ஓம் அக்னா’விஷ்ணோ ஜோஷ’ஸேமாவ’ர்தம்து வாம் கிரஃ’ | த்யும்னைர்-வாஜே’பிராக’தம் | வாஜ’ஶ்ச மே ப்ரவஶ்ச’ மே ப்ரய’திஶ்ச மே ப்ரஸி’திஶ்ச மே தீதிஶ்ச’ மே க்ரது’ஶ்ச மே ஸ்வர’ஶ்ச மே ஶ்லோக’ஶ்ச மே ஶ்ராவஶ்ச’ மே ஶ்ருதி’ஶ்ச மே ஜ்யோதி’ஶ்ச மே ஸுவ’ஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச’ மே‌உபானஶ்ச’ மே வ்யாஶ்ச மே‌உஸு’ஶ்ச மே சித்தம் ச’ ஆதீ’தம் ச மே வாக்ச’ மே மன’ஶ்ச மே சக்ஷு’ஶ்ச மே ஶ்ரோத்ரம்’ ச மே தக்ஷ’ஶ்ச மே பலம்’ ச ஓஜ’ஶ்ச மே ஸஹ’ஶ்ச ஆயு’ஶ்ச மே ரா ச’ ம த்மா ச’ மே னூஶ்ச’ மே ஶர்ம’ ச மே வர்ம’ மே‌உம்கா’னி ச மே‌உஸ்தானி’ ச மே பரூக்ம்’ஷி ச மே ஶரீ’ராணி ச மே || 1 ||

ஜைஷ்ட்யம்’ ச ஆதி’பத்யம் ச மே ன்யுஶ்ச’ மே பாம’ஶ்ச மே‌உம’ஶ்ச மே‌உம்ப’ஶ்ச மே ஜேமா ச’ மே மஹிமா ச’ மே வரிமா ச’ மே ப்ரதிமா ச’ மே ர்ஷ்மா ச’ மே த்ராகுயா ச’ மே வ்றுத்தம் ச’ மே வ்றுத்தி’ஶ்ச மே த்யம் ச’ மே ஶ்ரத்தா ச’ மே ஜக’ச்ச மே தனம்’ ச மே வஶ’ஶ்ச மே த்விஷி’ஶ்ச மே க்ரீடா ச’ மே மோத’ஶ்ச மே ஜாதம் ச’ மே ஜனிஷ்யமா’ணம் ச மே ஸூக்தம் ச’ மே ஸுக்றுதம் ச’ மே வித்தம் ச’ மே வேத்யம்’ ச மே பூதம் ச’ மே பவிஷ்யச்ச’ மே ஸுகம் ச’ மே ஸுபதம் ச ம றுத்தம் ச ம றுத்திஶ்ச மே க்லுப்தம் ச’ மே க்லுப்தி’ஶ்ச மே திஶ்ச’ மே ஸுதிஶ்ச’ மே || 2 ||

ஶம் ச’ மே மய’ஶ்ச மே ப்ரியம் ச’ மே‌உனுகாமஶ்ச’ மே காம’ஶ்ச மே ஸௌமனஶ்ச’ மே த்ரம் ச’ மே ஶ்ரேய’ஶ்ச மே வஸ்ய’ஶ்ச மே யஶ’ஶ்ச மே பக’ஶ்ச மே த்ரவி’ணம் ச மே ன்தா ச’ மே ர்தா ச’ மே க்ஷேம’ஶ்ச மே த்றுதி’ஶ்ச மே விஶ்வம்’ ச மே மஹ’ஶ்ச மே ம்விச்ச’ மே ஜ்ஞாத்ரம்’ ச மே ஸூஶ்ச’ மே ப்ரஸூஶ்ச’ மே ஸீரம்’ ச மே யஶ்ச’ ம றுதம் ச’ மே‌உம்றுதம்’ ச மே‌உயக்ஷ்மம் மே‌உனா’மயச்ச மே ஜீவாது’ஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச’ மே‌உனமித்ரம் மே‌உப’யம் ச மே ஸுகம் ச’ மே ஶய’னம் ச மே ஸூஷா ச’ மே ஸுதினம்’ ச மே || 3 ||

ஊர்க்ச’ மே ஸூன்றுதா’ ச மே பய’ஶ்ச மே ரஸ’ஶ்ச மே க்றுதம் ச’ மே மது’ ச மே ஸக்தி’ஶ்ச மே ஸபீ’திஶ்ச மே க்றுஷிஶ்ச’ மே வ்றுஷ்டி’ஶ்ச மே ஜைத்ரம்’ ச ஔத்பி’த்யம் ச மே யிஶ்ச’ மே ராய’ஶ்ச மே புஷ்டம் ச மே புஷ்டி’ஶ்ச மே விபு ச’ மே ப்ரபு ச’ மே ஹு ச’ மே பூய’ஶ்ச மே பூர்ணம் ச’ மே பூர்ணத’ரம் மே‌உக்ஷி’திஶ்ச மே கூய’வாஶ்ச மே‌உன்னம்’ மே‌உக்ஷு’ச்ச மே வ்ரீஹய’ஶ்ச மே யவா”ஶ்ச மே மாஷா”ஶ்ச மே திலா”ஶ்ச மே முத்காஶ்ச’ மே ல்வா”ஶ்ச மே கோதூமா”ஶ்ச மே ஸுரா”ஶ்ச மே ப்ரியம்க’வஶ்ச மே‌உண’வஶ்ச மே ஶ்யாமாகா”ஶ்ச மே னீவாரா”ஶ்ச மே || 4 ||

அஶ்மா ச’ மே ம்றுத்தி’கா ச மே கிரய’ஶ்ச மே பர்வ’தாஶ்ச மே ஸிக’தாஶ்ச மேஸ்-பத’யஶ்ச மே ஹிர’ண்யம் மே‌உய’ஶ்ச மே ஸீஸம்’ மே த்ரபு’ஶ்ச மே ஶ்யாமம் ச’ மே லோஹம் ச’ மே‌உக்னிஶ்ச’ ம ஆப’ஶ்ச மே வீருத’ஶ்ச ஓஷ’தயஶ்ச மே க்றுஷ்ணச்யம் ச’ மே‌உக்றுஷ்ணபச்யம் ச’ மே க்ராம்யாஶ்ச’ மே ஶவ’ ஆண்யாஶ்ச’ ஜ்ஞேன’ கல்பம்தாம் வித்தம் ச’ மே வித்தி’ஶ்ச மே பூதம் ச’ மே பூதி’ஶ்ச மே வஸு’ ச மே வதிஶ்ச’ மே கர்ம’ ச மே ஶக்தி’ஶ்ச மே‌உர்த’ஶ்ச ஏம’ஶ்ச ம இதி’ஶ்ச மே கதி’ஶ்ச மே || 5 ||

க்னிஶ்ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸோம’ஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸவிதா ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸர’ஸ்வதீ ச இம்த்ர’ஶ்ச மே பூஷா ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்றுஸ்பதி’ஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே மித்ரஶ்ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே வரு’ணஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே த்வஷ்டா’ ச இம்த்ர’ஶ்ச மே தாதா ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே விஷ்ணு’ஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே‌உஶ்வினௌ’ ச இம்த்ர’ஶ்ச மே ருத’ஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே விஶ்வே’ ச மே தேவா இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்றுதிவீ ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே‌உன்தரி’க்ஷம் ச இம்த்ர’ஶ்ச மே த்யௌஶ்ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே திஶ’ஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே மூர்தா ச’ இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்ரஜாப’திஶ்ச இம்த்ர’ஶ்ச மே || 6 ||

க்ம்ஶுஶ்ச’ மே ஶ்மிஶ்ச மே‌உதா”ப்யஶ்ச மே‌உதி’பதிஶ்ச ம உபாக்ம்ஶுஶ்ச’ மே‌உன்தர்யாமஶ்ச’ ம ஐம்த்ரவாவஶ்ச’ மே மைத்ராவருணஶ்ச’ ம ஆஶ்வினஶ்ச’ மே ப்ரதிப்ரஸ்தான’ஶ்ச மே ஶுக்ரஶ்ச’ மே ம்தீ ச’ ம ஆக்ரணஶ்ச’ மே வைஶ்வதேவஶ்ச’ மே த்ருவஶ்ச’ மே வைஶ்வாரஶ்ச’ ம றுதுக்ரஹாஶ்ச’ மே‌உதிக்ராஹ்யா”ஶ்ச ம ஐம்த்ராக்னஶ்ச’ மே வைஶ்வதேவஶ்ச’ மே மருத்வதீயா”ஶ்ச மே மாஹேம்த்ரஶ்ச’ ம ஆதித்யஶ்ச’ மே ஸாவித்ரஶ்ச’ மே ஸாரஸ்வதஶ்ச’ மே பௌஷ்ணஶ்ச’ மே பாத்னீதஶ்ச’ மே ஹாரியோனஶ்ச’ மே || 7 ||

த்மஶ்ச’ மே ர்ஹிஶ்ச’ மே வேதி’ஶ்ச மே திஷ்ணி’யாஶ்ச மே ஸ்ருச’ஶ்ச மே சஸாஶ்ச’ மே க்ராவா’ணஶ்ச மே ஸ்வர’வஶ்ச ம உபவாஶ்ச’ மே‌உதிஷவ’ணே ச மே த்ரோணகஶஶ்ச’ மே வாவ்யா’னி ச மே பூப்றுச்ச’ ம ஆதனீய’ஶ்ச ஆக்னீ”த்ரம் ச மே ஹவிர்தானம்’ ச மே க்றுஹாஶ்ச’ மே ஸத’ஶ்ச மே புரோடாஶா”ஶ்ச மே பதாஶ்ச’ மே‌உவப்றுதஶ்ச’ மே ஸ்வகாகாரஶ்ச’ மே || 8 ||

