மஹிம்னஃ பன்தானம் மதனபரிபன்திப்ரணயினி
ப்ரபுர்னிர்ணேதும் தே பவதி யதமானோ‌உபி கதமஃ |
ததாபி ஶ்ரீகாஞ்சீவிஹ்றுதிரஸிகே கோ‌உபி மனஸோ
விபாகஸ்த்வத்பாதஸ்துதிவிதிஷு ஜல்பாகயதி மாம் ||1||

கலக்ராஹீ பௌரன்தரபுரவனீபல்லவருசாம்
த்றுதபாதம்யானாமருணமஹஸாமாதிமகுருஃ |
ஸமின்தே பன்தூகஸ்தபகஸஹயுத்வா திஶி திஶி
ப்ரஸர்பன்காமாக்ஷ்யாஶ்சரணகிரணானாமருணிமா ||2||

மராலீனாம் யானாப்யஸனகலனாமூலகுரவே
தரித்ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரோத்யானதரவே |
தமஸ்காண்டப்ரௌடிப்ரகடனதிரஸ்காரபடவே
ஜனோ‌உயம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனலினாய ஸ்ப்றுஹயதே ||3||

வஹன்தீ ஸைன்தூரீம் ஸரணிமவனம்ராமரபுறீ-
புரன்த்ரீஸீமன்தே கவிகமலபாலார்கஸுஷமா |
த்ரயீஸீமன்தின்யாஃ ஸ்தனதடனிசோலாருணபடீ
விபான்தீ காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினகான்திர்விஜயதே ||4||

ப்ரணம்ரீபூதஸ்ய ப்ரணயகலஹத்ரஸ்தமனஸஃ
ஸ்மராராதேஶ்சூடாவியதி க்றுஹமேதீ ஹிமகரஃ |
யயோஃ ஸான்த்யாம் கான்திம் வஹதி ஸுஷமாபிஶ்சரணயோஃ
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயமபதன்த்ரம் விஹரதாம் ||5||

யயோஃ பீடாயன்தே விபுதமுகுடீனாம் படலிகா
யயோஃ ஸௌதாயன்தே ஸ்வயமுதயபாஜோ பணிதயஃ |
யயோஃ தாஸாயன்தே ஸரஸிஜபவாத்யாஶ்சரணயோஃ
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா தினமனு வரீவர்து ஹ்றுதயம் ||6||

னயன்தீ ஸம்கோசம் ஸரஸிஜருசம் திக்பரிஸரே
ஸ்றுஜன்தீ லௌஹித்யம் னககிரணசன்த்ரார்தகசிதா |
கவீன்த்ராணாம் ஹ்றுத்கைரவவிகஸனோத்யோகஜனனீ
ஸ்புரன்தீ காமாக்ஷ்யாஃ சரணருசிஸன்த்யா விஜயதே ||7||

விராவைர்மாஞ்ஜீரைஃ கிமபி கதயன்தீவ மதுரம்
புரஸ்தாதானம்ரே புரவிஜயினி ஸ்மேரவதனே |
வயஸ்யேவ ப்ரௌடா ஶிதிலயதி யா ப்ரேமகலஹ-
ப்ரரோஹம் காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகலீ ஸா விஜயதே ||8||

ஸுபர்வஸ்த்ரீலோலாலகபரிசிதம் ஷட்பதகுலைஃ
ஸ்புரல்லாக்ஷாராகம் தருணதரணிஜ்யோதிரருணைஃ |
ப்றுதம் கான்த்யம்போபிஃ விஸ்றுமரமரன்தைஃ ஸரஸிஜைஃ
விதத்தே காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகலம் பன்துபதவீம் ||9||

ரஜஃஸம்ஸர்கே‌உபி ஸ்திதமரஜஸாமேவ ஹ்றுதயே
பரம் ரக்தத்வேன ஸ்திதமபி விரக்தைகஶரணம் |
அலப்யம் மன்தானாம் தததபி ஸதா மன்தகதிதாம்
விதத்தே காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகமாஶ்சர்யலஹரீம் ||10||

ஜடாலா மஞ்ஜீரஸ்புரதருணரத்னாம்ஶுனிகரைஃ
னிஷிதன்தீ மத்யே னகருசிஜரீகாங்கபயஸாம் |
ஜகத்த்ராணம் கர்தும் ஜனனி மம காமாக்ஷி னியதம்
தபஶ்சர்யாம் தத்தே தவ சரணபாதோஜயுகலீ ||11||

துலாகோடித்வன்த்வக்கணிதபணிதாபீதிவசஸோஃ
வினம்ரம் காமாக்ஷீ விஸ்றுமரமஹஃபாடலிதயோஃ |
க்ஷணம் வின்யாஸேன க்ஷபிததமஸோர்மே லலிதயோஃ
புனீயான்மூர்தானம் புரஹரபுரன்த்ரீ சரணயோஃ ||12||

பவானி த்ருஹ்யேதாம் பவனிபிடிதேப்யோ மம முஹு-
ஸ்தமோவ்யாமோஹேப்யஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி சரணௌ |
யயோர்லாக்ஷாபின்துஸ்புரணதரணாத்த்வர்ஜடிஜடா-
குடீரா ஶோணாங்கம் வஹதி வபுரேணாங்ககலிகா ||13||

பவித்ரீகுர்யுர்னுஃ பததலபுவஃ பாடலருசஃ
பராகாஸ்தே பாபப்ரஶமனதுரீணாஃ பரஶிவே |
கணம் லப்தும் யேஷாம் னிஜஶிரஸி காமாக்ஷி விவஶா
வலன்தோ வ்யாதன்வன்த்யஹமஹமிகாம் மாதவமுகாஃ ||14||

பலாகாமாலாபிர்னகருசிமயீபிஃ பரிவ்றுதே
வினம்ரஸ்வர்னாரீவிகசகசகாலாம்புதகுலே |
ஸ்புரன்தஃ காமாக்ஷி ஸ்புடதலிதபன்தூகஸுஹ்றுத-
ஸ்தடில்லேகாயன்தே தவ சரணபாதோஜகிரணாஃ ||15||

ஸராகஃ ஸத்வேஷஃ ப்ரஸ்றுமரஸரோஜே ப்ரதிதினம்
னிஸர்காதாக்ராமன்விபுதஜனமூர்தானமதிகம் |
கதம்காரம் மாதஃ கதய பதபத்மஸ்தவ ஸதாம்
னதானாம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி கைவல்யஸரணிம் ||16||

ஜபாலக்ஷ்மீஶோணோ ஜனிதபரமஜ்ஞானனலினீ-
விகாஸவ்யாஸங்கோ விபலிதஜகஜ்ஜாட்யகரிமா |
மனஃபூர்வாத்ரிம் மே திலகயது காமாக்ஷி தரஸா
தமஸ்காண்டத்ரோஹீ தவ சரணபாதோஜரமணஃ ||17||

னமஸ்குர்மஃ ப்ரேங்கன்மணிகடகனீலோத்பலமஹஃ-
பயோதௌ ரிங்கத்பிர்னககிரணபேனைர்தவலிதே |
ஸ்புடம் குர்வாணாய ப்ரபலசலதௌர்வானலஶிகா-
விதர்கம் காமாக்ஷ்யாஃ ஸததமருணிம்னே சரணயோஃ ||18||

ஶிவே பாஶாயேதாமலகுனி தமஃகூபகுஹரே
தினாதீஶாயேதாம் மம ஹ்றுதயபாதோஜவிபினே |
னபோமாஸாயேதாம் ஸரஸகவிதாரீதிஸரிதி
த்வதீயௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்றுதகிரணௌ தேவி சரணௌ ||19||

னிஷக்தம் ஶ்ருத்யன்தே னயனமிவ ஸத்வ்றுத்தருசிரைஃ
ஸமைர்ஜுஷ்டம் ஶுத்தைரதரமிவ ரம்யைர்த்விஜகணைஃ |
ஶிவே வக்ஷோஜன்மத்விதயமிவ முக்தாஶ்ரிதமுமே
த்வதீயம் காமாக்ஷி ப்ரணதஶரணம் னௌமி சரணம் ||20||

னமஸ்யாஸம்ஸஜ்ஜன்னமுசிபரிபன்திப்ரணயினீ-
னிஸர்கப்ரேங்கோலத்குரலகுலகாலாஹிஶபலே |
னகச்சாயாதுக்தோததிபயஸி தே வைத்ருமருசாம்
ப்ரசாரம் காமாக்ஷி ப்ரசுரயதி பாதாப்ஜஸுஷமா ||21||

கதா தூரீகர்தும் கடுதுரிதகாகோலஜனிதம்
மஹான்தம் ஸன்தாபம் மதனபரிபன்திப்ரியதமே |
க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி த்ரிபுவனபரீதாபஹரணே
படீயாம்ஸம் லப்ஸ்யே பதகமலஸேவாம்றுதரஸம் ||22||

யயோஃ ஸான்த்யம் ரோசிஃ ஸததமருணிம்னே ஸ்ப்றுஹயதே
யயோஶ்சான்த்ரீ கான்திஃ பரிபததி த்றுஷ்ட்வா னகருசிம் |
யயோஃ பாகோத்ரேகம் பிபடிஷதி பக்த்யா கிஸலயம்
ம்ரதிம்னஃ காமாக்ஷ்யா மனஸி சரணௌ தௌ தனுமஹே ||23||

ஜகன்னேதம் னேதம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபிஃ
குஶாக்ரீயஸ்வான்தைஃ குஶலதிஷணைஃ ஶாஸ்த்ரஸரணௌ |
கவேஷ்யம் காமாக்ஷி த்ருவமக்றுதகானாம் கிரிஸுதே
கிராமைதம்பர்யம் தவ சரணபத்மம் விஜயதே ||24||

க்றுதஸ்னானம் ஶாஸ்த்ராம்றுதஸரஸி காமாக்ஷி னிதராம்
ததானம் வைஶத்யம் கலிதரஸமானன்தஸுதயா |
அலம்காரம் பூமேர்முனிஜனமனஶ்சின்மயமஹா-
பயோதேரன்தஸ்ஸ்தம் தவ சரணரத்னம் ம்றுகயதே ||25||

மனோகேஹே மோஹோத்பவதிமிரபூர்ணே மம முஹுஃ
தரித்ராணீகுர்வன்தினகரஸஹஸ்ராணி கிரணைஃ |
விதத்தாம் காமாக்ஷி ப்ரஸ்றுமரதமோவஞ்சனசணஃ
க்ஷணார்தம் ஸான்னித்யம் சரணமணிதீபோ ஜனனி தே ||26||

