ଓଂ ଣାନା”ମ ତ୍ଵା ଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ ଵିଂ କ’ଵୀନାମ ଉମଶ୍ର’ଵସ୍ତଵମ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପ ଆ ନଃ’ ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ସ୍ସୀ ସାଦ’ନମ ||

ପ୍ରଣୋ’ ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ | ଵାଜେ’ଭିର ଵାଜିନୀଵତୀ | ଧୀନାମ’ଵିତ୍ର୍ୟ’ଵତୁ ||

ଣେଶାୟ’ ନମଃ | ସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ | ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ |

ହରିଃ ଓଂ ||

ଘନାପାଠଃ

ଣାନା”ମ ତ୍ଵା ଣାନା”ମ ଣାନା”ମ ତ୍ଵା ଣପ’ତିଂ ଣପ’ତିଂ ତ୍ଵା ଣାନାଂ” ଣାନାଂ” ତ୍ଵା ଣପ’ତିମ ||

ତ୍ଵା ଣପ’ତିଂ ତ୍ଵାତ୍ଵା ଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ ହଵାମହେ ଣପ’ତିଂ ତ୍ଵାତ୍ଵା ଗଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ | ଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ ହଵାମହେ ଣପ’ତିଂ ଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ ଵିନ୍କଵିଗ୍‍ମ ହ’ଵାମହେ ଣପ’ତିଂ ଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ ଵିମ | ଣପ’ତିମିତି’ଣ-ତିମ ||

ଵାହେ ଵିଂ ଵି ହ’ଵାମହେ ହଵାମହେ ଵିଂ କ’ଵୀନାନ୍କ’ଵୀନାଂ ଵିଗଂ ହ’ଵାମହେ ହଵାମହେ ଵିନ୍କ’ଵୀନାମ ||

ଵିନ୍କ’ଵୀନାନ୍କଵୀନାଂ ଵିନ୍କଵିଂ କ’ଵୀନାମୁ’ମଶ୍ର’ଵସ୍ତମ ମୁମଶ୍ର’ଵସ୍ତମ ନ୍କଵୀନାଂ ଵିନ୍କଵିଂ କ’ଵୀନାମୁ’ମଶ୍ର’ଵସ୍ତମମ ||

ଵୀନାମୁ’ମଶ୍ର’ଵ ସ୍ତମମୁମଶ୍ର’ଵସ୍ତମଂ କଵୀନା ନ୍କ’ଵୀନା ମୁ’ମଶ୍ର’ଵସ୍ତମମ | ମଶ୍ର’ଵସ୍ତ ମିତ୍ୟୁ’ମଶ୍ର’ଵଃ-ମ ||

ଜ୍ୟେଷ୍ଟରାଜଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ’ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ’ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ’ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ’ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣଃ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାମିତି’ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜମ” ||

ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତେ ପତେବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତେ ||

ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତେ ତେ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପ ଆପ’ତେ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପ ଆ | ଆ ପ’ତେପ ଆନୋ’ ଆପ’ତେ ପ ଆନଃ’ ||

ଆନୋ’ ଆନ’ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ ଛୃଣ୍ଵନ୍ନ ଆନ’ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ | ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ ଛୃଣ୍ଵନ୍ନୋ’ନ ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ ରୂତିଭିଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୋ’ନ ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭିଃ’ ||

ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ ରୂତିଭିଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ ଛୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ସ୍ସୀଦ ସୀଦୋତିଭି’ଶ୍ଶୃଣ୍ଵନ ଛୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ସ୍ସୀଦ ||

ତିଭି’ସ୍ସୀଦ ସୀଦୋତିଭି’ ରୂତିଭି’ସ୍ସୀ ସାଦ’ଗଂ ସାଦ’ନଗଂ ସୀଦୋତିଭି’ରୂତିଭି’ସ୍ସୀ ସାଦ’ନମ | ତିଭି ରିତ୍ୟୂତି-ଭିଃ ||

ସୀସାଦ’ଗଂ ସାଦ’ନଗଂ ସୀଦ ସୀ ସାଦ’ନମ | ସାଦ’ମିତି ସାଦ’ନମ ||

ପ୍ରଣୋ’ ନଃ ପ୍ରପ୍ରଣୋ’ ଦେଵୀ ଦେଵୀ ନଃ ପ୍ରପ୍ରଣୋ’ ଦେଵୀ | ନୋ’ ଦେଵୀ ଦେଵୀ ନୋ’ନୋ ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଦେଵୀ ନୋ’ ନୋ ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ||

ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଦେଵୀ ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଵାଜେଭିର୍ଵାଜେ’ଭି ସ୍ସର’ସ୍ଵତୀ ଦେଵୀ ଦେଵୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଦେଵୀ ସସ୍ଵତୀ ଵାଜେ’ଭିଃ ||

ସର’ସ୍ଵତୀ ଵାଜେ’ଭି ର୍ଵାଜେ’ଭି ସ୍ସର’ସ୍ଵତୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଵାଜେ’ଭି ର୍ଵାଜିନୀ’ଵତୀ ଵାହିନୀ’ଵତୀ ଵାଜେ’ଭି ସ୍ସର’ସ୍ଵତୀ ସର’ସ୍ଵତୀ ଵାଜେ’ଭି ର୍ଵାଜିନୀ’ଵତୀ ||

ଵାଜେ’ଭିର୍ଵାଜିନୀ’ଵତୀ ଵାଜିନୀ’ଵତୀ ଵାଜେ’ଭିର୍ଵାଜେ’ଭିର୍ଵାଜିନୀ’ଵତୀ | ଵାଜିନୀ’ତୀତି’ ଵାଜିନୀ’ଵତୀ ଵାଜେ’ଭିର୍ଵାଜେ’ଭିର୍ଵାଜିନୀ’ଵତୀ | ଵାଜିନୀ’ତୀତି’ ଵାଜିନୀ’-ତୀ ||

ଧୀନା ମ’ଵିତ୍ର୍ୟ’ଵିତ୍ରୀ ଧୀନାଂ ଧୀନାମ’ଵିତ୍ର୍ୟ’ ଵତ୍ଵ ଵତ୍ଵଵିତ୍ରୀ ଧୀନାଂ ଧୀନାମ’ଵିତ୍ର୍ୟ’ଵତୁ | ଵିତ୍ର୍ୟ’ଵତ୍ଵଵ ତ୍ଵଵିତ୍ର୍ୟ’ଵି ତ୍ର୍ୟ’ଵତୁ | ତ୍ଵିତ୍ୟ’ଵତୁ ||