ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધં
ત્રિજન્મ પાપસંહારમ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્ચિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ
તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

કોટિ કન્યા મહાદાનં તિલપર્વત કોટયઃ
કાંચનં ક્ષીલદાનેન એકબિલ્વં શિવાર્પણં

કાશીક્ષેત્ર નિવાસં ચ કાલભૈરવ દર્શનં
પ્રયાગે માધવં દૃષ્ટ્વા એકબિલ્વં શિવાર્પણં

ઇંદુવારે વ્રતં સ્થિત્વા નિરાહારો મહેશ્વરાઃ
નક્તં હૌષ્યામિ દેવેશ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

રામલિંગ પ્રતિષ્ઠા ચ વૈવાહિક કૃતં તધા
તટાકાનિચ સંધાનમ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

અખંડ બિલ્વપત્રં ચ આયુતં શિવપૂજનં
કૃતં નામ સહસ્રેણ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

ઉમયા સહદેવેશ નંદિ વાહનમેવ ચ
ભસ્મલેપન સર્વાંગમ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

સાલગ્રામેષુ વિપ્રાણાં તટાકં દશકૂપયોઃ
યજ્નકોટિ સહસ્રસ્ચ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

દંતિ કોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધ શતક્રતૌ
કોટિકન્યા મહાદાનમ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

બિલ્વાણાં દર્શનં પુણ્યં સ્પર્શનં પાપનાશનં
અઘોર પાપસંહારમ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

સહસ્રવેદ પાટેષુ બ્રહ્મસ્તાપન મુચ્યતે
અનેકવ્રત કોટીનામ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

અન્નદાન સહસ્રેષુ સહસ્રોપ નયનં તધા
અનેક જન્મપાપાનિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં

બિલ્વસ્તોત્રમિદં પુણ્યં યઃ પઠેશ્શિવ સન્નિધૌ
શિવલોકમવાપ્નોતિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં