OM poorNamadaH poorNamidaM poorNaatpoorNamudachyatE |
poorNasya poorNamaadaaya poorNamEvaavaSiShyatE ||

OM SaantiH SaantiH SaantiH ||

OM eeSaa vaasya’midagM sarvaM yatkiMcha jaga’tvaaM jaga’t |
tEna’ tyaktEna’ bhuMjeethaa maa gRu’dhaH kasya’sviddhanam” || 1 ||

kurvannEvEha karmaa”Ni jijeeviShEcchatagM samaa”H |
EvaM tvayi naanyathEtO”sti na karma’ lipyatE’ narE” || 2 ||

asuryaa naama tE lOkaa aMdhEna tamasaavRu’taaH |
taagMstE prEtyaabhiga’cChaMti yE kE chaa”tmahanO janaa”H || 3 ||

anE”jadEkaM mana’sO javee”yO naina’ddEvaa aa”pnuvanpoorvamarSha’t |
taddhaava’tOnyaanatyE”ti tiShThattasmin”napO maa”tariSvaa” dadhaati || 4 ||

tadE”jati tannEja’ti taddoorE tadva’MtikE |
tadaMtara’sya sarva’sya tadu sarva’syaasya baahyataH || 5 ||

yastu sarvaa”Ni bhootaanyaatmanyEvaanupaSya’ti |
sarvabhootEShu’ chaatmaanaM tatO na vihu’gupsatE || 6 ||

yasminsarvaa”Ni bhootaanyaatmaivaabhoo”dvijaanataH |
tatra kO mOhaH kaH SOka’H Ekatvama’nupaSya’taH || 7 ||

sa parya’gaacchukrama’kaayama’praNama’snaaviragM Suddhamapaa”paviddham |
kavirma’neeShee pa’ribhooH sva’yaMbhoo-ryaa”thaatathyatOrthaan
vya’dadhaacChaaSvateebhyaH samaa”bhyaH || 8 ||

aMdhaM tamaH pravi’SaMti yEvi’dyaamupaasa’tE |
tatO bhooya’ iva tE tamO ya u’ vidyaayaa”gM rataaH || 9 ||

anyadEvaayuridyayaanyadaa”huravi’dyayaa |
iti’ SuSuma dheeraa”NaaM yE nastadvi’chachakShirE || 10 ||

vidyaaM chaavi’dyaaM cha yastadvEdObhaya’gM saha |
avi’dyayaa mRutyuM teertvaa vidyayaamRuta’maSnutE || 11 ||

aMdhaM tamaH pravi’SaMti yEsam”bhootimupaasa’tE |
tatO bhooya’ iva tE tamO ya u saMbhoo”tyaagM rataaH || 12 ||

anyadEvaahuH sam”bhavaadanyadaa”hurasam”bhavaat |
iti’ SuSruma dheeraa”NaaM yE nastadvi’chachakShirE || 13 ||

sambhoo”tiM cha viNaaSaM cha yastadvEdObhaya’gM saha |
vinaaSEna’ mRutyuM teertvaa sambhoo”tyaamRuta’maSnutE || 14 ||

hiraNmayE”na paatrE”Na satyasyaapi’hitaM mukham” |
tatvaM poo”ShannapaavRu’Nu satyadha”rmaaya dRuShTayE” || 15 ||

pooSha’nnEkarShE yama soorya praajaa”patya vyoo”ha raSmeen
samoo”ha tEjO yattE” roopaM kalyaa”NatamaM tattE” paSyaami |
yOsaavasau puru’ShaH sOhama’smi || 16 ||

vaayurani’lamamRutamathEdaM bhasmaa”ntagM Saree’ram |
OM 3 kratO smara’ kRutagM sma’ra kratO smara’ kRutagM sma’ra || 17 ||

agnE naya’ supathaa” raayE asmaan viSvaa’ni dEva vayanaa’ni vidvaan |
yuyOdhyasmajju’huraaNamEnO bhooyi’ShTaaM tE nama’uktiM vidhEma || 18 ||

OM poorNamadaH poorNamidaM poorNaatpoorNamudachyatE |
poorNasya poorNamaadaaya poorNamEvaavaSiShyatE ||

OM SaantiH SaantiH SaantiH ||