|| atha Sree durgaa sahasranaamastOtram ||

naarada uvaaca –
kumaara guNagambheera dEvasEnaapatE prabhO |
sarvaabheeShTapradaM puMsaaM sarvapaapapraNaaSanam || 1||

guhyaadguhyataraM stOtraM bhaktivardhakamanjasaa |
mangalaM grahapeeDaadiSaantidaM vaktumarhasi || 2||

skanda uvaaca –
SRuNu naarada dEvarShE lOkaanugrahakaamyayaa |
yatpRucCasi paraM puNyaM tattE vakShyaami kautukaat || 3||

maataa mE lOkajananee himavannagasattamaat |
mEnaayaaM brahmavaadinyaaM praadurbhootaa harapriyaa || 4||

mahataa tapasaaraadhya SankaraM lOkaSankaram |
svamEva vallabhaM bhEjE kalEva hi kalaanidhim || 5||

nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturaH |
svasutaayaaH parikSheeNE vasiShThEna prabOdhitaH || 6||

trilOkajananee sEyaM prasannaa tvayi puNyataH |
praadurbhootaa sutaatvEna tadviyOgaM SubhaM tyaja || 7||

bahuroopaa ca durgEyaM bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemOhaM tyajaadhunaa || 8||

iti prabOdhitaH SailaH taaM tuShTaava paraaM Sivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaraM praaha nandinee || 9||

matprasaadaatparaM stOtraM hRudayE pratibhaasataam |
tEna naamnaaM sahasrENa poojayan kaamamaapnuhi || 10||

ityuktvaantarhitaayaaM tu hRudayE sphuritaM tadaa |
naamnaaM sahasraM durgaayaaH pRucCatE mE yaduktavaan || 11||

mangalaanaaM mangalaM tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeShTapradaaM puMsaaM braveemyakhilakaamadam || 12||

durgaadEvee samaakhyaataa himavaanRuShirucyatE |
CandOnuShTup japO dEvyaaH preetayE kriyatE sadaa || 13||

asya SreedurgaastOtramahaamantrasya | himavaan RuShiH | anuShTup CandaH |
durgaabhagavatee dEvataa | SreedurgaaprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH | |

Sreebhagavatyai durgaayai namaH |

dEveedhyaanam
OM hreeM kaalaabhraabhaaM kaTaakShairarikulabhayadaaM maulibaddhEndurEkhaaM
SankhaM cakraM kRupaaNaM triSikhamapi karairudvahanteeM trinEtraam |
siMhaskandhaadhirooDhaaM tribhuvanamakhilaM tEjasaa poorayanteeM
dhyaayEd durgaaM jayaakhyaaM tridaSaparivRutaaM sEvitaaM siddhikaamaiH ||

Sree jayadurgaayai namaH |

OM SivaathOmaa ramaa Saktiranantaa niShkalaamalaa |
Saantaa maahESvaree nityaa SaaSvataa paramaa kShamaa || 1||

acintyaa kEvalaanantaa Sivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa Suddhaa sarvagnyaa sarvagaacalaa || 2||

EkaanEkavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaahESvaree satyaa mahaadEvee niranjanaa || 3||

kaaShThaa sarvaantarasthaapi cicCaktiScaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa viSvaa jyOteeroopaakSharaamRutaa || 4||

Saantaa pratiShThaa sarvESaa nivRuttiramRutapradaa |
vyOmamoortirvyOmasaMsthaa vyOmadhaaraacyutaatulaa || 5||

anaadinidhanaamOghaa kaaraNaatmakalaakulaa |
RutuprathamajaanaabhiramRutaatmasamaaSrayaa || 6||

praaNESvarapriyaa namyaa mahaamahiShaghaatinee |
praaNESvaree praaNaroopaa pradhaanapuruShESvaree || 7||

sarvaSaktikalaakaamaa mahiShEShTavinaaSinee |
sarvakaaryaniyantree ca sarvabhootESvarESvaree || 8||

angadaadidharaa caiva tathaa mukuTadhaariNee |
sanaatanee mahaanandaakaaSayOnistathEcyatE || 9||

citprakaaSasvaroopaa ca mahaayOgESvarESvaree |
mahaamaayaa saduShpaaraa moolaprakRutireeSikaa || 10||

saMsaarayOniH sakalaa sarvaSaktisamudbhavaa |
saMsaarapaaraa durvaaraa durnireekShaa duraasadaa || 11||

praaNaSaktiSca sEvyaa ca yOginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarSaa moolaprakRutisambhavaa || 12||

anaadyanantavibhavaa paraarthaa puruShaaraNiH |
sargasthityantakRuccaiva sudurvaacyaa duratyayaa || 13||

Sabdagamyaa Sabdamaayaa Sabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapuruShaateetaa pradhaanapuruShaatmikaa || 14||

puraaNee cinmayaa puMsaamiShTadaa puShTiroopiNee |
pootaantarasthaa kooTasthaa mahaapuruShasaMgnyitaa || 15||

janmamRutyujaraateetaa sarvaSaktisvaroopiNee |
vaanCaapradaanavacCinnapradhaanaanupravESinee || 16||

kShEtragnyaacintyaSaktistu prOcyatEvyaktalakShaNaa |
malaapavarjitaanaadimaayaa tritayatattvikaa || 17||

preetiSca prakRutiScaiva guhaavaasaa tathOcyatE |
mahaamaayaa nagOtpannaa taamasee ca dhruvaa tathaa || 18||

vyaktaavyaktaatmikaa kRuShNaa raktaa Suklaa hyakaaraNaa |
prOcyatE kaaryajananee nityaprasavadharmiNee || 19||

sargapralayamuktaa ca sRuShTisthityantadharmiNee |
brahmagarbhaa caturviMSasvaroopaa padmavaasinee || 20||

acyutaahlaadikaa vidyudbrahmayOnirmahaalayaa |
mahaalakShmee samudbhaavabhaavitaatmaamahESvaree || 21||

mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaariNee sookShmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22||

anantaroopaanantaarthaa tathaa puruShamOhinee |
anEkaanEkahastaa ca kaalatrayavivarjitaa || 23||

brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmaSivaatmikaa |
brahmESaviShNusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasaMgnyitaa || 24||

vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeH prakeertitaa |
gnyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaiSvaryaroopiNee || 25||

dharmaatmikaa brahmamoortiH pratiSrutapumarthikaa |
apaaMyOniH svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa || 26||

eeSvarasya priyaa prOktaa SankaraardhaSareeriNee |
bhavaanee caiva rudraaNee mahaalakShmeestathaambikaa || 27||

mahESvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarvESvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28||

mahEndrOpEndranamitaa SaankareeSaanuvartinee |
eeSvaraardhaasanagataa maahESvarapativrataa || 29||

saMsaaraSOShiNee caiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree ca guNaagryaa yOgadaa tathaa || 30||

gnyaanamoortiSca saavitree lakShmeeH SreeH kamalaa tathaa |
anantaguNagambheeraa hyurOneelamaNiprabhaa || 31||

sarOjanilayaa gangaa yOgidhyEyaasuraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyEShThaa sumangalaa || 32||

vaagdEvee varadaa varyaa keertiH sarvaarthasaadhikaa |
vaageeSvaree brahmavidyaa mahaavidyaa suSObhanaa || 33||

graahyavidyaa vEdavidyaa dharmavidyaatmabhaavitaa |
svaahaa viSvambharaa siddhiH saadhyaa mEdhaa dhRutiH kRutiH || 34||

suneetiH saMkRutiScaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhOgyabhaag bhOgadaayinee || 35||

SObhaavatee Saankaree ca lOlaa maalaavibhooShitaa |
paramEShThipriyaa caiva trilOkeesundaree maataa || 36||

nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadEvee susaattvikaa |
mahaamahiShadarpaghnee padmamaalaaghahaariNee || 37||

vicitramukuTaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooShaNa vibhooShitaa || 38||

divyaakhyaa sOmavadanaa jagatsaMsRuShTivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39||

aadityavarNaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarcitaa || 40||

aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakShaa kESivaahaa guhaapuranivaasinee || 41||

mahaaphalaanavadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree praNataklESabhanjanaa || 42||

kauSikee gOminee raatristridaSaarivinaaSinee |
bahuroopaa suroopaa ca viroopaa roopavarjitaa || 43||

bhaktaartiSamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaaSinee |
sarvagnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44||

pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekShaa vidyaadharee deeptaa mahEndraahitapaatinee || 45||

sarvadEvamayaa dakShaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46||

kaamadhEnubRuhadgarbhaa dheematee maunanaaSinee |
niHsankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47||

jvaalaamaalaa sahasraaDhyaa dEvadEvee manOmayaa |
subhagaa suviSuddhaa ca vasudEvasamudbhavaa || 48||

mahEndrOpEndrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
gnyaanagnyEyaa paraateetaa vEdaantaviShayaa matiH || 49||

dakShiNaa daahikaa dahyaa sarvabhootahRudisthitaa |
yOgamaayaa vibhaagagnyaa mahaamOhaa gareeyasee || 50||

sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavRukShaaSriyaaditiH |
beejaankurasamudbhootaa mahaaSaktirmahaamatiH || 51||

khyaatiH pragnyaavatee saMgnyaa mahaabhOgeendraSaayinee |
heeMkRutiH Sankaree SaantirgandharvagaNasEvitaa || 52||

vaiSvaanaree mahaaSoolaa dEvasEnaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa Sacee duHsvapnanaaSinee || 53||

eeDyaa jayaa jagaddhaatree durvignyEyaa suroopiNee |
guhaambikaa gaNOtpannaa mahaapeeThaa marutsutaa || 54||

havyavaahaa bhavaanandaa jagadyOniH prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmRutyurjaraateetaa ca buddhidaa || 55||

siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaaSrayaa paraa |
daityahantree svEShTadaatree mangalaikasuvigrahaa || 56||

puruShaantargataa caiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa triNEtraa ca sarvEndriyamanaadhRutiH || 57||

sarvabhootahRudisthaa ca tathaa saMsaarataariNee |
vEdyaa brahmavivEdyaa ca mahaaleelaa prakeertitaa || 58||

braahmaNibRuhatee braahmee brahmabhootaaghahaariNee |
hiraNmayee mahaadaatree saMsaaraparivartikaa || 59||

sumaalinee suroopaa ca bhaasvinee dhaariNee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakShiNee || 60||

susaumyaa candravadanaa taaNDavaasaktamaanasaa |
sattvaSuddhikaree Suddhaa malatrayavinaaSinee || 61||

jagatttrayee jaganmoortistrimoortiramRutaaSrayaa |
vimaanasthaa viSOkaa ca SOkanaaSinyanaahataa || 62||

hEmakuNDalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertiH sarvabhootaSayaa dEvee sataaMpriyaa || 63||

brahmamoortikalaa caiva kRuttikaa kanjamaalinee |
vyOmakESaa kriyaaSaktiricCaaSaktiH paraagatiH || 64||

kShObhikaa khaNDikaabhEdyaa bhEdaabhEdavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasaMsthaanaa vaSinee vaMSadhaariNee || 65||

guhyaSaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatOmukhee |
bhaginee ca niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66||

nirankuSapadOdbhootaa cakrahastaa viSOdhikaa |
sragviNee padmasambhEdakaariNee parikeertitaa || 67||

paraavaravidhaanagnyaa mahaapuruShapoorvajaa |
paraavaragnyaa vidyaa ca vidyujjihvaa jitaaSrayaa || 68||

vidyaamayee sahasraakShee sahasravadanaatmajaa |
sahasraraSmiHsatvasthaa mahESvarapadaaSrayaa || 69||

jvaalinee sanmayaa vyaaptaa cinmayaa padmabhEdikaa |
mahaaSrayaa mahaamantraa mahaadEvamanOramaa || 70||

vyOmalakShmeeH siMharathaa cEkitaanaamitaprabhaa |
viSvESvaree bhagavatee sakalaa kaalahaariNee || 71||

sarvavEdyaa sarvabhadraa guhyaa dooDhaa guhaaraNee |
pralayaa yOgadhaatree ca gangaa viSvESvaree tathaa || 72||

kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
puNyadaa kaalakESaa ca bhOkttree puShkariNee tathaa || 73||

surESvaree bhootidaatree bhootibhooShaa prakeertitaa |
pancabrahmasamutpannaa paramaarthaarthavigrahaa || 74||

varNOdayaa bhaanumoortirvaagvignyEyaa manOjavaa |
manOharaa mahOraskaa taamasee vEdaroopiNee || 75||

vEdaSaktirvEdamaataa vEdavidyaaprakaaSinee |
yOgESvarESvaree maayaa mahaaSaktirmahaamayee || 76||

viSvaantaHsthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagOpatanoodbhavaa || 77||

bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhEdikaa |
sarvapraharaNOpEtaa kaamyaa kaamESvarESvaree || 78||

anantaanandavibhavaa hRullEkhaa kanakaprabhaa |
kooShmaaNDaa dhanaratnaaDhyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79||

trivikramapadOdbhootaa caturaasyaa SivOdayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakShaa dhanyaa pingalalOcanaa || 80||

Saantaa prabhaasvaroopaa ca pankajaayatalOcanaa |
indraakShee hRudayaantaHsthaa Sivaa maataa ca satkriyaa || 81||

girijaa ca sugooDhaa ca nityapuShTaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee caNDee candrikaa kaantavigrahaa || 82||

hiraNyavarNaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa ca Saaradaa svarNamaalinee || 83||

ratnamaalaa ratnagarbhaa vyuShTirviSvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapuShTaa kRutOdbhavaa || 84||

naaraayaNee duShTaSikShaa sooryamaataa vRuShapriyaa |
mahEndrabhaginee satyaa satyabhaaShaa sukOmalaa || 85||

vaamaa ca pancatapasaaM varadaatree prakeertitaa |
vaacyavarNESvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86||

kaalaraatrirmahaavEgaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaaM bhadradaayinee || 87||

karaalaa pingalaakaaraa kaamabhEttree mahaamanaaH |
yaSasvinee yaSOdaa ca ShaDadhvaparivartikaa || 88||

Sankhinee padminee saMkhyaa saaMkhyayOgapravartikaa |
caitraadirvatsaraarooDhaa jagatsampooraNeendrajaa || 89||

Sumbhaghnee khEcaraaraadhyaa kambugreevaa baleeDitaa |
khagaarooDhaa mahaiSvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90||

viraktaa garuDasthaa ca jagateehRudguhaaSrayaa |
Sumbhaadimathanaa bhaktahRudgahvaranivaasinee || 91||

jagatttrayaaraNee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavignyaanadaatree caanalpakalmaShahaariNee || 92||

sakalOpaniShadgamyaa duShTaduShprEkShyasattamaa |
sadvRutaa lOkasaMvyaaptaa tuShTiH puShTiH kriyaavatee || 93||

viSvaamarESvaree caiva bhuktimuktipradaayinee |
SivaadhRutaa lOhitaakShee sarpamaalaavibhooShaNaa || 94||

niraanandaa triSoolaasidhanurbaaNaadidhaariNee |
aSEShadhyEyamoortiSca dEvataanaaM ca dEvataa || 95||

varaambikaa girEH putree niSumbhavinipaatinee |
suvarNaa svarNalasitaanantavarNaa sadaadhRutaa || 96||

Saankaree SaantahRudayaa ahOraatravidhaayikaa |
viSvagOptree gooDharoopaa guNapoorNaa ca gaargyajaa || 97||

gauree Saakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhRutaa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98||

saaMkhyayOgasamaakhyaataa apramEyaa muneeDitaa |
viSuddhasukulOdbhootaa bindunaadasamaadRutaa || 99||

Sambhuvaamaankagaa caiva SaSitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantaSayanaadRutaa || 100||

naranaaraayaNOdbhootaa naarasiMhee prakeertitaa |
daityapramaathinee Sankhacakrapadmagadaadharaa || 101||

sankarShaNasamutpannaa ambikaa sajjanaaSrayaa |
suvRutaa sundaree caiva dharmakaamaarthadaayinee || 102||

mOkShadaa bhaktinilayaa puraaNapuruShaadRutaa |
mahaavibhootidaaraadhyaa sarOjanilayaasamaa || 103||

aShTaadaSabhujaanaadirneelOtpaladalaakShiNee |
sarvaSaktisamaarooDhaa dharmaadharmavivarjitaa || 104||

vairaagyagnyaananirataa niraalOkaa nirindriyaa |
vicitragahanaadhaaraa SaaSvatasthaanavaasinee || 105||

gnyaanESvaree peetacElaa vEdavEdaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa || 106||

amanyuramRutaasvaadaa purandarapariShTutaa |
aSOcyaa bhinnaviShayaa hiraNyarajatapriyaa || 107||

hiraNyajananee bheemaa hEmaabharaNabhooShitaa |
vibhraajamaanaa durgnyEyaa jyOtiShTOmaphalapradaa || 108||

mahaanidraasamutpattiranidraa satyadEvataa |
deerghaa kakudminee pingajaTaadhaaraa manOgnyadheeH || 109||

mahaaSrayaa ramOtpannaa tamaHpaarE pratiShThitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookShmaa padmasaMSrayaa || 110||

