ക്ഷമസ്വ ഭഗവത്യംബ ക്ഷമാ ശീലേ പരാത്പരേ|
ശുദ്ധ സത്വ സ്വരൂപേച കോപാദി പരി വര്ജിതേ||

ഉപമേ സര്വ സാധ്വീനാം ദേവീനാം ദേവ പൂജിതേ|
ത്വയാ വിനാ ജഗത്സര്വം മൃത തുല്യംച നിഷ്ഫലമ്|

സര്വ സംപത്സ്വരൂപാത്വം സര്വേഷാം സര്വ രൂപിണീ|
രാസേശ്വര്യധി ദേവീത്വം ത്വത്കലാഃ സര്വയോഷിതഃ||

കൈലാസേ പാര്വതീ ത്വംച ക്ഷീരോധേ സിംധു കന്യകാ|
സ്വര്ഗേച സ്വര്ഗ ലക്ഷ്മീ സ്ത്വം മര്ത്യ ലക്ഷ്മീശ്ച ഭൂതലേ||

വൈകുംഠേച മഹാലക്ഷ്മീഃ ദേവദേവീ സരസ്വതീ|
ഗംഗാച തുലസീത്വംച സാവിത്രീ ബ്രഹ്മ ലോകതഃ||

കൃഷ്ണ പ്രാണാധി ദേവീത്വം ഗോലോകേ രാധികാ സ്വയമ്|
രാസേ രാസേശ്വരീ ത്വംച ബൃംദാ ബൃംദാവനേ വനേ||

കൃഷ്ണ പ്രിയാ ത്വം ഭാംഡീരേ ചംദ്രാ ചംദന കാനനേ|
വിരജാ ചംപക വനേ ശത ശൃംഗേച സുംദരീ|

പദ്മാവതീ പദ്മ വനേ മാലതീ മാലതീ വനേ|
കുംദ ദംതീ കുംദവനേ സുശീലാ കേതകീ വനേ||

കദംബ മാലാ ത്വം ദേവീ കദംബ കാനനേ2പിച|
രാജലക്ഷ്മീഃ രാജ ഗേഹേ ഗൃഹലക്ഷ്മീ ര്ഗൃഹേ ഗൃഹേ||

ഇത്യുക്ത്വാ ദേവതാസ്സര്വാഃ മുനയോ മനവസ്തഥാ|
രൂരൂദുര്ന മ്രവദനാഃ ശുഷ്ക കംഠോഷ്ഠ താലുകാഃ||

ഇതി ലക്ഷ്മീ സ്തവം പുണ്യം സര്വദേവൈഃ കൃതം ശുഭമ്|
യഃ പഠേത്പ്രാതരുത്ഥായ സവൈസര്വം ലഭേദ്ധ്രുവമ്||

അഭാര്യോ ലഭതേ ഭാര്യാം വിനീതാം സുസുതാം സതീമ്|
സുശീലാം സുംദരീം രമ്യാമതി സുപ്രിയവാദിനീമ്||

പുത്ര പൗത്ര വതീം ശുദ്ധാം കുലജാം കോമലാം വരാമ്|
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം വൈഷ്ണവം ചിരജീവിനമ്||

പരമൈശ്വര്യ യുക്തംച വിദ്യാവംതം യശസ്വിനമ്|
ഭ്രഷ്ടരാജ്യോ ലഭേദ്രാജ്യം ഭ്രഷ്ട ശ്രീര്ലഭേതേ ശ്രിയമ്||

ഹത ബംധുര്ലഭേദ്ബംധും ധന ഭ്രഷ്ടോ ധനം ലഭേത്||
കീര്തി ഹീനോ ലഭേത്കീര്തിം പ്രതിഷ്ഠാംച ലഭേദ്ധ്രുവമ്||

സര്വ മംഗളദം സ്തോത്രം ശോക സംതാപ നാശനമ്|
ഹര്ഷാനംദകരം ശാശ്വദ്ധര്മ മോക്ഷ സുഹൃത്പദമ്||

|| ഇതി സര്വ ദേവ കൃത ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ||