OM sarasvatyai namaH
OM mahaabhadraayai namaH
OM mahamaayaayai namaH
OM varapradaayai namaH
OM padmanilayaayai namaH
OM padmaa kShraiya namaH
OM padmavaktraayai namaH
OM Sivaanujaayai namaH
OM pusta kadhratE namaH
OM gnyaana samudraayai namaH ||10 ||
OM ramaayai namaH
OM paraayai namaH
OM kaamara roopaayai namaH
OM mahaa vidyaayai namaH
OM mahaapaata kanaaSinyai namaH
OM mahaaSrayaayai namaH
OM maalinyai namaH
OM mahaabhOgaayai namaH
OM mahaabhujaayai namaH
OM mahaabhaagyaayai namaH || 20 ||
OM mahotsaahaayai namaH
OM divyaaMgaayai namaH
OM suravaMditaayai namaH
OM mahaakaaLyai namaH
OM mahaapaaSaayai namaH
OM mahaakaaraayai namaH
OM mahaaMkuSaayai namaH
OM seetaayai namaH
OM vimalaayai namaH
OM viSvaayai namaH || 30 ||
OM vidyunmaalaayai namaH
OM vaiShNavyai namaH
OM caMdrikaayyai namaH
OM caMdravadanaayai namaH
OM caMdra lEkhaavibhooShitaayai namaH
OM saavitryai namaH
OM surasaayai namaH
OM dEvyai namaH
OM divyaalaMkaara bhooShitaayai namaH
OM vaagdEvyai namaH || 40 ||
OM vasudhaayyai namaH
OM teevraayai namaH
OM mahaabhadraayai namaH
OM mahaa balaayai namaH
OM bhOgadaayai namaH
OM bhaaratyai namaH
OM bhaamaayai namaH
OM gOviMdaayai namaH
OM gOmatyai namaH
OM Sivaayai namaH
OM jaTilaayai namaH
OM viMdhyavaasaayai namaH
OM viMdhyaacala viraajitaayai namaH
OM caMDi kaayai namaH
OM vaiShNavyai namaH
OM braahmyai namaH
OM brahmagnyaa naikasaadhanaayai namaH
OM saudaamaanyai namaH
OM sudhaa moortyai namaH
OM subhadraayai namaH || 60 ||
OM sura poojitaayai namaH
OM suvaasinyai namaH
OM sunaasaayai namaH
OM vinidraayai namaH
OM padmalOcanaayai namaH
OM vidyaa roopaayai namaH
OM viSaalaakShyai namaH
OM brahmaajaayaayai namaH
OM mahaa phalaayai namaH
OM trayeemoortyai namaH || 70 ||
OM trikaalagnyaayE namaH
OM triguNaayai namaH
OM Saastra roopiNyai namaH
OM SuMbhaa surapramadinyai namaH
OM Subhadaayai namaH
OM sarvaatmikaayai namaH
OM rakta beejanihaMtryai namaH
OM caamuMDaayai namaH
OM aMbikaayai namaH
OM maanNaakaaya praharaNaayai namaH || 80 ||
OM dhoomralOcanamardanaayai namaH
OM sarvadE vastutaayai namaH
OM saumyaayai namaH
OM suraa sura namaskrataayai namaH
OM kaaLa raatryai namaH
OM kalaadhaaraayai namaH
OM roopasaubhaagyadaayinyai namaH
OM vaagdEvyai namaH
OM varaarOhaayai namaH
OM vaaraahyai namaH || 90 ||
OM vaari jaasanaayai namaH
OM citraaMbaraayai namaH
OM citra gaMdhaa yai namaH
OM citra maalya vibhooShitaayai namaH
OM kaaMtaayai namaH
OM kaamapradaayai namaH
OM vaMdyaayai namaH
OM vidyaadhara supoojitaayai namaH
OM SvEtaananaayai namaH
OM neelabhujaayai namaH || 100 ||
OM caturvarga phalapradaayai namaH
OM caturaanana saamraajyai namaH
OM rakta madhyaayai namaH
OM niraMjanaayai namaH
OM haMsaasanaayai namaH
OM neelaMjaMghaayai namaH
OM Sree pradaayai namaH
OM brahmaviShNu Sivaatmikaayai namaH || 108 ||