ಓಂ ಪೂರ್ಣದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುಚ್ಯತೇ |
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

ಓಂ ಶಾ ವಾಸ್ಯ’ಮಿದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂ ಜಗ’ತ್ವಾಂ ಜಗ’ತ್ |
ತೇನ’ ತ್ಯಕ್ತೇನ’ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾ ಗೃ’ಧಃ ಕಸ್ಯ’ಸ್ವಿದ್ಧನಮ್” || 1 ||

ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾ”ಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇಚ್ಚತಗ್‍ಮ್ ಸಮಾ”ಃ |
ವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋ”‌உಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ’ ಲಿಪ್ಯತೇ’ ನರೇ” || 2 ||

ಸುರ್ಯಾ ನಾ ತೇ ಲೋಕಾ ಂಧೇಸಾ‌உ‌உವೃ’ತಾಃ |
ತಾಗ್ಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗ’ಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ಕೇ ಚಾ”ತ್ಮನೋ ಜನಾ”ಃ || 3 ||

ಅನೇ”ದೇಕಂ ಮನ’ಸೋ ಜವೀ”ಯೋ ನೈನ’ದ್ದೇವಾ ಆ”ಪ್ನುನ್ಪೂರ್ವಮರ್ಷ’ತ್ |
ತದ್ಧಾವ’ತೋ‌உನ್ಯಾನತ್ಯೇ”ತಿ ತಿಷ್ಠತ್ತಸ್ಮಿನ್”ಪೋ ಮಾ”ರಿಶ್ವಾ” ದಧಾತಿ || 4 ||

ತದೇ”ಜತಿ ತನ್ನೇಜ’ತಿದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂ’ತಿಕೇ |
ಂತರ’ಸ್ಯ ಸರ್ವ’ಸ್ಯದು ಸರ್ವ’ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ || 5 ||

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾ”ಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮನ್ಯೇವಾನುಪಶ್ಯ’ತಿ |
ರ್ವಭೂತೇಷು’ ಚಾತ್ಮಾನಂತೋ ನ ವಿಹು’ಗುಪ್ಸತೇ || 6 ||

ಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಾ”ಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮೈವಾಭೂ”ದ್ವಿಜಾತಃ |
ತ್ರ ಕೋ ಮೋಹಃ ಕಃ ಶೋಕಃ’ ಏತ್ವಮ’ನುಪಶ್ಯ’ತಃ || 7 ||

ಸ ಪರ್ಯ’ಗಾಚ್ಚುಕ್ರಮ’ಕಾಯಮ’ಪ್ರಮ’ಸ್ನಾವಿರಗ್‍ಮ್ ಶುದ್ಧಮಪಾ”ಪವಿದ್ಧಮ್ |
ವಿರ್ಮ’ನೀಷೀ ಪ’ರಿಭೂಃ ಸ್ವ’ಂಭೂ-ರ್ಯಾ”ಥಾತಥ್ಯತೋ‌உರ್ಥಾನ್
ವ್ಯ’ದಧಾಚ್ಛಾಶ್ವತೀಭ್ಯಃ ಸಮಾ”ಭ್ಯಃ || 8 ||

ಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿ’ಶಂತಿ ಯೇ‌உವಿ’ದ್ಯಾಮುಪಾಸ’ತೇ |
ತೋ ಭೂಯ’ ಇ ತೇ ತಮೋ ಯ ಉ’ ವಿದ್ಯಾಯಾ”ಗ್‍ಮ್ ತಾಃ || 9 ||

ನ್ಯದೇವಾಯುರಿದ್ಯಯಾ‌உನ್ಯದಾ”ಹುರವಿ’ದ್ಯಯಾ |
ಇತಿ’ ಶುಶು ಧೀರಾ”ಣಾಂ ಯೇ ಸ್ತದ್ವಿ’ಚಚಕ್ಷಿರೇ || 10 ||

ವಿದ್ಯಾಂ ಚಾವಿ’ದ್ಯಾಂ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯ’ಗ್‍ಮ್ ಹ |
ಅವಿ’ದ್ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯಾ‌உಮೃತ’ಮಶ್ನುತೇ || 11 ||

ಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿ’ಶಂತಿ ಯೇ‌உಸಮ್”ಭೂತಿಮುಪಾಸ’ತೇ |
ತೋ ಭೂಯ’ ಇ ತೇ ತಮೋ ಸಂಭೂ”ತ್ಯಾಗ್‍ಮ್ ತಾಃ || 12 ||

ನ್ಯದೇವಾಹುಃ ಸಮ್”ವಾನ್ಯದಾ”ಹುರಸಮ್”ಭವಾತ್ |
ಇತಿ’ ಶುಶ್ರು ಧೀರಾ”ಣಾಂ ಯೇ ಸ್ತದ್ವಿ’ಚಚಕ್ಷಿರೇ || 13 ||

ಸಂಭೂ”ತಿಂ ಚ ವಿಣಾಶಂ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯ’ಗ್‍ಮ್ ಹ |
ವಿನಾಶೇನ’ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂ”ತ್ಯಾ‌உಮೃತ’ಮಶ್ನುತೇ || 14 ||

ಹಿಣ್ಮಯೇ” ಪಾತ್ರೇ”ಣ ತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ಹಿತಂ ಮುಖಮ್” |
ತತ್ವಂ ಪೂ”ನ್ನಪಾವೃ’ಣು ತ್ಯಧ”ರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ” || 15 ||

ಪೂಷ’ನ್ನೇಕರ್ಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಜಾ”ಪತ್ಯ ವ್ಯೂ”ಹ ಶ್ಮೀನ್
ಸಮೂ” ತೇಜೋ ಯತ್ತೇ” ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾ”ಣತಮಂ ತತ್ತೇ” ಪಶ್ಯಾಮಿ |
ಯೋ‌உಸಾಸೌ ಪುರು’ಷಃ ಸೋ‌உಹಮ’ಸ್ಮಿ || 16 ||

ವಾಯುರನಿ’ಲಮೃಮಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾ”ಂತಗ್ಂ ಶರೀ’ರಮ್ |
ಓಂ 3 ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ’ ಕೃತಗ್‍ಮ್ ಸ್ಮ’ ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ’ ಕೃತಗ್‍ಮ್ ಸ್ಮ’ರ || 17 ||

ಗ್ನೇ ನಯ’ ಸುಪಥಾ” ರಾಯೇ ಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾ’ನಿ ದೇವ ಯನಾ’ನಿ ವಿದ್ವಾನ್ |
ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜು’ಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿ’ಷ್ಟಾಂ ತೇ ನಮ’ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ || 18 ||

ಓಂ ಪೂರ್ಣದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುಚ್ಯತೇ |
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||