ઓં તચ્ચં યોરાવૃ’ણીમહે | ગાતું જ્ઞાય’ | ગાતું જ્ઞપ’તયે | દૈવી” સ્વસ્તિર’સ્તુ નઃ | સ્વસ્તિર્માનુ’ષેભ્યઃ | ર્ધ્વં જિ’ગાતુ ભેજમ | શં નો’ અસ્તુ દ્વિપદે” | શં ચતુ’ષ્પદે |

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

હસ્ર’શીર્ષા પુરુ’ષઃ | સ્રાક્ષઃ હસ્ર’પાત |
સ ભૂમિં’ વિશ્વતો’ વૃત્વા | અત્ય’તિષ્ઠદ્દશાંગુળમ ||

પુરુ’ષ વેદગ્‍મ સર્વમ” | યદ્ભૂતં યચ્ચ ભવ્યમ” |
તામૃ’ત્વ સ્યેશા’નઃ | દન્ને’નાતિરોહ’તિ ||

તાવા’નસ્ય મહિમા | અતો જ્યાયાગ’‍શ્ચ પૂરુ’ષઃ |
પાદો”‌உસ્ય વિશ્વા’ ભૂતાનિ’ | ત્રિપાદ’સ્યામૃતં’ દિવિ ||

ત્રિપાદૂર્ધ્વ ઉદૈત્પુરુ’ષઃ | પાદો”‌உસ્યેહા‌உ‌உભ’વાત્પુનઃ’ |
તો વિષ્વણ-વ્ય’ક્રામત | સાનાને ભિ ||

તસ્મા”દ્વિરાડ’જાયત | વિરાજોધિ પૂરુ’ષઃ |
જાતો અત્ય’રિચ્યત | શ્ચાદ-ભૂમિમથો’ પુરઃ ||

યત્પુરુ’ષેણ વિષા” | દેવા જ્ઞમત’ન્વત |
ન્તો અ’સ્યાસીદાજ્યમ” | ગ્રીષ્મ ધ્મશ્શધ્ધવિઃ ||

પ્તાસ્યા’સન-પરિધયઃ’ | ત્રિઃ પ્ત મિધઃ’ કૃતાઃ |
દેવા યદ્યજ્ઞં ત’ન્વાનાઃ | અબ’ધ્નન-પુરુ’ષં શુમ ||

તં જ્ઞં હિષિ પ્રૌક્ષન’ | પુરુ’ષં જાતમ’ગ્રતઃ |
તેન’ દેવા અય’જન્ત | સાધ્યા ઋષ’યશ્ચ યે ||

તસ્મા”દ્યજ્ઞાત-સ’ર્વહુતઃ’ | સંભૃ’તં પૃષદાજ્યમ |
શૂગ-સ્તાગ્‍શ્ચ’ક્રે વાવ્યાન’ | ણ્યાન-ગ્રામ્યાશ્ચ યે ||

તસ્મા”દ્યજ્ઞાત્સ’ર્વહુતઃ’ | ઋચઃ સામા’નિ જજ્ઞિરે |
છંદાગં’સિ જજ્ઞિરે તસ્મા”ત | યજુસ્તસ્મા’દજાયત ||

સ્માદશ્વા’ અજાયન્ત | યે કે ચો’યાદ’તઃ |
ગાવો’ હ જજ્ઞિરે તસ્મા”ત | તસ્મા”જ્જાતા અ’જાવયઃ’ ||

યત્પુરુ’ષં વ્ય’દધુઃ | તિથા વ્ય’કલ્પયન |
મુખં કિમ’સ્ય કૌ બાહૂ | કાવૂરૂ પાદા’વુચ્યેતે ||

બ્રાહ્મણો”‌உસ્ય મુખ’માસીત | બાહૂ રા’ન્યઃ’ કૃતઃ |
રૂ તદ’સ્ય યદ્વૈશ્યઃ’ | દ્ભ્યાગ્‍મ શૂદ્રો અ’જાયતઃ ||

