ఓం హ నా’వవతు | హ నౌ’ భునక్తు | వీర్యం’ కరవావహై | తేస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం || స్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేక్షరం’ పమం పదమ్ | విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాణగ్‍మ్ హ’రిమ్ | విశ్వ’మేవేదం పురు’-స్తద్విశ్వ-ముప’జీవతి | పతిం విశ్వ’స్యాత్మేశ్వ’గ్ం శాశ్వ’తగ్‍మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాణం మ’హాఙ్ఞేయం విశ్వాత్మా’నం రాయ’ణమ్ | నారాణప’రో జ్యోతిరాత్మా నా’రాణః ప’రః | నారాణపరం’ బ్రహ్మ తత్త్వం నా’రాణః ప’రః | నారాణప’రో ధ్యాతా ధ్యానం నా’రాణః ప’రః | యచ్చ’ కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే” శ్రూతే‌உపి’ వా ||

అంత’ర్బహిశ్చ’ తత్సర్వం వ్యాప్య నా’రాణః స్థి’తః | అనంమవ్యయం’ విగ్‍మ్ స’ముద్రే‌உంతం’ విశ్వశం’భువమ్ | ద్మకోశ-ప్ర’తీకాగ్ం హృదయం’ చాప్యధోము’ఖమ్ | అధో’ నిష్ట్యా వి’తస్యాతే నాభ్యాము’పరి తిష్ఠ’తి | జ్వామాలాకు’లం భాతీ విశ్వస్యాయ’నం మ’హత్ | సంతత’గ్‍మ్ శిలాభి’స్తు లంత్యాకోసన్ని’భమ్ | తస్యాంతే’ సుషిరగ్‍మ్ సూక్ష్మం తస్మిన్” ర్వం ప్రతి’ష్ఠితమ్ | తస్య మధ్యే’ హాన’గ్నిర్-విశ్వార్చి’ర్-విశ్వతో’ముఖః | సో‌உగ్ర’భుగ్విభ’జంతిష్ఠ-న్నాహా’రమరః విః | తిర్యగూర్ధ్వమ’ధశ్శాయీ శ్మయ’స్తస్య సంత’తా | తాపయ’తి స్వం దేహమాపా’దతమస్త’కః | తస్యధ్యే వహ్ని’శిఖా ణీయో”ర్ధ్వా వ్యవస్థి’తః | నీలతో’-యద’మధ్యస్థాద్-విధ్యుల్లే’ఖే భాస్వ’రా | నీవాశూక’వత్తన్వీ పీతా భా”స్వత్యణూప’మా | తస్యా”ః శిఖాయా మ’ధ్యే రమా”త్మా వ్యవస్థి’తః | స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సో‌உక్ష’రః పమః స్వరాట్ ||

ఋతగ్‍మ్ త్యం ప’రం బ్రహ్మ పురుషం’ కృష్ణపింగ’లమ్ | ర్ధ్వరే’తం వి’రూపా’క్షం విశ్వరూ’పా వై నమో నమః’ ||

ఓం నారాణాయ’ విద్మహే’ వాసుదేవాయ’ ధీమహి | తన్నో’ విష్ణుః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||