றுக்வேத ஸம்ஹிதா; மம்டலம் 10; ஸூக்தம் 83,84

யஸ்தே” ன்யோ‌உவி’தத் வஜ்ர ஸாய ஓஜஃ’ புஷ்யதி விஶ்வ’மானுஷக் |
ஸாஹ்யா தாமார்யம் த்வயா” யுஜா ஸஹ’ஸ்க்றுதே ஸஹ’ஸா ஸஹ’ஸ்வதா || 1 ||

ன்யுரிம்த்ரோ” ன்யுரேவாஸ’ தேவோ ன்யுர் ஹோதா வரு’ணோ ஜாதவே”தாஃ |
ன்யும் விஶ’ ஈளதே மானு’ஷீர்யாஃ பாஹி னோ” மன்யோ தப’ஸா ஜோஷா”ஃ || 2 ||

பீ”ஹி மன்யோ ஸ்தவீ”யான் தப’ஸா யுஜா வி ஜ’ஹி ஶத்ரூ”ன் |
மித்ரஹா வ்று’த்ரஹா த’ஸ்யுஹா விஶ்வாஸூன்யா ப’ரா த்வம் னஃ’ || 3 ||

த்வம் ஹி ம”ன்யோ பிபூ”த்யோஜாஃ ஸ்வம்பூர்பாமோ” அபிமாதிஷாஹஃ |
விஶ்வச’ர்-ஷணிஃ ஸஹு’ரிஃ ஸஹா”வாஸ்மாஸ்வோஜஃ ப்றுத’னாஸு தேஹி || 4 ||

பாகஃ ஸன்ன பரே”தோ அஸ்மி க்ரத்வா” தவிஷஸ்ய’ ப்ரசேதஃ |
தம் த்வா” மன்யோ அக்ரதுர்ஜி’ஹீளாஹம் ஸ்வானூர்ப’தேயா” மேஹி’ || 5 ||

யம் தே” ஸ்ம்யு மேஹ்யர்வாங் ப்ர’தீசீனஃ ஸ’ஹுரே விஶ்வதாயஃ |
மன்யோ” வஜ்ரின்னபி மாமா வ’வ்றுத்ஸ்வஹனா” தஸ்யூ”ன் றுத போ”த்யாபேஃ || 6 ||

பி ப்ரேஹி’ தக்ஷிதோ ப’வா மே‌உதா” வ்றுத்ராணி’ ஜம்கனா பூரி’ |
ஜுஹோமி’ தே ருணம்த்வோ அக்ர’முபா உ’பாம்ஶு ப்ர’மா பி’பாவ || 7 ||

த்வயா” மன்யோ ரத’மாருஜம்தோ ஹர்ஷ’மாணாஸோ த்றுஷிதா ம’ருத்வஃ |
திக்மேஷ’ ஆயு’தா ம்ஶிஶா”னா பி ப்ரயம்”து னரோ” க்னிரூ”பாஃ || 8 ||

க்னிரி’வ மன்யோ த்விஷிதஃ ஸ’ஹஸ்வ ஸேனானீர்னஃ’ ஸஹுரே ஹூத ஏ”தி |
த்வாத்ரூன் வி ப’ஜஸ்வ வேஜோ மிமா”னோ விம்றுதோ” னுதஸ்வ || 9 ||

ஸஹ’ஸ்வ மன்யோ பிமா”திஸ்மே ருஜன் ம்றுணன் ப்ர’ம்றுணன் ப்ரேஹி ஶத்ரூ”ன் |
க்ரம் தே பாஜோ” ன்வா ரு’ருத்ரே ஶீ வஶம்” னயஸ ஏக த்வம் || 10 ||

ஏகோ” பஹூனாம’ஸி மன்யவீளிதோ விஶம்”விஶம் யுயே ஸம் ஶி’ஶாதி |
அக்று’த்தருக் த்வயா” யுஜா யம் த்யுமம்தம் கோஷம்” வியாய’ க்றுண்மஹே || 11 ||

விஜேக்றுதிம்த்ர’ இவானவப்ரவோ(ஓ)3’‌உஸ்மாகம்” மன்யோ அதிபா ப’வேஹ |
ப்ரியம் தே னாம’ ஸஹுரே க்றுணீமஸி வித்மாதமுத்ஸம் யத’ ஆபூத’ || 12 ||

ஆபூ”த்யா ஸஜா வ’ஜ்ர ஸாய ஸஹோ” பிபர்ஷ்யபிபூ உத்த’ரம் |
க்ரத்வா” னோ மன்யோ மேத்யே”தி மஹானஸ்ய’ புருஹூத ம்ஸ்றுஜி’ || 13 ||

ஸம்ஸ்று’ஷ்டம் தன’முபயம்” மாக்று’தஸ்மப்யம்” தத்தாம் வரு’ணஶ்ச ன்யுஃ |
பியம் ததா”னா ஹ்றுத’யேஷு ஶத்ர’வஃ பரா”ஜிதாஸோ னில’யம்தாம் || 14 ||

தன்வ’னாகாதன்வ’ னாஜிம்ஜ’யே தன்வ’னா தீவ்ராஃ மதோ” ஜயேம |
தனுஃ ஶத்ரோ”ரபகாமம் க்று’ணோதி தன்வ’ னாஸர்வா”ஃ ப்ரதிஶோ” ஜயேம ||

த்ரம் னோ அபி’ வாத மனஃ’ ||

ஓம் ஶாம்தா’ ப்றுதிவீ ஶி’வம்தரிக்ஷம் த்யௌர்னோ” தேவ்ய‌உப’யன்னோ அஸ்து |
ஶிவா திஶஃ’ ப்ரதிஶ’ த்திஶோ” ‌உஆபோ” விஶ்வதஃ பரி’பாம்து ர்வதஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||