OM durgaayai namaH
OM Sivaayai namaH
OM mahaalakShmyai namaH
OM mahaagauryai namaH
OM caMDikaayai namaH
OM sarvagnyaayai namaH
OM sarvaalOkESyai namaH
OM sarvakarma phalapradaayai namaH
OM sarvateerdha mayaayai namaH
OM puNyaayai namaH ||10||
OM dEva yOnayE namaH
OM ayOnijaayai namaH
OM bhoomijaayai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM aadhaaraSaktyai namaH
OM aneeSvaryai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM nirahaMkaaraayai namaH
OM sarvagarvavimardinyai namaH
OM sarvalOkapriyaayai namaH ||20||
OM vaaNyai namaH
OM sarvavidhyaadi dEvataayai namaH
OM paarvatyai namaH
OM dEvamaatrE namaH
OM vaneeSyai namaH
OM viMdhya vaasinyai namaH
OM tEjOvatyai namaH
OM mahaamaatrE namaH
OM kOTisoorya samaprabhaayai namaH
OM dEvataayai namaH ||30||
OM vahniroopaayai namaH
OM satEjasE namaH
OM varNaroopiNyai namaH
OM guNaaSrayaayai namaH
OM guNamadhyaayai namaH
OM guNatrayavivarjitaayai namaH
OM karmagnyaana pradaayai namaH
OM kaaMtaayai namaH
OM sarvasaMhaara kaariNyai namaH
OM dharmagnyaanaayai namaH ||40||
OM dharmaniShTaayai namaH
OM sarvakarmavivarjitaayai namaH
OM kaamaakShyai namaH
OM kaamaasaMhaMtryai namaH
OM kaamakrOdha vivarjitaayai namaH
OM SaaMkaryai namaH
OM SaaMbhavyai namaH
OM SaaMtaayai namaH
OM caMdrasuryaagnilOcanaayai namaH
OM sujayaayai namaH ||50||
OM jayaayai namaH
OM bhoomiShThaayai namaH
OM jaahnavyai namaH
OM janapoojitaayai namaH
OM Saastraayai namaH
OM Saastramayaayai namaH
OM nityaayai namaH
OM Subhaayai namaH
OM caMdraardhamastakaayai namaH
OM bhaaratyai namaH ||60||
OM bhraamaryai namaH
OM kalpaayai namaH
OM karaaLyai namaH
OM kRuShNa piMgaLaayai namaH
OM braahmyai namaH
OM naaraayaNyai namaH
OM raudryai namaH
OM caMdraamRuta parivRutaayai namaH
OM jyEShThaayai namaH
OM iMdiraayai namaH ||70||
OM mahaamaayaayai namaH
OM jagatsRuShTyaadhikaariNyai namaH
OM brahmaaMDa kOTi saMsthaanaayai namaH
OM kaaminyai namaH
OM kamalaalayaayai namaH
OM kaatyaayanyai namaH
OM kalaateetaayai namaH
OM kaalasaMhaarakaariNyai namaH
OM yOgaaniShThaayai namaH
OM yOgigamyaayai namaH ||80||
OM yOgadhyEyaayai namaH
OM tapasvinyai namaH
OM gnyaanaroopaayai namaH
OM niraakaaraayai namaH
OM bhaktaabheeShTa phalapradaayai namaH
OM bhootaatmikaayai namaH
OM bhootamaatrE namaH
OM bhootESyai namaH
OM bhootadhaariNyai namaH
OM svadhaanaaree madhyagataayai namaH ||90||
OM ShaDaadhaaraadhi vardhinyai namaH
OM mOhitaayai namaH
OM aMSubhavaayai namaH
OM Subhraayai namaH
OM sookShmaayai namaH
OM maatraayai namaH
OM niraalasaayai namaH
OM nimagnaayai namaH
OM neelasaMkaaSaayai namaH
OM nityaanaMdinyai namaH ||100||
OM haraayai namaH
OM paraayai namaH
OM sarvagnyaanapradaayai namaH
OM anaMtaayai namaH
OM satyaayai namaH
OM durlabha roopiNyai namaH
OM sarasvatyai namaH
OM sarvagataayai namaH
OM sarvaabheeShTapradaayinyai namaH || 108 ||