વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂર મર્દનમ |
દેવકી પરમાનન્દં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

અતસી પુષ્પ સઙ્કાશં હાર નૂપુર શોભિતમ |
રત્ન કઙ્કણ કેયૂરં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

કુટિલાલક સંયુક્તં પૂર્ણચંદ્ર નિભાનનમ |
વિલસત કુંડલધરં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરમ ||

મંદાર ગંધ સંયુક્તં ચારુહાસં ચતુર્ભુજમ |
બર્હિ પિંછાવ ચૂડાઙ્ગં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

ઉત્ફુલ્લ પદ્મપત્રાક્ષં નીલ જીમૂત સન્નિભમ |
યાદવાનાં શિરોરત્નં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

રુક્મિણી કેળિ સંયુક્તં પીતાંબર સુશોભિતમ |
અવાપ્ત તુલસી ગંધં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

ગોપિકાનાં કુચદ્વંદ કુંકુમાઙ્કિત વક્ષસમ |
શ્રીનિકેતં મહેષ્વાસં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

શ્રીવત્સાઙ્કં મહોરસ્કં વનમાલા વિરાજિતમ |
શઙ્ખચક્ર ધરં દેવં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ ||

કૃષ્ણાષ્ટક મિદં પુણ્યં પ્રાતરુત્થાય યઃ પઠેત |
કોટિજન્મ કૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ||