SreematpayOnidhinikEtana cakrapaaNE bhOgeeMdrabhOgamaNiraajita puNyamoortE |
yOgeeSa SaaSvata SaraNya bhavaabdhipOta lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 1 ||

brahmEMdrarudramarudarkakireeTakOTi saMghaTTitaaMghrikamalaamalakaaMtikaaMta |
lakShmeelasatkucasarOruharaajahaMsa lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 2 ||

saMsaaradaavadahanaakarabheekarOru-jvaalaavaLeebhiratidagdhatanooruhasya |
tvatpaadapadmasaraseeruhamaagatasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 3 ||

saMsaarajaalapatitatasya jagannivaasa sarvEMdriyaartha baDiSaagra jhaShOpamasya |
prOtkaMpita pracurataaluka mastakasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 4 ||

saMsaarakoomapatighOramagaadhamoolaM saMpraapya duHkhaSatasarpasamaakulasya |
deenasya dEva kRupayaa padamaagatasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 5 ||

saMsaarabheekarakareeMdrakaraabhighaata niShpeeDyamaanavapuShaH sakalaartinaaSa |
praaNaprayaaNabhavabheetisamaakulasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 6 ||

saMsaarasarpaviShadigdhamahOgrateevra daMShTraagrakOTiparidaShTavinaShTamoortEH |
naagaarivaahana sudhaabdhinivaasa SaurE lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 7 ||

saMsaaravRukShabeejamanaMtakarma-SaakhaayutaM karaNapatramanaMgapuShpam |
aaruhya duHkhaphalitaH cakitaH dayaaLO lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 8 ||

saMsaarasaagaraviSaalakaraaLakaaLa nakragrahagrasitanigrahavigrahasya |
vyagrasya raaganicayOrminipeeDitasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 9 ||

saMsaarasaagaranimajjanamuhyamaanaM deenaM vilOkaya vibhO karuNaanidhE maam |
prahlaadakhEdaparihaaraparaavataara lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 10 ||

saMsaaraghOragahanE caratO muraarE maarOgrabheekaramRugapracuraarditasya |
aartasya matsaranidaaghasuduHkhitasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 11 ||

baddhvaa galE yamabhaTaa bahu tarjayaMta karShaMti yatra bhavapaaSaSatairyutaM maam |
EkaakinaM paravaSaM cakitaM dayaaLO lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 12 ||

lakShmeepatE kamalanaabha surESa viShNO yagnyESa yagnya madhusoodana viSvaroopa |
brahmaNya kESava janaardana vaasudEva lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 13 ||

EkEna cakramaparENa karENa SaMkha-manyEna siMdhutanayaamavalaMbya tiShThan |
vaamEtarENa varadaabhayapadmacihnaM lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 14 ||

aMdhasya mE hRutavivEkamahaadhanasya cOrairmahaabalibhiriMdriyanaamadhEyaiH |
mOhaaMdhakaarakuharE vinipaatitasya lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 15 ||

prahlaadanaaradaparaaSarapuMDareeka-vyaasaadibhaagavatapuMgavahRunnivaasa |
bhaktaanuraktaparipaalanapaarijaata lakShmeenRusiMha mama dEhi karaavalaMbam || 16 ||

lakShmeenRusiMhacaraNaabjamadhuvratEna stOtraM kRutaM SubhakaraM bhuvi SaMkarENa |
yE tatpaThaMti manujaa haribhaktiyuktaa-stE yaaMti tatpadasarOjamakhaMDaroopam || 17 ||