ஓம் ஶிவாய னமஃ
ஓம் மஹேஶ்வராய னமஃ
ஓம் ஶம்பவே னமஃ
ஓம் பினாகினே னமஃ
ஓம் ஶஶிஶேகராய னமஃ
ஓம் வாமதேவாய னமஃ
ஓம் விரூபாக்ஷாய னமஃ
ஓம் கபர்தினே னமஃ
ஓம் னீலலோஹிதாய னமஃ
ஓம் ஶம்கராய னமஃ (10)
ஓம் ஶூலபாணயே னமஃ
ஓம் கட்வாம்கினே னமஃ
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய னமஃ
ஓம் ஶிபிவிஷ்டாய னமஃ
ஓம் அம்பிகானாதாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீகம்டாய னமஃ
ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் பவாய னமஃ
ஓம் ஶர்வாய னமஃ
ஓம் த்ரிலோகேஶாய னமஃ (20)
ஓம் ஶிதிகம்டாய னமஃ
ஓம் ஶிவாப்ரியாய னமஃ
ஓம் உக்ராய னமஃ
ஓம் கபாலினே னமஃ
ஓம் கௌமாரயே னமஃ
ஓம் அம்தகாஸுர ஸூதனாய னமஃ
ஓம் கம்காதராய னமஃ
ஓம் லலாடாக்ஷாய னமஃ
ஓம் காலகாலாய னமஃ
ஓம் க்றுபானிதயே னமஃ (30)
ஓம் பீமாய னமஃ
ஓம் பரஶுஹஸ்தாய னமஃ
ஓம் ம்றுகபாணயே னமஃ
ஓம் ஜடாதராய னமஃ
ஓம் க்தெலாஸவாஸினே னமஃ
ஓம் கவசினே னமஃ
ஓம் கடோராய னமஃ
ஓம் த்ரிபுராம்தகாய னமஃ
ஓம் வ்றுஷாம்காய னமஃ
ஓம் வ்றுஷபாரூடாய னமஃ (40)
ஓம் பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் ஸாமப்ரியாய னமஃ
ஓம் ஸ்வரமயாய னமஃ
ஓம் த்ரயீமூர்தயே னமஃ
ஓம் அனீஶ்வராய னமஃ
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் பரமாத்மனே னமஃ
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி லோசனாய னமஃ
ஓம் ஹவிஷே னமஃ
ஓம் யஜ்ஞமயாய னமஃ (50)
ஓம் ஸோமாய னமஃ
ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ
ஓம் ஸதாஶிவாய னமஃ
ஓம் விஶ்வேஶ்வராய னமஃ
ஓம் வீரபத்ராய னமஃ
ஓம் கணனாதாய னமஃ
ஓம் ப்ரஜாபதயே னமஃ
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே னமஃ
ஓம் துர்தர்ஷாய னமஃ
ஓம் கிரீஶாய னமஃ (60)
ஓம் கிரிஶாய னமஃ
ஓம் அனகாய னமஃ
ஓம் புஜம்க பூஷணாய னமஃ
ஓம் பர்காய னமஃ
ஓம் கிரிதன்வனே னமஃ
ஓம் கிரிப்ரியாய னமஃ
ஓம் க்றுத்திவாஸஸே னமஃ
ஓம் புராராதயே னமஃ
ஓம் பகவதே னமஃ
ஓம் ப்ரமதாதிபாய னமஃ (70)
ஓம் ம்றுத்யும்ஜயாய னமஃ
ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே னமஃ
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே னமஃ
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ
ஓம் வ்யோமகேஶாய னமஃ
ஓம் மஹாஸேன ஜனகாய னமஃ
ஓம் சாருவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் ருத்ராய னமஃ
ஓம் பூதபதயே னமஃ
ஓம் ஸ்தாணவே னமஃ (80)
ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய னமஃ
ஓம் திகம்பராய னமஃ
ஓம் அஷ்டமூர்தயே னமஃ
ஓம் அனேகாத்மனே னமஃ
ஓம் ஸ்வாத்த்விகாய னமஃ
ஓம் ஶுத்தவிக்ரஹாய னமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ
ஓம் கம்டபரஶவே னமஃ
ஓம் அஜாய னமஃ
ஓம் பாஶவிமோசகாய னமஃ (90)
ஓம் ம்றுடாய னமஃ
ஓம் பஶுபதயே னமஃ
ஓம் தேவாய னமஃ
ஓம் மஹாதேவாய னமஃ
ஓம் அவ்யயாய னமஃ
ஓம் ஹரயே னமஃ
ஓம் பூஷதம்தபிதே னமஃ
ஓம் அவ்யக்ராய னமஃ
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய னமஃ
ஓம் ஹராய னமஃ (100)
ஓம் பகனேத்ரபிதே னமஃ
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய னமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே னமஃ
ஓம் அபபர்கப்ரதாய னமஃ
ஓம் அனம்தாய னமஃ
ஓம் தாரகாய னமஃ
ஓம் பரமேஶ்வராய னமஃ (108)