એષોતિ ચપલો દૈત્યાન બાલ્યેપિ નાશયત્યહો |
અગ્રે કિં કર્મ કર્તેતિ ન જાને મુનિસત્તમ || 1 ||

દૈત્યા નાનાવિધા દુષ્ટાસ્સાધુ દેવદ્રુમઃ ખલાઃ |
અતોસ્ય કંઠે કિંચિત્ત્યં રક્ષાં સંબદ્ધુમર્હસિ || 2 ||

ધ્યાયેત સિંહગતં વિનાયકમમું દિગ્બાહુ માદ્યે યુગે
ત્રેતાયાં તુ મયૂર વાહનમમું ષડ્બાહુકં સિદ્ધિદમ | ઈ
દ્વાપરેતુ ગજાનનં યુગભુજં રક્તાંગરાગં વિભુમ તુર્યે
તુ દ્વિભુજં સિતાંગરુચિરં સર્વાર્થદં સર્વદા || 3 ||

વિનાયક શ્શિખાંપાતુ પરમાત્મા પરાત્પરઃ |
અતિસુંદર કાયસ્તુ મસ્તકં સુમહોત્કટઃ || 4 ||

લલાટં કશ્યપઃ પાતુ ભ્રૂયુગં તુ મહોદરઃ |
નયને બાલચંદ્રસ્તુ ગજાસ્યસ્ત્યોષ્ઠ પલ્લવૌ || 5 ||

જિહ્વાં પાતુ ગજક્રીડશ્ચુબુકં ગિરિજાસુતઃ |
વાચં વિનાયકઃ પાતુ દંતાન્‌ રક્ષતુ દુર્મુખઃ || 6 ||

શ્રવણૌ પાશપાણિસ્તુ નાસિકાં ચિંતિતાર્થદઃ |
ગણેશસ્તુ મુખં પાતુ કંઠં પાતુ ગણાધિપઃ || 7 ||

સ્કંધૌ પાતુ ગજસ્કંધઃ સ્તને વિઘ્નવિનાશનઃ |
હૃદયં ગણનાથસ્તુ હેરંબો જઠરં મહાન || 8 ||

ધરાધરઃ પાતુ પાર્શ્વૌ પૃષ્ઠં વિઘ્નહરશ્શુભઃ |
લિંગં ગુહ્યં સદા પાતુ વક્રતુંડો મહાબલઃ || 9 ||

ગજક્રીડો જાનુ જંઘો ઊરૂ મંગળકીર્તિમાન |
એકદંતો મહાબુદ્ધિઃ પાદૌ ગુલ્ફૌ સદાવતુ || 10 ||

ક્ષિપ્ર પ્રસાદનો બાહુ પાણી આશાપ્રપૂરકઃ |
અંગુળીશ્ચ નખાન પાતુ પદ્મહસ્તો રિનાશનઃ || 11 ||

સર્વાંગાનિ મયૂરેશો વિશ્વવ્યાપી સદાવતુ |
અનુક્તમપિ યત સ્થાનં ધૂમકેતુઃ સદાવતુ || 12 ||

આમોદસ્ત્વગ્રતઃ પાતુ પ્રમોદઃ પૃષ્ઠતોવતુ |
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ બુદ્ધીશ આગ્નેય્યાં સિદ્ધિદાયકઃ || 13 ||

દક્ષિણસ્યામુમાપુત્રો નૈઋત્યાં તુ ગણેશ્વરઃ |
પ્રતીચ્યાં વિઘ્નહર્તા વ્યાદ્વાયવ્યાં ગજકર્ણકઃ || 14 ||

કૌબેર્યાં નિધિપઃ પાયાદીશાન્યાવિશનંદનઃ |
દિવાવ્યાદેકદંત સ્તુ રાત્રૌ સંધ્યાસુ યઃવિઘ્નહૃત || 15 ||

રાક્ષસાસુર બેતાળ ગ્રહ ભૂત પિશાચતઃ |
પાશાંકુશધરઃ પાતુ રજસ્સત્ત્વતમસ્સ્મૃતીઃ || 16 ||

જ્ઞાનં ધર્મં ચ લક્ષ્મી ચ લજ્જાં કીર્તિં તથા કુલમ | ઈ
વપુર્ધનં ચ ધાન્યં ચ ગૃહં દારાસ્સુતાન્સખીન || 17 ||

સર્વાયુધ ધરઃ પૌત્રાન મયૂરેશો વતાત સદા |
કપિલો જાનુકં પાતુ ગજાશ્વાન વિકટોવતુ || 18 ||

ભૂર્જપત્રે લિખિત્વેદં યઃ કંઠે ધારયેત સુધીઃ |
ન ભયં જાયતે તસ્ય યક્ષ રક્ષઃ પિશાચતઃ || 19 ||

ત્રિસંધ્યં જપતે યસ્તુ વજ્રસાર તનુર્ભવેત |
યાત્રાકાલે પઠેદ્યસ્તુ નિર્વિઘ્નેન ફલં લભેત || 20 ||

યુદ્ધકાલે પઠેદ્યસ્તુ વિજયં ચાપ્નુયાદ્ધ્રુવમ |
મારણોચ્ચાટનાકર્ષ સ્તંભ મોહન કર્મણિ || 21 ||

સપ્તવારં જપેદેતદ્દનાનામેકવિંશતિઃ |
તત્તત્ફલમવાપ્નોતિ સાધકો નાત્ર સંશયઃ || 22 ||

એકવિંશતિવારં ચ પઠેત્તાવદ્દિનાનિ યઃ |
કારાગૃહગતં સદ્યો રાજ્ઞાવધ્યં ચ મોચયોત || 23 ||

રાજદર્શન વેળાયાં પઠેદેતત ત્રિવારતઃ |
સ રાજાનં વશં નીત્વા પ્રકૃતીશ્ચ સભાં જયેત || 24 ||

ઇદં ગણેશકવચં કશ્યપેન સવિરિતમ |
મુદ્ગલાય ચ તે નાથ માંડવ્યાય મહર્ષયે || 25 ||

મહ્યં સ પ્રાહ કૃપયા કવચં સર્વ સિદ્ધિદમ |
ન દેયં ભક્તિહીનાય દેયં શ્રદ્ધાવતે શુભમ || 26 ||

અનેનાસ્ય કૃતા રક્ષા ન બાધાસ્ય ભવેત વ્યાચિત |
રાક્ષસાસુર બેતાળ દૈત્ય દાનવ સંભવાઃ || 27 ||

|| ઇતિ શ્રી ગણેશપુરાણે શ્રી ગણેશ કવચં સંપૂર્ણમ ||