ಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ | ತಾ ನ’ ರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಹೇರಣಾ’ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋಸ್ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇನಃ | ತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರಂ’ಗಮಾಮವೋಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ ಜಿ’ನ್ವಥ | ಆಪೋ’ ನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ’ ಶಾಂತಾ ಸಾಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ’ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ’ ಶಾಂತಗ್‍ಮ್ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂತಾ ಸಾದಿತ್ಯೇನ’ ಶಾಂತಾ ಸಾ ಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿ’ಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂತಿರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ದಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರವಾಂತರದಿಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ ಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ರ್-ವಾಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರಾದಿತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ಶ್ಚಂದ್ರಮಾ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಶ್ಶಾಂತಿ-ರೋಷ’ಧ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ವಸ್ಪತ’-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ಗೌ’-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ-ಶ್ಶಾಂತಿಃ ಪುರು’-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಾಂತಿ’ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ |

ಯಾಹಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತ್ಯಾ ಸ’ರ್ವಶಾಂತ್ಯಾ ಮಹ್ಯಂ’ ದ್ವಿದೇ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ಶಾಂತಿಂ’ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ’ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ ಮೋತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತ-ಮನೂತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತು ಮಾ ಮಾಗ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ’ ಮಾ ಮಾ ಹಾ’ಸಿಷುಃ |

ಉದಾಯು’ಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋದೋ’ಷದೀನಾಗ್ಂಸೇನೋತ್ಪರ್ಜನ್ಯ’ಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇಣೋದಸ್ಥಾಮೃತಾಗ್ಂ ಅನು’ | ತಚ್ಚಕ್ಷು’ರ್-ದೇವಹಿ’ತಂ ಪುರಸ್ತಾ”ಚ್ಚುಕ್ರಮುಚ್ಚರ’ತ್ |

ಪಶ್ಯೇ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೀವೇ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ನಂದಾ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ಮೋದಾ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ಭವಾ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಗ್‍ಮ್ ಶೃಣವಾ’ಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ಪಬ್ರ’ವಾಮ ರದ’ಶ್ಶತಮಜೀ’ತಾಸ್ಯಾಮ ರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೃಷೇ |

ಯ ಉದ’ಗಾನ್ಮತೋ‌உರ್ಣವಾ”ದ್-ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸರಿಸ್ಯಧ್ಯಾಥ್ಸಮಾ’ ವೃಭೋ ಲೋ’ಹಿತಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ’ ವಿಶ್ಚಿನ್ಮನ’ಸಾ ಪುನಾತು ||

ಬ್ರಹ್ಮ’ಶ್ಚೋನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣ ಣೀಸ್ಥೋ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಣ ವಪ’ನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃ’ಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಹೀ ದಾ’ರಿತಮೇ’ನೇನ ಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ದಿವಂ’ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಗ್‍ಮ್ ಸದೇವಾಂಹಂ ವೇಹಂ ಧಾ’ರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ವೇದೋ‌உಥಿ ವಿಸ್ರ’ಸತ್ |

ಮೇಧಾನೀಷೇ ಮಾವಿಶತಾಗ್‍ಮ್ ಮೀಚೀ’ ಭೂಸ್ಯವ್ಯಸ್ಯಾವ’ರುಧ್ಯೈರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿ |

ಭಿರ್-ಗೀರ್ಭಿ ರ್ಯದತೋ’ನ ನಮಾಪ್ಯಾ’ಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧ’ಮಾನಃ | ದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ’ ಗೋತ್ರಾ ರುಜಾಸಿ’ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧ’ ತೇ ಸ್ಯಾಮ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾ’ದಿಷ್ಮನ್ನೋ ಮಾ ಹಾ’ಸೀತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ’ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜು’ಷಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ’ ಚ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಶಂ ನೋ’ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರು’ಣಃ | ಶಂ ನೋ’ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ | ಶಂ ಂದ್ರೋ ಬೃಸ್ಪತಿಃ’ | ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಕ್ರಮಃ | ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣೇ | ನಮ’ಸ್ತೇ ವಾಯೋ | ತ್ವಮೇಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಾಮೇಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತ್ಯಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತನ್ಮಾಮ’ವತು | ತದ್ವಕ್ತಾರ’ಮವತು | ಅವ’ತು ಮಾಮ್ | ಅವ’ತು ಕ್ತಾರಮ್” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ತಚ್ಛಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್-ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಹ ನಾ’ವವತು | ಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಹ ನಾ’ವವತು | ಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಹ ನಾ’ವವತು | ಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||