ઓં

સ્થિરઃ સ્થાણુઃ પ્રભુર્ભાનુઃ પ્રવરો વરદો વરઃ |
સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વઃ સર્વકરો ભવઃ || 1 ||

જટી ચર્મી શિખણ્ડી ચ સર્વાઙ્ગઃ સર્વાઙ્ગઃ સર્વભાવનઃ |
હરિશ્ચ હરિણાક્શશ્ચ સર્વભૂતહરઃ પ્રભુઃ || 2 ||

પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ નિયતઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ |
શ્મશાનચારી ભગવાનઃ ખચરો ગોચરો‌உર્દનઃ || 3 ||

અભિવાદ્યો મહાકર્મા તપસ્વી ભૂત ભાવનઃ |
ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ || 4 ||

મહારૂપો મહાકાયો વૃષરૂપો મહાયશાઃ |
મહા‌உ‌உત્મા સર્વભૂતશ્ચ વિરૂપો વામનો મનુઃ || 5 ||

લોકપાલો‌உન્તર્હિતાત્મા પ્રસાદો હયગર્દભિઃ |
પવિત્રશ્ચ મહાંશ્ચૈવ નિયમો નિયમાશ્રયઃ || 6 ||

સર્વકર્મા સ્વયંભૂશ્ચાદિરાદિકરો નિધિઃ |
સહસ્રાક્શો વિરૂપાક્શઃ સોમો નક્શત્રસાધકઃ || 7 ||

ચન્દ્રઃ સૂર્યઃ ગતિઃ કેતુર્ગ્રહો ગ્રહપતિર્વરઃ |
અદ્રિરદ{}ર્યાલયઃ કર્તા મૃગબાણાર્પણો‌உનઘઃ || 8 ||

મહાતપા ઘોર તપા‌உદીનો દીનસાધકઃ |
સંવત્સરકરો મન્ત્રઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ || 9 ||

યોગી યોજ્યો મહાબીજો મહારેતા મહાતપાઃ |
સુવર્ણરેતાઃ સર્વઘ્ય઼ઃ સુબીજો વૃષવાહનઃ || 10 ||

દશબાહુસ્ત્વનિમિષો નીલકણ્ઠ ઉમાપતિઃ |
વિશ્વરૂપઃ સ્વયં શ્રેષ્ઠો બલવીરો‌உબલોગણઃ || 11 ||

ગણકર્તા ગણપતિર્દિગ્વાસાઃ કામ એવ ચ |
પવિત્રં પરમં મન્ત્રઃ સર્વભાવ કરો હરઃ || 12 ||

કમણ્ડલુધરો ધન્વી બાણહસ્તઃ કપાલવાનઃ |
અશની શતઘ્ની ખડ્ગી પટ્ટિશી ચાયુધી મહાનઃ || 13 ||

સ્રુવહસ્તઃ સુરૂપશ્ચ તેજસ્તેજસ્કરો નિધિઃ |
ઉષ્ણિષી ચ સુવક્ત્રશ્ચોદગ્રો વિનતસ્તથા || 14 ||

દીર્ઘશ્ચ હરિકેશશ્ચ સુતીર્થઃ કૃષ્ણ એવ ચ |
સૃગાલ રૂપઃ સર્વાર્થો મુણ્ડઃ કુણ્ડી કમણ્ડલુઃ || 15 ||

અજશ્ચ મૃગરૂપશ્ચ ગન્ધધારી કપર્દ્યપિ |
ઉર્ધ્વરેતોર્ધ્વલિઙ્ગ ઉર્ધ્વશાયી નભસ્તલઃ || 16 ||

ત્રિજટૈશ્ચીરવાસાશ્ચ રુદ્રઃ સેનાપતિર્વિભુઃ |
અહશ્ચરો‌உથ નક્તં ચ તિગ્મમન્યુઃ સુવર્ચસઃ || 17 ||

ગજહા દૈત્યહા લોકો લોકધાતા ગુણાકરઃ |
સિંહશાર્દૂલરૂપશ્ચ આર્દ્રચર્માંબરાવૃતઃ || 18 ||