ંદ્રમા મન’સો જાતઃ | ચક્ષોઃ સૂર્યો’ અજાયત |
મુખાદિન્દ્ર’શ્ચાગ્નિશ્ચ’ | પ્રાણાદ્વાયુર’જાયત ||

નાભ્યા’ આસીન્તરિ’ક્ષમ | શીર્ષ્ણો દ્યૌઃ સમ’વર્તત |
દ્ભ્યાં ભૂમિર્દિશઃ શ્રોત્રા”ત | તથા’ લોકાગ્મ અક’લ્પયન ||

વેદાહમે’તં પુરુ’ષં હાંતમ” | દિત્યવ’ર્ણં તમ’સ્તુ પારે |
સર્વા’ણિ રૂપાણિ’ વિચિત્ય ધીરઃ’ | નામા’નિ કૃત્વા‌உભિ, યદા‌உ‌உસ્તે” ||

ધાતા પુસ્તાદ્યમુ’દાહાર’ | ક્રઃ પ્રવિદ્વાન-પ્રદિશ્ચત’સ્રઃ |
મેવં વિદ્વામૃત’ હ ભ’વતિ | નાન્યઃ પન્થા અય’નાય વિદ્યતે ||

જ્ઞેન’ જ્ઞમ’યજંત દેવાઃ | તાનિ ધર્મા’ણિ પ્રમાન્યા’સન |
તે નાકં’ મહિમાનઃ’ સચન્તે | યત્ર પૂર્વે’ સાધ્યાસ્સન્તિ’ દેવાઃ ||

દ્ભ્યઃ સંભૂ’તઃ પૃથિવ્યૈ રસા”ચ્ચ | વિશ્વક’ર્મણઃ સમ’વર્તતાધિ’ |
સ્ય ત્વષ્ટા’ વિદધ’દ્રૂપમે’તિ | તત્પુરુ’ષસ્ય વિશ્વમાજા’મગ્રે” ||

વેદામેતં પુરુ’ષં હાન્તમ” | દિત્યવ’ર્ણં તમ’સઃ પર’સ્તાત |
મેવં વિદ્વામૃત’ હ ભ’વતિ | નાન્યઃ પન્થા’ વિદ્યતે‌உય’નાય ||

પ્રજાપ’તિશ્ચરતિ ગર્ભે’ ન્તઃ | જાય’માનો બહુધા વિજા’યતે |
સ્ય ધીરાઃ પરિ’જાનન્તિ યોનિમ” | મરી’ચીનાં દમિચ્છન્તિ વેધસઃ’ ||

યો દેવેભ્ય આત’પતિ | યો દેવાનાં” પુરોહિ’તઃ |
પૂર્વો યો દેવેભ્યો’ જાતઃ | નમો’ રુચા બ્રાહ્મ’યે ||

રુચં’ બ્રાહ્મં નય’ન્તઃ | દેવા અગ્રે તદ’બ્રુવન |
સ્ત્વૈવં બ્રા”હ્મણો વિદ્યાત | તસ્ય દેવા અન વશે” ||

હ્રીશ્ચ’ તે ક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યૌ” | હોરાત્રે પાર્શ્વે |
નક્ષ’ત્રાણિ રૂપમ | શ્વિનૌ વ્યાત્તમ” |
ષ્ટં મ’નિષાણ | મું મ’નિષાણ | સર્વં’ મનિષાણ ||

ચ્ચં યોરાવૃ’ણીમહે | ગાતું જ્ઞાય’ | ગાતું જ્ઞપ’તયે | દૈવી” સ્વસ્તિર’સ્તુ નઃ | સ્વસ્તિર્માનુ’ષેભ્યઃ | ર્ધ્વં જિ’ગાતુ ભેજમ | શં નો’ અસ્તુ દ્વિપદે” | શં ચતુ’ષ્પદે |

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||