க்னிஶ்ச’ மே ர்மஶ்ச’ மே‌உர்கஶ்ச’ மே ஸூர்ய’ஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச’ மே‌உஶ்வமேதஶ்ச’ மே ப்றுதிவீ மே‌உதி’திஶ்ச மே திதி’ஶ்ச மே த்யௌஶ்ச’ மே ஶக்வ’ரீம்குல’யோ திஶ’ஶ்ச மே ஜ்ஞேன’ கல்பன்தாம்றுக்ச’ மே ஸாம’ ச மே ஸ்தோம’ஶ்ச மே யஜு’ஶ்ச மே தீக்ஷா ச’ மே தப’ஶ்ச ம றுதுஶ்ச’ மே வ்ரதம் ச’ மே‌உஹோராத்ரயோ”ர்-த்றுஷ்ட்யா ப்று’ஹத்ரதம்ரே மே ஜ்ஞேன’ கல்பேதாம் || 9 ||

கர்பா”ஶ்ச மே த்ஸாஶ்ச’ மே த்ர்யவி’ஶ்ச மே த்ர்யவீச’ மே தித்யவாட் ச’ மே தித்யௌஹீ ச’ மே பம்சா’விஶ்ச மே பம்சாவீ ச’ மே த்ரித்ஸஶ்ச’ மே த்ரித்ஸா ச’ மே துர்யவாட் ச’ மே துர்யௌஹீ ச’ மே பஷ்டவாட் ச’ மே பஷ்டௌஹீ ச’ ம க்ஷா ச’ மே ஶா ச’ ம றுபஶ்ச’ மே வேஹச்ச’ மே‌உனட்வாம் ச மே தேனுஶ்ச’ ஆயு’ர்-ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் ப்ராணோ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம்-அபானோ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் வ்யானோ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் சக்ஷு’ர்-ஜ்ஞேன’ கல்பதாக் ஶ்ரோத்ரம்’ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் மனோ’ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் வாக்-ஜ்ஞேன’ கல்பதாம்-த்மா ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் ஜ்ஞோ ஜ்ஞேன’ கல்பதாம் || 10 ||

ஏகா’ ச மே திஸ்ரஶ்ச’ மே பம்ச’ ச மே ப்த ச’ மே னவ’ ச ஏகா’தஶ ச மே த்ரயோதஶ ச மே பம்ச’தஶ ச மே ப்தத’ஶ ச மே னவ’தஶ ச ஏக’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே த்ரயோ’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே பம்ச’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே ப்த விக்ம்’ஶதிஶ்ச மே னவ’விக்ம்ஶதிஶ்ச ஏக’த்ரிக்ம்ஶச்ச மே த்ரய’ஸ்த்ரிக்ம்ஶச்ச மே சத’ஸ்-ரஶ்ச மே‌உஷ்டௌ ச’ மே த்வாத’ஶ ச மே ஷோட’ஶ ச மே விக்ம்திஶ்ச’ மே சது’ர்விக்ம்ஶதிஶ்ச மே‌உஷ்டாவிக்ம்’ஶதிஶ்ச மே த்வாத்ரிக்ம்’ஶச்ச மே ஷட்-த்ரிக்ம்’ஶச்ச மே சத்வாரிக்ம்ஶச்ச’ மே சது’ஶ்-சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே‌உஷ்டாச’த்வாரிக்ம்ஶச்ச மே வாஜ’ஶ்ச ப்ரவஶ்சா’பிஜஶ்ச க்ரது’ஶ்ச ஸுவ’ஶ்ச மூர்தா வ்யஶ்னி’யஶ்-சான்த்யானஶ்-சாம்த்ய’ஶ்ச பௌஶ்ச புவ’ஶ்-சாதி’பதிஶ்ச || 11 ||

ஓம் இடா’ தேஹூர்-மனு’ர்-யஜ்ஞனீர்-ப்றுஸ்பதி’ருக்தாதானி’ ஶக்ம்ஸித்-விஶ்வே’-தேவாஃ ஸூ”க்தவாசஃ ப்றுதி’விமார்மா மா’ ஹிக்ம்ஸீர்-து’ மனிஷ்யே மது’ ஜனிஷ்யே மது’ வக்ஷ்யாமி மது’ வதிஷ்யாமி மது’மதீம் தேவேப்யோ வாமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூஷேண்யா”ம் மனுஷ்யே”ப்யஸ்தம் மா’ தேவா அ’வம்து ஶோபாயை’ பிதரோ‌உனு’மதம்து ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||