai namaH |
OM madhupreetaayai namaH | 510
OM bandinyaadisamanvitaayai namaH |
OM dadhyannaasaktahRudayaayai namaH |
OM kaakineeroopadhaariNyai namaH |
OM moolaadhaaraambujaarooDhaayai namaH |
OM paMcavaktraayai namaH |
OM asthisaMsthitaayai namaH |
OM aMkuSaadipraharaNaayai namaH |
OM OM varadaadi niShEvitaayai namaH |
OM mudgaudanaasaktacittaayai namaH |
OM saakinyambaasvaroopiNyai namaH | 520
OM aagnyaacakraabjanilaayai namaH |
OM SuklavarNaayai namaH |
OM ShaDaananaayai namaH |
OM majjaasaMsthaayai namaH |
OM haMsavateemukhyaSaktisamanvitaayai namaH |
OM haridraannaikarasikaayai namaH |
OM haakineeroopadhaariNyai namaH |
OM sahasradalapadmasthaayai namaH |
OM sarvavarNOpaSObhitaayai namaH |
OM sarvaayudhadharaayai namaH | 530
OM SuklasaMsthitaayai namaH |
OM sarvatOmukhyai namaH |
OM sarvaudanapreetacittaayai namaH |
OM yaakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaahaayai namaH |
OM svadhaayai namaH |
OM amatyai namaH |
OM mEdhaayai namaH |
OM OM Srutyai namaH |
OM smRutyai namaH | 540
OM anuttamaayai namaH |
OM puNyakeertyai namaH |
OM puNyalabhyaayai namaH |
OM puNyaSravaNakeertanaayai namaH |
OM pulOmajaarcitaayai namaH |
OM bandhamOcanyai namaH |
OM barbaraalakaayai namaH |
OM vimarSaroopiNyai namaH |
OM vidyaayai namaH |
OM viyadaadijagatprasuvE namaH | 550
OM sarva vyaadhipraSamanyai namaH |
OM sarva mRutyunivaariNyai namaH |
OM agragaNyaayai namaH |
OM acintyaroopaayai namaH |
OM kalikalmaShanaaSinyai namaH |
OM kaatyaayanyai namaH |
OM kaalahantryai namaH |
OM kamalaakShaniShEvitaayai namaH |
OM taamboolapooritamukhyai namaH |
OM daaDimeekusumaprabhaayai namaH | 560
OM OM mRugaakShyai namaH |
OM mOhinyai namaH |
OM mukhyaayai namaH |
OM mRuDaanyai namaH |
OM mitraroopiNyai namaH |
OM nityatRuptaayai namaH |
OM bhaktanidhayE namaH |
OM niyantryai namaH |
OM nikhilESvaryai namaH |
OM maitryaadivaasanaalabhyaayai namaH | 570
OM mahaapralayasaakShiNyai namaH |
OM paraaSaktyai namaH |
OM paraaniShThaayai namaH |
OM pragnyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM maadhveepaanaalasaayai namaH |
OM mattaayai namaH |
OM maatRukaavarNa roopiNyai namaH |
OM mahaakailaasanilayaayai namaH |
OM mRuNaalamRududOrlataayai namaH |
OM mahaneeyaayai namaH | 580
OM dayaamoortyai namaH |
OM mahaasaamraajyaSaalinyai namaH |
OM OM aatmavidyaayai namaH |
OM mahaavidyaayai namaH |
OM Sreevidyaayai namaH |
OM kaamasEvitaayai namaH |
OM SreeShODaSaakShareevidyaayai namaH |
OM trikooTaayai namaH |
OM kaamakOTikaayai namaH |
OM kaTaakShakiMkareebhootakamalaakOTisEvitaayai namaH | 590
OM SiraHsthitaayai namaH |
OM candranibhaayai namaH |
OM bhaalasthaayai^^ai namaH |
OM indradhanuHprabhaayai namaH |
OM hRudayasthaayai namaH |
OM raviprakhyaayai namaH |
OM trikONaantaradeepikaayai namaH |
OM daakShaayaNyai namaH |
OM daityahantryai namaH |
OM dakShayagnyavinaaSinyai namaH | 600
OM daraandOlitadeerghaakShyai namaH |
OM darahaasOjjvalanmukhyai namaH |
OM guroomoortyai namaH |
OM OM guNanidhayE namaH |
OM gOmaatrE namaH |
OM guhajanmabhuvE namaH |
OM dEvESyai namaH |
OM daNDaneetisthaayai namaH |
OM daharaakaaSaroopiNyai namaH |
OM pratipanmukhyaraakaantatithimaNDalapoojitaayai namaH | 610
OM kalaatmikaayai namaH |
OM kalaanaathaayai namaH |
OM kaavyaalaapavimOdinyai namaH |
OM sacaamararamaavaaNeesavyadakShiNasEvitaayai namaH |
OM aadiSaktayai namaH |
OM amEyaayai namaH |
OM aatmanE namaH |
OM paramaayai namaH |
OM paavanaakRutayE namaH |
OM anEkakOTibrahmaaNDajananyai namaH | 620
OM divyavigrahaayai namaH |
OM kleeMkaaryai namaH |
OM kEvalaayai namaH |
OM OM guhyaayai namaH |
OM kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM tripuraayai namaH |
OM trijagadvandyaayai namaH |
OM trimoortyai namaH |
OM tridaSESvaryai namaH |
OM tryakSharyai namaH | 630
OM divyagandhaaDhyaayai namaH |
OM sindooratilakaancitaayai namaH |
OM umaayai namaH |
OM SailEndratanayaayai namaH |
OM gauryai namaH |
OM gandharvasEvitaayai namaH |
OM viSvagarbhaayai namaH |
OM svarNagarbhaayai namaH |
OM avaradaayai namaH |
OM vaagadheeSvaryai namaH | 640
OM dhyaanagamyaayai namaH |
OM aparicCEdyaayai namaH |
OM gnyaanadaayai namaH |
OM gnyaanavigrahaayai namaH |
OM sarvavEdaantasaMvEdyaayai namaH |
OM OM satyaanandasvaroopiNyai namaH |
OM lOpaamudraarcitaayai namaH |
OM leelaaklRuptabrahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM adRuSyaayai namaH |
OM dRuSyarahitaayai namaH | 650
OM vignyaatryai namaH |
OM vEdyavarjitaayai namaH |
OM yOginyai namaH |
OM yOgadaayai namaH |
OM yOgyaayai namaH |
OM yOgaanandaayai namaH |
OM yugandharaayai namaH |
OM icCaaSaktignyaanaSaktikriyaaSaktisvaroopiNyai namaH |
OM sarvaadhaaraayai namaH |
OM supratiShThaayai namaH | 660
OM sadasadroopadhaariNyai namaH |
OM aShTamoortyai namaH |
OM ajaajaitryai namaH |
OM lOkayaatraavidhaayinyai namaH |
OM Ekaakinyai namaH |
OM OM bhoomaroopaayai namaH |
OM nidvaitaayai namaH |
OM dvaitavarjitaayai namaH |
OM annadaayai namaH |
OM vasudaayai namaH | 670
OM vRuddhaayai namaH |
OM brahmaatmaikyasvaroopiNyai namaH |
OM bRuhatyai namaH |
OM braahmaNyai namaH |
OM braahmayai namaH |
OM brahmaanandaayai namaH |
OM balipriyaayai namaH |
OM bhaaShaaroopaayai namaH |
OM bRuhatsEnaayai namaH |
OM bhaavaabhaavavirjitaayai namaH | 680
OM sukhaaraadhyaayai namaH |
OM Subhakaryai namaH |
OM SObhanaasulabhaagatyai namaH |
OM raajaraajESvaryai namaH |
OM raajyadaayinyai namaH |
OM raajyavallabhaayai namaH |
OM raajatkRupaayai namaH |
OM OM raajapeeThanivESitanijaaSritaayai namaH |
OM raajyalakShmyai namaH |
OM kOSanaathaayai namaH | 690
OM caturaMgabalESvaryai namaH |
OM saamraajyadaayinyai namaH |
OM satyasandhaayai namaH |
OM saagaramEkhalaayai namaH |
OM deekShitaayai namaH |
OM daityaSamanyai namaH |
OM sarvalOkavaMSakaryai namaH |
OM sarvaarthadaatryai namaH |
OM saavitryai namaH |
OM saccidaanandaroopiNyai namaH | 700
OM dESakaalaaparicCinnaayai namaH |
