પો હિષ્ઠા મ’યોભુવઃ | તા ન’ ર્જે દ’ધાતન | હેરણા’ ચક્ષ’સે | યો વઃ’ શિવત’મોસ્તસ્ય’ ભાજયતેનઃ | તીરિ’વ માતરઃ’ | તસ્મા અરં’ગમામવોસ્ય ક્ષયા’ જિ’ન્વથ | આપો’ નય’થા ચ નઃ |

પૃથિવી શાન્તા સાગ્નિના’ શાન્તા સામે’ શાન્તા શુચગં’ શમયતુ | ન્તરિ’ક્ષગ્‍મ શાન્તં તદ્વાયુના’ શાન્તં તન્મે’ શાન્તગ્‍મ શુચગં’ શમયતુ | દ્યૌશ્શાન્તા સાદિત્યેન’ શાન્તા સા મે’ શાન્તા શુચગં’ શમયતુ |

પૃથિવી શાન્તિ’ન્તરિ’ક્ષગં શાન્તિર-દ્યૌ-શ્શાન્તિર-દિ-શ્શાન્તિ’-રવાન્તરદિશા-શ્શાન્તિ’ ગ્નિ-શ્શાન્તિ’ર-વાયુ-શ્શાન્તિ’-રાદિત્ય-શ્શાન્તિ’-શ્ચન્દ્રમા-શ્શાન્તિર-નક્ષ’ત્રાણિ-શ્શાન્તિ રાશ્શાન્તિ-રોષ’ધ-શ્શાન્તિર-વસ્પત’-શ્શાન્તિર-ગૌ’-શ્શાન્તિ’-જા-શાન્તિ-રશ્વ-શ્શાન્તિઃ પુરુ’-શ્શાન્તિ-બ્રહ્મ-શાન્તિ’ર-બ્રાહ્મણ-શ્શાન્તિ-શાન્તિ’-રેવ શાન્તિ-શાન્તિ’-ર્મે અસ્તુ શાન્તિઃ’ |

યાહગ્‍મ શાન્ત્યા સ’ર્વશાન્ત્યા મહ્યં’ દ્વિદે ચતુ’ષ્પદે શાન્તિં’ કરોમિ શાન્તિ’ર્મે અસ્તુ શાન્તિઃ’ ||

શ્રીશ્ચ હ્રીશ્ચ ધૃતિ’શ્ચ તપો’ મેધા પ્ર’તિષ્ઠા શ્રદ્ધા ત્યં ધર્મ’શ્ચૈતાનિ મોત્તિ’ષ્ઠન્ત-મનૂત્તિ’ષ્ઠન્તુ મા મા શ્રીશ્ચ હ્રીશ્ચ ધૃતિ’શ્ચ તપો’ મેધા પ્ર’તિષ્ઠા શ્રદ્ધા ત્યં ધર્મ’શ્ચૈતાનિ’ મા મા હા’સિષુઃ |

ઉદાયુ’ષા સ્વાયુષોદો’ષદીનાગંસેનોત્પર્જન્ય’સ્ય શુષ્મેણોદસ્થામૃતાગં અનુ’ | તચ્ચક્ષુ’ર-દેવહિ’તં પુરસ્તા”ચ્ચુક્રમુચ્ચર’ત |

પશ્યે’મ રદ’શ્શતં જીવે’મ રદ’શ્શતં નન્દા’મ રદ’શ્શતં મોદા’મ રદ’શ્શતં ભવા’મ રદ’શ્શતગ્‍મ શૃણવા’મ રદ’શ્શતં પબ્ર’વામ રદ’શ્શતમજી’તાસ્યામ રદ’શ્શતં જોક્ચ સૂર્યં’ દૃષે |

ય ઉદ’ગાન્મતો‌உર્ણવા”દ-વિભ્રાજ’માનસ્સરિસ્યધ્યાથ્સમા’ વૃભો લો’હિતાક્ષસૂર્યો’ વિશ્ચિન્મન’સા પુનાતુ ||

બ્રહ્મ’શ્ચોન્યસિ બ્રહ્મ’ણ ણીસ્થો બ્રાહ્મ’ણ વપ’નમસિ ધારિતેયં પૃ’થિવી બ્રહ્મ’ણા હી દા’રિતમે’નેન ન્તરિ’ક્ષં દિવં’ દાધાર પૃથિવીગ્‍મ સદેવાંહં વેહં ધા’રયાણિ મામદ્વેદો‌உથિ વિસ્ર’સત |

મેધાનીષે માવિશતાગ્‍મ મીચી’ ભૂસ્યવ્યસ્યાવ’રુધ્યૈર્વમાયુ’રયાણિર્વમાયુ’રયાણિ |

ભિર-ગીર્ભિ ર્યદતો’ન નમાપ્યા’યય હરિવો વર્ધ’માનઃ | દા સ્તોતૃભ્યો મહિ’ ગોત્રા રુજાસિ’ ભૂયિષ્ઠભાજો અધ’ તે સ્યામ | બ્રહ્મ પ્રાવા’દિષ્મન્નો મા હા’સીત ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં સં ત્વા’ સિંચામિ યજુ’ષા પ્રજામાયુર્ધનં’ ચ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં શં નો’ મિત્રઃ શં વરુ’ણઃ | શં નો’ ભવત્વર્યમા | શં ન્દ્રો બૃસ્પતિઃ’ | શં નો વિષ્ણુ’રુરુક્રમઃ | નમો બ્રહ્મ’ણે | નમ’સ્તે વાયો | ત્વમેપ્રત્યક્ષં બ્રહ્મા’સિ | ત્વામેપ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ’ વદિષ્યામિ | તં વ’દિષ્યામિ | ત્યં વ’દિષ્યામિ | તન્મામ’વતુ | તદ્વક્તાર’મવતુ | અવ’તુ મામ | અવ’તુ ક્તારમ” ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં તચ્છં યોરાવૃ’ણીમહે | ગાતું જ્ઞાય’ | ગાતું જ્ઞપ’તયે | દૈવી” સ્વસ્તિર’સ્તુ નઃ | સ્વસ્તિર-માનુ’ષેભ્યઃ | ર્ધ્વં જિ’ગાતુ ભેજમ | શં નો’ અસ્તુ દ્વિપદે” | શં ચતુષ્પદે |

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં હ ના’વવતુ | હ નૌ’ ભુનક્તુ | વીર્યં’ કરવાવહૈ | તેસ્વિનાવધી’તમસ્તુ મા વિ’દ્વિષાવહૈ” ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં હ ના’વવતુ | હ નૌ’ ભુનક્તુ | વીર્યં’ કરવાવહૈ | તેસ્વિનાવધી’તમસ્તુ મા વિ’દ્વિષાવહૈ” ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

ઓં હ ના’વવતુ | હ નૌ’ ભુનક્તુ | વીર્યં’ કરવાવહૈ | તેસ્વિનાવધી’તમસ્તુ મા વિ’દ્વિષાવહૈ” ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||