ಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾ ಕಾಂಚೀಪುರಸೀಮ್ನಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಾ |
ಕಾಚನ ವಿಹರತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಶ್ಮೀರಸ್ತಬಕಕೋಮಲಾಂಗಲತಾ ||1||

ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀನಿಲಯಂ ಕರಧೃತಕೋದಂಡಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಮ್ |
ಕಠಿನಸ್ತನಭರನಮ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ ||2||

ಚಿಂತಿತಫಲಪರಿಪೋಷಣಚಿಂತಾಮಣಿರೇವ ಕಾಂಚಿನಿಲಯಾ ಮೇ |
ಚಿರತರಸುಚರಿತಸುಲಭಾ ಚಿತ್ತಂ ಶಿಶಿರಯತು ಚಿತ್ಸುಖಾಧಾರಾ ||3||

ಕುಟಿಲಕಚಂ ಕಠಿನಕುಚಂ ಕುಂದಸ್ಮಿತಕಾಂತಿ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಮ್ |
ಕುರುತೇ ವಿಹೃತಿಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಕುಲಪರ್ವತಸಾರ್ವಭೌಮಸರ್ವಸ್ವಮ್ ||4||

ಪಂಚಶರಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧನಪರಮಾಚಾರ್ಯೇಣ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇನ |
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಕುಮಾರೀ ಕಾಚನ ಮೋಹಯತಿ ಕಾಮಜೇತಾರಮ್ ||5||

ಪರಯಾ ಕಾಂಚೀಪುರಯಾ ಪರ್ವತಪರ್ಯಾಯಪೀನಕುಚಭರಯಾ |
ಪರತಂತ್ರಾ ವಯಮನಯಾ ಪಂಕಜಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲೋಚನಯಾ ||6||

ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಂದುಮೌಲೇರೈಕತ್ಮ್ಯಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಂಚಿಮಧ್ಯಗತಮ್ |
ಐಂದವಕಿಶೋರಶೇಖರಮೈದಂಪರ್ಯಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ನಿಗಮಾನಾಮ್ ||7||

ಶ್ರಿತಕಂಪಸೀಮಾನಂ ಶಿಥಿಲಿತಪರಮಶಿವಧೈರ್ಯಮಹಿಮಾನಮ್ |
ಕಲಯೇ ಪಟಲಿಮಾನಂ ಕಂಚನ ಕಂಚುಕಿತಭುವನಭೂಮಾನಮ್ ||8||

ಆದೃತಕಾಂಚೀನಿಲಯಮಾದ್ಯಾಮಾರೂಢಯೌವನಾಟೋಪಾಮ್ |
ಆಗಮವತಂಸಕಲಿಕಾಮಾನಂದಾದ್ವೈತಕಂದಲೀಂ ವಂದೇ ||9||

ತುಂಗಾಭಿರಾಮಕುಚಭರಶೃಂಗಾರಿತಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಕಾಂಚಿಗತಮ್ |
ಗಂಗಾಧರಪರತಂತ್ರಂ ಶೃಂಗಾರಾದ್ವೈತತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ ||10||

ಕಾಂಚೀರತ್ನವಿಭೂಷಾಂ ಕಾಮಪಿ ಕಂದರ್ಪಸೂತಿಕಾಪಾಂಗೀಮ್ |
ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ಪರಶಿವವಾಮಾಂಕಪೀಠಿಕಾಸೀನಾಮ್ ||11||

ಕಂಪಾತೀಚರಾಣಾಂ ಕರುಣಾಕೋರಕಿತದೃಷ್ಟಿಪಾತಾನಾಮ್ |
ಕೇಲೀವನಂ ಮನೋ ಮೇ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಭವತು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾನಾಮ್ ||12||

ಆಮ್ರತರುಮೂಲವಸತೇರಾದಿಮಪುರುಷಸ್ಯ ನಯನಪೀಯೂಷಮ್ |
ಆರಬ್ಧಯೌವನೋತ್ಸವಮಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಮಂತರವಲಂಬೇ ||13||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಪರಮಯೋಗಿಭಿರಾದಿಮಪರಪೀಠಸೀಮ್ನಿ ದೃಶ್ಯೇನ |
ಅನುಬದ್ಧಂ ಮಮ ಮಾನಸಮರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಸಂಪ್ರದಾಯೇನ ||14||