કાલયોગી મહાનાદઃ સર્વવાસશ્ચતુષ્પથઃ |
નિશાચરઃ પ્રેતચારી ભૂતચારી મહેશ્વરઃ || 19 ||

બહુભૂતો બહુધનઃ સર્વાધારો‌உમિતો ગતિઃ |
નૃત્યપ્રિયો નિત્યનર્તો નર્તકઃ સર્વલાસકઃ || 20 ||

ઘોરો મહાતપાઃ પાશો નિત્યો ગિરિ ચરો નભઃ |
સહસ્રહસ્તો વિજયો વ્યવસાયો હ્યનિન્દિતઃ || 21 ||

અમર્ષણો મર્ષણાત્મા યઘ્ય઼હા કામનાશનઃ |
દક્શયઘ્ય઼ાપહારી ચ સુસહો મધ્યમસ્તથા || 22 ||

તેજો‌உપહારી બલહા મુદિતો‌உર્થો‌உજિતો વરઃ |
ગંભીરઘોષો ગંભીરો ગંભીર બલવાહનઃ || 23 ||

ન્યગ્રોધરૂપો ન્યગ્રોધો વૃક્શકર્ણસ્થિતિર્વિભુઃ |
સુદીક્શ્ણદશનશ્ચૈવ મહાકાયો મહાનનઃ || 24 ||

વિષ્વક્સેનો હરિર્યઘ્ય઼ઃ સંયુગાપીડવાહનઃ |
તીક્શ્ણ તાપશ્ચ હર્યશ્વઃ સહાયઃ કર્મકાલવિતઃ || 25 ||

વિષ્ણુપ્રસાદિતો યઘ્ય઼ઃ સમુદ્રો વડવામુખઃ |
હુતાશનસહાયશ્ચ પ્રશાન્તાત્મા હુતાશનઃ || 26 ||

ઉગ્રતેજા મહાતેજા જયો વિજયકાલવિતઃ |
જ્યોતિષામયનં સિદ્ધિઃ સંધિર્વિગ્રહ એવ ચ || 27 ||

શિખી દણ્ડી જટી જ્વાલી મૂર્તિજો મૂર્ધગો બલી |
વૈણવી પણવી તાલી કાલઃ કાલકટંકટઃ || 28 ||

નક્શત્રવિગ્રહ વિધિર્ગુણવૃદ્ધિર્લયો‌உગમઃ |
પ્રજાપતિર્દિશા બાહુર્વિભાગઃ સર્વતોમુખઃ || 29 ||

વિમોચનઃ સુરગણો હિરણ્યકવચોદ્ભવઃ |
મેઢ્રજો બલચારી ચ મહાચારી સ્તુતસ્તથા || 30 ||

સર્વતૂર્ય નિનાદી ચ સર્વવાદ્યપરિગ્રહઃ |
વ્યાલરૂપો બિલાવાસી હેમમાલી તરઙ્ગવિતઃ || 31 ||

ત્રિદશસ્ત્રિકાલધૃકઃ કર્મ સર્વબન્ધવિમોચનઃ |
બન્ધનસ્ત્વાસુરેન્દ્રાણાં યુધિ શત્રુવિનાશનઃ || 32 ||

સાંખ્યપ્રસાદો સુર્વાસાઃ સર્વસાધુનિષેવિતઃ |
પ્રસ્કન્દનો વિભાગશ્ચાતુલ્યો યઘ્ય઼ભાગવિતઃ || 33 ||

સર્વાવાસઃ સર્વચારી દુર્વાસા વાસવો‌உમરઃ |
હેમો હેમકરો યઘ્ય઼ઃ સર્વધારી ધરોત્તમઃ || 34 ||

લોહિતાક્શો મહા‌உક્શશ્ચ વિજયાક્શો વિશારદઃ |
સઙ્ગ્રહો નિગ્રહઃ કર્તા સર્પચીરનિવાસનઃ || 35 ||

મુખ્યો‌உમુખ્યશ્ચ દેહશ્ચ દેહ ઋદ્ધિઃ સર્વકામદઃ |
સર્વકામપ્રસાદશ્ચ સુબલો બલરૂપધૃકઃ || 36 ||

સર્વકામવરશ્ચૈવ સર્વદઃ સર્વતોમુખઃ |
આકાશનિધિરૂપશ્ચ નિપાતી ઉરગઃ ખગઃ || 37 ||

રૌદ્રરૂપોં‌உશુરાદિત્યો વસુરશ્મિઃ સુવર્ચસી |
વસુવેગો મહાવેગો મનોવેગો નિશાચરઃ || 38 ||

સર્વાવાસી શ્રિયાવાસી ઉપદેશકરો હરઃ |
મુનિરાત્મ પતિર્લોકે સંભોજ્યશ્ચ સહસ્રદઃ || 39 ||

પક્શી ચ પક્શિરૂપી ચાતિદીપ્તો વિશાંપતિઃ |
ઉન્માદો મદનાકારો અર્થાર્થકર રોમશઃ || 40 ||

વામદેવશ્ચ વામશ્ચ પ્રાગ્દક્શિણશ્ચ વામનઃ |
સિદ્ધયોગાપહારી ચ સિદ્ધઃ સર્વાર્થસાધકઃ || 41 ||

ભિક્શુશ્ચ ભિક્શુરૂપશ્ચ વિષાણી મૃદુરવ્યયઃ |
મહાસેનો વિશાખશ્ચ ષષ્ટિભાગો ગવાંપતિઃ || 42 ||

વજ્રહસ્તશ્ચ વિષ્કંભી ચમૂસ્તંભનૈવ ચ |
ઋતુરૃતુ કરઃ કાલો મધુર્મધુકરો‌உચલઃ || 43 ||

વાનસ્પત્યો વાજસેનો નિત્યમાશ્રમપૂજિતઃ |
બ્રહ્મચારી લોકચારી સર્વચારી સુચારવિતઃ || 44 ||

ઈશાન ઈશ્વરઃ કાલો નિશાચારી પિનાકધૃકઃ |
નિમિત્તસ્થો નિમિત્તં ચ નન્દિર્નન્દિકરો હરિઃ || 45 ||

નન્દીશ્વરશ્ચ નન્દી ચ નન્દનો નન્દિવર્ધનઃ |
ભગસ્યાક્શિ નિહન્તા ચ કાલો બ્રહ્મવિદાંવરઃ || 46 ||

ચતુર્મુખો મહાલિઙ્ગશ્ચારુલિઙ્ગસ્તથૈવ ચ |
લિઙ્ગાધ્યક્શઃ સુરાધ્યક્શો લોકાધ્યક્શો યુગાવહઃ || 47 ||

બીજાધ્યક્શો બીજકર્તા‌உધ્યાત્માનુગતો બલઃ |
ઇતિહાસ કરઃ કલ્પો ગૌતમો‌உથ જલેશ્વરઃ || 48 ||

દંભો હ્યદંભો વૈદંભો વૈશ્યો વશ્યકરઃ કવિઃ |
લોક કર્તા પશુ પતિર્મહાકર્તા મહૌષધિઃ || 49 ||

અક્શરં પરમં બ્રહ્મ બલવાનઃ શક્ર એવ ચ |
નીતિર્હ્યનીતિઃ શુદ્ધાત્મા શુદ્ધો માન્યો મનોગતિઃ || 50 ||

બહુપ્રસાદઃ સ્વપનો દર્પણો‌உથ ત્વમિત્રજિતઃ |
વેદકારઃ સૂત્રકારો વિદ્વાનઃ સમરમર્દનઃ || 51 ||

મહામેઘનિવાસી ચ મહાઘોરો વશીકરઃ |
અગ્નિજ્વાલો મહાજ્વાલો અતિધૂમ્રો હુતો હવિઃ || 52 ||

વૃષણઃ શંકરો નિત્યો વર્ચસ્વી ધૂમકેતનઃ |
નીલસ્તથા‌உઙ્ગલુબ્ધશ્ચ શોભનો નિરવગ્રહઃ || 53 ||

સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિભાવશ્ચ ભાગી ભાગકરો લઘુઃ |
ઉત્સઙ્ગશ્ચ મહાઙ્ગશ્ચ મહાગર્ભઃ પરો યુવા || 54 ||

કૃષ્ણવર્ણઃ સુવર્ણશ્ચેન્દ્રિયઃ સર્વદેહિનામઃ |
મહાપાદો મહાહસ્તો મહાકાયો મહાયશાઃ || 55 ||

મહામૂર્ધા મહામાત્રો મહાનેત્રો દિગાલયઃ |
મહાદન્તો મહાકર્ણો મહામેઢ્રો મહાહનુઃ || 56 ||

મહાનાસો મહાકંબુર્મહાગ્રીવઃ શ્મશાનધૃકઃ |
મહાવક્શા મહોરસ્કો અન્તરાત્મા મૃગાલયઃ || 57 ||

લંબનો લંબિતોષ્ઠશ્ચ મહામાયઃ પયોનિધિઃ |
મહાદન્તો મહાદંષ્ટ્રો મહાજિહ્વો મહામુખઃ || 58 ||

મહાનખો મહારોમા મહાકેશો મહાજટઃ |
અસપત્નઃ પ્રસાદશ્ચ પ્રત્યયો ગિરિ સાધનઃ || 59 ||

સ્નેહનો‌உસ્નેહનશ્ચૈવાજિતશ્ચ મહામુનિઃ |
વૃક્શાકારો વૃક્શ કેતુરનલો વાયુવાહનઃ || 60 ||

મણ્ડલી મેરુધામા ચ દેવદાનવદર્પહા |
અથર્વશીર્ષઃ સામાસ્ય ઋકઃસહસ્રામિતેક્શણઃ || 61 ||

યજુઃ પાદ ભુજો ગુહ્યઃ પ્રકાશો જઙ્ગમસ્તથા |
અમોઘાર્થઃ પ્રસાદશ્ચાભિગમ્યઃ સુદર્શનઃ || 62 ||

ઉપહારપ્રિયઃ શર્વઃ કનકઃ કાઝ્ણ્ચનઃ સ્થિરઃ |
નાભિર્નન્દિકરો ભાવ્યઃ પુષ્કરસ્થપતિઃ સ્થિરઃ || 63 ||

દ્વાદશસ્ત્રાસનશ્ચાદ્યો યઘ્ય઼ો યઘ્ય઼સમાહિતઃ |
નક્તં કલિશ્ચ કાલશ્ચ મકરઃ કાલપૂજિતઃ || 64 ||

સગણો ગણ કારશ્ચ ભૂત ભાવન સારથિઃ |
ભસ્મશાયી ભસ્મગોપ્તા ભસ્મભૂતસ્તરુર્ગણઃ || 65 ||

અગણશ્ચૈવ લોપશ્ચ મહા‌உ‌உત્મા સર્વપૂજિતઃ |
શંકુસ્ત્રિશંકુઃ સંપન્નઃ શુચિર્ભૂતનિષેવિતઃ || 66 ||

આશ્રમસ્થઃ કપોતસ્થો વિશ્વકર્માપતિર્વરઃ |
શાખો વિશાખસ્તામ્રોષ્ઠો હ્યમુજાલઃ સુનિશ્ચયઃ || 67 ||

કપિલો‌உકપિલઃ શૂરાયુશ્ચૈવ પરો‌உપરઃ |
ગન્ધર્વો હ્યદિતિસ્તાર્ક્શ્યઃ સુવિઘ્ય઼ેયઃ સુસારથિઃ || 68 ||

પરશ્વધાયુધો દેવાર્થ કારી સુબાન્ધવઃ |
તુંબવીણી મહાકોપોર્ધ્વરેતા જલેશયઃ || 69 ||

ઉગ્રો વંશકરો વંશો વંશનાદો હ્યનિન્દિતઃ |
સર્વાઙ્ગરૂપો માયાવી સુહૃદો હ્યનિલો‌உનલઃ || 70 ||

બન્ધનો બન્ધકર્તા ચ સુબન્ધનવિમોચનઃ |
સયઘ્ય઼ારિઃ સકામારિઃ મહાદંષ્ટ્રો મહા‌உ‌உયુધઃ || 71 ||