கவீனாம் சேதோவன்னகரருசிஸம்பர்கி விபுத-
ஸ்ரவன்தீஸ்ரோதோவத்படுமுகரிதம் ஹம்ஸகரவைஃ |
தினாரம்பஶ்ரீவன்னியதமருணச்சாயஸுபகம்
மதன்தஃ காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்புரது பதபங்கேருஹயுகம் ||27||

ஸதா கிம் ஸம்பர்காத்ப்ரக்றுதிகடினைர்னாகிமுகுடைஃ
தடைர்னீஹாராத்ரேரதிகமணுனா யோகிமனஸா |
விபின்தே ஸம்மோஹம் ஶிஶிரயதி பக்தானபி த்றுஶாம்
அத்றுஶ்யம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி தே பாதயுகலம் ||28||

பவித்ராப்யாமம்ப ப்ரக்றுதிம்றுதுலாப்யாம் தவ ஶிவே
பதாப்யாம் காமாக்ஷி ப்ரஸபமபிபூதைஃ ஸசகிதைஃ |
ப்ரவாலைரம்போஜைரபி ச வனவாஸவ்ரததஶாஃ
ஸதைவாரப்யன்தே பரிசரிதனானாத்விஜகணைஃ ||29||

சிராத்த்றுஶ்யா ஹம்ஸைஃ கதமபி ஸதா ஹம்ஸஸுலபம்
னிரஸ்யன்தீ ஜாட்யம் னியதஜடமத்யைகஶரணம் |
அதோஷவ்யாஸங்கா ஸததமபி தோஷாப்திமலினம்
பயோஜம் காமாக்ஷ்யாஃ பரிஹஸதி பாதாப்ஜயுகலீ ||30||

ஸுராணாமானன்தப்ரபலனதயா மண்டனதயா
னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிர்விஸ்றுமரதமஃகண்டனதயா |
பயோஜஶ்ரீத்வேஷவ்ரதரததயா த்வச்சரணயோஃ
விலாஸஃ காமாக்ஷி ப்ரகடயதி னைஶாகரதஶாம் ||31||

ஸிதிம்னா கான்தீனாம் னகரஜனுஷாம் பாதனலின-
ச்சவீனாம் ஶோணிம்னா தவ ஜனனி காமாக்ஷி னமனே |
லபன்தே மன்தாரக்ரதிதனவபன்தூககுஸும-
ஸ்ரஜாம் ஸாமீசீன்யம் ஸுரபுரபுரன்த்ரீகசபராஃ ||32||

ஸ்புரன்மத்யே ஶுத்தே னககிரணதுக்தாப்திபயஸாம்
வஹன்னப்ஜம் சக்ரம் தரமபி ச லேகாத்மகதயா |
ஶ்ரிதோ மாத்ஸ்யம் ரூபம் ஶ்ரியமபி ததானோ னிருபமாம்
த்ரிதாமா காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினனாமா விஜயதே ||33||

னகஶ்ரீஸன்னத்தஸ்தபகனிசிதஃ ஸ்வைஶ்ச கிரணைஃ
பிஶங்கைஃ காமாக்ஷி ப்ரகடிதலஸத்பல்லவருசிஃ |
ஸதாம் கம்யஃ ஶங்கே ஸகலபலதாதா ஸுரதருஃ
த்வதீயஃ பாதோ‌உயம் துஹினகிரிராஜன்யதனயே ||34||

வஷட்குர்வன்மாஞ்ஜீரகலகலைஃ கர்மலஹரீ-
ஹவீம்ஷி ப்ரௌத்தண்டம் ஜ்வலதி பரமஜ்ஞானதஹனே |
மஹீயான்காமாக்ஷி ஸ்புடமஹஸி ஜோஹோதி ஸுதியாம்
மனோவேத்யாம் மாதஸ்தவ சரணயஜ்வா கிரிஸுதே ||35||

மஹாமன்த்ரம் கிம்சின்மணிகடகனாதைர்ம்றுது ஜபன்
க்ஷிபன்திக்ஷு ஸ்வச்சம் னகருசிமயம் பாஸ்மனரஜஃ |
னதானாம் காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிபடுரச்சாட்ய மமதா-
பிஶாசீம் பாதோ‌உயம் ப்ரகடயதி தே மான்த்ரிகதஶாம் ||36||

உதீதே போதேன்தௌ தமஸி னிதராம் ஜக்முஷி தஶாம்
தரித்ராம் காமாக்ஷி ப்ரகடமனுராகம் விதததீ |
ஸிதேனாச்சாத்யாங்கம் னகருசிபடேனாங்க்ரியுகலீ-
புரன்த்ரீ தே மாதஃ ஸ்வயமபிஸரத்யேவ ஹ்றுதயம் ||37||

தினாரம்பஃ ஸம்பன்னலினவிபினானாமபினவோ
விகாஸோ வாஸன்தஃ ஸுகவிபிகலோகஸ்ய னியதஃ |
ப்ரதோஷஃ காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞானஶஶின-
ஶ்சகாஸ்தி த்வத்பாதஸ்மரணமஹிமா ஶைலதனயே ||38||

த்றுதச்சாயம் னித்யம் ஸரஸிருஹமைத்ரீபரிசிதம்
னிதானம் தீப்தீனாம் னிகிலஜகதாம் போதஜனகம் |
முமுக்ஷூணாம் மார்கப்ரதனபடு காமாக்ஷி பதவீம்
பதம் தே பாதங்கீம் பரிகலயதே பர்வதஸுதே ||39||

