యో’‌உపాం పుష్పం వేద’ పుష్ప’వాన్ ప్రజావా”న్ పశుమాన్ భ’వతి | ంద్రమా వా పాం పుష్పమ్” | పుష్ప’వాన్ ప్రజావా”న్ పశుమాన్ భ’వతి | య వం వేద’ | యో‌உపామాయత’నం వేద’ | యతన’వాన్ భవతి |

గ్నిర్వా పామాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | యో”గ్నేరాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపోవా గ్నేరాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | య వం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

వాయుర్వా పామాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | యో వాయోరాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో వై వాయోరాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | య వం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

సౌ వై తప’న్నపామాయత’నమ్ యత’నవాన్ భవతి | యో’‌உముష్యతప’త యత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో’ వా ముష్యతప’త యత’నమ్ |ఆయత’నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

ంద్రమా వా పామాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | యః ంద్రమ’స యత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో వై ంద్రమ’స యత’మ్ | యత’నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

నక్ష్త్ర’త్రాణి వా పామాయత’మ్ | యత’నవాన్ భవతి | యో నక్ష్త్ర’త్రాణామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో వై నక్ష’త్రాణామాయత’మ్ | యత’నవాన్ భవతి | య వం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

ర్జన్యో వా పామాయత’నమ్ | యత’నవాన్ భవతి | యః ర్జన్య’స్యాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో వై పర్జన్యస్యాయత’మ్ | యత’నవాన్ భవతి | య వం వేద’ | యో’‌உపామాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి |

త్సరో వా పామాయత’మ్ | యత’నవాన్ భవతి | యః సం’వత్సస్యాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | ఆపో వై సం’వత్సస్యాయత’నం వేద’ | యత’నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద’ | యో”‌உప్సు నావం ప్రతి’ష్ఠితాం వేద’ | ప్రత్యేవ తి’ష్ఠతి |

ఓం రాజాధిరాజాయ’ ప్రహ్య సాహినే” | నమో’ యం వై”శ్రణాయ’ కుర్మహే | స మే కామాన్ కా కామా’ మహ్యమ్” | కామేశ్వరో వై”శ్రణో ద’దాతు | కుబేరాయ’ వైశ్రణాయ’ | హారాజా నమః’ |

ఓం” తద్బ్రహ్మ | ఓం” తద్వాయుః | ఓం” తదాత్మా |
ఓం” తద్సత్యమ్ | ఓం” తత్సర్వమ్” | ఓం” తత్-పురోర్నమః ||

అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు
త్వం యఙ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వ-మింద్రస్త్వగ్‍మ్
రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం’ ప్రజాపతిః |
త్వం తదాప ఆపో జ్యోతీరసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

ఈశానస్సర్వ విద్యానామీశ్వర స్సర్వభూతానాం
బ్రహ్మాధిపతిర్-బ్రహ్మణో‌உధిపతిర్-బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివోమ్ |

తద్విష్నోః పరమం పదగ్‍మ్ సదా పశ్యంతి
సూరయః దివీవచక్షు రాతతం తద్వి ప్రాసో
విపస్యవో జాగృహాన్ సత్సమింధతే
తద్విష్నోర్య-త్పరమం పదమ్ |

ఋతగ్‍మ్ త్యం ప’రం బ్రహ్మ పురుషం’ కృష్ణపింగ’లమ్ |
ర్ధ్వరే’తం వి’రూపా’క్షం విశ్వరూ’పా వై నమో నమః’ ||

ఓం నారాణాయ’ విద్మహే’ వాసుదేవాయ’ ధీమహి |
తన్నో’ విష్ణుః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ |