ஓம் அதாத்மானக்‍ம் ஶிவாத்மானக் ஶ்ரீ ருத்ரரூபம் த்யாயேத் ||

ஶுத்தஸ்படிக ஸம்காஶம் த்ரினேத்ரம் பம்ச வக்த்ரகம் |
கம்காதரம் தஶபுஜம் ஸர்வாபரண பூஷிதம் ||

னீலக்ரீவம் ஶஶாம்காம்கம் னாக யஜ்ஞோப வீதினம் |
வ்யாக்ர சர்மோத்தரீயம் ச வரேண்யமபய ப்ரதம் ||

கமம்டல்-வக்ஷ ஸூத்ராணாம் தாரிணம் ஶூலபாணினம் |
ஜ்வலன்தம் பிம்களஜடா ஶிகா முத்த்யோத தாரிணம் ||

வ்றுஷ ஸ்கம்த ஸமாரூடம் உமா தேஹார்த தாரிணம் |
அம்றுதேனாப்லுதம் ஶான்தம் திவ்யபோக ஸமன்விதம் ||

திக்தேவதா ஸமாயுக்தம் ஸுராஸுர னமஸ்க்றுதம் |
னித்யம் ச ஶாஶ்வதம் ஶுத்தம் த்ருவ-மக்ஷர-மவ்யயம் |
ஸர்வ வ்யாபின-மீஶானம் ருத்ரம் வை விஶ்வரூபிணம் |
ஏவம் த்யாத்வா த்விஜஃ ஸம்யக் ததோ யஜனமாரபேத் ||

அதாதோ ருத்ர ஸ்னானார்சனாபிஷேக விதிம் வ்யா”க்ஷ்யாஸ்யாமஃ | ஆதித ஏவ தீர்தே ஸ்னாத்வா உதேத்ய ஶுசிஃ ப்ரயதோ ப்ரஹ்மசாரீ ஶுக்லவாஸா தேவாபிமுகஃ ஸ்தித்வா ஆத்மனி தேவதாஃ ஸ்தாபயேத் ||

ப்ரஜனனே ப்ரஹ்மா திஷ்டது | பாதயோர்-விஷ்ணுஸ்திஷ்டது | ஹஸ்தயோர்-ஹரஸ்திஷ்டது | பாஹ்வோரின்த்ரஸ்திஷ்டது | ஜடரே‌உஅக்னிஸ்திஷ்டது | ஹ்றுத’யே ஶிவஸ்திஷ்டது | கண்டே வஸவஸ்திஷ்டன்து | வக்த்ரே ஸரஸ்வதீ திஷ்டது | னாஸிகயோர்-வாயுஸ்திஷ்டது | னயனயோஶ்-சம்த்ராதித்யௌ திஷ்டேதாம் | கர்ணயோரஶ்வினௌ திஷ்டேதாம் | லலாடே ருத்ராஸ்திஷ்டன்து | மூர்த்ன்யாதித்யாஸ்திஷ்டன்து | ஶிரஸி மஹாதேவஸ்திஷ்டது | ஶிகாயாம் வாமதேவாஸ்திஷ்டது | ப்றுஷ்டே பினாகீ திஷ்டது | புரதஃ ஶூலீ திஷ்டது | பார்ஶ்யயோஃ ஶிவாஶம்கரௌ திஷ்டேதாம் | ஸர்வதோ வாயுஸ்திஷ்டது | ததோ பஹிஃ ஸர்வதோ‌உக்னிர்-ஜ்வாலாமாலா-பரிவ்றுதஸ்திஷ்டது | ஸர்வேஷ்வம்கேஷு ஸர்வா தேவதா யதாஸ்தானம் திஷ்டன்து | மாக்‍ம் ரக்ஷன்து |

க்னிர்மே’ வாசி ஶ்ரிதஃ | வாக்த்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி |
வாயுர்மே” ப்ராணே ஶ்ரிதஃ | ப்ராணோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஸூர்யோ’ மே சக்ஷுஷி ஶ்ரிதஃ | சக்ஷுர்-ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ன்த்ரமா’ மே மன’ஸி ஶ்ரிதஃ | மனோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | திஶோ’ மே ஶ்ரோத்ரே” ஶ்ரிதாஃ | ஶ்ரோத்ரக்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஆபோமே ரேதஸி ஶ்ரிதாஃ | ரேதோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ப்றுதிவீ மே ஶரீ’ரே ஶ்ரிதாஃ | ஶரீ’க்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | தி ஸ்பதயோ’ மே லோம’ஸு ஶ்ரிதாஃ | லோமா’னி ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | இன்த்ரோ’ மே பலே” ஶ்ரிதஃ | பக்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ர்ஜன்யோ’ மே மூர்த்னி ஶ்ரிதஃ | மூர்தா ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஈஶா’னோ மே ன்யௌ ஶ்ரிதஃ | ன்யுர்-ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | த்மா ம’ த்மனி’ ஶ்ரிதஃ | த்மா ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | ம்றுதே” | ம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | புன’ர்ம த்மா புராயு ராகா”த் | புனஃ’ ப்ராணஃ புராகூ’மாகா”த் | வைஶ்வாரோ ஶ்மிபி’ர்-வாவ்றுதானஃ | ன்தஸ்தி’ஷ்டத்வம்றுத’ஸ்ய கோபாஃ ||