OM sarvagaayai namaH |
OM sarvamOhinyai namaH |
OM sarasvatyai namaH |
OM Saastramayyai namaH |
OM guhaambaayai namaH |
OM guhyaroopiNyai namaH |
OM sarvOpaadhivinirmuktaayai namaH |
OM OM sadaaSivapativrataayai namaH |
OM sampradaayESvaryai namaH | 710
OM saadhunE namaH |
OM yai namaH |
OM guroomaNDalaroopiNyai namaH |
OM kulOtteerNaayai namaH |
OM bhagaaraadhyaayai namaH |
OM maayaayai namaH |
OM madhumatyai namaH |
OM mahyai namaH |
OM gaNaambaayai namaH |
OM guhyakaaraadhyaayai namaH | 720
OM kOmalaangyai namaH |
OM gurupriyaayai namaH |
OM svatantraayai namaH |
OM sarvatantrESyai namaH |
OM dakShiNaamoortiroopiNyai namaH |
OM sanakaadisamaaraadhyaayai namaH |
OM Sivagnyaanapradaayinyai namaH |
OM citkalaayai namaH |
OM aanandakalikaayai namaH |
OM prEmaroopaayai namaH | 730
OM OM priyaMkaryai namaH |
OM naamapaaraayaNapreetaayai namaH |
OM nandividyaayai namaH |
OM naTESvaryai namaH |
OM mithyaajagadadhiShThaanaayai namaH |
OM muktidaayai namaH |
OM muktiroopiNyai namaH |
OM laasyapriyaayai namaH |
OM layakaryai namaH |
OM lajjaayai namaH | 740
OM rambhaadivanditaayai namaH |
OM bhavadaavasudhaavRuShTyai namaH |
OM paapaaraNyadavaanalaayai namaH |
OM daurbhaagyatoolavaatoolaayai namaH |
OM jaraadhvaantaraviprabhaayai namaH |
OM bhaagyaabdhicandrikaayai namaH |
OM bhaktacittakEkighanaaghanaayai namaH |
OM rOgaparvatadambhOlayE namaH |
OM mRutyudaarukuThaarikaayai namaH |
OM mahESvaryai namaH | 750
OM mahaakaalyai namaH |
OM mahaagraasaayai namaH |
OM mahaaSanaayai namaH |
OM aparNaayai namaH |
OM OM caNDikaayai namaH |
OM caNDamuNDaasuraniShoodinyai namaH |
OM kSharaakSharaatmikaayai namaH |
OM sarvalOkESyai namaH |
OM viSvadhaariNyai namaH |
OM trivargadaatryai namaH | 760
OM subhagaayai namaH |
OM tryambakaayai namaH |
OM triguNaatmikaayai namaH |
OM svargaapavargadaayai namaH |
OM Suddhaayai namaH |
OM japaapuShpanibhaakRutayE namaH |
OM OjOvatyai namaH |
OM dyutidharaayai namaH |
OM yagnyaroopaayai namaH |
OM priyavrataayai namaH | 770
OM duraaraadhyaayai namaH |
OM duraadharShaayai namaH |
OM paaTaleekusumapriyaayai namaH |
OM mahatyai namaH |
OM mErunilayaayai namaH |
OM mandaarakusumapriyaayai namaH |
OM OM veeraaraadhyaayai namaH |
OM viraaDroopaayai namaH |
OM virajasE namaH |
OM viSvatOmukhyai namaH | 780
OM pratyagroopaayai namaH |
OM paraakaaSaayai namaH |
OM praaNadaayai namaH |
OM praaNaroopiNyai namaH |
OM maartaaNDabhairavaaraadhyaayai namaH |
OM mantriNeenyastaraajyadhurE namaH |
OM tripurESyai namaH |
OM jayatsEnaayai namaH |
OM nistraiguNyaayai namaH |
OM paraaparaayai namaH | 790
OM satyagnyaanaanandaroopaayai namaH |
OM saamarasyaparaayaNaayai namaH |
OM kapardinyai namaH |
OM kalaamaalaayai namaH |
OM kaamadughE namaH |
OM kaamaroopiNyai namaH |
OM kalaanidhayE namaH |
OM kaavyakalaayai namaH |
OM OM rasagnyaayai namaH |
OM rasaSEvadhayE namaH | 800
OM puShTaayai namaH |
OM puraatanaayai namaH |
OM poojyaayai namaH |
