తైత్తిరీయారణ్యకమ్ – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44

ఓం యశ్ఛంద’సామృభో విశ్వరూ’పః | ఛందోభ్యో‌உధ్యమృతా”థ్సంబభూవ’ | స మేంద్రో’ మేధయా” స్పృణోతు | మృత’స్య దేధార’ణో భూయాసమ్ | శరీ’రం మే విచ’ర్షణమ్ | జిహ్వా మే మధు’మత్తమా | కర్ణా”భ్యాం భూరివిశ్రు’వమ్ | బ్రహ్మ’ణః కోశో’‌உసి మేధయా పి’హితః | శ్రుతం మే’ గోపాయ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం మేధాదేవీ జుషమా’ణా ఆగా”ద్విశ్వాచీ’ ద్రా సు’మస్య మా’నా | త్వయా జుష్టా’ నుదమా’నా దురుక్తా”న్ బృహద్వ’దేమ విదథే’ సువీరా”ః | త్వయా జుష్ట’ షిర్భ’వతి దేవి త్వయా బ్రహ్మా’‌உ‌உగతశ్రీ’రుత త్వయా” | త్వయా జుష్ట’శ్చిత్రం వి’ందతే వసు సా నో’ జుషస్వ ద్రవి’ణో న మేధే ||

మేధాం ఇంద్రో’ దదాతు మేధాం దేవీ సర’స్వతీ | మేధాం మే’ శ్వినా’వుభా-వాధ’త్తాం పుష్క’రస్రజా | ప్సరాసు’ యా మేధా గం’ర్వేషు’ యన్మనః’ | దైవీం” మేధా సర’స్వతీ సా మాం” మేధా సురభి’ర్జుషతాగ్ స్వాహా” ||

ఆమాం” మేధా సురభి’ర్విశ్వరూ’పా హిర’ణ్యవర్ణా జగ’తీ జమ్యా | ఊర్జ’స్వతీ పయ’సా పిన్వ’మానా సా మాం” మేధా సుప్రతీ’కా జుషంతామ్ ||

మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయ్యగ్నిస్తేజో’ దధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయీంద్ర’ ఇంద్రియం ద’ధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో’ దధాతు ||

ఓం హం హంసాయ’ విద్మహే’ పరమహంసాయ’ ధీమహి | తన్నో’ హంసః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||