ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଶିଵାୟ ନମଃ ଓଂ
ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଶିଵାୟ ନମଃ ଓଂ

ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ
ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ଵରାୟ |
ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ
ତସ୍ମୈ “ନ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ || 1 ||

ମନ୍ଦାକିନୀ ସଲିଲ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାୟ
ନନ୍ଦୀଶ୍ଵର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ଵରାୟ |
ମନ୍ଦାର ମୁଖ୍ୟ ବହୁପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାୟ
ତସ୍ମୈ “ମ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ || 2 ||

ଶିଵାୟ ଗୌରୀ ଵଦନାବ୍ଜ ବୃନ୍ଦ
ସୂର୍ୟାୟ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵର ନାଶକାୟ |
ଶ୍ରୀ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ
ତସ୍ମୈ “ଶି” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ || 3 ||

ଵଶିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭଵ ଗୌତମାର୍ୟ
ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଦେଵାର୍ଚିତ ଶେଖରାୟ |
ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କ ଵୈଶ୍ଵାନର ଲୋଚନାୟ
ତସ୍ମୈ “ଵ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ || 4 ||

ୟଜ୍ଞ ସ୍ଵରୂପାୟ ଜଟାଧରାୟ
ପିନାକ ହସ୍ତାୟ ସନାତନାୟ |
ଦିଵ୍ୟାୟ ଦେଵାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ
ତସ୍ମୈ “ୟ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ || 5 ||

ପଞ୍ଚାକ୍ଷରମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେଚ୍ଛିଵ ସନ୍ନିଧୌ |
ଶିଵଲୋକମଵାପ୍ନୋତି ଶିଵେନ ସହ ମୋଦତେ ||