નિત્યાનન્દકરી વરાભયકરી સૌંદર્ય રત્નાકરી
નિર્ધૂતાખિલ ઘોર પાવનકરી પ્રત્યક્ષ માહેશ્વરી |
પ્રાલેયાચલ વંશ પાવનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 1 ||

નાના રત્ન વિચિત્ર ભૂષણકરિ હેમામ્બરાડમ્બરી
મુક્તાહાર વિલમ્બમાન વિલસત-વક્ષોજ કુમ્ભાન્તરી |
કાશ્મીરાગરુ વાસિતા રુચિકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 2 ||

યોગાનન્દકરી રિપુક્ષયકરી ધર્મૈક્ય નિષ્ઠાકરી
ચંદ્રાર્કાનલ ભાસમાન લહરી ત્રૈલોક્ય રક્ષાકરી |
સર્વૈશ્વર્યકરી તપઃ ફલકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 3 ||

કૈલાસાચલ કન્દરાલયકરી ગૌરી-હ્યુમાશાઙ્કરી
કૌમારી નિગમાર્થ-ગોચરકરી-હ્યોઙ્કાર-બીજાક્ષરી |
મોક્ષદ્વાર-કવાટપાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 4 ||

દૃશ્યાદૃશ્ય-વિભૂતિ-વાહનકરી બ્રહ્માણ્ડ-ભાણ્ડોદરી
લીલા-નાટક-સૂત્ર-ખેલનકરી વિજ્ઞાન-દીપાઙ્કુરી |
શ્રીવિશ્વેશમનઃ-પ્રસાદનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 5 ||

ઉર્વીસર્વજયેશ્વરી જયકરી માતા કૃપાસાગરી
વેણી-નીલસમાન-કુન્તલધરી નિત્યાન્ન-દાનેશ્વરી |
સાક્ષાન્મોક્ષકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 6 ||

આદિક્ષાન્ત-સમસ્તવર્ણનકરી શંભોસ્ત્રિભાવાકરી
કાશ્મીરા ત્રિપુરેશ્વરી ત્રિનયનિ વિશ્વેશ્વરી શર્વરી |
સ્વર્ગદ્વાર-કપાટ-પાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 7 ||

દેવી સર્વવિચિત્ર-રત્નરુચિતા દાક્ષાયિણી સુન્દરી
વામા-સ્વાદુપયોધરા પ્રિયકરી સૌભાગ્યમાહેશ્વરી |
ભક્તાભીષ્ટકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 8 ||

ચન્દ્રાર્કાનલ-કોટિકોટિ-સદૃશી ચન્દ્રાંશુ-બિમ્બાધરી
ચન્દ્રાર્કાગ્નિ-સમાન-કુંડલ-ધરી ચંદ્રાર્ક-વર્ણેશ્વરી
માલા-પુસ્તક-પાશસાઙ્કુશધરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 9 ||

ક્ષત્રત્રાણકરી મહાભયકરી માતા કૃપાસાગરી
સર્વાનન્દકરી સદા શિવકરી વિશ્વેશ્વરી શ્રીધરી |
દક્ષાક્રન્દકરી નિરામયકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી || 10 ||

અન્નપૂર્ણે સાદાપૂર્ણે શઙ્કર-પ્રાણવલ્લભે |
જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-સિદ્ધયર્થં બિક્બિં દેહિ ચ પાર્વતી || 11 ||

માતા ચ પાર્વતીદેવી પિતાદેવો મહેશ્વરઃ |
બાંધવા: શિવભક્તાશ્ચ સ્વદેશો ભુવનત્રયમ || 12 ||

સર્વ-મઙ્ગલ-માઙ્ગલ્યે શિવે સર્વાર્થ-સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે ગૌરિ નારાયણિ નમો‌உસ્તુ તે || 13 ||