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்ராத்யாய ப்ரஶ்ன மஹாமன்த்ரஸ்ய, அகோர றுஷிஃ, அனுஷ்டுப் சன்தஃ, ஸங்கர்ஷண மூர்தி ஸ்வரூபோ யோ‌உஸாவாதித்யஃ பரமபுருஷஃ ஸ ஏஷ ருத்ரோ தேவதா | னமஃ ஶிவாயேதி பீஜம் | ஶிவதராயேதி ஶக்திஃ | மஹாதேவாயேதி கீலகம் | ஶ்ரீ ஸாம்ப ஸதாஶிவ ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

ஓம் அக்னிஹோத்ராத்மனே அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ | தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே தர்ஜனீப்யாம் னமஃ | சாதுர்-மாஸ்யாத்மனே மத்யமாப்யாம் னமஃ | னிரூட பஶுபம்தாத்மனே அனாமிகாப்யாம் னமஃ | ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | ஸர்வக்ரத்வாத்மனே கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ ||

அக்னிஹோத்ராத்மனே ஹ்றுதயாய னமஃ | தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா | சாதுர்-மாஸ்யாத்மனே ஶிகாயை வஷட் | னிரூட பஶுபம்தாத்மனே கவசாய ஹும் | ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் | ஸர்வக்ரத்வாத்மனே அஸ்த்ராயபட் | பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்தஃ ||

த்யானம்%

ஆபாதாள-னபஃஸ்தலான்த-புவன-ப்ரஹ்மாண்ட-மாவிஸ்புரத்-
ஜ்யோதிஃ ஸ்பாடிக-லிம்க-மௌளி-விலஸத்-பூர்ணேன்து-வான்தாம்றுதைஃ |
அஸ்தோகாப்லுத-மேக-மீஶ-மனிஶம் ருத்ரானு-வாகாம்ஜபன்
த்யாயே-தீப்ஸித-ஸித்தயே த்ருவபதம் விப்ரோ‌உபிஷிம்சே-ச்சிவம் ||

ப்ரஹ்மாண்ட வ்யாப்ததேஹா பஸித ஹிமருசா பாஸமானா புஜம்கைஃ
கண்டே காலாஃ கபர்தாஃ கலித-ஶஶிகலா-ஶ்சண்ட கோதண்ட ஹஸ்தாஃ |
த்ர்யக்ஷா ருத்ராக்ஷமாலாஃ ப்ரகடிதவிபவாஃ ஶாம்பவா மூர்திபேதாஃ
ருத்ராஃ ஶ்ரீருத்ரஸூக்த-ப்ரகடிதவிபவா னஃ ப்ரயச்சன்து ஸௌக்யம் ||

ஓம் ணானா”ம் த்வா ணப’திக்‍ம் ஹவாமஹே விம் க’வீனாமு’மஶ்ர’வஸ்தமம் | ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்ம’ணாம் ப்ரஹ்மணஸ்ப ஆ னஃ’ ஶ்றுண்வன்னூதிபி’ஸ்ஸீ ஸாத’னம் || மஹாகணபதயே னமஃ ||

ஶம் ச’ மே மய’ஶ்ச மே ப்ரியம் ச’ மே‌உனுகாமஶ்ச’ மே காம’ஶ்ச மே ஸௌமனஶ்ச’ மே த்ரம் ச’ மே ஶ்ரேய’ஶ்ச மே வஸ்ய’ஶ்ச மே யஶ’ஶ்ச மே பக’ஶ்ச மே த்ரவி’ணம் ச மே ன்தா ச’ மே ர்தா ச’ மே க்ஷேம’ஶ்ச மே த்றுதி’ஶ்ச மே விஶ்வம்’ ச மே மஹ’ஶ்ச மே ம்விச்ச’ மே ஜ்ஞாத்ரம்’ ச மே ஸூஶ்ச’ மே ப்ரஸூஶ்ச’ மே ஸீரம்’ ச மே யஶ்ச’ ம றுதம் ச’ மே‌உம்றுதம்’ ச மே‌உயக்ஷ்மம் மே‌உனா’மயச்ச மே ஜீவாது’ஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச’ மே‌உனமித்ரம் மே‌உப’யம் ச மே ஸுகம் ச’ மே ஶய’னம் ச மே ஸூஷா ச’ மே ஸுதினம்’ ச மே ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||