OM puShkaraayai namaH |
OM puShkarEkShaNaayai namaH |
OM parasmai jyOtiShE namaH |
OM parasmai dhaamnE namaH |
OM paramaaNavE namaH |
OM paraatparaayai namaH |
OM paaSahastaayai namaH | 810
OM paaSahantryai namaH |
OM paramantravibhEdinyai namaH |
OM moortaayai namaH |
OM amoortaayai namaH |
OM anityatRuptaayai namaH |
OM munimaanasahaMsikaayai namaH |
OM satyavrataayai namaH |
OM satyaroopaayai namaH |
OM sarvaantaryaamiNyai namaH |
OM satyai namaH | 820
OM OM brahmaaNyai namaH |
OM brahmaNE namaH |
OM jananyai namaH |
OM bahuroopaayai namaH |
OM budhaarcitaayai namaH |
OM prasavitryai namaH |
OM pracaNDaayai namaH |
OM aagnyaayai namaH |
OM pratiShThaayai namaH |
OM prakaTaakRutayE namaH | 830
OM praaNESvaryai namaH |
OM praaNadaatryai namaH |
OM pancaaSatpeeTharoopiNyai namaH |
OM viSrRunkhalaayai namaH |
OM viviktasthaayai namaH |
OM veeramaatrE namaH |
OM viyatprasuvE namaH |
OM mukundaayai namaH |
OM muktinilayaayai namaH |
OM moolavigraharoopiNyai namaH | 840
OM bhaavagnyaayai namaH |
OM bhavarOgadhnyai namaH |
OM OM bhavacakrapravartinyai namaH |
OM CandaHsaaraayai namaH |
OM Saastrasaaraayai namaH |
OM maMtrasaaraayai namaH |
OM talOdaryai namaH |
OM udaarakeertayE namaH |
OM uddaamavaibhavaayai namaH |
OM varNaroopiNyai namaH | 850
OM janmamRutyujaraataptajana
viSraantidaayinyai namaH |
OM sarvOpaniShadud ghuShTaayai namaH |
OM Saantyateetakalaatmikaayai namaH |
OM gambheeraayai namaH |
OM gaganaantaHsthaayai namaH |
OM garvitaayai namaH |
OM gaanalOlupaayai namaH |
OM kalpanaarahitaayai namaH |
OM kaaShThaayai namaH |
OM akaantaayai namaH | 860
OM kaantaardhavigrahaayai namaH |
OM kaaryakaaraNanirmuktaayai namaH |
OM kaamakElitarangitaayai namaH |
OM kanatkanakataaTaMkaayai namaH |
OM leelaavigrahadhaariNyai namaH |
OM ajaayai namaH |
OM kShayavinirmuktaayai namaH |
OM mugdhaayai namaH |
OM kShipraprasaadinyai namaH |
OM antarmukhasamaaraadhyaayai namaH | 870
OM bahirmukhasudurlabhaayai namaH |
OM trayyai namaH |
OM trivarganilayaayai namaH |
OM tristhaayai namaH |
OM tripuramaalinyai namaH |
OM niraamayaayai namaH |
OM niraalambaayai namaH |
OM svaatmaaraamaayai namaH |
OM sudhaasRutyai namaH |
OM saMsaarapankanirmagna
samuddharaNapaNDitaayai namaH | 880
OM yagnyapriyaayai namaH |
OM yagnyakartryai namaH |
OM yajamaanasvaroopiNyai namaH |
OM dharmaadhaaraayai namaH |
OM OM dhanaadhyakShaayai namaH |
OM dhanadhaanyavivardhinyai namaH |
OM viprapriyaayai namaH |
OM vipraroopaayai namaH |
OM viSvabhramaNakaariNyai namaH |
OM viSvagraasaayai namaH | 890
OM vidrumaabhaayai namaH |
OM vaiShNavyai namaH |
OM viShNuroopiNyai namaH |
OM ayOnyai namaH var ayOnayE
OM yOninilayaayai namaH |
OM kooTasthaayai namaH |
OM kularoopiNyai namaH |
OM veeragOShTheepriyaayai namaH |
OM veeraayai namaH |
OM naiShkarmyaayai namaH | 900
OM naadaroopiNyai namaH |
OM vignyaanakalanaayai namaH |
OM kalyaayai namaH |
OM vidagdhaayai namaH |
OM baindavaasanaayai namaH |
OM tatvaadhikaayai namaH |
OM OM tatvamayyai namaH |
OM tatvamarthasvaroopiNyai namaH |
OM saamagaanapriyaayai namaH |
OM saumyaayai namaH | 910
OM sadaaSivakuTumbinyai namaH |
OM savyaapasavyamaargasthaayai namaH |
OM sarvaapadvinivaariNyai namaH |
OM svasthaayai namaH |
OM svabhaavamadhuraayai namaH |
OM dheeraayai namaH |
OM dheerasamarcitaayai namaH |
OM caitanyaarghyasamaaraadhyaayai namaH |
OM caitanyakusumapriyaayai namaH |
OM sadOditaayai namaH | 920
OM sadaatuShThaayai namaH |
OM taruNaadityapaaTalaayai namaH |
OM dakShiNaadakShiNaaraadhyaayai namaH |
OM darasmEramukhaambujaayai namaH |
OM kaulineekEvalaayai namaH |
OM anardhya kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM stOtrapriyaayai namaH |
OM stutimatyai namaH |
OM OM SrutisaMstutavaibhavaayai namaH |
OM manasvinyai namaH | 930
OM maanavatyai namaH |
OM mahESyai namaH |
OM maMgalaakRutyE namaH |
OM viSvamaatrE namaH |
OM jagaddhaatryai namaH |
OM viSaalaakShyai namaH |
OM viraagiNyai namaH |
OM pragalbhaayai namaH |
OM paramOdaaraayai namaH |
OM paraamOdaayai namaH | 940
OM manOmayyai namaH |
OM vyOmakESyai namaH |
OM vimaanasthaayai namaH |
OM vajriNyai namaH |
OM vaamakESvaryai namaH |
OM pancayagnyapriyaayai namaH |
OM pancaprEtamancaadhiSaayinyai namaH |
OM pancamyai namaH |
OM pancabhootESyai namaH |
OM pancasankhyOpacaariNyai namaH | 950
OM OM SaaSvatyai namaH |
OM SaaSvataiSvaryaayai namaH |
OM Sarmadaayai namaH |
OM SambhumOhinyai namaH |
OM dharaayai namaH |
OM dharasutaayai namaH |
OM dhanyaayai namaH |
OM dharmiNyai namaH |
OM dharmavardhinyai namaH |
OM lOkaateetaayai namaH | 960
OM guNaateetaayai namaH |
OM sarvaateetaayai namaH |
OM Saamaatmikaayai namaH |
OM bandhookakusumaprakhyaayai namaH |
OM baalaayai namaH |
OM leelaavinOdinyai namaH |
OM sumaMgalyai namaH |
OM sukhakaryai namaH |
OM suvEShaaDhyaayai namaH |
OM suvaasinyai namaH | 970
OM suvaasinyarcanapreetaayai namaH |
OM aaSObhanaayai namaH |
OM OM Suddhamaanasaayai nama
OM bindutarpaNasantuShTaayai namaH |
OM poorvajaayai namaH |
OM tripuraambikaayai namaH |
OM daSamudraasamaaraadhyaayai namaH |
OM tripuraaSreevaSankaryai namaH |
OM gnyaanamudraayai namaH |
OM gnyaanagamyaayai namaH | 980
OM gnyaanagnyEyasvaroopiNyai namaH |
OM yOnimudraayai namaH |
OM trikhaNDESyai namaH |
OM triguNaayai namaH |
OM ambaayai namaH |
OM trikONagaayai namaH |
OM anaghaayai namaH |
OM adbhutacaaritraayai namaH |
OM vaanCitaarthapradaayinyai namaH |
OM abhyaasaatiSayagnyaataayai namaH | 990
OM ShaDadhvaateetaroopiNyai namaH |
OM avyaajakaruNaamoortayE namaH |
OM agnyaanadhvaantadeepikaayai namaH |
OM aabaalagOpaviditaayai namaH |
OM OM sarvaanullanghyaSaasanaayai namaH |
OM Sreecakraraajanilayaayai namaH |
OM Sreemattripurasundaryai namaH |
OM OM SreeSivaayai namaH |
OM SivaSaktyaikyaroopiNyai namaH |
OM lalitaambikaayai namaH | 1000
||OM tatsat brahmaarpaNamastu ||
||iti SreelalitasahasranaamaavaliH sampoorNaa ||