ઓં ણાના”મ ત્વા ણપ’તિગ્‍મ હવામહે વિં ક’વીનામ ઉમશ્ર’વસ્તવમ | જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણસ્પ આ નઃ’ શૃણ્વન્નૂતિભિ’સ્સી સાદ’નમ ||

પ્રણો’ દેવી સર’સ્વતી | વાજે’ભિર વાજિનીવતી | ધીનામ’વિત્ર્ય’વતુ ||

ણેશાય’ નમઃ | સ્વત્યૈ નમઃ | શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ |

હરિઃ ઓં ||

ઘનાપાઠઃ

ણાના”મ ત્વા ણાના”મ ણાના”મ ત્વા ણપ’તિં ણપ’તિં ત્વા ણાનાં” ણાનાં” ત્વા ણપ’તિમ ||

ત્વા ણપ’તિં ત્વાત્વા ણપ’તિગ્‍મ હવામહે હવામહે ણપ’તિં ત્વાત્વા ગણપ’તિગ્‍મ હવામહે | ણપ’તિગ્‍મ હવામહે હવામહે ણપ’તિં ણપ’તિગ્‍મ હવામહે વિન્કવિગ્‍મ હ’વામહે ણપ’તિં ણપ’તિગ્‍મ હવામહે વિમ | ણપ’તિમિતિ’ણ-તિમ ||

વાહે વિં વિ હ’વામહે હવામહે વિં ક’વીનાન્ક’વીનાં વિગં હ’વામહે હવામહે વિન્ક’વીનામ ||

વિન્ક’વીનાન્કવીનાં વિન્કવિં ક’વીનામુ’મશ્ર’વસ્તમ મુમશ્ર’વસ્તમ ન્કવીનાં વિન્કવિં ક’વીનામુ’મશ્ર’વસ્તમમ ||

વીનામુ’મશ્ર’વ સ્તમમુમશ્ર’વસ્તમં કવીના ન્ક’વીના મુ’મશ્ર’વસ્તમમ | મશ્ર’વસ્ત મિત્યુ’મશ્ર’વઃ-મ ||

જ્યેષ્ટરાજં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મ’ણાં જ્યેષ્ઠરાજં’ જ્યેષ્ઠરાજં’ જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણો બ્રહ્મણો બ્રહ્મ’ણાં જ્યેષ્ઠરાજં’ જ્યેષ્ઠરાજં’ જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણઃ | જ્યેષ્ઠરામિતિ’જ્યેષ્ઠ રાજમ” ||

બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણો બ્રહ્મણો બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણસ્પતે પતેબ્રહ્મણો બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણસ્પતે ||

બ્રહ્મસ્પતે તે બ્રહ્મણો બ્રહ્મસ્પ આપ’તે બ્રહ્મણો બ્રહ્મણસ્પ આ | આ પ’તેપ આનો’ આપ’તે પ આનઃ’ ||

આનો’ આન’શ્શૃણ્વન છૃણ્વન્ન આન’શ્શૃણ્વન | શ્શૃણ્વન છૃણ્વન્નો’ન શ્શૃણ્વન્નૂતિભિ’ રૂતિભિશ્શૃણ્વન્નો’ન શ્શૃણ્વન્નૂતિભિઃ’ ||

શ્શૃણ્વન્નૂતિભિ’ રૂતિભિશ્શૃણ્વન છૃણ્વન્નૂતિભિ’સ્સીદ સીદોતિભિ’શ્શૃણ્વન છૃણ્વન્નૂતિભિ’સ્સીદ ||

તિભિ’સ્સીદ સીદોતિભિ’ રૂતિભિ’સ્સી સાદ’ગં સાદ’નગં સીદોતિભિ’રૂતિભિ’સ્સી સાદ’નમ | તિભિ રિત્યૂતિ-ભિઃ ||

સીસાદ’ગં સાદ’નગં સીદ સી સાદ’નમ | સાદ’મિતિ સાદ’નમ ||

પ્રણો’ નઃ પ્રપ્રણો’ દેવી દેવી નઃ પ્રપ્રણો’ દેવી | નો’ દેવી દેવી નો’નો દેવી સર’સ્વતી સર’સ્વતી દેવી નો’ નો દેવી સર’સ્વતી ||

દેવી સર’સ્વતી સર’સ્વતી દેવી દેવી સર’સ્વતી વાજેભિર્વાજે’ભિ સ્સર’સ્વતી દેવી દેવી સર’સ્વતી દેવી સસ્વતી વાજે’ભિઃ ||

સર’સ્વતી વાજે’ભિ ર્વાજે’ભિ સ્સર’સ્વતી સર’સ્વતી વાજે’ભિ ર્વાજિની’વતી વાહિની’વતી વાજે’ભિ સ્સર’સ્વતી સર’સ્વતી વાજે’ભિ ર્વાજિની’વતી ||

વાજે’ભિર્વાજિની’વતી વાજિની’વતી વાજે’ભિર્વાજે’ભિર્વાજિની’વતી | વાજિની’તીતિ’ વાજિની’વતી વાજે’ભિર્વાજે’ભિર્વાજિની’વતી | વાજિની’તીતિ’ વાજિની’-તી ||

ધીના મ’વિત્ર્ય’વિત્રી ધીનાં ધીનામ’વિત્ર્ય’ વત્વ વત્વવિત્રી ધીનાં ધીનામ’વિત્ર્ય’વતુ | વિત્ર્ય’વત્વવ ત્વવિત્ર્ય’વિ ત્ર્ય’વતુ | ત્વિત્ય’વતુ ||