ಅಂಕಿತಶಂಕರದೇಹಾಮಂಕುರಿತೋರೋಜಕಂಕಣಾಶ್ಲೇಷೈಃ |
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿತ್ಯತರುಣೀಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕಾಂಚಿದದ್ಭುತಾಂ ಬಾಲಾಮ್ ||15||

ಮಧುರಧನುಷಾ ಮಹೀಧರಜನುಷಾ ನಂದಾಮಿ ಸುರಭಿಬಾಣಜುಷಾ |
ಚಿದ್ವಪುಷಾ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ಕೇಲಿಜುಷಾ ಬಂಧುಜೀವಕಾಂತಿಮುಷಾ ||16||

ಮಧುರಸ್ಮಿತೇನ ರಮತೇ ಮಾಂಸಲಕುಚಭಾರಮಂದಗಮನೇನ |
ಮಧ್ಯೇಕಾಂಚಿ ಮನೋ ಮೇ ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗರ್ವಬೀಜೇನ ||17||

ಧರಣಿಮಯೀಂ ತರಣಿಮಯೀಂ ಪವನಮಯೀಂ ಗಗನದಹನಹೋತೃಮಯೀಮ್ |
ಅಂಬುಮಯೀಮಿಂದುಮಯೀಮಂಬಾಮನುಕಂಪಮಾದಿಮಾಮೀಕ್ಷೇ ||18||

ಲೀನಸ್ಥಿತಿ ಮುನಿಹೃದಯೇ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಂ ತಪಸ್ಯದುಪಕಂಪಮ್ |
ಪೀನಸ್ತನಭರಮೀಡೇ ಮೀನಧ್ವಜತಂತ್ರಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ ||19||

ಶ್ವೇತಾ ಮಂಥರಹಸಿತೇ ಶಾತಾ ಮಧ್ಯೇ ಚ ವಾಡ್ಭನೋ‌உತೀತಾ |
ಶೀತಾ ಲೋಚನಪಾತೇ ಸ್ಫೀತಾ ಕುಚಸೀಮ್ನಿ ಶಾಶ್ವತೀ ಮಾತಾ ||20||

ಪುರತಃ ಕದಾ ನ ಕರವೈ ಪುರವೈರಿವಿಮರ್ದಪುಲಕಿತಾಂಗಲತಾಮ್ |
ಪುನತೀಂ ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧವೀರ್ಯಸರಸಪರಿಪಾಟೀಮ್ ||21||

ಪುಣ್ಯಾ ಕಾ‌உಪಿ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುಂಖಿತಕಂದರ್ಪಸಂಪದಾ ವಪುಷಾ |
ಪುಲಿನಚರೀ ಕಂಪಾಯಾಃ ಪುರಮಥನಂ ಪುಲಕನಿಚುಲಿತಂ ಕುರುತೇ ||22||

ತನಿಮಾದ್ವೈತವಲಗ್ನಂ ತರುಣಾರುಣಸಂಪ್ರದಾಯತನುಲೇಖಮ್ |
ತಟಸೀಮನಿ ಕಂಪಾಯಾಸ್ತರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಮಾದ್ಯಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ||23||

ಪೌಷ್ಟಿಕಕರ್ಮವಿಪಾಕಂ ಪೌಷ್ಪಶರಂ ಸವಿಧಸೀಮ್ನಿ ಕಂಪಾಯಾಃ |
ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಾತ್ತಯೌವನಮಭ್ಯುದಯಂ ಕಂಚಿದರ್ಧಶಶಿಮೌಲೈಃ ||24||

ಸಂಶ್ರಿತಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಸರಸಿಜದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜಾಗ್ರದುತ್ತಂಸೇ |
ಸಂವಿನ್ಮಯೇ ವಿಲೀಯೇ ಸಾರಸ್ವತಪುರುಷಕಾರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ||25||

ಮೋದಿತಮಧುಕರವಿಶಿಖಂ ಸ್ವಾದಿಮಸಮುದಾಯಸಾರಕೋದಂಡಮ್ |
ಆದೃತಕಾಂಚೀಖೇಲನಮಾದಿಮಮಾರುಣ್ಯಭೇದಮಾಕಲಯೇ ||26||

ಉರರೀಕೃತಕಾಂಚಿಪುರೀಮುಪನಿಷದರವಿಂದಕುಹರಮಧುಧಾರಾಮ್ |
ಉನ್ನಮ್ರಸ್ತನಕಲಶೀಮುತ್ಸವಲಹರೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಶಂಭೋಃ ||27||

ಏಣಶಿಶುದೀರ್ಘಲೋಚನಮೇನಃಪರಿಪಂಥಿ ಸಂತತಂ ಭಜತಾಮ್ |
ಏಕಾಮ್ರನಾಥಜೀವಿತಮೇವಂಪದದೂರಮೇಕಮವಲಂಬೇ ||28||

ಸ್ಮಯಮಾನಮುಖಂ ಕಾಂಚೀಭಯಮಾನಂ ಕಮಪಿ ದೇವತಾಭೇದಮ್ |
ದಯಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮುಹುರ್ವಯಮಾನಂದಾಮೃತಾಂಬುಧೌ ಮಗ್ನಾಃ ||29||

ಕುತುಕಜುಷಿ ಕಾಂಚಿದೇಶೇ ಕುಮುದತಪೋರಾಶಿಪಾಕಶೇಖರಿತೇ |
ಕುರುತೇ ಮನೋವಿಹಾರಂ ಕುಲಗಿರಿಪರಿಬೃಢಕುಲೈಕಮಣಿದೀಪೇ ||30||

ವೀಕ್ಷೇಮಹಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ವಿಪುಲಸ್ತನಕಲಶಗರಿಮಪರವಶಿತಮ್ |
ವಿದ್ರುಮಸಹಚರದೇಹಂ ವಿಭ್ರಮಸಮವಾಯಸಾರಸನ್ನಾಹಮ್ ||31||

ಕುರುವಿಂದಗೋತ್ರಗಾತ್ರಂ ಕೂಲಚರಂ ಕಮಪಿ ನೌಮಿ ಕಂಪಾಯಾಃ |
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಕುಂಭಂ ಕುಸುಮಾಯುಧವೀರ್ಯಸಾರಸಂರಂಭಮ್ ||32||

ಕುಡೂಮಲಿತಕುಚಕಿಶೋರೈಃ ಕುರ್ವಾಣೈಃ ಕಾಂಚಿದೇಶಸೌಹಾರ್ದಮ್ |
ಕುಂಕುಮಶೋಣೈರ್ನಿಚಿತಂ ಕುಶಲಪಥಂ ಶಂಭುಸುಕೃತಸಂಭಾರೈಃ ||33||

ಅಂಕಿತಕಚೇನ ಕೇನಚಿದಂಧಂಕರಣೌಷಧೇನ ಕಮಲಾನಾಮ್ |
ಅಂತಃಪುರೇಣ ಶಂಭೋರಲಂಕ್ರಿಯಾ ಕಾ‌உಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಾಂಚ್ಯಾಮ್ ||34||

ಊರೀಕರೋಮಿ ಸಂತತಮೂಷ್ಮಲಫಾಲೇನ ಲಲಿತಂ ಪುಂಸಾ |
ಉಪಕಂಪಮುಚಿತಖೇಲನಮುರ್ವೀಧರವಂಶಸಂಪದುನ್ಮೇಷಮ್ ||35||

ಅಂಕುರಿತಸ್ತನಕೋರಕಮಂಕಾಲಂಕಾರಮೇಕಚೂತಪತೇಃ |
ಆಲೋಕೇಮಹಿ ಕೋಮಲಮಾಗಮಸಂಲಾಪಸಾರಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಮ್ ||36||

ಪುಂಜಿತಕರುಣಮುದಂಚಿತಶಿಂಜಿತಮಣಿಕಾಂಚಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ |
ಮಂಜರಿತಮೃದುಲಹಾಸಂ ಪಿಂಜರತನುರುಚಿ ಪಿನಾಕಿಮೂಲಧನಮ್ ||37||

ಲೋಲಹೃದಯೋ‌உಸ್ತಿ ಶಂಭೋರ್ಲೋಚನಯುಗಲೇನ ಲೇಹ್ಯಮಾನಾಯಾಮ್ |
ಲಲಿತಪರಮಶಿವಾಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತತರಂಗಮಾಲಾಯಾಮ್ ||38||

ಮಧುಕರಸಹಚರಚಿಕುರೈರ್ಮದನಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ಮಂಡಿತಕಂಪಾತೀರೈರ್ಮಂಗಲಕಂದೈರ್ಮಮಾಸ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯಮ್ ||39||

ವದನಾರವಿಂದವಕ್ಷೋವಾಮಾಂಕತಟೀವಶಂವದೀಭೂತಾ |
ಪೂರುಷತ್ರಿತಯೇ ತ್ರೇಧಾ ಪುರಂಧ್ರಿರೂಪಾ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||40||

ಬಾಧಾಕರೀಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಾಧಾರಾದ್ಯಂಬುಜೇಷು ವಿಚರಂತೀಮ್ |
ಆಧಾರೀಕೃತಕಾಂಚೀ ಬೋಧಾಮೃತವೀಚಿಮೇವ ವಿಮೃಶಾಮಃ ||41||

ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಶಶಧರಕಲಯಾ‌உಂಕಿತಮೌಲಿಮಮಲಚಿದ್ವಲಯಾಮ್ |
ಅಲಯಾಮಾಗಮಪೀಠೀನಿಲಯಾಂ ವಲಯಾಂಕಸುಂದರೀಮಂಬಾಮ್ ||42||

ಶರ್ವಾದಿಪರಮಸಾಧಕಗುರ್ವಾನೀತಾಯ ಕಾಮಪೀಠಜುಷೇ |
ಸರ್ವಾಕೃತಯೇ ಶೋಣಿಮಗರ್ವಾಯಾಸ್ಮೈ ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ ಹೃದಯಮ್ ||43||

ಸಮಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಮಯೂಖೈಃ ಸಮಯಾ ಬುದ್ಧಯಾ ಸದೈವ ಶೀಲಿತಯಾ |
ಉಮಯಾ ಕಾಂಚೀರತಯಾ ನ ಮಯಾ ಲಭ್ಯತೇ ಕಿಂ ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮ್ ||44||

ಜಂತೋಸ್ತವ ಪದಪೂಜನಸಂತೋಷತರಂಗಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ |
ವಂಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಪುನಃ ಸಿಂಧೋರಂಭಸ್ಸು ಬಂಭ್ರಮೀತಿ ಶಿಲಾ ||45||

ಕುಂಡಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಟಿಲೇ ಚಂಡಿ ಚರಾಚರಸವಿತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇ |
ಗುಣಿನಿ ಗುಹಾರಿಣಿ ಗುಹ್ಯೇ ಗುರುಮೂರ್ತೇ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||46||

ಅಭಿದಾಕೃತಿರ್ಭಿದಾಕೃತಿರಚಿದಾಕೃತಿರಪಿ ಚಿದಾಕೃತಿರ್ಮಾತಃ |
ಅನಹಂತಾ ತ್ವಮಹಂತಾ ಭ್ರಮಯಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತೀ ವಿಶ್ವಮ್ ||47||

ಶಿವ ಶಿವ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಮಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ |
ವಿಪಿನಂ ಭವನಮಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಲೋಷ್ಟಂ ಚ ಯುವತಿಬಿಂಬೋಷ್ಠಮ್ ||48||

ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿಕಾಮಿನಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಮಪೀಠಮಧ್ಯಗತೇ |
ಕಾಮದುಘಾ ಭವ ಕಮಲೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||49||

ಮಧ್ಯೇಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯೇನಿಟಿಲಂ ಮಧ್ಯೇಶಿರೋ‌உಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಮ್ |
ಚಂಡಕರಶಕ್ರಕಾರ್ಮುಕಚಂದ್ರಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಮ್ ||50||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಕೇಲಿಲೋಲೈರಖಿಲಾಗಮಯಂತ್ರತಂತ್ರಮಯೈಃ |
ಅತಿಶೀತಂ ಮಮ ಮಾನಸಮಸಮಶರದ್ರೋಹಿಜೀವನೋಪಾಯೈಃ ||51||

