ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ’ ವೀರ್ಯಾ’ಣಿ ಪ್ರವೋ’ಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ’ವಾನಿ ವಿಮೇ ರಾಜಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಕ’ಭಾದುತ್ತ’ರಗ್‍ಮ್ ಧಸ್ಥಂ’ ವಿಚಕ್ರಮಾಸ್ತ್ರೇಧೋರು’ಗಾಯೋ ವಿಷ್ಣೋ’ರಾಟ’ಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪೃಷ್ಠಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ”ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಯೂರ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ರ್ಧ್ರುವಮ’ಸಿ ವೈಷ್ಣವಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣ’ವೇ ತ್ವಾ ||

ತದ’ಸ್ಯ ಪ್ರಿಭಿಪಾಥೋ’ ಅಶ್ಯಾಮ್ | ನರೋ ಯತ್ರ’ ದೇವೋ ಮದ’ಂತಿ | ರುಕ್ರಸ್ಯ ಸ ಹಿ ಬಂಧು’ರಿತ್ಥಾ | ವಿಷ್ಣೋ” ದೇ ಪ’ಮೇ ಮಧ್ವ ಉಥ್ಸಃ’ | ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು’ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀರ್ಯಾ’ಯ | ಮೃಗೋ ನ ಭೀಮಃ ಕು’ರೋ ಗಿ’ರಿಷ್ಠಾಃ | ಯಸ್ಯೋರುಷು’ ತ್ರಿಷು ವಿಕ್ರಮ’ಣೇಷು | ಅಧಿ’ಕ್ಷಂತಿ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ರೋ ಮಾತ್ರ’ಯಾ ನುವಾ’ ವೃಧಾನ | ನ ತೇ’ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವ’ಶ್ನುವಂತಿ ||

ಭೇ ತೇ’ ವಿದ್ಮಾ ರಜ’ಸೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ’ ದೇತ್ವಮ್ | ಮಸ್ಯ’ ವಿಥ್ಸೇ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವೀಮೇತಾಮ್ | ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನು’ಷೇ ದಸ್ಯನ್ | ಧ್ರುವಾಸೋ’ ಅಸ್ಯ ಕೀಯೋ ಜನಾ’ಸಃ | ರುಕ್ಷಿತಿಗ್‍ಮ್ ಸುಜನಿ’ಮಾಚಕಾರ | ತ್ರಿರ್ದೇವಃ ಪೃ’ಥಿವೀಮೇತಾಮ್ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತರ್ಚ’ಸಂ ಮಹಿತ್ವಾ | ಪ್ರವಿಷ್ಣು’ರಸ್ತು ಸ್ತವೀ’ಯಾನ್ | ತ್ವೇಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ’ಸ್ಯ ಸ್ಥವಿ’ರಸ್ಯ ನಾಮ’ ||

ಅತೋ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ನೋತೋ ವಿಷ್ಣು’ರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪ್ತಧಾಮ’ಭಿಃ | ದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದ’ಧೇ ದಮ್ | ಸಮೂ’ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್‍ಮ್ ಸುರೇ || ತ್ರೀಣಿ’ ದಾ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣು’ರ್ಗೋಪಾ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ | ತತೋ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಧಾರಯನ್’ | ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾ’ಣಿ ಪಶ್ಯ ಯತೋ” ವ್ರತಾನಿ’ ಪಸ್ಪೃಶೇ | ಇಂದ್ರ’ಸ್ಯ ಯುಜ್ಯಃ ಸಖಾ” ||

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪಮಂ ದಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ’ | ದಿವೀಕ್ಷುರಾತ’ತಮ್ | ತದ್ವಿಪ್ರಾ’ಸೋ ವಿನ್ಯವೋ’ ಜಾಗೃವಾಗ್‍ಮ್ ಸ್ಸಮಿ’ಂಧತೇ | ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪ’ಮಂ ದಮ್ | ಪರ್ಯಾ”ಪ್ತ್ಯಾ ಅನ’ಂತರಾಯಾ ಸರ್ವ’ಸ್ತೋಮೋ‌உತಿ ರಾತ್ರ ಉ’ತ್ತಮ ಮಹ’ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಸ್ಯ ಜಿತ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಮೇವ ತೇನಾ”ಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ’ ಜಯತಿ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||