બાહુસ્ત્વનિન્દિતઃ શર્વઃ શંકરઃ શંકરો‌உધનઃ |
અમરેશો મહાદેવો વિશ્વદેવઃ સુરારિહા || 72 ||

અહિર્બુધ્નો નિરૃતિશ્ચ ચેકિતાનો હરિસ્તથા |
અજૈકપાચ્ચ કાપાલી ત્રિશંકુરજિતઃ શિવઃ || 73 ||

ધન્વન્તરિર્ધૂમકેતુઃ સ્કન્દો વૈશ્રવણસ્તથા |
ધાતા શક્રશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ મિત્રસ્ત્વષ્ટા ધ્રુવો ધરઃ || 74 ||

પ્રભાવઃ સર્વગો વાયુરર્યમા સવિતા રવિઃ |
ઉદગ્રશ્ચ વિધાતા ચ માન્ધાતા ભૂત ભાવનઃ || 75 ||

રતિતીર્થશ્ચ વાગ્મી ચ સર્વકામગુણાવહઃ |
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભશ્ચન્દ્રવક્ત્રોમનોરમઃ || 76 ||

બલવાંશ્ચોપશાન્તશ્ચ પુરાણઃ પુણ્યચઝ્ણ્ચુરી |
કુરુકર્તા કાલરૂપી કુરુભૂતો મહેશ્વરઃ || 77 ||

સર્વાશયો દર્ભશાયી સર્વેષાં પ્રાણિનાંપતિઃ |
દેવદેવઃ મુખો‌உસક્તઃ સદસતઃ સર્વરત્નવિતઃ || 78 ||

કૈલાસ શિખરાવાસી હિમવદઃ ગિરિસંશ્રયઃ |
કૂલહારી કૂલકર્તા બહુવિદ્યો બહુપ્રદઃ || 79 ||

વણિજો વર્ધનો વૃક્શો નકુલશ્ચન્દનશ્છદઃ |
સારગ્રીવો મહાજત્રુ રલોલશ્ચ મહૌષધઃ || 80 ||

સિદ્ધાર્થકારી સિદ્ધાર્થશ્ચન્દો વ્યાકરણોત્તરઃ |
સિંહનાદઃ સિંહદંષ્ટ્રઃ સિંહગઃ સિંહવાહનઃ || 81 ||

પ્રભાવાત્મા જગત્કાલસ્થાલો લોકહિતસ્તરુઃ |
સારઙ્ગો નવચક્રાઙ્ગઃ કેતુમાલી સભાવનઃ || 82 ||

ભૂતાલયો ભૂતપતિરહોરાત્રમનિન્દિતઃ || 83 ||

વાહિતા સર્વભૂતાનાં નિલયશ્ચ વિભુર્ભવઃ |
અમોઘઃ સંયતો હ્યશ્વો ભોજનઃ પ્રાણધારણઃ || 84 ||

ધૃતિમાનઃ મતિમાનઃ દક્શઃ સત્કૃતશ્ચ યુગાધિપઃ |
ગોપાલિર્ગોપતિર્ગ્રામો ગોચર્મવસનો હરઃ || 85 ||

હિરણ્યબાહુશ્ચ તથા ગુહાપાલઃ પ્રવેશિનામઃ |
પ્રતિષ્ઠાયી મહાહર્ષો જિતકામો જિતેન્દ્રિયઃ || 86 ||

ગાન્ધારશ્ચ સુરાલશ્ચ તપઃ કર્મ રતિર્ધનુઃ |
મહાગીતો મહાનૃત્તોહ્યપ્સરોગણસેવિતઃ || 87 ||

મહાકેતુર્ધનુર્ધાતુર્નૈક સાનુચરશ્ચલઃ |
આવેદનીય આવેશઃ સર્વગન્ધસુખાવહઃ || 88 ||

તોરણસ્તારણો વાયુઃ પરિધાવતિ ચૈકતઃ |
સંયોગો વર્ધનો વૃદ્ધો મહાવૃદ્ધો ગણાધિપઃ || 89 ||

નિત્યાત્મસહાયશ્ચ દેવાસુરપતિઃ પતિઃ |
યુક્તશ્ચ યુક્તબાહુશ્ચ દ્વિવિધશ્ચ સુપર્વણઃ || 90 ||

આષાઢશ્ચ સુષાડશ્ચ ધ્રુવો હરિ હણો હરઃ |
વપુરાવર્તમાનેભ્યો વસુશ્રેષ્ઠો મહાપથઃ || 91 ||

શિરોહારી વિમર્શશ્ચ સર્વલક્શણ ભૂષિતઃ |
અક્શશ્ચ રથ યોગી ચ સર્વયોગી મહાબલઃ || 92 ||

સમામ્નાયો‌உસમામ્નાયસ્તીર્થદેવો મહારથઃ |
નિર્જીવો જીવનો મન્ત્રઃ શુભાક્શો બહુકર્કશઃ || 93 ||

રત્ન પ્રભૂતો રક્તાઙ્ગો મહા‌உર્ણવનિપાનવિતઃ |
મૂલો વિશાલો હ્યમૃતો વ્યક્તાવ્યક્તસ્તપો નિધિઃ || 94 ||

આરોહણો નિરોહશ્ચ શલહારી મહાતપાઃ |
સેનાકલ્પો મહાકલ્પો યુગાયુગ કરો હરિઃ || 95 ||

યુગરૂપો મહારૂપો પવનો ગહનો નગઃ |
ન્યાય નિર્વાપણઃ પાદઃ પણ્ડિતો હ્યચલોપમઃ || 96 ||

બહુમાલો મહામાલઃ સુમાલો બહુલોચનઃ |
વિસ્તારો લવણઃ કૂપઃ કુસુમઃ સફલોદયઃ || 97 ||

વૃષભો વૃષભાંકાઙ્ગો મણિ બિલ્વો જટાધરઃ |
ઇન્દુર્વિસર્વઃ સુમુખઃ સુરઃ સર્વાયુધઃ સહઃ || 98 ||

નિવેદનઃ સુધાજાતઃ સુગન્ધારો મહાધનુઃ |
ગન્ધમાલી ચ ભગવાનઃ ઉત્થાનઃ સર્વકર્મણામઃ || 99 ||

મન્થાનો બહુલો બાહુઃ સકલઃ સર્વલોચનઃ |
તરસ્તાલી કરસ્તાલી ઊર્ધ્વ સંહનનો વહઃ || 100 ||

છત્રં સુચ્છત્રો વિખ્યાતઃ સર્વલોકાશ્રયો મહાનઃ |
મુણ્ડો વિરૂપો વિકૃતો દણ્ડિ મુણ્ડો વિકુર્વણઃ || 101 ||

હર્યક્શઃ કકુભો વજ્રી દીપ્તજિહ્વઃ સહસ્રપાતઃ |
સહસ્રમૂર્ધા દેવેન્દ્રઃ સર્વદેવમયો ગુરુઃ || 102 ||

સહસ્રબાહુઃ સર્વાઙ્ગઃ શરણ્યઃ સર્વલોકકૃતઃ |
પવિત્રં ત્રિમધુર્મન્ત્રઃ કનિષ્ઠઃ કૃષ્ણપિઙ્ગલઃ || 103 ||

બ્રહ્મદણ્ડવિનિર્માતા શતઘ્ની શતપાશધૃકઃ |
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો બ્રહ્મગર્ભો જલોદ્ભવઃ || 104 ||

ગભસ્તિર્બ્રહ્મકૃદઃ બ્રહ્મા બ્રહ્મવિદઃ બ્રાહ્મણો ગતિઃ |
અનન્તરૂપો નૈકાત્મા તિગ્મતેજાઃ સ્વયંભુવઃ || 105 ||

ઊર્ધ્વગાત્મા પશુપતિર્વાતરંહા મનોજવઃ |
ચન્દની પદ્મમાલા‌உગ{}ર્યઃ સુરભ્યુત્તરણો નરઃ || 106 ||

કર્ણિકાર મહાસ્રગ્વી નીલમૌલિઃ પિનાકધૃકઃ |
ઉમાપતિરુમાકાન્તો જાહ્નવી ધૃગુમાધવઃ || 107 ||

વરો વરાહો વરદો વરેશઃ સુમહાસ્વનઃ |
મહાપ્રસાદો દમનઃ શત્રુહા શ્વેતપિઙ્ગલઃ || 108 ||

પ્રીતાત્મા પ્રયતાત્મા ચ સંયતાત્મા પ્રધાનધૃકઃ |
સર્વપાર્શ્વ સુતસ્તાર્ક્શ્યો ધર્મસાધારણો વરઃ || 109 ||

ચરાચરાત્મા સૂક્શ્માત્મા સુવૃષો ગો વૃષેશ્વરઃ |
સાધ્યર્ષિર્વસુરાદિત્યો વિવસ્વાનઃ સવિતા‌உમૃતઃ || 110 ||

વ્યાસઃ સર્વસ્ય સંક્શેપો વિસ્તરઃ પર્યયો નયઃ |
ઋતુઃ સંવત્સરો માસઃ પક્શઃ સંખ્યા સમાપનઃ || 111 ||

કલાકાષ્ઠા લવોમાત્રા મુહૂર્તો‌உહઃ ક્શપાઃ ક્શણાઃ |
વિશ્વક્શેત્રં પ્રજાબીજં લિઙ્ગમાદ્યસ્ત્વનિન્દિતઃ || 112 ||

સદસદઃ વ્યક્તમવ્યક્તં પિતા માતા પિતામહઃ |
સ્વર્ગદ્વારં પ્રજાદ્વારં મોક્શદ્વારં ત્રિવિષ્ટપમઃ || 113 ||

નિર્વાણં હ્લાદનં ચૈવ બ્રહ્મલોકઃ પરાગતિઃ |
દેવાસુરવિનિર્માતા દેવાસુરપરાયણઃ || 114 ||

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ |
દેવાસુરમહામાત્રો દેવાસુરગણાશ્રયઃ || 115 ||

દેવાસુરગણાધ્યક્શો દેવાસુરગણાગ્રણીઃ |
દેવાતિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ || 116 ||

દેવાસુરેશ્વરોદેવો દેવાસુરમહેશ્વરઃ |
સર્વદેવમયો‌உચિન્ત્યો દેવતા‌உ‌உત્મા‌உ‌உત્મસંભવઃ || 117 ||

ઉદ્ભિદસ્ત્રિક્રમો વૈદ્યો વિરજો વિરજો‌உંબરઃ |
ઈડ્યો હસ્તી સુરવ્યાઘ્રો દેવસિંહો નરર્ષભઃ || 118 ||

વિબુધાગ્રવરઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વદેવોત્તમોત્તમઃ |
પ્રયુક્તઃ શોભનો વર્જૈશાનઃ પ્રભુરવ્યયઃ || 119 ||

ગુરુઃ કાન્તો નિજઃ સર્ગઃ પવિત્રઃ સર્વવાહનઃ |
શૃઙ્ગી શૃઙ્ગપ્રિયો બભ્રૂ રાજરાજો નિરામયઃ || 120 ||

અભિરામઃ સુરગણો વિરામઃ સર્વસાધનઃ |
લલાટાક્શો વિશ્વદેહો હરિણો બ્રહ્મવર્ચસઃ || 121 ||

સ્થાવરાણાંપતિશ્ચૈવ નિયમેન્દ્રિયવર્ધનઃ |
સિદ્ધાર્થઃ સર્વભૂતાર્થો‌உચિન્ત્યઃ સત્યવ્રતઃ શુચિઃ || 122 ||

વ્રતાધિપઃ પરં બ્રહ્મ મુક્તાનાં પરમાગતિઃ |
વિમુક્તો મુક્તતેજાશ્ચ શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ || 123 ||

શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ ઓં નમ ઇતિ ||

ઇતિ શ્રી મહાભારતે અનુશાસન પર્વે શ્રી શિવ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ સમ્પૂર્ણમ ||