ನಂದತಿ ಮಮ ಹೃದಿ ಕಾಚನ ಮಂದಿರಯಂತಾ ನಿರಂತರಂ ಕಾಂಚೀಮ್ |
ಇಂದುರವಿಮಂಡಲಕುಚಾ ಬಿಂದುವಿಯನ್ನಾದಪರಿಣತಾ ತರುಣೀ ||52||

ಶಂಪಾಲತಾಸವರ್ಣಂ ಸಂಪಾದಯಿತುಂ ಭವಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸಾಮ್ |
ಲಿಂಪಾಮಿ ಮನಸಿ ಕಿಂಚನ ಕಂಪಾತಟರೋಹಿ ಸಿದ್ಧಭೈಷಜ್ಯಮ್ ||53||

ಅನುಮಿತಕುಚಕಾಠಿನ್ಯಾಮಧಿವಕ್ಷಃಪೀಠಮಂಗಜನ್ಮರಿಪೋಃ |
ಆನಂದದಾಂ ಭಜೇ ತಾಮಾನಂಗಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಬೋಧಸಿರಾಮ್ ||54||

ಐಕ್ಷಿಷಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಹಸ್ತಾಂತಂ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಹವೃತ್ತಾಂತಮ್ |
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿಗಮವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಶುದ್ಧಾಂತಮ್ ||55||

ಆಹಿತವಿಲಾಸಭಂಗೀಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಶಿಲ್ಪಕಲ್ಪನಯಾ |
ಆಶ್ರಿತಕಾಂಚೀಮತುಲಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿಸ್ಫೂರ್ತಿಮಾದ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಮ್ ||56||

ಮೂಕೋ‌உಪಿ ಜಟಿಲದುರ್ಗತಿಶೋಕೋ‌உಪಿ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ ಕ್ಷಣಂ ಭವತೀಮ್ |
ಏಕೋ ಭವತಿ ಸ ಜಂತುರ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||57||

ಪಂಚದಶವರ್ಣರೂಪಂ ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀವಿಹಾರಧೌರೇಯಮ್ |
ಪಂಚಶರೀಯಂ ಶಂಭೋರ್ವಂಚನವೈದಗ್ಧ್ಯಮೂಲಮವಲಂಬೇ ||58||

ಪರಿಣತಿಮತೀಂ ಚತುರ್ಧಾ ಪದವೀಂ ಸುಧಿಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸೌಷುಮ್ನೀಮ್ |
ಪಂಚಾಶದರ್ಣಕಲ್ಪಿತಮದಶಿಲ್ಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||59||

ಆದಿಕ್ಷನ್ಮಮ ಗುರುರಾಡಾದಿಕ್ಷಾಂತಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಚಾಪದಂಡಾಂ ನೇದಿಷ್ಠಾಮೇವ ಕಾಮಪೀಠಗತಾಮ್ ||60||

ತುಷ್ಯಾಮಿ ಹರ್ಷಿತಸ್ಮರಶಾಸನಯಾ ಕಾಂಚಿಪುರಕೃತಾಸನಯಾ |
ಸ್ವಾಸನಯಾ ಸಕಲಜಗದ್ಭಾಸನಯಾ ಕಲಿತಶಂಬರಾಸನಯಾ ||61||

ಪ್ರೇಮವತೀ ಕಂಪಾಯಾಂ ಸ್ಥೇಮವತೀ ಯತಿಮನಸ್ಸು ಭೂಮವತೀ |
ಸಾಮವತೀ ನಿತ್ಯಗಿರಾ ಸೋಮವತೀ ಶಿರಸಿ ಭಾತಿ ಹೈಮವತೀ ||62||

ಕೌತುಕಿನಾ ಕಂಪಾಯಾಂ ಕೌಸುಮಚಾಪೇನ ಕೀಲಿತೇನಾಂತಃ |
ಕುಲದೈವತೇನ ಮಹತಾ ಕುಡ್ಮಲಮುದ್ರಾಂ ಧುನೋತು ನಃಪ್ರತಿಭಾ ||63||

ಯೂನಾ ಕೇನಾಪಿ ಮಿಲದ್ದೇಹಾ ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯತಿಲಕೇನ |
ಸಹಕಾರಮೂಲದೇಶೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಕುಟುಂಬಿನೀ ರಮತೇ ||64||

ಕುಸುಮಶರಗರ್ವಸಂಪತ್ಕೋಶಗೃಹಂ ಭಾತಿ ಕಾಂಚಿದೇಶಗತಮ್ |
ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ಮಿನ್ಕಥಮಪಿ ಗೋಪಿತಮಂತರ್ಮಯಾ ಮನೋರತ್ನಮ್ ||65||

ದಗ್ಧಷಡಧ್ವಾರಣ್ಯಂ ದರದಲಿತಕುಸುಂಭಸಂಭೃತಾರುಣ್ಯಮ್ |
ಕಲಯೇ ನವತಾರುಣ್ಯಂ ಕಂಪಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಮ್ ||66||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ವರ್ಧಮಾನಾಮತುಲಾಂ ಕರವಾಣಿ ಪಾರಣಾಮಕ್ಷ್ಣೋಃ |
ಆನಂದಪಾಕಭೇದಾಮರುಣಿಮಪರಿಣಾಮಗರ್ವಪಲ್ಲವಿತಾಮ್ ||67||

ಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿಮಮುಂ ಕಮಪಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಮ್ |
ಏಣಧರಕೋಣಚೂಡಂ ಶೋಣಿಮಪರಿಪಾಕಭೇದಮಾಕಲಯೇ ||68||

ಕಿಂ ವಾ ಫಲತಿ ಮಮಾನ್ಯೌರ್ಬಿಂಬಾಧರಚುಂಬಿಮಂದಹಾಸಮುಖೀ |
ಸಂಬಾಧಕರೀ ತಮಸಾಮಂಬಾ ಜಾಗರ್ತಿ ಮನಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ||69||

ಮಂಚೇ ಸದಾಶಿವಮಯೇ ಪರಿಶಿವಮಯಲಲಿತಪೌಷ್ಪಪರ್ಯಂಕೇ |
ಅಧಿಚಕ್ರಮಧ್ಯಮಾಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಾಮ ಕಿಮಪಿ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ ||70||

ರಕ್ಷ್ಯೋ‌உಸ್ಮಿ ಕಾಮಪೀಠೀಲಾಸಿಕಯಾ ಘನಕೃಪಾಂಬುರಾಶಿಕಯಾ |
ಶ್ರುತಿಯುವತಿಕುಂತಲೀಮಣಿಮಾಲಿಕಯಾ ತುಹಿನಶೈಲಬಾಲಿಕಯಾ ||71||

ಲೀಯೇ ಪುರಹರಜಾಯೇ ಮಾಯೇ ತವ ತರುಣಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯೇ |
ಚರಣೇ ಚಂದ್ರಾಭರಣೇ ಕಾಂಚೀಶರಣೇ ನತಾರ್ತಿಸಂಹರಣೇ ||72||

ಮೂರ್ತಿಮತಿ ಮುಕ್ತಿಬೀಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ತಬಕಿತಚಕೋರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ |
ಮೋದಿತಕಂಪಾಕೂಲೇ ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಮನಸಿ ಮುಮುದಿಷಾ‌உಸ್ಮಾಕಮ್ ||73||

ವೇದಮಯೀಂ ನಾದಮಯೀಂ ಬಿಂದುಮಯೀಂ ಪರಪದೋದ್ಯದಿಂದುಮಯೀಮ್ |
ಮಂತ್ರಮಯೀಂ ತಂತ್ರಮಯೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಯೀಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವವಿಕೃತಿಮಯೀಮ್ ||74||

ಪುರಮಥನಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ಪುಂಜಿತಕವಿಲೋಕಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ |
ಮನಸಿ ಮಮ ಕಾಮಕೋಟೀ ವಿಹರತು ಕರುಣಾವಿಪಾಕಪರಿಪಾಟೀ ||75||

ಕುಟಿಲಂ ಚಟುಲಂ ಪೃಥುಲಂ ಮೃದುಲಂ ಕಚನಯನಜಘನಚರಣೇಷು |
ಅವಲೋಕಿತಮವಲಂಬಿತಮಧಿಕಂಪಾತಟಮಮೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ||76||

ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಯಾ ಪ್ರಸಾದದೀಪಾಂಕುರೇಣ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ |
ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿಸ್ತುಲಮಹೋ ಪಚೇಲಿಮಂ ಕಮಪಿ ಪರಶಿವೋಲ್ಲಾಸಮ್ ||77||

ವಿದ್ಯೇ ವಿಧಾತೃವಿಷಯೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಲಿ ಕಾಮಕೋಟಿಕಲೇ |
ಭಾರತಿ ಭೈರವಿ ಭದ್ರೇ ಶಾಕಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಶಿವೇ ಸ್ತುವೇ ಭವತೀಮ್ ||78||

ಮಾಲಿನಿ ಮಹೇಶಚಾಲಿನಿ ಕಾಂಚೀಖೇಲಿನಿ ವಿಪಕ್ಷಕಾಲಿನಿ ತೇ |
ಶೂಲಿನಿ ವಿದ್ರುಮಶಾಲಿನಿ ಸುರಜನಪಾಲಿನಿ ಕಪಾಲಿನಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ||79||

ದೇಶಿಕ ಇತಿ ಕಿಂ ಶಂಕೇ ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ನು ತರುಣಿಮೋನ್ಮೇಷಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಕಾಮಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ||80||

ವೇತಂಡಕುಂಭಡಂಬರವೈತಂಡಿಕಕುಚಭರಾರ್ತಮಧ್ಯಾಯ |
ಕುಂಕುಮರುಚೇ ನಮಸ್ಯಾಂ ಶಂಕರನಯನಾಮೃತಾಯ ರಚಯಾಮಃ ||81||

ಅಧಿಕಾಂಚಿತಮಣಿಕಾಂಚನಕಾಂಚೀಮಧಿಕಾಂಚಿ ಕಾಂಚಿದದ್ರಾಕ್ಷಮ್ |
ಅವನತಜನಾನುಕಂಪಾಮನುಕಂಪಾಕೂಲಮಸ್ಮದನುಕೂಲಾಮ್ ||82||

ಪರಿಚಿತಕಂಪಾತೀರಂ ಪರ್ವತರಾಜನ್ಯಸುಕೃತಸನ್ನಾಹಮ್ |
ಪರಗುರುಕೃಪಯಾ ವೀಕ್ಷೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗಮಂಗಲಾಭರಣಮ್ ||83||

ದಗ್ಧಮದನಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಥೀಯಸೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೈದಗ್ಧೀಮ್ |
ತವ ದೇವಿ ತರುಣಿಮಶ್ರೀಚತುರಿಮಪಾಕೋ ನ ಚಕ್ಷಮೇ ಮಾತಃ ||84||

ಮದಜಲತಮಾಲಪತ್ರಾ ವಸನಿತಪತ್ರಾ ಕರಾದೃತಖಾನಿತ್ರಾ |
ವಿಹರತಿ ಪುಲಿಂದಯೋಷಾ ಗುಂಜಾಭೂಷಾ ಫಣೀಂದ್ರಕೃತವೇಷಾ ||85||

ಅಂಕೇ ಶುಕಿನೀ ಗೀತೇ ಕೌತುಕಿನೀ ಪರಿಸರೇ ಚ ಗಾಯಕಿನೀ |
ಜಯಸಿ ಸವಿಧೇ‌உಂಬ ಭೈರವಮಂಡಲಿನೀ ಶ್ರವಸಿ ಶಂಖಕುನ್ಡಲಿನೀ ||86||

ಪ್ರಣತಜನತಾಪವರ್ಗಾ ಕೃತಬಹುಸರ್ಗಾ ಸಸಿಂಹಸಂಸರ್ಗಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುದಿತಭರ್ಗಾ ಹತರಿಪುವರ್ಗಾ ತ್ವಮೇವ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ||87||

ಶ್ರವಣಚಲದ್ವೇತಂಡಾ ಸಮರೋದ್ದಂಡಾ ಧುತಾಸುರಶಿಖಂಡಾ |
ದೇವಿ ಕಲಿತಾಂತ್ರಷಂಡಾ ಧೃತನರಮುಂಡಾ ತ್ವಮೇವ ಚಾಮುಂಡಾ ||88||