Saantyateetakalaateetavikaaraa SvEtacElikaa |
citramaayaa Sivagnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111||

kaaSyapee kaalasarpaabhavENikaa SaastrayOnikaa |
trayeemoortiH kriyaamoortiScaturvargaa ca darSinee || 112||

naaraayaNee narOtpannaa kaumudee kaantidhaariNee |
kauSikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113||

varENyaadbhutamahaatmyaa vaDavaa vaamalOcanaa |
subhadraa cEtanaaraadhyaa Saantidaa Saantivardhinee || 114||

jayaadiSaktijananee Sakticakrapravartikaa |
triSaktijananee janyaa ShaTsootraparivarNitaa || 115||

sudhautakarmaNaaraadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarShiNee jagaddhaatree kaamayOniH kireeTinee || 116||

aindree trailOkyanamitaa vaiShNavee paramESvaree |
pradyumnajananee bimbasamOShThee padmalOcanaa || 117||

madOtkaTaa haMsagatiH pracaNDaa caNDavikramaa |
vRuShaadheeSaa paraatmaa ca vindhyaa parvatavaasinee || 118||

himavanmErunilayaa kailaasapuravaasinee |
caaNoorahantree neetignyaa kaamaroopaa trayeetanuH || 119||

vratasnaataa dharmaSeelaa siMhaasananivaasinee |
veerabhadraadRutaa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120||

vidyaadharaarcitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
Sraddhaatmikaa paavanee ca mOhinee acalaatmikaa || 121||

mahaadbhutaa vaarijaakShee siMhavaahanagaaminee |
maneeShiNee sudhaavaaNee veeNaavaadanatatparaa || 122||

SvEtavaahaniShEvyaa ca lasanmatirarundhatee |
hiraNyaakShee tathaa caiva mahaanandapradaayinee || 123||

vasuprabhaa sumaalyaaptakandharaa pankajaananaa |
paraavaraa varaarOhaa sahasranayanaarcitaa || 124||

Sreeroopaa Sreematee SrEShThaa Sivanaamnee Sivapriyaa |
Sreepradaa SritakalyaaNaa SreedharaardhaSareeriNee || 125||

SreekalaanantadRuShTiSca hyakShudraaraatisoodanee |
raktabeejanihantree ca daityasangavimardinee || 126||

siMhaarooDhaa siMhikaasyaa daityaSONitapaayinee |
sukeertisahitaacCinnasaMSayaa rasavEdinee || 127||

guNaabhiraamaa naagaarivaahanaa nirjaraarcitaa |
nityOditaa svayaMjyOtiH svarNakaayaa prakeertitaa || 128||

vajradaNDaankitaa caiva tathaamRutasanjeevinee |
vajracCannaa dEvadEvee varavajrasvavigrahaa || 129||

maangalyaa mangalaatmaa ca maalinee maalyadhaariNee |
gandharvee taruNee caandree khaDgaayudhadharaa tathaa || 130||

saudaaminee prajaanandaa tathaa prOktaa bhRugoodbhavaa |
Ekaanangaa ca SaastraarthakuSalaa dharmacaariNee || 131||

dharmasarvasvavaahaa ca dharmaadharmaviniScayaa |
dharmaSaktirdharmamayaa dhaarmikaanaaM Sivapradaa || 132||

vidharmaa viSvadharmagnyaa dharmaarthaantaravigrahaa |
dharmavarShmaa dharmapoorvaa dharmapaarangataantaraa || 133||

dharmOpadEShTree dharmaatmaa dharmagamyaa dharaadharaa |
kapaalinee Saakalinee kalaakalitavigrahaa || 134||

sarvaSaktivimuktaa ca karNikaaradharaakSharaa|
kaMsapraaNaharaa caiva yugadharmadharaa tathaa || 135||

yugapravartikaa prOktaa trisandhyaa dhyEyavigrahaa |
svargaapavargadaatree ca tathaa pratyakShadEvataa || 136||

aadityaa divyagandhaa ca divaakaranibhaprabhaa |
padmaasanagataa prOktaa khaDgabaaNaSaraasanaa || 137||

