ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ
ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ
ஓம் மஹமாயாயை னமஃ
ஓம் வரப்ரதாயை னமஃ
ஓம் பத்மனிலயாயை னமஃ
ஓம் பத்மா க்ஷ்ரைய னமஃ
ஓம் பத்மவக்த்ராயை னமஃ
ஓம் ஶிவானுஜாயை னமஃ
ஓம் புஸ்த கத்ரதே னமஃ
ஓம் ஜ்ஞான ஸமுத்ராயை னமஃ ||10 ||
ஓம் ரமாயை னமஃ
ஓம் பராயை னமஃ
ஓம் காமர ரூபாயை னமஃ
ஓம் மஹா வித்யாயை னமஃ
ஓம் மஹாபாத கனாஶின்யை னமஃ
ஓம் மஹாஶ்ரயாயை னமஃ
ஓம் மாலின்யை னமஃ
ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ
ஓம் மஹாபுஜாயை னமஃ
ஓம் மஹாபாக்யாயை னமஃ || 20 ||
ஓம் மஹொத்ஸாஹாயை னமஃ
ஓம் திவ்யாம்காயை னமஃ
ஓம் ஸுரவம்திதாயை னமஃ
ஓம் மஹாகாள்யை னமஃ
ஓம் மஹாபாஶாயை னமஃ
ஓம் மஹாகாராயை னமஃ
ஓம் மஹாம்குஶாயை னமஃ
ஓம் ஸீதாயை னமஃ
ஓம் விமலாயை னமஃ
ஓம் விஶ்வாயை னமஃ || 30 ||
ஓம் வித்யுன்மாலாயை னமஃ
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ
ஓம் சம்த்ரிகாய்யை னமஃ
ஓம் சம்த்ரவதனாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ர லேகாவிபூஷிதாயை னமஃ
ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ
ஓம் ஸுரஸாயை னமஃ
ஓம் தேவ்யை னமஃ
ஓம் திவ்யாலம்கார பூஷிதாயை னமஃ
ஓம் வாக்தேவ்யை னமஃ || 40 ||
ஓம் வஸுதாய்யை னமஃ
ஓம் தீவ்ராயை னமஃ
ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ
ஓம் மஹா பலாயை னமஃ
ஓம் போகதாயை னமஃ
ஓம் பாரத்யை னமஃ
ஓம் பாமாயை னமஃ
ஓம் கோவிம்தாயை னமஃ
ஓம் கோமத்யை னமஃ
ஓம் ஶிவாயை னமஃ
ஓம் ஜடிலாயை னமஃ
ஓம் விம்த்யவாஸாயை னமஃ
ஓம் விம்த்யாசல விராஜிதாயை னமஃ
ஓம் சம்டி காயை னமஃ
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மஜ்ஞா னைகஸாதனாயை னமஃ
ஓம் ஸௌதாமான்யை னமஃ
ஓம் ஸுதா மூர்த்யை னமஃ
ஓம் ஸுபத்ராயை னமஃ || 60 ||
ஓம் ஸுர பூஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ
ஓம் ஸுனாஸாயை னமஃ
ஓம் வினித்ராயை னமஃ
ஓம் பத்மலோசனாயை னமஃ
ஓம் வித்யா ரூபாயை னமஃ
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மாஜாயாயை னமஃ
ஓம் மஹா பலாயை னமஃ
ஓம் த்ரயீமூர்த்யை னமஃ || 70 ||
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாயே னமஃ
ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ
ஓம் ஶாஸ்த்ர ரூபிண்யை னமஃ
ஓம் ஶும்பா ஸுரப்ரமதின்யை னமஃ
ஓம் ஶுபதாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை னமஃ
ஓம் ரக்த பீஜனிஹம்த்ர்யை னமஃ
ஓம் சாமும்டாயை னமஃ
ஓம் அம்பிகாயை னமஃ
ஓம் மான்ணாகாய ப்ரஹரணாயை னமஃ || 80 ||
ஓம் தூம்ரலோசனமர்தனாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வதே வஸ்துதாயை னமஃ
ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ
ஓம் ஸுரா ஸுர னமஸ்க்ரதாயை னமஃ
ஓம் காள ராத்ர்யை னமஃ
ஓம் கலாதாராயை னமஃ
ஓம் ரூபஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ
ஓம் வாக்தேவ்யை னமஃ
ஓம் வராரோஹாயை னமஃ
ஓம் வாராஹ்யை னமஃ || 90 ||
ஓம் வாரி ஜாஸனாயை னமஃ
ஓம் சித்ராம்பராயை னமஃ
ஓம் சித்ர கம்தா யை னமஃ
ஓம் சித்ர மால்ய விபூஷிதாயை னமஃ
ஓம் காம்தாயை னமஃ
ஓம் காமப்ரதாயை னமஃ
ஓம் வம்த்யாயை னமஃ
ஓம் வித்யாதர ஸுபூஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஶ்வேதானனாயை னமஃ
ஓம் னீலபுஜாயை னமஃ || 100 ||
ஓம் சதுர்வர்க பலப்ரதாயை னமஃ
ஓம் சதுரானன ஸாம்ராஜ்யை னமஃ
ஓம் ரக்த மத்யாயை னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாயை னமஃ
ஓம் ஹம்ஸாஸனாயை னமஃ
ஓம் னீலம்ஜம்காயை னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ ப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ஶிவாத்மிகாயை னமஃ || 108 ||