ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર પાહિમામ |
ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર રક્ષમામ ||

રત્નસાનુ શરાસનં રજતાદ્રિ શૃંગ નિકેતનં
શિંજિનીકૃત પન્નગેશ્વર મચ્યુતાનલ સાયકમ |
ક્ષિપ્રદગ્દ પુરત્રયં ત્રિદશાલયૈ રભિવંદિતં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 1 ||

મત્તવારણ મુખ્યચર્મ કૃતોત્તરીય મનોહરં
પંકજાસન પદ્મલોચન પૂજિતાંઘ્રિ સરોરુહમ |
દેવ સિંધુ તરંગ શ્રીકર સિક્ત શુભ્ર જટાધરં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 2 ||

કુંડલીકૃત કુંડલીશ્વર કુંડલં વૃષવાહનં
નારદાદિ મુનીશ્વર સ્તુતવૈભવં ભુવનેશ્વરમ |
અંધકાંતક માશ્રિતામર પાદપં શમનાંતકં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 3 ||

પંચપાદપ પુષ્પગંધ પદાંબુજ દ્વયશોભિતં
ફાલલોચન જાતપાવક દગ્ધ મન્મધ વિગ્રહમ |
ભસ્મદિગ્દ કળેબરં ભવનાશનં ભવ મવ્યયં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 4 ||

યક્ષ રાજસખં ભગાક્ષ હરં ભુજંગ વિભૂષણમ
શૈલરાજ સુતા પરિષ્કૃત ચારુવામ કળેબરમ |
ક્ષેળ નીલગળં પરશ્વધ ધારિણં મૃગધારિણમ
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 5 ||

ભેષજં ભવરોગિણા મખિલાપદા મપહારિણં
દક્ષયજ્ઞ વિનાશનં ત્રિગુણાત્મકં ત્રિવિલોચનમ |
ભુક્તિ મુક્તિ ફલપ્રદં સકલાઘ સંઘ નિબર્હણં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 6 ||

વિશ્વસૃષ્ટિ વિધાયકં પુનરેવપાલન તત્પરં
સંહરં તમપિ પ્રપંચ મશેષલોક નિવાસિનમ |
ક્રીડયંત મહર્નિશં ગણનાથ યૂથ સમન્વિતં
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ || 7 ||

ભક્તવત્સલ મર્ચિતં નિધિમક્ષયં હરિદંબરં
સર્વભૂત પતિં પરાત્પર મપ્રમેય મનુત્તમમ |
સોમવારિન ભોહુતાશન સોમ પાદ્યખિલાકૃતિં
ચન્દ્રશેખર એવ તસ્ય દદાતિ મુક્તિ મયત્નતઃ || 8 ||