ஶனைஸ்தீர்த்வா மோஹாம்புதிமத ஸமாரோடுமனஸஃ
க்ரமாத்கைவல்யாக்யாம் ஸுக்றுதிஸுலபாம் ஸௌதவலபீம் |
லபன்தே னிஃஶ்ரேணீமிவ ஜடிதி காமாக்ஷி சரணம்
புரஶ்சர்யாபிஸ்தே புரமதனஸீமன்தினி ஜனாஃ ||40||

ப்ரசண்டார்திக்ஷோபப்ரமதனக்றுதே ப்ராதிபஸரி-
த்ப்ரவாஹப்ரோத்தண்டீகரணஜலதாய ப்ரணமதாம் |
ப்ரதீபாய ப்ரௌடே பவதமஸி காமாக்ஷி சரண-
ப்ரஸாதௌன்முக்யாய ஸ்ப்றுஹயதி ஜனோ‌உயம் ஜனனி தே ||41||

மருத்பிஃ ஸம்ஸேவ்யா ஸததமபி சாஞ்சல்யரஹிதா
ஸதாருண்யம் யான்தீ பரிணதிதரித்ராணஸுஷமா |
குணோத்கர்ஷான்மாஞ்ஜீரககலகலைஸ்தர்ஜனபடுஃ
ப்ரவாலம் காமாக்ஷ்யாஃ பரிஹஸதி பாதாப்ஜயுகலீ ||42||

ஜகத்ரக்ஷாதக்ஷா ஜலஜருசிஶிக்ஷாபடுதரா
ஸமைர்னம்யா ரம்யா ஸததமபிகம்யா புதஜனைஃ |
த்வயீ லீலாலோலா ஶ்ருதிஷு ஸுரபாலாதிமுகுடீ-
தடீஸீமாதாமா தவ ஜனனி காமாக்ஷி பதயோஃ ||43||

கிராம் தூரௌ சோரௌ ஜடிமதிமிராணாம் க்றுதஜக-
த்பரித்ராணௌ ஶோணௌ முனிஹ்றுதயலீலைகனிபுணௌ |
னகைஃ ஸ்மேரௌ ஸாரௌ னிகமவசஸாம் கண்டிதபவ-
க்ரஹோன்மாதௌ பாதௌ தவ ஜனனி காமாக்ஷி கலயே ||44||

அவிஶ்ரான்தம் பங்கம் யதபி கலயன்யாவகமயம்
னிரஸ்யன்காமாக்ஷி ப்ரணமனஜுஷாம் பங்கமகிலம் |
துலாகோடித்வன்தம் தததபி ச கச்சன்னதுலதாம்
கிராம் மார்கம் பாதோ கிரிவரஸுதே லங்கயதி தே ||45||

ப்ரவாலம் ஸவ்ரீலம் விபினவிவரே வேபயதி யா
ஸ்புரல்லீலம் பாலாதபமதிகபாலம் வததி யா |
ருசிம் ஸான்த்யாம் வன்த்யாம் விரசயதி யா வர்தயது ஸா
ஶிவம் மே காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினபாடல்யலஹரீ ||46||

கிரஞ்ஜ்யோத்ஸ்னாரீதிம் னகமுகருசா ஹம்ஸமனஸாம்
விதன்வானஃ ப்ரீதிம் விகசதருணாம்போருஹருசிஃ |
ப்ரகாஶஃ ஶ்ரீபாதஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி தனுதே
ஶரத்காலப்ரௌடிம் ஶஶிஶகலசூடப்ரியதமே ||47||

னகாங்கூரஸ்மேரத்யுதிவிமலகங்காம்பஸி ஸுகம்
க்றுதஸ்னானம் ஜ்ஞானாம்றுதமமலமாஸ்வாத்ய னியதம் |
உதஞ்சன்மஞ்ஜீரஸ்புரணமணிதீபே மம மனோ
மனோஜ்ஞே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமணிஹர்ம்யே விஹரதாம் ||48||

பவாம்போதௌ னௌகாம் ஜடிமவிபினே பாவகஶிகா-
மமர்த்யேன்த்ராதீனாமதிமுகுடமுத்தம்ஸகலிகாம் |
ஜகத்தாபே ஜ்யோத்ஸ்னாமக்றுதகவசஃபஞ்ஜரபுடே
ஶுகஸ்த்ரீம் காமாக்ஷ்யா மனஸி கலயே பாதயுகலீம் ||49||

பரத்மப்ராகாஶ்யப்ரதிபலனசுஞ்சுஃ ப்ரணமதாம்
மனோஜ்ஞஸ்த்வத்பாதோ மணிமுகுரமுத்ராம் கலயதே |
யதீயாம் காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிமஸ்றுணாஃ ஶோதகதஶாம்
விதாதும் சேஷ்டன்தே பலரிபுவதூடீகசபராஃ ||50||

அவிஶ்ரான்தம் திஷ்டன்னக்றுதகவசஃகன்தரபுடீ-
குடீரான்தஃ ப்ரௌடம் னகருசிஸடாலீம் ப்ரகடயன் |
ப்ரசண்டம் கண்டத்வம் னயது மம காமாக்ஷி தரஸா
தமோவேதண்டேன்த்ரம் தவ சரணகண்டீரவபதிஃ ||51||

புரஸ்தாத்காமாக்ஷி ப்ரசுரரஸமாகண்டலபுரீ-
புரன்த்ரீணாம் லாஸ்யம் தவ லலிதமாலோக்ய ஶனகைஃ |
னகஶ்ரீபிஃ ஸ்மேரா பஹு விதனுதே னூபுரரவை-
ஶ்சமத்க்றுத்யா ஶங்கே சரணயுகலீ சாடுரசனாஃ ||52||

ஸரோஜம் னின்தன்தீ னககிரணகர்பூரஶிஶிரா
னிஷிக்தா மாராரேர்முகுடஶஶிரேகாஹிமஜலைஃ |
ஸ்புரன்தீ காமாக்ஷி ஸ்புடருசிமயே பல்லவசயே
தவாதத்தே மைத்ரீம் பதிகஸுத்றுஶா பாதயுகலீ ||53||

னதானாம் ஸம்பத்தேரனவரதமாகர்ஷணஜபஃ
ப்ரரோஹத்ஸம்ஸாரப்ரஸரகரிமஸ்தம்பனஜபஃ |
த்வதீயஃ காமாக்ஷி ஸ்மரஹரமனோமோஹனஜபஃ
படீயான்னஃ பாயாத்பதனலினமஞ்ஜீரனினதஃ ||54||

விதன்வீதா னாதே மம ஶிரஸி காமாக்ஷி க்றுபயா
பதாம்போஜன்யாஸம் பஶுபரிப்றுடப்ராணதயிதே |
பிபன்தோ யன்முத்ராம் ப்ரகடமுபகம்பாபரிஸரம்
த்றுஶா னானன்த்யன்தே னலினபவனாராயணமுகாஃ ||55||

ப்ரணாமோத்யத்ப்றுன்தாரமுகுடமன்தாரகலிகா-
விலோலல்லோலம்பப்ரகரமயதூமப்ரசுரிமா |
ப்ரதீப்தஃ பாதாப்ஜத்யுதிவிததிபாடல்யலஹரீ-
க்றுஶானுஃ காமாக்ஷ்யா மம தஹது ஸம்ஸாரவிபினம் ||56||

வலக்ஷஶ்ரீர்றுக்ஷாதிபஶிஶுஸத்றுக்ஷைஸ்தவ னகைஃ
ஜிக்றுக்ஷுர்தக்ஷத்வம் ஸரஸிருஹபிக்ஷுத்வகரணே |
க்ஷணான்மே காமாக்ஷி க்ஷபிதபவஸம்க்ஷோபகரிமா
வசோவைசக்ஷன்யம் சரணயுகலீ பக்ஷ்மலயதாத் ||57||

ஸமன்தாத்காமாக்ஷி க்ஷததிமிரஸன்தானஸுபகான்
அனன்தாபிர்பாபிர்தினமனு திகன்தான்விரசயன் |
அஹன்தாயா ஹன்தா மம ஜடிமதன்தாவலஹரிஃ
விபின்தாம் ஸன்தாபம் தவ சரணசின்தாமணிரஸௌ ||58||

ததானோ பாஸ்வத்தாமம்றுதனிலயோ லோஹிதவபுஃ
வினம்ராணாம் ஸௌம்யோ குருரபி கவித்வம் ச கலயன் |
கதௌ மன்தோ கங்காதரமஹிஷி காமாக்ஷி பஜதாம்
தமஃகேதுர்மாதஸ்தவ சரணபத்மோ விஜயதே ||59||

னயன்தீம் தாஸத்வம் னலினபவமுக்யானஸுலப-
ப்ரதானாத்தீனானாமமரதருதௌர்பாக்யஜனனீம் |
ஜகஜ்ஜன்மக்ஷேமக்ஷயவிதிஷு காமாக்ஷி பதயோ-
ர்துரீணாமீஷ்டே கரஸ்தவ பணிதுமாஹோபுருஷிகாம் ||60||

ஜனோ‌உயம் ஸன்தப்தோ ஜனனி பவசண்டாம்ஶுகிரணைஃ
அலப்தவைகம் ஶீதம் கணமபி பரஜ்ஞானபயஸஃ |
தமோமார்கே பான்தஸ்தவ ஜடிதி காமாக்ஷி ஶிஶிராம்
பதாம்போஜச்சாயாம் பரமஶிவஜாயே ம்றுகயதே ||61||

ஜயத்யம்ப ஶ்ரீமன்னககிரணசீனாம்ஶுகமயம்
விதானம் பிப்ராணே ஸுரமுகுடஸம்கட்டமஸ்றுணே |
னிஜாருண்யக்ஷௌமாஸ்தரணவதி காமாக்ஷி ஸுலபா
புதைஃ ஸம்வின்னாரீ தவ சரணமாணிக்யபவனே ||62||

ப்ரதீமஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிததருணாதித்யகிரண-
ஶ்ரியோ மூலத்ரவ்யம் தவ சரணமத்ரீன்த்ரதனயே |
ஸுரேன்த்ராஶாமாபூரயதி யதஸௌ த்வான்தமகிலம்
துனீதே திக்பாகானபி ச மஹஸா பாடலயதே ||63||

மஹாபாஷ்யவ்யாக்யாபடுஶயனமாரோபயதி வா
ஸ்மரவ்யாபாரேர்ஷ்யாபிஶுனனிடிலம் காரயதி வா |
த்விரேபாணாமத்யாஸயதி ஸததம் வாதிவஸதிம்
ப்ரணம்ரான்காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினமாஹாத்ம்யகரிமா ||64||

விவேகாம்பஸ்ஸ்ரோதஸ்ஸ்னபனபரிபாடீஶிஶிரிதே
ஸமீபூதே ஶாஸ்த்ரஸ்மரணஹலஸம்கர்ஷணவஶாத் |
ஸதாம் சேதஃக்ஷேத்ரே வபதி தவ காமாக்ஷி சரணோ
மஹாஸம்வித்ஸஸ்யப்ரகரவரபீஜம் கிரிஸுதே ||65||

ததானோ மன்தாரஸ்தபகபரிபாடீம் னகருசா
வஹன்தீப்தாம் ஶோணாங்குலிபடலசாம்பேயகலிகாம் |
அஶோகோல்லாஸம் னஃ ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரணோ
விகாஸீ வாஸன்தஃ ஸமய இவ தே ஶர்வதயிதே ||66||

னகாம்ஶுப்ராசுர்யப்ரஸ்றுமரமராலாலிதவலஃ
ஸ்புரன்மஞ்ஜீரோத்யன்மரகதமஹஶ்ஶைவலயுதஃ |
பவத்யாஃ காமாக்ஷி ஸ்புடசரணபாடல்யகபடோ
னதஃ ஶோணாபிக்யோ னகபதிதனூஜே விஜயதே ||67||

துனானம் பங்கௌகம் பரமஸுலபம் கண்டககுலைஃ
விகாஸவ்யாஸங்கம் விதததபராதீனமனிஶம் |
னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிர்விஶதருசி காமாக்ஷி னிதராம்
அஸாமான்யம் மன்யே ஸரஸிஜமிதம் தே பதயுகம் ||68||

கரீன்த்ராய த்ருஹ்யத்யலஸகதிலீலாஸு விமலைஃ
பயோஜைர்மாத்ஸர்யம் ப்ரகடயதி காமம் கலயதே |
பதாம்போஜத்வன்த்வம் தவ ததபி காமாக்ஷி ஹ்றுதயம்
முனீனாம் ஶான்தானாம் கதமனிஶமஸ்மை ஸ்ப்றுஹயதே ||69||

னிரஸ்தா ஶோணிம்னா சரணகிரணானாம் தவ ஶிவே
ஸமின்தானா ஸன்த்யாருசிரசலராஜன்யதனயே |
அஸாமர்த்யாதேனம் பரிபவிதுமேதத்ஸமருசாம்
ஸரோஜானாம் ஜானே முகுலயதி ஶோபாம் ப்ரதிதினம் ||70||

உபாதிக்ஷத்தாக்ஷ்யம் தவ சரணனாமா குருரஸௌ
மராலானாம் ஶங்கே மஸ்றுணகதிலாலித்யஸரணௌ |
அதஸ்தே னிஸ்தன்த்ரம் னியதமமுனா ஸக்யபதவீம்
ப்ரபன்னம் பாதோஜம் ப்ரதி தததி காமாக்ஷி குதுகம் ||71||

ததானைஃ ஸம்ஸர்கம் ப்ரக்றுதிமலினைஃ ஷட்பதகுலைஃ
த்விஜாதீஶஶ்லாகாவிதிஷு விததத்பிர்முகுலதாம் |
ரஜோமிஶ்ரைஃ பத்மைர்னியதமபி காமாக்ஷி பதயோஃ
விரோதஸ்தே யுக்தோ விஷமஶரவைரிப்ரியதமே ||72||

கவித்வஶ்ரீமிஶ்ரீகரணனிபுணௌ ரக்ஷணசணௌ
விபன்னானாம் ஶ்ரீமன்னலினமஸ்றுணௌ ஶோணகிரணௌ |
முனீன்த்ராணாமன்தஃகரணஶரணௌ மன்தஸரணௌ
மனோஜ்ஞௌ காமாக்ஷ்யா துரிதஹரணௌ னௌமி சரணௌ ||73||

பரஸ்மாத்ஸர்வஸ்மாதபி ச பரயோர்முக்திகரயோஃ
னகஶ்ரீபிர்ஜ்யோத்ஸ்னாகலிததுலயோஸ்தாம்ரதலயோஃ |
னிலீயே காமாக்ஷ்யா னிகமனுதயோர்னாகினதயோஃ
னிரஸ்தப்ரோன்மீலன்னலினமதயோரேவ பதயோஃ ||74||

ஸ்வபாவாதன்யோன்யம் கிஸலயமபீதம் தவ பதம்
ம்ரதிம்னா ஶோணிம்னா பகவதி ததாதே ஸத்றுஶதாம் |
வனே பூர்வஸ்யேச்சா ஸததமவனே கிம் து ஜகதாம்
பரஸ்யேத்தம் பேதஃ ஸ்புரதி ஹ்றுதி காமாக்ஷி ஸுதியாம் ||75||

கதம் வாசாலோ‌உபி ப்ரகடமணிமஞ்ஜீரனினதைஃ
ஸதைவானன்தார்த்ரான்விரசயதி வாசம்யமஜனான் |
ப்ரக்றுத்யா தே ஶோணச்சவிரபி ச காமாக்ஷி சரணோ
மனீஷானைர்மல்யம் கதமிவ ன்றுணாம் மாம்ஸலயதே ||76||

சலத்த்றுஷ்ணாவீசீபரிசலனபர்யாகுலதயா
முஹுர்ப்ரான்தஸ்தான்தஃ பரமஶிவவாமாக்ஷி பரவான் |
திதீர்ஷுஃ காமாக்ஷி ப்ரசுரதரகர்மாம்புதிமமும்
கதாஹம் லப்ஸ்யே தே சரணமணிஸேதும் கிரிஸுதே ||77||

விஶுஷ்யன்த்யாம் ப்ரஜ்ஞாஸரிதி துரிதக்ரீஷ்மஸமய-
ப்ரபாவேண க்ஷீணே ஸதி மம மனஃகேகினி ஶுசா |
த்வதீயஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிதசரணாம்போதமஹிமா
னபோமாஸாடோபம் னகபதிஸுதே கிம் ன குருதே ||78||

வினம்ராணாம் சேதோபவனவலபீஸீம்னி சரண-
ப்ரதீபே ப்ராகாஶ்யம் தததி தவ னிர்தூததமஸி |
அஸீமா காமாக்ஷி ஸ்வயமலகுதுஷ்கர்மலஹரீ
விகூர்ணன்தீ ஶான்திம் ஶலபபரிபாடீவ பஜதே ||79||

விராஜன்தீ ஶுக்திர்னககிரணமுக்தாமணிததேஃ
விபத்பாதோராஶௌ தரிரபி னராணாம் ப்ரணமதாம் |
த்வதீயஃ காமாக்ஷி த்ருவமலகுவஹ்னிர்பவவனே
முனீனாம் ஜ்ஞானாக்னேரரணிரயமங்கிர்விஜயதே ||80||

ஸமஸ்தைஃ ஸம்ஸேவ்யஃ ஸததமபி காமாக்ஷி விபுதைஃ
ஸ்துதோ கன்தர்வஸ்த்ரீஸுலலிதவிபஞ்சீகலரவைஃ |
பவத்யா பின்தானோ பவகிரிகுலம் ஜ்றும்பிததமோ-
பலத்ரோஹீ மாதஶ்சரணபுருஹூதோ விஜயதே ||81||

வஸன்தம் பக்தானாமபி மனஸி னித்யம் பரிலஸத்-
கனச்சாயாபூர்ணம் ஶுசிமபி ன்றுணாம் தாபஶமனம் |
னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிஃ ஶிஶிரமபி பத்மோதயகரம்
னமாமஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமதிகாஶ்சர்யகரணம் ||82||

கவீன்த்ராணாம் னானாபணிதிகுணசித்ரீக்றுதவசஃ-
ப்ரபஞ்சவ்யாபாரப்ரகடனகலாகௌஶலனிதிஃ |
அதஃகுர்வன்னப்ஜம் ஸனகப்றுகுமுக்யைர்முனிஜனைஃ
னமஸ்யஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணபரமேஷ்டீ விஜயதே ||83||

பவத்யாஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிதபதபங்கேருஹபுவாம்
பராகாணாம் பூரைஃ பரிஹ்றுதகலங்கவ்யதிகரைஃ |
னதானாமாம்றுஷ்டே ஹ்றுதயமுகுரே னிர்மலருசி
ப்ரஸன்னே னிஶ்ஶேஷம் ப்ரதிபலதி விஶ்வம் கிரிஸுதே ||84||

தவ த்ரஸ்தம் பாதாத்கிஸலயமரண்யான்தரமகாத்
பரம் ரேகாரூபம் கமலமமுமேவாஶ்ரிதமபூத் |
ஜிதானாம் காமாக்ஷி த்விதயமபி யுக்தம் பரிபவே
விதேஶே வாஸோ வா ஶரணகமனம் வா னிஜரிபோஃ ||85||

க்றுஹீத்வா யாதார்த்யம் னிகமவசஸாம் தேஶிகக்றுபா-
கடாக்ஷர்கஜ்யோதிஶ்ஶமிதமமதாபன்ததமஸஃ |
யதன்தே காமாக்ஷி ப்ரதிதிவஸமன்தர்த்ரடயிதும்
த்வதீயம் பாதாப்ஜம் ஸுக்றுதபரிபாகேன ஸுஜனாஃ ||86||

ஜடானாமப்யம்ப ஸ்மரணஸமயே தவச்சரணயோஃ
ப்ரமன்மன்தக்ஷ்மாப்றுத்துமுகுமிதஸின்துப்ரதிபடாஃ |
ப்ரஸன்னாஃ காமாக்ஷி ப்ரஸபமதரஸ்பன்தனகரா
பவன்தி ஸ்வச்சன்தம் ப்ரக்றுதிபரிபக்கா பணிதயஃ ||87||

வஹன்னப்யஶ்ரான்தம் மதுரனினதம் ஹம்ஸகமஸௌ
தமேவாதஃ கர்தும் கிமிவ யததே கேலிகமனே |
பவஸ்யைவானன்தம் விதததபி காமாக்ஷி சரணோ
பவத்யாஸ்தத்த்ரோஹம் பகவதி கிமேவம் விதனுதே ||88||

யதத்யன்தம் தாம்யத்யலஸகதிவார்தாஸ்வபி ஶிவே
ததேதத்காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிம்றுதுலம் தே பதயுகம் |
கிரீடைஃ ஸம்கட்டம் கதமிவ ஸுரௌகஸ்ய ஸஹதே
முனீன்த்ராணாமாஸ்தே மனஸி ச கதம் ஸூசினிஶிதே ||89||

மனோரங்கே மத்கே விபுதஜனஸம்மோதஜனனீ
ஸராகவ்யாஸங்கம் ஸரஸம்றுதுஸம்சாரஸுபகா |
மனோஜ்ஞா காமாக்ஷி ப்ரகடயது லாஸ்யப்ரகரணம்
ரணன்மஞ்ஜீரா தே சரணயுகலீனர்தகவதூஃ ||90||

பரிஷ்குர்வன்மாதஃ பஶுபதிகபர்தம் சரணராட்
பராசாம் ஹ்றுத்பத்மம் பரமபணிதீனாம் ச மகுடம் |
பவாக்யே பாதோதௌ பரிஹரது காமாக்ஷி மமதா-
பராதீனத்வம் மே பரிமுஷிதபாதோஜமஹிமா ||91||

ப்ரஸூனைஃ ஸம்பர்காதமரதருணீகுன்தலபவைஃ
அபீஷ்டானாம் தானாதனிஶமபி காமாக்ஷி னமதாம் |
ஸ்வஸங்காத்கங்கேலிப்ரஸவஜனகத்வேன ச ஶிவே
த்ரிதா தத்தே வார்தாம் ஸுரபிரிதி பாதோ கிரிஸுதே ||92||

மஹாமோஹஸ்தேனவ்யதிகரபயாத்பாலயதி யோ
வினிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மின்னிஜஜனமனோரத்னமனிஶம் |
ஸ ராகஸ்யோத்ரேகாத்ஸததமபி காமாக்ஷி தரஸா
கிமேவம் பாதோ‌உஸௌ கிஸலயருசிம் சோரயதி தே ||93||

ஸதா ஸ்வாதும்காரம் விஷயலஹரீஶாலிகணிகாம்
ஸமாஸ்வாத்ய ஶ்ரான்தம் ஹ்றுதயஶுகபோதம் ஜனனி மே |
க்றுபாஜாலே பாலேக்ஷணமஹிஷி காமாக்ஷி ரபஸாத்
க்றுஹீத்வா ருன்தீதாரஸ்தவ பதயுகீபஞ்ஜரபுடே ||94||

துனானம் காமாக்ஷி ஸ்மரணலவமாத்ரேண ஜடிம-
ஜ்வரப்ரௌடிம் கூடஸ்திதி னிகமனைகுஞ்ஜகுஹரே |
அலப்யம் ஸர்வேஷாம் கதிசன லபன்தே ஸுக்றுதினஃ
சிராதன்விஷ்யன்தஸ்தவ சரணஸித்தௌஷதமிதம் ||95||

ரணன்மஞ்ஜீராப்யாம் லலிதகமனாப்யாம் ஸுக்றுதினாம்
மனோவாஸ்தவ்யாப்யாம் மதிததிமிராப்யாம் னகருசா |
னிதேயாப்யாம் பத்யா னிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம்
னமஸ்தே பாதாப்யாம் னலினம்றுதுலாப்யாம் கிரிஸுதே ||96||

ஸுராகே ராகேன்துப்ரதினிதிமுகே பர்வதஸுதே
சிரால்லப்யே பக்த்யா ஶமதனஜனானாம் பரிஷதா |
மனோப்றுங்கோ மத்கஃ பதகமலயுக்மே ஜனனி தே
ப்ரகாமம் காமாக்ஷி த்ரிபுரஹரவாமாக்ஷி ரமதாம் ||97||

ஶிவே ஸம்வித்ரூபே ஶஶிஶகலசூடப்ரியதமே
ஶனைர்கத்யாகத்யா ஜிதஸுரவரேபே கிரிஸுதே |
யதன்தே ஸன்தஸ்தே சரணனலினாலானயுகலே
ஸதா பத்தம் சித்தப்ரமதகரியூதம் த்றுடதரம் ||98||

யஶஃ ஸூதே மாதர்மதுரகவிதாம் பக்ஷ்மலயதே
ஶ்ரியம் தத்தே சித்தே கமபி பரிபாகம் ப்ரதயதே |
ஸதாம் பாஶக்ரன்திம் ஶிதிலயதி கிம் கிம் ன குருதே
ப்ரபன்னே காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரணதிபரிபாடீ சரணயோஃ ||99||

மனீஷாம் மாஹேன்த்ரீம் ககுபமிவ தே காமபி தஶாம்
ப்ரதத்தே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணதருணாதித்யகிரணஃ |
யதீயே ஸம்பர்கே த்றுதரஸமரன்தா கவயதாம்
பரீபாகம் தத்தே பரிமலவதீ ஸூக்தினலினீ ||100||

புரா மாராராதிஃ புரமஜயதம்ப ஸ்தவஶதைஃ
ப்ரஸன்னாயாம் ஸத்யாம் த்வயி துஹினஶைலேன்த்ரதனயே |
அதஸ்தே காமாக்ஷி ஸ்புரது தரஸா காலஸமயே
ஸமாயாதே மாதர்மம மனஸி பாதாப்ஜயுகலம் ||101||

பதத்வன்த்வம் மன்தம் கதிஷு னிவஸன்தம் ஹ்றுதி ஸதாம்
கிராமன்தே ப்ரான்தம் க்றுதகரஹிதானாம் பரிப்றுடே |
ஜனானாமானன்தம் ஜனனி ஜனயன்தம் ப்ரணமதாம்
த்வதீயம் காமாக்ஷி ப்ரதிதினமஹம் னௌமி விமலம் ||102||

இதம் யஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனலினஸ்தோத்ரஶதகம்
ஜபேன்னித்யம் பக்த்யா னிகிலஜகதாஹ்லாதஜனகம் |
ஸ விஶ்வேஷாம் வன்த்யஃ ஸகலகவிலோகைகதிலகஃ
சிரம் புக்த்வா போகான்பரிணமதி சித்ரூபகலயா ||103||

|| இதி பாதாரவின்தஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||