ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിങ്ഗം
നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 1 ||

ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിങ്ഗം
കാമദഹന കരുണാകര ലിങ്ഗമ് |
രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 2 ||

സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിങ്ഗം
ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിങ്ഗമ് |
സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 3 ||

കനക മഹാമണി ഭൂഷിത ലിങ്ഗം
ഫണിപതി വേഷ്ടിത ശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
ദക്ഷ സുയജ്ഞ നിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 4 ||

കുങ്കുമ ചംദന ലേപിത ലിങ്ഗം
പങ്കജ ഹാര സുശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
സഞ്ചിത പാപ വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 5 ||

ദേവഗണാര്ചിത സേവിത ലിങ്ഗം
ഭാവൈ-ര്ഭക്തിഭിരേവ ച ലിങ്ഗമ് |
ദിനകര കോടി പ്രഭാകര ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 6 ||

അഷ്ടദളോപരിവേഷ്ടിത ലിങ്ഗം
സര്വസമുദ്ഭവ കാരണ ലിങ്ഗമ് |
അഷ്ടദരിദ്ര വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 7 ||

സുരഗുരു സുരവര പൂജിത ലിങ്ഗം
സുരവന പുഷ്പ സദാര്ചിത ലിങ്ഗമ് |
പരാത്പരം പരമാത്മക ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 8 ||

ലിങ്ഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൗ |
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ||