ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ |
ગણનીયો ગણોગણ્યો ગણનાતીત સદ્ગુણઃ || 1 ||

ગગનાદિકસૃદ્ગંગાસુતોગંગાસુતાર્ચિતઃ |
ગંગાધરપ્રીતિકરોગવીશેડ્યોગદાપહઃ || 2 ||

ગદાધરનુતો ગદ્યપદ્યાત્મકકવિત્વદઃ |
ગજાસ્યો ગજલક્ષ્મીવાન ગજવાજિરથપ્રદઃ || 3 ||

ગંજાનિરત શિક્ષાકૃદ્ગણિતજ્ઞો ગણોત્તમઃ |
ગંડદાનાંચિતોગંતા ગંડોપલ સમાકૃતિઃ || 4 ||

ગગન વ્યાપકો ગમ્યો ગમાનાદિ વિવર્જિતઃ |
ગંડદોષહરો ગંડ ભ્રમદ્ભ્રમર કુંડલઃ || 5 ||

ગતાગતજ્ઞો ગતિદો ગતમૃત્યુર્ગતોદ્ભવઃ |
ગંધપ્રિયો ગંધવાહો ગંધસિંધુરબૃંદગઃ || 6 ||

ગંધાદિ પૂજિતો ગવ્યભોક્તા ગર્ગાદિ સન્નુતઃ |
ગરિષ્ઠોગરભિદ્ગર્વહરો ગરળિભૂષણઃ || 7 ||

ગવિષ્ઠોગર્જિતારાવો ગભીરહૃદયો ગદી |
ગલત્કુષ્ઠહરો ગર્ભપ્રદો ગર્ભાર્ભરક્ષકઃ || 8 ||

ગર્ભાધારો ગર્ભવાસિ શિશુજ્ઞાન પ્રદાયકઃ |
ગરુત્મત્તુલ્યજવનો ગરુડધ્વજવંદિતઃ || 9 ||

ગયેડિતો ગયાશ્રાદ્ધફલદશ્ચ ગયાકૃતિઃ |
ગદાધરાવતારીચ ગંધર્વનગરાર્ચિતઃ || 10 ||

ગંધર્વગાનસંતુષ્ટો ગરુડાગ્રજવંદિતઃ |
ગણરાત્ર સમારાધ્યો ગર્હણસ્તુતિ સામ્યધીઃ || 11 ||

ગર્તાભનાભિર્ગવ્યૂતિઃ દીર્ઘતુંડો ગભસ્તિમાન |
ગર્હિતાચાર દૂરશ્ચ ગરુડોપલભૂષિતઃ || 12 ||

ગજારિ વિક્રમો ગંધમૂષવાજી ગતશ્રમઃ |
ગવેષણીયો ગમનો ગહનસ્થ મુનિસ્તુતઃ || 13 ||

ગવયચ્છિદ્ગંડકભિદ્ગહ્વરાપથવારણઃ |
ગજદંતાયુધો ગર્જદ્રિપુઘ્નો ગજકર્ણિકઃ || 14 ||

ગજચર્મામયચ્છેત્તા ગણાધ્યક્ષોગણાર્ચિતઃ |
ગણિકાનર્તનપ્રીતોગચ્છન ગંધફલી પ્રિયઃ || 15 ||

ગંધકાદિ રસાધીશો ગણકાનંદદાયકઃ |
ગરભાદિજનુર્હર્તા ગંડકીગાહનોત્સુકઃ || 16 ||

ગંડૂષીકૃતવારાશિઃ ગરિમાલઘિમાદિદઃ |
ગવાક્ષવત્સૌધવાસીગર્ભિતો ગર્ભિણીનુતઃ || 17 ||

ગંધમાદનશૈલાભો ગંડભેરુંડવિક્રમઃ |
ગદિતો ગદ્ગદારાવ સંસ્તુતો ગહ્વરીપતિઃ || 18 ||

ગજેશાય ગરીયસે ગદ્યેડ્યોગતભીર્ગદિતાગમઃ |
ગર્હણીય ગુણાભાવો ગંગાદિક શુચિપ્રદઃ || 19 ||

ગણનાતીત વિદ્યાશ્રી બલાયુષ્યાદિદાયકઃ |
એવં શ્રીગણનાથસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ || 20 ||

પઠનાચ્છ્રવણાત પુંસાં શ્રેયઃ પ્રેમપ્રદાયકમ |
પૂજાંતે યઃ પઠેન્નિત્યં પ્રીતસ્સન તસ્યવિઘ્નરાટ || 21 ||

યં યં કામયતે કામં તં તં શીઘ્રં પ્રયચ્છતિ |
દૂર્વયાભ્યર્ચયન દેવમેકવિંશતિવાસરાન || 22 ||

એકવિંશતિવારં યો નિત્યં સ્તોત્રં પઠેદ્યદિ |
તસ્ય પ્રસન્નો વિઘ્નેશસ્સર્વાન કામાન પ્રયચ્છતિ || 23 ||

|| ઇતિ શ્રી ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામસ્તોત્રમ ||