satyaM gnyaanamanaMtaM nityamanaakaaSaM paramaakaaSam |
gOShThapraaMgaNariMkhaNalOlamanaayaasaM paramaayaasam |
maayaakalpitanaanaakaaramanaakaaraM bhuvanaakaaram |
kShmaamaanaathamanaathaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 1 ||

mRutsnaamatseehEti yaSOdaataaDanaSaiSava saMtraasam |
vyaaditavaktraalOkitalOkaalOkacaturdaSalOkaalim |
lOkatrayapuramoolastaMbhaM lOkaalOkamanaalOkam |
lOkESaM paramESaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 2 ||

traiviShTaparipuveeraghnaM kShitibhaaraghnaM bhavarOgaghnam |
kaivalyaM navaneetaahaaramanaahaaraM bhuvanaahaaram |
vaimalyasphuTacEtOvRuttiviSEShaabhaasamanaabhaasam |
SaivaM kEvalaSaaMtaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 3 ||

gOpaalaM prabhuleelaavigrahagOpaalaM kulagOpaalam |
gOpeekhElanagOvardhanadhRutileelaalaalitagOpaalam |
gObhirnigadita gOviMdasphuTanaamaanaM bahunaamaanam |
gOpeegOcaradooraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 4 ||

gOpeemaMDalagOShTheebhEdaM bhEdaavasthamabhEdaabham |
SaSvadgOkhuranirdhootOdgata dhooLeedhoosarasaubhaagyam |
SraddhaabhaktigRuheetaanaMdamaciMtyaM ciMtitasadbhaavam |
ciMtaamaNimahimaanaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 5 ||

snaanavyaakulayOShidvastramupaadaayaagamupaarooDham |
vyaaditsaMteeratha digvastraa daatumupaakarShaMtaM taaH
nirdhootadvayaSOkavimOhaM buddhaM buddhEraMtastham |
sattaamaatraSareeraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 6 ||

kaaMtaM kaaraNakaaraNamaadimanaadiM kaaladhanaabhaasam |
kaaLiMdeegatakaaliyaSirasi sunRutyaMtam muhuratyaMtam |
kaalaM kaalakalaateetaM kalitaaSEShaM kalidOShaghnam |
kaalatrayagatihEtuM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 7 ||

bRuMdaavanabhuvi bRuMdaarakagaNabRuMdaaraadhitavaMdEham |
kuMdaabhaamalamaMdasmErasudhaanaMdaM suhRudaanaMdam |
vaMdyaaSESha mahaamuni maanasa vaMdyaanaMdapadadvaMdvam |
vaMdyaaSEShaguNaabdhiM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 8 ||

gOviMdaaShTakamEtadadheetE gOviMdaarpitacEtaa yaH |
gOviMdaacyuta maadhava viShNO gOkulanaayaka kRuShNEti |
gOviMdaaMghri sarOjadhyaanasudhaajaladhautasamastaaghaH |
gOviMdaM paramaanaMdaamRutamaMtasthaM sa tamabhyEti ||

iti Sree SaMkaraacaarya viracita SreegOviMdaaShTakaM samaaptaM