போ ஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ | தா ன’ ர்ஜே த’தாதன | ஹேரணா’ சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோஸ்தஸ்ய’ பாஜயதேனஃ | தீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அரம்’கமாமவோஸ்ய க்ஷயா’ ஜி’ன்வத | ஆபோ’ னய’தா ச னஃ |

ப்றுதிவீ ஶான்தா ஸாக்னினா’ ஶான்தா ஸாமே’ ஶான்தா ஶுசக்ம்’ ஶமயது | ன்தரி’க்ஷக்‍ம் ஶான்தம் தத்வாயுனா’ ஶான்தம் தன்மே’ ஶான்தக்‍ம் ஶுசக்ம்’ ஶமயது | த்யௌஶ்ஶான்தா ஸாதித்யேன’ ஶான்தா ஸா மே’ ஶான்தா ஶுசக்ம்’ ஶமயது |

ப்றுதிவீ ஶான்தி’ன்தரி’க்ஷக்ம் ஶான்திர்-த்யௌ-ஶ்ஶான்திர்-தி-ஶ்ஶான்தி’-ரவான்தரதிஶா-ஶ்ஶான்தி’ க்னி-ஶ்ஶான்தி’ர்-வாயு-ஶ்ஶான்தி’-ராதித்ய-ஶ்ஶான்தி’-ஶ்சன்த்ரமா-ஶ்ஶான்திர்-னக்ஷ’த்ராணி-ஶ்ஶான்தி ராஶ்ஶான்தி-ரோஷ’த-ஶ்ஶான்திர்-வஸ்பத’-ஶ்ஶான்திர்-கௌ’-ஶ்ஶான்தி’-ஜா-ஶான்தி-ரஶ்வ-ஶ்ஶான்திஃ புரு’-ஶ்ஶான்தி-ப்ரஹ்ம-ஶான்தி’ர்-ப்ராஹ்மண-ஶ்ஶான்தி-ஶான்தி’-ரேவ ஶான்தி-ஶான்தி’-ர்மே அஸ்து ஶான்திஃ’ |

யாஹக்‍ம் ஶான்த்யா ஸ’ர்வஶான்த்யா மஹ்யம்’ த்விதே சது’ஷ்பதே ஶான்திம்’ கரோமி ஶான்தி’ர்மே அஸ்து ஶான்திஃ’ ||

ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்ச த்றுதி’ஶ்ச தபோ’ மேதா ப்ர’திஷ்டா ஶ்ரத்தா த்யம் தர்ம’ஶ்சைதானி மோத்தி’ஷ்டன்த-மனூத்தி’ஷ்டன்து மா மாக் ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்ச த்றுதி’ஶ்ச தபோ’ மேதா ப்ர’திஷ்டா ஶ்ரத்தா த்யம் தர்ம’ஶ்சைதானி’ மா மா ஹா’ஸிஷுஃ |

உதாயு’ஷா ஸ்வாயுஷோதோ’ஷதீனாக்ம்ஸேனோத்பர்ஜன்ய’ஸ்ய ஶுஷ்மேணோதஸ்தாம்றுதாக்ம் அனு’ | தச்சக்ஷு’ர்-தேவஹி’தம் புரஸ்தா”ச்சுக்ரமுச்சர’த் |

பஶ்யே’ம ரத’ஶ்ஶதம் ஜீவே’ம ரத’ஶ்ஶதம் னன்தா’ம ரத’ஶ்ஶதம் மோதா’ம ரத’ஶ்ஶதம் பவா’ம ரத’ஶ்ஶதக்‍ம் ஶ்றுணவா’ம ரத’ஶ்ஶதம் பப்ர’வாம ரத’ஶ்ஶதமஜீ’தாஸ்யாம ரத’ஶ்ஶதம் ஜோக்ச ஸூர்யம்’ த்றுஷே |

ய உத’கான்மதோ‌உர்ணவா”த்-விப்ராஜ’மானஸ்ஸரிஸ்யத்யாத்ஸமா’ வ்றுபோ லோ’ஹிதாக்ஷஸூர்யோ’ விஶ்சின்மன’ஸா புனாது ||

ப்ரஹ்ம’ஶ்சோன்யஸி ப்ரஹ்ம’ண ணீஸ்தோ ப்ராஹ்ம’ண வப’னமஸி தாரிதேயம் ப்று’திவீ ப்ரஹ்ம’ணா ஹீ தா’ரிதமே’னேன ன்தரி’க்ஷம் திவம்’ தாதார ப்றுதிவீக்‍ம் ஸதேவாம்ஹம் வேஹம் தா’ரயாணி மாமத்வேதோ‌உதி விஸ்ர’ஸத் |

மேதானீஷே மாவிஶதாக்‍ம் மீசீ’ பூஸ்யவ்யஸ்யாவ’ருத்யைர்வமாயு’ரயாணிர்வமாயு’ரயாணி |

பிர்-கீர்பி ர்யததோ’ன னமாப்யா’யய ஹரிவோ வர்த’மானஃ | தா ஸ்தோத்றுப்யோ மஹி’ கோத்ரா ருஜாஸி’ பூயிஷ்டபாஜோ அத’ தே ஸ்யாம | ப்ரஹ்ம ப்ராவா’திஷ்மன்னோ மா ஹா’ஸீத் ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஸம் த்வா’ ஸிம்சாமி யஜு’ஷா ப்ரஜாமாயுர்தனம்’ ச ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஶம் னோ’ மித்ரஃ ஶம் வரு’ணஃ | ஶம் னோ’ பவத்வர்யமா | ஶம் ன்த்ரோ ப்றுஸ்பதிஃ’ | ஶம் னோ விஷ்ணு’ருருக்ரமஃ | னமோ ப்ரஹ்ம’ணே | னம’ஸ்தே வாயோ | த்வமேப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்வாமேப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம’ வதிஷ்யாமி | றுதம் வ’திஷ்யாமி | த்யம் வ’திஷ்யாமி | தன்மாம’வது | தத்வக்தார’மவது | அவ’து மாம் | அவ’து க்தாரம்” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் ஜ்ஞாய’ | காதும் ஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்-மானு’ஷேப்யஃ | ர்த்வம் ஜி’காது பேஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சதுஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஹ னா’வவது | ஹ னௌ’ புனக்து | வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஹ னா’வவது | ஹ னௌ’ புனக்து | வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஹ னா’வவது | ஹ னௌ’ புனக்து | வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||