ఓం ణానా”మ్ త్వా ణప’తిగ్‍మ్ హవామహే విం క’వీనామ్ ఉమశ్ర’వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్ప ఆ నః’ శృణ్వన్నూతిభి’స్సీ సాద’నమ్ ||

ప్రణో’ దేవీ సర’స్వతీ | వాజే’భిర్ వాజినీవతీ | ధీనామ’విత్ర్య’వతు ||

ణేశాయ’ నమః | స్వత్యై నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః |

హరిః ఓం ||

ఘనాపాఠః

ణానా”మ్ త్వా ణానా”మ్ ణానా”మ్ త్వా ణప’తిం ణప’తిం త్వా ణానాం” ణానాం” త్వా ణప’తిమ్ ||

త్వా ణప’తిం త్వాత్వా ణప’తిగ్‍మ్ హవామహే హవామహే ణప’తిం త్వాత్వా గణప’తిగ్‍మ్ హవామహే | ణప’తిగ్‍మ్ హవామహే హవామహే ణప’తిం ణప’తిగ్‍మ్ హవామహే విన్కవిగ్‍మ్ హ’వామహే ణప’తిం ణప’తిగ్‍మ్ హవామహే విమ్ | ణప’తిమితి’ణ-తిమ్ ||

వాహే విం విగ్ హ’వామహే హవామహే విం క’వీనాన్క’వీనాం విగ్ం హ’వామహే హవామహే విన్క’వీనామ్ ||

విన్క’వీనాన్కవీనాం విన్కవిం క’వీనాము’మశ్ర’వస్తమ ముమశ్ర’వస్తమ న్కవీనాం విన్కవిం క’వీనాము’మశ్ర’వస్తమమ్ ||

వీనాము’మశ్ర’వ స్తమముమశ్ర’వస్తమం కవీనా న్క’వీనా ము’మశ్ర’వస్తమమ్ | మశ్ర’వస్త మిత్యు’మశ్ర’వః-మ్ ||

జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మ’ణాం జ్యేష్ఠరాజం’ జ్యేష్ఠరాజం’ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ’ణాం జ్యేష్ఠరాజం’ జ్యేష్ఠరాజం’ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణః | జ్యేష్ఠరామితి’జ్యేష్ఠ రాజమ్” ||

బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్పతే ||

బ్రహ్మస్పతే తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మస్ప ఆప’తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్ప ఆ | ఆ ప’తేప ఆనో’ ఆప’తే ప ఆనః’ ||

ఆనో’ ఆన’శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్న ఆన’శ్శృణ్వన్ | శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నో’న శ్శృణ్వన్నూతిభి’ రూతిభిశ్శృణ్వన్నో’న శ్శృణ్వన్నూతిభిః’ ||

శ్శృణ్వన్నూతిభి’ రూతిభిశ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి’స్సీద సీదోతిభి’శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి’స్సీద ||

తిభి’స్సీద సీదోతిభి’ రూతిభి’స్సీ సాద’గ్ం సాద’నగ్ం సీదోతిభి’రూతిభి’స్సీ సాద’నమ్ | తిభి రిత్యూతి-భిః ||

సీసాద’గ్ం సాద’నగ్ం సీద సీ సాద’నమ్ | సాద’మితి సాద’నమ్ ||

ప్రణో’ నః ప్రప్రణో’ దేవీ దేవీ నః ప్రప్రణో’ దేవీ | నో’ దేవీ దేవీ నో’నో దేవీ సర’స్వతీ సర’స్వతీ దేవీ నో’ నో దేవీ సర’స్వతీ ||

దేవీ సర’స్వతీ సర’స్వతీ దేవీ దేవీ సర’స్వతీ వాజేభిర్వాజే’భి స్సర’స్వతీ దేవీ దేవీ సర’స్వతీ దేవీ సస్వతీ వాజే’భిః ||

సర’స్వతీ వాజే’భి ర్వాజే’భి స్సర’స్వతీ సర’స్వతీ వాజే’భి ర్వాజినీ’వతీ వాహినీ’వతీ వాజే’భి స్సర’స్వతీ సర’స్వతీ వాజే’భి ర్వాజినీ’వతీ ||

వాజే’భిర్వాజినీ’వతీ వాజినీ’వతీ వాజే’భిర్వాజే’భిర్వాజినీ’వతీ | వాజినీ’తీతి’ వాజినీ’వతీ వాజే’భిర్వాజే’భిర్వాజినీ’వతీ | వాజినీ’తీతి’ వాజినీ’-తీ ||

ధీనా మ’విత్ర్య’విత్రీ ధీనాం ధీనామ’విత్ర్య’ వత్వ వత్వవిత్రీ ధీనాం ధీనామ’విత్ర్య’వతు | విత్ర్య’వత్వవ త్వవిత్ర్య’వి త్ర్య’వతు | త్విత్య’వతు ||