ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84

ಯಸ್ತೇ” ನ್ಯೋ‌உವಿ’ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯ ಓಜಃ’ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವ’ಮಾನುಷಕ್ |
ಸಾಹ್ಯಾ ದಾಮಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ಸಹ’ಸ್ಕೃತೇ ಸಹ’ಸಾ ಸಹ’ಸ್ವತಾ || 1 ||

ನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ” ನ್ಯುರೇವಾಸ’ ದೇವೋ ನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ ವರು’ಣೋ ಜಾತವೇ”ದಾಃ |
ನ್ಯುಂ ವಿಶ’ ಈಳತೇ ಮಾನು’ಷೀರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ನೋ” ಮನ್ಯೋ ತಪ’ಸಾ ಜೋಷಾ”ಃ || 2 ||

ಭೀ”ಹಿ ಮನ್ಯೋ ಸ್ತವೀ”ಯಾನ್ ತಪ’ಸಾ ಯುಜಾ ವಿ ಜ’ಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಮಿತ್ರಹಾ ವೃ’ತ್ರಹಾ ದ’ಸ್ಯುಹಾ ವಿಶ್ವಾಸೂನ್ಯಾ ಭ’ರಾ ತ್ವಂ ನಃ’ || 3 ||

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ”ನ್ಯೋ ಭಿಭೂ”ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಂಭೂರ್ಭಾಮೋ” ಅಭಿಮಾತಿಷಾಹಃ |
ವಿಶ್ವಚ’ರ್-ಷಣಿಃ ಸಹು’ರಿಃ ಸಹಾ”ವಾಸ್ಮಾಸ್ವೋಜಃ ಪೃತ’ನಾಸು ಧೇಹಿ || 4 ||

ಭಾಗಃ ಸನ್ನ ಪರೇ”ತೋ ಅಸ್ಮಿ ಕ್ರತ್ವಾ” ತವಿಷಸ್ಯ’ ಪ್ರಚೇತಃ |
ತಂ ತ್ವಾ” ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರತುರ್ಜಿ’ಹೀಳಾಹಂ ಸ್ವಾನೂರ್ಬ’ದೇಯಾ” ಮೇಹಿ’ || 5 ||

ಯಂ ತೇ” ಸ್ಮ್ಯು ಮೇಹ್ಯರ್ವಾಙ್ ಪ್ರ’ತೀಚೀನಃ ಸ’ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ |
ಮನ್ಯೋ” ವಜ್ರಿನ್ನಭಿ ಮಾಮಾ ವ’ವೃತ್ಸ್ವಹನಾ” ದಸ್ಯೂ”ನ್ ತ ಬೋ”ಧ್ಯಾಪೇಃ || 6 ||

ಭಿ ಪ್ರೇಹಿ’ ದಕ್ಷಿತೋ ಭ’ವಾ ಮೇ‌உಧಾ” ವೃತ್ರಾಣಿ’ ಜಂಘನಾ ಭೂರಿ’ |
ಜುಹೋಮಿ’ ತೇ ರುಣಂಧ್ವೋ ಅಗ್ರ’ಮುಭಾ ಉ’ಪಾಂಶು ಪ್ರ’ಮಾ ಪಿ’ಬಾವ || 7 ||

ತ್ವಯಾ” ಮನ್ಯೋ ರಥ’ಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷ’ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮ’ರುತ್ವಃ |
ತಿಗ್ಮೇಷ’ ಆಯು’ಧಾ ಂಶಿಶಾ”ನಾ ಭಿ ಪ್ರಯಂ”ತು ನರೋ” ಗ್ನಿರೂ”ಪಾಃ || 8 ||

ಗ್ನಿರಿ’ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿತಃ ಸ’ಹಸ್ವ ಸೇನಾನೀರ್ನಃ’ ಸಹುರೇ ಹೂತ ಏ”ಧಿ |
ತ್ವಾತ್ರೂನ್ ವಿ ಭ’ಜಸ್ವ ವೇಜೋ ಮಿಮಾ”ನೋ ವಿಮೃಧೋ” ನುದಸ್ವ || 9 ||

ಸಹ’ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಭಿಮಾ”ತಿಸ್ಮೇ ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರ’ಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಗ್ರಂ ತೇ ಪಾಜೋ” ನ್ವಾ ರು’ರುಧ್ರೇ ಶೀ ವಶಂ” ನಯಸ ಏಕ ತ್ವಮ್ || 10 ||

ಏಕೋ” ಬಹೂನಾಮ’ಸಿ ಮನ್ಯವೀಳಿತೋ ವಿಶಂ”ವಿಶಂ ಯುಯೇ ಸಂ ಶಿ’ಶಾಧಿ |
ಅಕೃ’ತ್ತರುಕ್ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ಯಂ ದ್ಯುಮಂತಂ ಘೋಷಂ” ವಿಯಾಯ’ ಕೃಣ್ಮಹೇ || 11 ||

ವಿಜೇಕೃದಿಂದ್ರ’ ಇವಾನವಬ್ರವೋ(ಓ)3’‌உಸ್ಮಾಕಂ” ಮನ್ಯೋ ಅಧಿಪಾ ಭ’ವೇಹ |
ಪ್ರಿಯಂ ತೇ ನಾಮ’ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿದ್ಮಾತಮುತ್ಸಂ ಯತ’ ಆಭೂಥ’ || 12 ||

ಆಭೂ”ತ್ಯಾ ಸಜಾ ವ’ಜ್ರ ಸಾಯ ಸಹೋ” ಬಿಭರ್ಷ್ಯಭಿಭೂ ಉತ್ತ’ರಮ್ |
ಕ್ರತ್ವಾ” ನೋ ಮನ್ಯೋ ಮೇದ್ಯೇ”ಧಿ ಮಹಾನಸ್ಯ’ ಪುರುಹೂತ ಂಸೃಜಿ’ || 13 ||

ಸಂಸೃ’ಷ್ಟಂ ಧನ’ಮುಭಯಂ” ಮಾಕೃ’ತಸ್ಮಭ್ಯಂ” ದತ್ತಾಂ ವರು’ಣಶ್ಚ ನ್ಯುಃ |
ಭಿಯಂ ದಧಾ”ನಾ ಹೃದ’ಯೇಷು ಶತ್ರ’ವಃ ಪರಾ”ಜಿತಾಸೋ ನಿಲ’ಯಂತಾಮ್ || 14 ||

ಧನ್ವ’ನಾಗಾಧನ್ವ’ ನಾಜಿಂಜ’ಯೇ ಧನ್ವ’ನಾ ತೀವ್ರಾಃ ಮದೋ” ಜಯೇಮ |
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ”ರಪಕಾಮಂ ಕೃ’ಣೋತಿ ಧನ್ವ’ ನಾಸರ್ವಾ”ಃ ಪ್ರದಿಶೋ” ಜಯೇಮ ||

ದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿ’ ವಾತ ಮನಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಾ’ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ’ವಂತರಿಕ್ಷಂ ದ್ಯೌರ್ನೋ” ದೇವ್ಯ‌உಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು |
ಶಿವಾ ದಿಶಃ’ ಪ್ರದಿಶ’ ದ್ದಿಶೋ” ‌உಆಪೋ” ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿ’ಪಾಂತು ರ್ವತಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||