ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ
ഓം ശിവായൈ നമഃ
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാഗൗര്യൈ നമഃ
ഓം ചംഡികായൈ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം സര്വാലോകേശ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വകര്മ ഫലപ്രദായൈ നമഃ
ഓം സര്വതീര്ധ മയായൈ നമഃ
ഓം പുണ്യായൈ നമഃ ||10||
ഓം ദേവ യോനയേ നമഃ
ഓം അയോനിജായൈ നമഃ
ഓം ഭൂമിജായൈ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ
ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ
ഓം അനീശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ
ഓം നിരഹംകാരായൈ നമഃ
ഓം സര്വഗര്വവിമര്ദിന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വലോകപ്രിയായൈ നമഃ ||20||
ഓം വാണ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വവിധ്യാദി ദേവതായൈ നമഃ
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ
ഓം ദേവമാത്രേ നമഃ
ഓം വനീശ്യൈ നമഃ
ഓം വിംധ്യ വാസിന്യൈ നമഃ
ഓം തേജോവത്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമാത്രേ നമഃ
ഓം കോടിസൂര്യ സമപ്രഭായൈ നമഃ
ഓം ദേവതായൈ നമഃ ||30||
ഓം വഹ്നിരൂപായൈ നമഃ
ഓം സതേജസേ നമഃ
ഓം വര്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഗുണാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ഗുണമധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയവിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം കര്മജ്ഞാന പ്രദായൈ നമഃ
ഓം കാംതായൈ നമഃ
ഓം സര്വസംഹാര കാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ധര്മജ്ഞാനായൈ നമഃ ||40||
ഓം ധര്മനിഷ്ടായൈ നമഃ
ഓം സര്വകര്മവിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം കാമാസംഹംത്ര്യൈ നമഃ
ഓം കാമക്രോധ വിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ
ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ
ഓം ശാംതായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രസുര്യാഗ്നിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സുജയായൈ നമഃ ||50||
ഓം ജയായൈ നമഃ
ഓം ഭൂമിഷ്ഠായൈ നമഃ
ഓം ജാഹ്നവ്യൈ നമഃ
ഓം ജനപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ശാസ്ത്രായൈ നമഃ
ഓം ശാസ്ത്രമയായൈ നമഃ
ഓം നിത്യായൈ നമഃ
ഓം ശുഭായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രാര്ധമസ്തകായൈ നമഃ
ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ ||60||
ഓം ഭ്രാമര്യൈ നമഃ
ഓം കല്പായൈ നമഃ
ഓം കരാള്യൈ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണ പിംഗളായൈ നമഃ
ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ
ഓം രൗദ്ര്യൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രാമൃത പരിവൃതായൈ നമഃ
ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ
ഓം ഇംദിരായൈ നമഃ ||70||
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
ഓം ജഗത്സൃഷ്ട്യാധികാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാംഡ കോടി സംസ്ഥാനായൈ നമഃ
ഓം കാമിന്യൈ നമഃ
ഓം കമലാലയായൈ നമഃ
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ
ഓം കലാതീതായൈ നമഃ
ഓം കാലസംഹാരകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം യോഗാനിഷ്ഠായൈ നമഃ
ഓം യോഗിഗമ്യായൈ നമഃ ||80||
ഓം യോഗധ്യേയായൈ നമഃ
ഓം തപസ്വിന്യൈ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനരൂപായൈ നമഃ
ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ
ഓം ഭക്താഭീഷ്ട ഫലപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ഭൂതാത്മികായൈ നമഃ
ഓം ഭൂതമാത്രേ നമഃ
ഓം ഭൂതേശ്യൈ നമഃ
ഓം ഭൂതധാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം സ്വധാനാരീ മധ്യഗതായൈ നമഃ ||90||
ഓം ഷഡാധാരാധി വര്ധിന്യൈ നമഃ
ഓം മോഹിതായൈ നമഃ
ഓം അംശുഭവായൈ നമഃ
ഓം ശുഭ്രായൈ നമഃ
ഓം സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ
ഓം മാത്രായൈ നമഃ
ഓം നിരാലസായൈ നമഃ
ഓം നിമഗ്നായൈ നമഃ
ഓം നീലസംകാശായൈ നമഃ
ഓം നിത്യാനംദിന്യൈ നമഃ ||100||
ഓം ഹരായൈ നമഃ
ഓം പരായൈ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞാനപ്രദായൈ നമഃ
ഓം അനംതായൈ നമഃ
ഓം സത്യായൈ നമഃ
ഓം ദുര്ലഭ രൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
ഓം സര്വഗതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാഭീഷ്ടപ്രദായിന്യൈ നമഃ || 108 ||