ಉರ್ವೀಧರೇಂದ್ರಕನ್ಯೇ ದರ್ವೀಭರಿತೇನ ಭಕ್ತಪೂರೇಣ |
ಗುರ್ವೀಮಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಖರ್ವೀಕುರುಷೇ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||89||

ತಾಡಿತರಿಪುಪರಿಪೀಡನಭಯಹರಣ ನಿಪುಣಹಲಮುಸಲಾ |
ಕ್ರೋಡಪತಿಭೀಷಣಮುಖೀ ಕ್ರೀಡಸಿ ಜಗತಿ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||90||

ಸ್ಮರಮಥನವರಣಲೋಲಾ ಮನ್ಮಥಹೇಲಾವಿಲಾಸಮಣಿಶಾಲಾ |
ಕನಕರುಚಿಚೌರ್ಯಶೀಲಾ ತ್ವಮಂಬ ಬಾಲಾ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಮಾಲಾ ||91||

ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಶಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚೀ ||92||

ಕುಂಕುಮರುಚಿಪಿಂಗಮಸೃಕ್ಪಂಕಿಲಮುಂಡಾಲಿಮಂಡಿತಂ ಮಾತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯಸಂಗಮಕಲಾಮಂದೀಭವತ್ಕೌತುಕಃ
ಜಯತಿ ತವ ರೂಪಧೇಯಂ ಜಪಪಟಪುಸ್ತಕವರಾಭಯಕರಾಬ್ಜಮ್ ||93||

ಕನಕಮಣಿಕಲಿತಭೂಷಾಂ ಕಾಲಾಯಸಕಲಹಶೀಲಕಾಂತಿಕಲಾಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀಲಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಪಾಲಶೂಲಾಭಿರಾಮಕರಕಮಲಾಮ್ ||94||

ಲೋಹಿತಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯೇ ಮೋಹಿತಭುವನೇ ಮುದಾ ನಿರೀಕ್ಷಂತೇ |
ವದನಂ ತವ ಕುವಯುಗಲಂ ಕಾಂಚೀಸೀಮಾಂ ಚ ಕೇ‌உಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ||95||

ಜಲಧಿದ್ವಿಗುಣಿತಹುತಬಹದಿಶಾದಿನೇಶ್ವರಕಲಾಶ್ವಿನೇಯದಲೈಃ |
ನಲಿನೈರ್ಮಹೇಶಿ ಗಚ್ಛಸಿ ಸರ್ವೋತ್ತರಕರಕಮಲದಲಮಮಲಮ್ ||96||

ಸತ್ಕೃತದೇಶಿಕಚರಣಾಃ ಸಬೀಜನಿರ್ಬೀಜಯೋಗನಿಶ್ರೇಣ್ಯಾ |
ಅಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾರೋಹಂತ್ಯಂಬ ಕೇ‌உಪಿ ತವ ಕೃಪಯಾ ||97||

ಅಂತರಪಿ ಬಹಿರಪಿ ತ್ವಂ ಜಂತುತತೇರಂತಕಾಂತಕೃದಹಂತೇ |
ಚಿಂತಿತಸಂತಾನವತಾಂ ಸಂತತಮಪಿ ತಂತನೀಷಿ ಮಹಿಮಾನಮ್ ||98||

ಕಲಮಂಜುಲವಾಗನುಮಿತಗಲಪಂಜರಗತಶುಕಗ್ರಹೌತ್ಕಂಠ್ಯಾತ್ |
ಅಂಬ ರದನಾಂಬರಂ ತೇ ಬಿಂಬಫಲಂ ಶಂಬರಾರಿಣಾ ನ್ಯಸ್ತಮ್ ||99||

ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಶಿವೇ ಜಯ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಜಯಾದ್ರಿಸುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಜಯ ಜಯ ಚಿದ್ಗಗನಕೌಮುದೀಧಾರೇ ||100||

ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಾಮಾರ್ಯಾಕಟಾಕ್ಷೇಣ |
ನಿಸ್ಸರತಿ ವದನಕಮಲಾದ್ವಾಣೀ ಪೀಯೂಷಧೋರಣೀ ದಿವ್ಯಾ ||101||

|| ಇತಿ ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||