ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര ഷോഡശ നാമാവളിഃ
ഓം സുമുഖായ നമഃ
ഓം ഏകദംതായ നമഃ
ഓം കപിലായ നമഃ
ഓം ഗജകര്ണകായ നമഃ
ഓം ലംബോദരായ നമഃ
ഓം വികടായ നമഃ
ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ
ഓം ധൂമ്രകേതവേ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം ഫാലചംദ്രായ നമഃ
ഓം ഗജാനനായ നമഃ
ഓം വക്രതുംഡായ നമഃ
ഓം ശൂര്പകര്ണായ നമഃ
ഓം ഹേരംബായ നമഃ
ഓം സ്കംദപൂര്വജായ നമഃ

ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര ഷോഡശനാമ സ്തോത്രമ്
സുമുഖശ്ചൈകദംതശ്ച കപിലോ ഗജകര്ണകഃ |
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നരാജോ ഗണാധിപഃ || 1 ||

ധൂമ്ര കേതുഃ ഗണാധ്യക്ഷോ ഫാലചംദ്രോ ഗജാനനഃ |
വക്രതുംഡ ശ്ശൂര്പകര്ണോ ഹേരംബഃ സ്കംദപൂര്വജഃ || 2 ||

ഷോഡശൈതാനി നാമാനി യഃ പഠേത് ശൃണു യാദപി |
വിദ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിര്ഗമേ തഥാ |
സംഗ്രാമേ സര്വ കാര്യേഷു വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ || 3 ||