SiShTaa viSiShTaa SiShTEShTaa SiShTaSrEShThaprapoojitaa |
Sataroopaa Sataavartaa vitataa raasamOdinee || 138||

sooryEndunEtraa pradyumnajananee suShThumaayinee |
sooryaantarasthitaa caiva satpratiShThatavigrahaa || 139||

nivRuttaa prOcyatE gnyaanapaaragaa parvataatmajaa |
kaatyaayanee caNDikaa ca caNDee haimavatee tathaa || 140||

daakShaayaNee satee caiva bhavaanee sarvamangalaa |
dhoomralOcanahantree ca caNDamuNDavinaaSinee || 141||

yOganidraa yOgabhadraa samudratanayaa tathaa |
dEvapriyankaree Suddhaa bhaktabhaktipravardhinee || 142||

triNEtraa candramukuTaa pramathaarcitapaadukaa |
arjunaabheeShTadaatree ca paaNDavapriyakaariNee || 143||

kumaaralaalanaasaktaa harabaahoopadhaanikaa |
vighnESajananee bhaktavighnastOmaprahaariNee || 144||

susmitEndumukhee namyaa jayaapriyasakhee tathaa |
anaadinidhanaa prEShThaa citramaalyaanulEpanaa || 145||

kOTicandraprateekaaSaa kooTajaalapramaathinee |
kRutyaaprahaariNee caiva maaraNOccaaTanee tathaa || 146||

suraasurapravandyaanghrirmOhaghnee gnyaanadaayinee |
ShaDvairinigrahakaree vairividraaviNee tathaa || 147||

bhootasEvyaa bhootadaatree bhootapeeDaavimardikaa |
naaradastutacaaritraa varadESaa varapradaa || 148||

vaamadEvastutaa caiva kaamadaa sOmaSEkharaa |
dikpaalasEvitaa bhavyaa bhaaminee bhaavadaayinee || 149||

streesaubhaagyapradaatree ca bhOgadaa rOganaaSinee |
vyOmagaa bhoomigaa caiva munipoojyapadaambujaa |
vanadurgaa ca durbOdhaa mahaadurgaa prakeertitaa || 150||

phalaSrutiH

iteedaM keertidaM bhadra durgaanaamasahasrakam |
trisandhyaM yaH paThEnnityaM tasya lakShmeeH sthiraa bhavEt || 1||

grahabhootapiSaacaadipeeDaa naSyatyasaMSayam |
baalagrahaadipeeDaayaaH Saantirbhavati keertanaat || 2||

maarikaadimahaarOgE paThataaM saukhyadaM nRuNaam |
vyavahaarE ca jayadaM Satrubaadhaanivaarakam || 3||

dampatyOH kalahE praaptE mithaH prEmaabhivardhakam |
aayuraarOgyadaM puMsaaM sarvasampatpradaayakam || 4||

vidyaabhivardhakaM nityaM paThataamarthasaadhakam |
SubhadaM SubhakaaryEShu paThataaM SRuNutaamapi || 5||

yaH poojayati durgaaM taaM durgaanaamasahasrakaiH |
puShpaiH kunkumasammiSraiH sa tu yatkaankShatE hRudi || 6||

tatsarvaM samavaapnOti naasti naastyatra saMSayaH |
yanmukhE dhriyatE nityaM durgaanaamasahasrakam || 7||

kiM tasyEtaramantraughaiH kaaryaM dhanyatamasya hi |
durgaanaamasahasrasya pustakaM yadgRuhE bhavEt || 8||

na tatra grahabhootaadibaadhaa syaanmangalaaspadE |
tadgRuhaM puNyadaM kShEtraM dEveesaannidhyakaarakam || 9||

Etasya stOtramukhyasya paaThakaH SrEShThamantravit |
dEvataayaaH prasaadEna sarvapoojyaH sukhee bhavEt || 10||

ityEtannagaraajEna keertitaM munisattama |
guhyaadguhyataraM stOtraM tvayi snEhaat prakeertitam || 11||

bhaktaaya Sraddhadhaanaaya kEvalaM keertyataamidam |
hRudi dhaaraya nityaM tvaM dEvyanugrahasaadhakam || 12|| ||

iti SreeskaandapuraaNE skandanaaradasaMvaadE durgaasahasranaamastOtraM sampoorNam ||