Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.

aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva
charaNa rajataalee dyaavaa daasaavisaavaa
bhaktaavisaavaa aaratisaayibaabaa

jaaLuniya anaMga sasvaroopiraahEdaMga
mumookSha janadaavi nijaDOLaa SreeraMga
DOLaa SreeraMga aaratisaayibaabaa

jayamani jaisaabhaava taya taisaa anubhava
daavisi dayaaghanaa aisi tujheehimaava
tujheehimaavaa aaratisaayibaabaa

tumachEnaama dyaataa harE saMskRuti vyadhaa
agaadhatavakaraNi maarga daavisi anaadhaa
daavisi anaadhaa aarati saayibaabaa

kaliyugi avataaraa sadguNa parabrahmaa saachaara
avateerNa jhoolaasE svaamee datta digaMbara
datta digaMbara aarati saayibaabaa

aaThaadivasaa guruvaaree bhakta kareetivaaree
prabhupada pahaavayaa bhavabhaya nivaaree
bhayanivaaree aarati saayibaabaa

maajhaanija dravyaThEva tava charaNarajasEvaa
maagaNE hEchi^^aataa tuhmaa dEvaadidEvaa
dEvaadidEva aaratisaayibaabaa

ichCitaa deenachaataka nirmala tOyanijasookha
paajavE maadhavaayaa saMbhaaLa apooLibaaka
apooLibaaka aaratisaayibaabaa
saukhyadaataara jeevaa charaNa rajataaLee dyaavaadaasaa
visaavaa bhaktaavisaavaa aarati saayibaabaa

2. abhaMg

SiriDi maajhE paMDareepura saayibaabaaramaavara
baabaaramaavara – saayibaabaaramaavara
Suddabhakti chaMdrabhaagaa – bhaavapuMDaleekajaagaa
puMDaleeka jaagaa – bhaavapuMDaleekajaagaa
yaahO yaahO avaghEjana| karoobaabaansee vaMdana
saayisee vaMdana| karoobaabaansee vaMdana||
gaNoohmaNE baabaasaayi| daavapaava maajhE aayee
paavamaajhE aayee daavapaava maajhEyaa^^ee

3. namanaM

ghaaleena lOTaaMgaNa,vaMdeena charaNa
DOlyaanee paaheena roopatujhE|
prEmE aaliMgana,aanaMdE poojina
bhaavE OvaaLeena hmaNE naamaa||

tvamEva maataa cha pitaa tvamEva
tvamEva baMdhuScha sakhaa tvamEva
tvamEva vidyaa draviNaM tvamEva
tvamEva sarvaM mamadEvadEva

kaayEna vaachaa manasEMdriyairvaa
buddhyaatmanaavaa prakRutE svabhaavaat
karOmi yadyatsakalaM parasmai
naaraayaNaayEti samarpayaamee

achyutaMkESavaM raamanaaraayaNaM
kRuShNadaamOdaraM vaasudEvaM hariM
SreedharaM maadhavaM gOpikaavallabhaM
jaanakeenaayakaM raamachaMdraM bhajE

4. naama smaraNaM

harEraama harEraama raamaraama harE harE
harEkRuShNa harEkRuShNa kRuShNa kRuShNa harE harE ||Sree gurudEvadatta

5. namaskaaraaShTakaM

anaMtaa tulaatE kasErE stavaavE
anaMtaa tulaatE kasErE namaavE
anaMtaamukhaachaa SiNE SESha gaata
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

smaraavEmaneetvatpadaa nityabhaavE
uraavEtaree bhaktisaaThee svabhaavE
taraavE jagaa taaruneemaayaa taataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

vasE jOsadaa daavayaa saMtaleelaa
disE aagnya lOkaa paree jOjanaalaa
paree aMtaree gnyaanakaivalya daataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

bharaaladhalaa janmahaa maana vaachaa
naraasaardhakaa saadhaneebhoota saachaa
dharoosaayi prEmaa gaLaayaa ahaMtaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

dharaavE kareesaana alpagnya baalaa
karaavE ahmaadhanyachuMbhOnigaalaa
mukheeghaala prEmEkharaagraasa ataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

suraa deeka jyaaMchyaa padaavaMditaati
Sukaadeeka jaatE samaanatvadEtee
prayaagaadi teerdhE padeenamrahOtaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

tujhyaajyaapadaa paahataa gOpabaalee
sadaaraMgalee chitsvaroopee miLaalee
kareeraasakreeDaa savE kRuShNanaadhaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

tulaamaagatO maagaNE EkadhyaavE
karaajODitO deena atyaMta bhaavE
bhaveemOhaneeraaja haataari aataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

6. praarthana

aisaa yE^^eebaa! saayi digaMbaraa
akShayaroopa avataaraa | sarvahi vyaapaka too
Srutisaaraa, anasooyaatrikumaaraa(baabaayE) mahaaraajE eebaa
kaaSeesnaana japa pratidivasee kolhaapura bhikShEsee nirmala nadi tuMgaa
jalapraasee, nidraamaahuradESee aisaa yE yeebaa

jhOLeelOMbatasE vaamakaree triSoola Dhamaroodhaari
bhaktaavaradasadaa sukhakaaree, dESeela mukteechaaree aisaa yE yeebaa

paayipaadukaa japamaalaa kamaMDaloomRugaCaalaa
dhaaraNa kariSeebaa naagajaTaa, mukuTa SObhatOmaathaa aisaa yE yeebaa

tatpara tujhyaayaa jEdhyaanee akShayatvaaMchEsadanee
lakShmeevaasakaree dinarajanee, rakShasisaMkaTa vaaruni aisaa yE yeebaa

yaaparidhyaana tujhE gururaayaa dRuSyakaree nayanaayaa
poorNaanaMda sukhE heekaayaa, laavisihari guNagaayaa
aisaa yE yeebaa saayi digaMbara akShaya roopa avataaraa
sarvahivyaapaka too, Srutisaaraa anasooyaatri kumaaraa(baabaayE) mahaaraajE eebaa

7. saayi mahimaa stOtraM

sadaasatsvaroopaM chidaanaMdakaMdaM
jagatsaMbhavasdhaana saMhaara hEtuM
svabhaktEchCayaa maanuShaM darSayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

bhavadhvaaMta vidhvaMsa maartaaMDameeDyaM
manOvaagateetaM munir dhyaana gamyaM
jagadvyaapakaM nirmalaM nirguNaM tvaaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

bhavaaMbhOdi magnaardhitaanaaM janaanaaM
svapaadaaSritaanaaM svabhakti priyaaNaaM
samuddaaraNaardhaM kalau saMbhavaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

sadaaniMba vRukShasyamulaadhi vaasaat
sudhaasraaviNaM tikta mapya priyaMtaM
taruM kalpa vRukShaadhikaM saadhayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

sadaakalpa vRukShasya tasyaadhimoolE
bhavadbhaavabuddhyaa saparyaadisEvaaM
nRuNaaM kurvataaM bhukti-mukti pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

anEkaa SRutaa tarkya leelaa vilaasai:
samaa viShkRutESaana bhaasvatrpabhaavaM
ahaMbhaavaheenaM prasannaatmabhaavaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

sataaM viSramaaraama mEvaabhiraamaM
sadaasajjanai saMstutaM sannamadbhi:
janaamOdadaM bhakta bhadra pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

ajanmaadyamEkaM paraMbrahma saakShaat
svayaM saMbhavaM raamamEvaavateerNaM
bhavaddarSanaatsaMpuneeta: prabhOhaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

SreesaayiSa kRupaanidhE khilanRuNaaM sarvaardhasiddiprada
yuShmatpaadaraja: prabhaavamatulaM dhaataapivaktaakShama:
sadbhaktyaaSSaraNaM kRutaaMjalipuTa: saMpraaptitOsmin prabhO
SreematsaayiparESa paada kamalaan naanyachcharaNyaMmama

saayiroopadhara raaghavOttamaM
bhaktakaama vibudha drumaM prabhuM
maayayOpahata chitta SuddhayE
chiMtayaamyaha maharniSaM mudaa

SaratsudhaaMSaM pratimaM prakaaSaM
kRupaatapatraM tavasaayinaatha
tvadeeyapaadaabja samaaSritaanaaM
svachCaayayaataapa mapaakarOtu

upaasanaadaivata saayinaatha
smavairma yOpaasani naastutastvaM
ramEnmanOmE tavapaadayugmE
bhruMgO yadaabjE makaraMdalubdha:

anEkajanmaarjita paapasaMkShayO
bhavEdbhavatpaada sarOja darSanaat
kShamasva sarvaanaparaadha puMjakaan
praseeda saayiSa sadgurO dayaanidhE

Sreesaayinaatha charaNaamRuta poorNachittaa
tatpaada sEvanarataa ssata taMcha bhaktyaa
saMsaarajanya duritaugha vinirga taastE
kaivalya dhaama paramaM samavaapnuvaMti

stOtramE tatpaThEdbhaktyaa yOnnarastanmanaasadaa
sadgurO: saayinaathasya kRupaapaatraM bhavEdbhavaM

8. guru prasaada yaachanaadaSakaM

rusOmamapriyaaMbikaa majavareepitaaheerusO
rusOmamapriyaaMganaa priyasutaatmajaaheerusO
rusObhaginabaMdhu hee svaSura saasubaayi rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

pusOna sunabhaayityaa majana bhraatRoojaayaa pusO
pusOna priyasOyarE priyasagEnagnyaatee pusO
pusO suhRudanaasakha svajananaapta baMdhoo pusO
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

pusOna abalaamulE taruNa vRuddahee naapusO
pusOna guruthaakuTE majana dOrasaanE pusO
pusOnachabalE burE sujanasaaduheenaa pusO
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

dusOchaturattvavit vibudha praagnyagnyaaneerusO
rusO hi vidu streeyaa kuSala paMDitaaheerusO
rusOmahipateeyatee bhajakataapaseehee rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

rusOkavi^^RuShi munee anaghasiddayOgeerusO
rusOhigRuhadEvataatikulagraamadEvee rusO
rusOkhalapiSaachchahee maleenaDaakinee heerusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

rusOmRugakhagakRumee akhilajeevajaMtoorusO
rusO viTapaprastaraa achala aapagaabdheerusO
rusOkhapavanaagnivaar avanipaMchatattvErusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

rusO vimalakinnaraa amalayakShiNeeheerusO
rusOSaSikhagaadihee gagani taarakaaheerusO
rusO amararaajahee adaya dharmaraajaa rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

rusO mana sarasvatee chapalachitta teeheerusO
rusOvapudiSaakhilaakaThinakaalatO heerusO
rusOsakala viSvaheemayitu brahmagOLaMrusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

vimooDa hmaNuni hasO majanamatsaraahee rusO
padaabhiruchi uLasO jananakardhameenaaphasO
nadurga dRutichaa dhasO aSiva bhaava maagEkhasO
prapaMchi manahErusO dRuDaviraktichitteeThasO

kuNaachi ghRuNaanasOnachaspRuhakaSaachee asO
sadaiva hRudayaa vasO manasidyaani saayivasO
padeepraNayavOrasO nikhila dRuSya baabaadisO
nadatta gurusaayimaa upariyaachanElaa rusO

9. maMtra puShpaM

hari OM yagnyEna yagnyamayajaMtadEvaa staanidharmaaNi
pradhamaanyaasan | tEhanaakaM mahimaana:ssachaMta
yatrapoorvE saadhyaa ssaMti dEvaa:|
OM raajaadhiraajaaya pasahyasaahinE
namOvayaM vai SravaNaaya kurmahE
samEkaamaan kaamakaamaaya mahyaM
kaamESvarO vaiSravaNO dadaatu
kubEraaya vaiSravaNaayaa mahaaraajaayanama:
OM svastee saamraajyaM bhOjyaM
svaaraajyaM vairaajyaM paaramEShTyaMraajyaM
mahaaraajya maadhipatyamayaM samaMtaparyaa
eeSyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yuShaan
taadaapadaardaat prudhivyaisamudra paryaaMtaayaa
EkaraaLLiti tadapyESha SlOkObigeetO maruta:
parivEShTOrO marutta syaavasan gruhE
aavikShitasyakaama prEr viSvEdEvaasabhaasada iti
Sree naaraayaNavaasudEva sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj ki jai

karacharaNa kRutaM vaakkaaya jaMkarmajaMvaa
SravaNanayanajaM vaamaanasaMvaa paraadhaM
vidita maviditaM vaa sarvamEtat kShamasva
jayajaya karuNaabdhE SreeprabhOsaayinaadha

Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yOgiraaja parabrahma Sreesaayinaadhaamaharaaj
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai