ദേവരാജ സേവ്യമാന പാവനാംഘ്രി പങ്കജം
വ്യാളയജ്ഞ സൂത്രമിംദു ശേഖരം കൃപാകരമ് |
നാരദാദി യോഗിബൃംദ വന്ദിതം ദിഗമ്ബരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 1 ||

ഭാനുകോടി ഭാസ്വരം ഭവബ്ധിതാരകം പരം
നീലകംഠ മീപ്സിതാര്ധ ദായകം ത്രിലോചനമ് |
കാലകാല മംബുജാക്ഷ മസ്തശൂന്യ മക്ഷരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 2 ||

ശൂലടങ്ക പാശദണ്ഡ പാണിമാദി കാരണം
ശ്യാമകായ മാദിദേവ മക്ഷരം നിരാമയമ് |
ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്ര താംഡവ പ്രിയം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 3 ||

ഭുക്തി മുക്തി ദായകം പ്രശസ്തചാരു വിഗ്രഹം
ഭക്തവത്സലം സ്ഥിതം സമസ്തലോക വിഗ്രഹമ് |
നിക്വണന്-മനോജ്ഞ ഹേമ കിംകിണീ ലസത്കടിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 4 ||

ധര്മസേതു പാലകം ത്വധര്മമാര്ഗ നാശകം
കര്മപാശ മോചകം സുശര്മ ദായകം വിഭുമ് |
സ്വര്ണവര്ണ കേശപാശ ശൊഭിതാങ്ഗ നിര്മലം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 5 ||

രത്ന പാദുകാ പ്രഭാഭിരാമ പാദയുഗ്മകം
നിത്യ മദ്വിതീയ മിഷ്ട ദൈവതം നിരംജനമ് |
മൃത്യുദര്പ നാശനം കരാളദംഷ്ട്ര ഭൂഷണം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 6 ||

അട്ടഹാസ ഭിന്ന പദ്മജാംഡകോശ സന്തതിം
ദൃഷ്ടിപാത നഷ്ടപാപ ജാലമുഗ്ര ശാസനമ് |
അഷ്ടസിദ്ധി ദായകം കപാലമാലികാ ധരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 7 ||

ഭൂതസങ്ഘ നായകം വിശാലകീര്തി ദായകം
കാശിവാസി ലോക പുണ്യപാപ ശോധകം വിഭുമ് |
നീതിമാര്ഗ കോവിദം പുരാതനം ജഗത്പതിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ || 8 ||

കാലഭൈരവാഷ്ടകം പഠംതി യേ മനോഹരം
ജ്ഞാനമുക്തി സാധകം വിചിത്ര പുണ്യ വര്ധനമ് |
ശോകമോഹ ലോഭദൈന്യ കോപതാപ നാശനം
തേ പ്രയാന്തി കാലഭൈരവാങ്ഘ്രി സന്നിധിം ധ്രുവമ് ||