બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત લિઙ્ગં
નિર્મલભાસિત શોભિત લિઙ્ગમ |
જન્મજ દુઃખ વિનાશક લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 1 ||

દેવમુનિ પ્રવરાર્ચિત લિઙ્ગં
કામદહન કરુણાકર લિઙ્ગમ |
રાવણ દર્પ વિનાશન લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 2 ||

સર્વ સુગંધ સુલેપિત લિઙ્ગં
બુદ્ધિ વિવર્ધન કારણ લિઙ્ગમ |
સિદ્ધ સુરાસુર વંદિત લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 3 ||

કનક મહામણિ ભૂષિત લિઙ્ગં
ફણિપતિ વેષ્ટિત શોભિત લિઙ્ગમ |
દક્ષ સુયજ્ઞ નિનાશન લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 4 ||

કુઙ્કુમ ચંદન લેપિત લિઙ્ગં
પઙ્કજ હાર સુશોભિત લિઙ્ગમ |
સઞ્ચિત પાપ વિનાશન લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 5 ||

દેવગણાર્ચિત સેવિત લિઙ્ગં
ભાવૈ-ર્ભક્તિભિરેવ ચ લિઙ્ગમ |
દિનકર કોટિ પ્રભાકર લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 6 ||

અષ્ટદળોપરિવેષ્ટિત લિઙ્ગં
સર્વસમુદ્ભવ કારણ લિઙ્ગમ |
અષ્ટદરિદ્ર વિનાશન લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 7 ||

સુરગુરુ સુરવર પૂજિત લિઙ્ગં
સુરવન પુષ્પ સદાર્ચિત લિઙ્ગમ |
પરાત્પરં પરમાત્મક લિઙ્ગં
તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 8 ||

લિઙ્ગાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેશ્શિવ સન્નિધૌ |
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે ||